Výstava Karel 2017-08KlokArt 2017-08Ediční plánl 2017H2Kniha měsíce 2017-08Listování se Zvířetem

Výstava Karel 2017-08KlokArt 2017-08Ediční plánl 2017H2Kniha měsíce 2017-08Listování se Zvířetem
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70%
Interkulturní psychologie

Interkulturní psychologie

Vaše cena s DPH
309 Kč 278 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-709-1
Počet stran / vazba
224 / Brožovaná
Rok vydání
2010
Kód
21304103
EAN
9788073677091
Obálka v tiskové kvalitě


Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Proto stále roste zájem o vědecké studium psychologických rozdílů mezi národy a kulturami, jejich odlišností v komunikaci, hodnotových systémech, rodinné výchově a řadě dalších aspektů. Autor podává v informačně velice bohaté knize přehled dosavadních znalostí shromážděných v posledních letech. Zabývá se jak teoretickými koncepcemi, tak výzkumnými zjištěními např. o rozdílech mezi kulturami, o psychických problémech imigrantů a etnických minorit, o rozdílech komunikačních stylů. Práce se rovněž věnuje aplikaci poznatků interkulturní psychologie do oblastí, jako je vzdělávání, management, zdravotnictví nebo řešení konfliktů.

Jan Průcha: Interkulturní psychologie

V poslední době se každý zdravotník stále častěji setkává s nemocnými, kteří pocházejí z jiného než českého etnika. Zejména delší nebo dokonce dlouhodobá péče o osoby z jiného kulturního prostředí postupně vedla k zájmu o tzv. transkulturní ošetřovatelství, které hledá a prezentuje způsoby jak pečovat o osoby jiného jazyka a z jiného kulturního prostředí. I když je jistě žádoucí, aby si každý reprezentant pomáhajících profesí osvojil základní pravidla transkulturního ošetřovatelství, možná, že bude řadu z nich zajímat i širší rámec potřebných poznatků. V takovém případě doporučuji, aby zájemci věnovali náležitou pozornost nové knize Jana Průchy s názvem Interkulturní psychologie, kterou uvedlo na knižní trh pražské nakladatelství Portál.

Jan Průcha je profesorem pro obor pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zakladatelem České asociace pedagogického výzkumu, kterému se ostatně prioritně věnuje. Čtenáři znají jeho knižní monografie, a to jmenovitě Moderní pedagogiku /Portál 1997, 2002/, Vzdělávání a školství ve světě /Portál 1999/, Přehled pedagogiky /Portál 2000/ a Multikulturní výchovu /ISV 2001/.

Recenzovaná kniha má podtitul Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Text je rozdělen do tří velkých problémových částí, dále do 13 samostatných kapitol a celé řady podkapitol.

První část se jmenuje Teoretické základy. Nejprve je věnována pozornost základní terminologii a vymezení interkulturní psychologie /l/. Následuje popis disciplín, které s interkulturní psychologií souvisejí, například etnologie a etnopsychologie, kulturní antropologie atd. /2/. Dále jsou popsány základní pojmy interkulturní psychologie jako např. kultura, akulturace, asimilace, ale též etnikum, etnicita, národ, národnost, národnostní menšina, rasy a rasismus. A samozřejmě též „zaběhnuté“ stereotypy a předsudky /3/. Část je uzavřena přehledem o informačních zdrojích, výzkumných centrech a představitelích interkulturní psychologie /4/.

Druhá část nese název Výzkumné pole interkulturní psychologie. Čtenář se nejprve seznámí s komparací psychologických charakteristik kultur, etnik a národů /5/ a dále s psychologickými problémy akulturace /6/, s předsudky a stereotypy, které se týkají etnik, národů a ras /7/ . Po té je věnována pozornost kulturní, etnické a národní identitě /8/ a následuje popis „české národní povahy“ s konotacemi na autostereotypy Čechů, stereotypy cizinců o Češích a stereotypy Čechů o jiných národech /9/. Závěr druhé části tematizuje problém jazyka a komunikace v interkulturním aspektu /10/.

Třetí část je pojmenována jako Aplikace interkulturní psychologie. Pozornost autora je soustředěna na výchovu a vzdělávání /edukace/ v rodině, ve škole a procesu socializace /11/. Následuje stručná, ale pro zdravotníky podnětná kapitola o interkulturních faktorech ve zdravotní péči /12/. Správně je zmíněn i speciální časopis Journal of Transkultural Nursing, kde lze najít podrobné informace týkající se transkulturního ošetřovatelství. Posledním uvedeným okruhem problémů jsou vztahy a konflikty mezi etniky a národy /13/.

Je připojen seznam literatury, na kterém oceňuji to, že autor uvádí četné české prameny. Patrně nedopatřením se ani tam, ani v příslušných částech vlastního textu, neobjevují práce autorů z Fakulty humanitních studií UK v Praze. Je to škoda, protože kolektiv pedagogů i studentů se dlouhodobě věnuje zejména problematice kulturní antropologie, etnicity a identity. Práce jsou mj. publikovány v časopise Lidé a města /Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace/. Po určitou dobu /až do konce roku 2004/ bylo navíc součástí uvedené fakulty Centrum pro výzkum vývoje osobnosti a etnicity. Vřele se přimlouvám za to, aby autor svou publikaci doplnil o výsledky bádání uvedeného kolektivu autorů, neboť předpokládám, že se jinak velmi pěkná, čtivá a inspirativní kniha J.Průchy dočká dalšího vydání.

Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

26.08.2013
Skvělá kniha
Kniha také k vypůjčení v elektronické podobě na Flexibookstore.cz