Viktorka HodonínKniha měsíce 2016-07Piráti z Ledového moře
Sociální psychologie

Sociální psychologie

Vaše cena s DPH
1 057 Kč 951 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Moderní učebnice sociální psychologie
Překladatel
Brejlová, Dagmar; Le Roch, Pavla
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7367-092-5
Počet stran / vazba
776 / Pevná
Rok vydání
2006
Kód
21105801
EAN
9788073670924
Obálka v tiskové kvalitě


Moderní učebnice sociální psychologie hledá odpovědi na otázky, které zajímají nejen psychology, ale také pracovníky mnoha dalších profesí, kde je důležitá komunikace s lidmi: Jak si vytváříme dojem o druhých lidech? Jak předsudky působí na sociální přesvědčení a postoje? Co ovlivňuje skutečnost, že někoho máme rádi a jiný nám je nesympatický? Jak si vybíráme životního partnera? Učebnice kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem, je doplněna schématy a obsahuje pomůcky, které usnadňují studium - klíčová slova, shrnutí, otázky k zamyšlení, rozsáhlý slovníček. Kniha, která poprvé vyšla v roce 1988, pokrývá celou oblast sociální psychologie. Respektuje evropskou tradici a nabízí příklady odpovídající našemu kulturnímu zázemí. Na jejím vzniku se podílel rozsáhlý autorský kolektiv psychologů z různých evropských zemí.Miles Hewstone; Wolfgang Stroebe: Sociální psychologie

Vážným zájemcům a zejména vysokoškolským studentům u nás mnoho let chyběla vysokoškolská učebnice sociální psychologie. Po léta záviděli svým slovenským kolegům jejich překlad, kdysi velmi populární a téměř celosvětové učebnice sociální psychologie D. Kreche, R.S. Crutchfielda a E.L. Ballacheye (Clovek v spoločnosti. Základy sociálnej psychológie, 1968). Nyní byl tento nedostatek překonán a mají k dispozici, skutečně moderní učebnici, jak právem naznačuje již její podtitul, oboru, jehož společenský význam stále roste. Z množství zahraničních učebnic nebylo jistě lehké zvolit tu pravou, ale již fakt, že na sociálně psychologickou literaturu bohaté Německo, má také již dlouho překlad úvodu do sociální psychologie, mezi jehož editory figurují Stroebe i Hewston (Stroebe, Hewstone, Codol, Stephenson: Sozialpsychologie. Eine Einführung, 2. vyd. 1992)naznačuje, že volba byla správná a že tato učebnice zaplní, ku prospěchu mnohých, dlouholetou mezeru v odborné psychologické literatuře. Oba její autoři jsou renomovaní vysokoškolští profesoři psychologie a mezi jejich dvaceti pěti spoluautory nacházíme řadu dalších významných jmen, hlavně německých sociálních psychologů.
Obsahově bohatá a textově rozsáhlá kniha začíná historickým úvodem, který zahrnuje stručný výklad „národobé psychologie“ a proslulé psychologie davu jako „předzvěsti“ sociální psychologie s následným přehled jejího vývoje v Severní Americe a v Evropě. U každé kapitoly nacházíme vždy podkapitolu věnovanou „klíčovým slovům“ a na jejím konci ještě podkapitoly shrnující vyloženou látku, poznámky, diskuse, další literaturu a „klíčové studie“. Druhá kapitola je věnována základnímu tématu evoluční sociální psychologie, altruismu a přirozenému výběru. Následují kapitoly o vývojové sociální psychologii (socializace, vývoj jazyka, řeči a sociálních znalostí), o metodologii v sociální psychologii, které uzavírají první část knihy. Druhá část, nazvaná Konstrukce sociálního světa začíná pátou kapitolou o sociální kognici a pokračuje kapitolami o emocích, o atribuční teorii, výzkumech atribuce a aplikaci atribuční teorie a uzavírá ji kapitola s tradiční problematikou postojů. Je vlastně jakousi odbornou předehrou ke třetí části knihy, nazvané Sociální interakce a osobní vztahy, která je jakýmsi jádrem celého díla prosociální chování, agresivní chování, kooperace a kompetice, „afiliace, přitažlivost a partnerské vztahy“. Následná čtvrtá část je věnována sociálním skupinám a nacházíme v ní netradiční, závěrečnou kapitolu o meziskupinových vztazích. Pátá a poslední část knihy je věnována praktické aplikaci sociální psychologie na oblast zdraví (s dominantní kapitolou o stresu a zdraví) a na problematiku socioální psychologie v organizacích (pracovní spokojenost, teorie sociální spravedlnosti, teorie produktivního konfliktu a další témata). Text knihy, kromě obvyklých grafických ilustrací, doprovází řada zajímavých fotografií a ukončuje ho, kromě bibliografie a jmenného a věcného rejstříku, ještě slovník pojmů.
Předmětná kniha je mohutným dílem celé řady odborníků a nebylo jistě snadné redigovat jejich práci tak, aby kniha přinášela obsahově jednotný, pro plynulé studium žádoucí text. V čem je kniha nová a přínosná ve srovnání s jinými reprezantativními zahraničním učebnicemi sociální psychologie (např. s oblíbenou a v již několika vydáních existující učebnicí D.G. Myerse)? Velkou předností recenzované knihy je dobře uspořádané obsahové bohatství a promyšlený výklad, který čtenáře vede od analytického pohledu na elementární sociálně psychologické fenomény k syntetickému výkladu základních dimensí sociálních interakcí a jejich aplikaci na dvě z nejzávažnějších oblastí lidského života, na problém zdraví a činnost v organizacích. Je to kniha, kterou se vyplatí mít v knihovně, neboť se k ní skuteční zájemci o daný obor budou často vracet.

Prof. PhDr. Milan Nakonečný

Miles Hewstone; Wolfgang Stroebe: Sociální psychologie

Začátkem roku 2007 se v našich knihkupectvích objevila objemná kniha s názvem Sociální psychologie. Jejími autory je 25 význačných odborníků, jejichž texty editoval Miles Hewstone, profesor psychiatrie na univerzitě v Cardiffu /Velká Británie/ a Wolfgang Stroebe, profesor psychologie a psychologie organizace na univerzitě v Utrechtu /Nizozemí/. Kniha jistě osloví nejen psychology, ale všechny reprezentanty pomáhajících profesí. To proto, že tematizuje problematiku komunikace s lidmi. Konkrétně nabízí odpovědi na otázky: Jak si vytváříme dojem o druhých lidech? Jak působí předsudky na sociální přesvědčení a postoje? Co ovlivňuje skutečnost, že někoho máme rádi a jiný je nám nesympatický? Ale také jak si vybíráme životního partnera? Podobné otázky samozřejmě zaznívají i v kontextu psychologie zaměřené na jednotlivce. Nyní má každý čtenář možnost, poučit se, jak tytéž problémy řeší sociální psychologie, která je „mladší sestrou“ klasické psychologie.
Přiblížit stručně obsah tak rozsáhlého díla prakticky není možné. Proto se omezím na konstatování, že text je rozdělen do pěti částí a 17 kapitol. Každá kapitola má stejnou strukturu, to znamená, že obsahuje: nástin, klíčová slova, úvod, vlastní sdělení, shrnutí a poznámky, diskuse, literatura a klíčová studie. Výhodou takto přehledného řazení je, že lze určité celky studovat samostatně a někdy i „na přeskáčku“.
Zdravotníky by mohla zajímat především kapitola o vzniku a vývoji sociální psychologie /2/ emoce /5/ prosociální chování /9/, sociální interakce: kooperace a kompetice /11/ a skupinový výkon /14/. V době, kdy se u nás zavádějí standardy léčebné a ošetřovatelské péče a kdy se věnuje hodně pozornosti „učící se organizaci“, jistě zaujme kapitola o sociální psychologii v organizacích /17/. Ostatní a nejmenované kapitoly budou zcela jistě předmětem individuálně laděného zájmu konkrétního čtenáře.
V závěru knihy nechybí až příliš obsáhlý seznam literatury /134 stran!/,patrně omylem pojmenovaný jako Obsah. Pěkný je slovník pojmů a jmenný rejstřík.
Recenzovaná kniha, které nese plným právem podtitul Moderní učebnice sociální psychologie, vyšla v anglické verzi opakovaně /naposledy v roce 2001/. Je třeba ocenit nakladatelský počin pražského Portálu, který ji vydal v češtině a tím pěkný, odborně fundovaný a přehledný text přiblížil i českým čtenářům.

Prof.PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc.
Zdroj: Onkologická péče 2007, 4, str.29