Psychopatologie pro pomáhající profese e-kniha

Psychopatologie pro pomáhající profese e-kniha

Vágnerová, Marie

Portál, 2012

659 Kč

SklademE-KNIHA

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Rozšířené a přepracované vydání
Každá snaha o pomoc dětem i dospělým trpícím v důsledku psychických obtíží a nemocí musí vycházet z porozumění příčinám, projevům a sociálním dopadům jejich obtíží. Všem, kdo pracují s lidmi a chtějí lépe rozumět jejich psychickým problémům, je určen zevrubný, ale přehledný učební text představující neobvykle široký okruh otázek. Úvod seznamuje se základními pojmy psychopatologie, s pojetím normy a příčinami vzniku odchylek v oblasti psychiky, jejich diagnostice a terapii. Druhá část je věnována složitému vztahu mezi tělesným onemocněním a psychikou člověka, a psychologii handicapu. Třetí část podává přehled hlavních typů duševních onemocnění a poruch chování. Závěr knihy přináší originální přehled poznatků o dopadech negativních sociálních jevů na psychiku člověka: o problematice dysfunkce rodin, o sociokulturním handicapu, o nezaměstnanosti a bezdomovectví i psychologických aspektech kriminality a pobytu ve vězení. Výklad je jasný a přehledný, doplněný řadou příkladů jak ze současné praxe, tak z historie a krásné literatury.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Rozšířené a přepracované vydání

 • Nakladatel:Portál

 • Formát PDF:Ano | 978-80-262-0274-5

 • Rok vydání:2012

 • Kód:72110481

 • EAN:9788026202745

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • "Pod vlivem traumatického zážitku se mění vztah ke světu i k sobě samému. Prožitek spáchaného násilí naruší pocit základní důvěry a jistoty přijatelné bezpečnosti světa, důvěry ve spravedlnost a řád společnosti, který činí život předvídatelným…“ (úryvek z nově zařazené podkapitoly Psychické změny u oběti trestného činu“, str. 838).
  Budoucí čtenáře je potřeba ujistit, že nové vydání známé publikace je rozšířeno skutečně velkoryse o řadu nových témat, které většina bude nejen číst, ale i se zájmem studovat jedním dechem. Tím mám na mysli nejen studenty v oborech budoucích pomáhajících profesí, ale již „hotové“ pedagogy, speciální a sociální pedagogy a sociální pracovníky z praxe, kteří si hodlají své odborné obzory erudovaně rozšířit.
  Autorka textu již v předmluvě upozorňuje, že si neklade ambice konkurovat učebnicím psychiatrie nebo klasické psychopatologie, neboť za cílovou skupinu považuje již uvedené pracovníky pomáhajících profesí.
  Po formální stránce je členění hlavních kapitol (částí) přizpůsobeno především praktickým potřebám zmíněných profesí. Vzhledem k minulým vydáním se autorka důrazněji zaměřila na sociální aspekty různých psychických poruch a obtíží.První kapitola vymezuje normalitu lidské psychiky a objasňuje mechanismus vývoje psychických odchylek. Stručně shrnuje poruchy jednotlivých psychických funkcí (vědomí, vnímání, myšlení atd.). Kapitola druhá se zamýšlí nad psychologickou problematikou nemocných a zdravotně postižených. V podkapitole o somatických nemocích jsou např. nově zařazena onemocnění centrálního nervového systému. Třetí část se zabývá vybranými duševními a behaviorálními poruchami jako jsou demence a mentální retardace, pervazivní vývojové, afektivní, neurotické, posttraumatické aj. poruchy. Čtvrtá část předkládá psychologickou problematiku odlišného životního stylu a sociální patologie. Kromě tradičních témat se qutorka zajímá o problematiku závislostí na ideologiích, o poruchy chování v dětském věku a dospívání a o psychologii obětí trestného činu.
  Tak, jak jsme si již zvykli u předchozích vydání, je každá kapitola uzavřena shrnutím. Místo kontrolních otázek ale autorka zvolila jen stručný přehled klíčových slov. Domnívám se, že trošku na škodu věci, neboť kontrolní otázky mají jistě v moderních koncepcích učebnic své důležité místo a bývají prakticky využívány i v netradičních formách vysokoškolského studia. Souvislost textu je pozitivně přerušována rozšířeným doprovodným ilustračním materiálem , který zprostředkovává nepřímé spojení studujícího se „životní realitou“ (úryvky ze životních kazuistik, schématy, fotografiemi kreseb klientů či grafických prací, typických pro charakterizované skupiny aj.).
  Čtenář, který zvolí nabízený text jako svůj studijní materiál, jistě zklamán nebude. Veškeré zásahy ve smyslu přepracování a rozšíření textu byly realizovány vysoce odborně a citlivě na základě autorčiných životních zkušeností a znalostí reálných potřeb pracovníků ve sféře speciálně pedagogické i sociální. Domnívám se, že i toto vydání známé odborné publikace bude skutečně kvalitní studijní oporou jejich přípravy pro cílovou profesní kariéru.

  PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.

  - Marie Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese - rec. M. Renotiérová

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203

  provozní doba:
  10.00 – 17.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)