Dětská a adolescentní psychiatrie

Dětská a adolescentní psychiatrie

Hort, Vladimír; Hrdlička, Michal; Kocourková, Jana; Malá, Eva a kol.

Portál, 2008

617 Kč493 Kč

Akce 20 %Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Reprezentativní učebnice zachycuje moderní poznatky oboru, reflektuje současné diagnostické principy a klasifikaci psychických poruch dětí i dospívajících a předkládá široké spektrum farmakoterapeutických a psychoterapeutických přístupů.


Doc. MUDr. Michal Hrdlička je významný český pedopsychiatr, je přednostou Dětské psychiatrické kliniky FNM, vyučuje na 2. LF UK. Absolvoval četné zahraniční stáže, publikoval řadu odborných prací doma i v zahraničí. Byl editorem učebnice Dětská a adolescentní psychiatrie, spoluautorem knih Dětský autismus a Krize středního věku – úskalí a šance.
Doc. PhDr. Jana Kocourková je docentkou lékařské psychologie na 2. LF UK, působí na Dětské psychiatrické klinice FNM a na subkatedře pro psychoterapii IPVZ. Vyučuje lékařskou psychologii a psychoterapii v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání. Publikovala řadu odborných prací z klinické psychologie a psychoterapie. Kromě českých odborných společností je členkou Mezinárodní psychoanalytické asociace. Je spoluautorkou publikací Dětská a adolescentní psychiatrie a Sebevražedné chování.
MUDr. Jiří Koutek, dětský a dorostový psychiatr a psychoterapeut, je primářem dětské psychiatrické kliniky Fakultní nemocnici Motol a přednáší na 2. LF UK. Jeho hlavním odborným zájmem je psychoterapie, suicidologie a poruchy příjmu potravy. Absolvoval studijní pobyty v Holandsku a Německu, publikoval řadu odborných statí. Je spoluautorem publikací Dětská a adolescentní psychiatrie a Sebevražedné chování.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-404-5

 • Počet stran / vazba:496 / Pevná

 • Rok vydání:2008

 • Kód:21102303

 • EAN:9788073674045

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Psychické onemocnění postihuje bohužel i děti a dospívající. Lékařskou klinickou disciplínou, která pečuje o duševní zdraví dětí, je pedopsychiatrie. Pokud se psychické onemocnění objeví v dětství a dospívání, hrozí závažné poškození vývoje osobnosti.Ta totiž ještě nedozrála a je proto zranitelná. Projevy onemocnění psychiky často zpozorují učitelé nebo pediatři, kteří rodiče dítěte „nasměrují“ do ambulance psychologa nebo psychiatra. Všem uvedeným odborníkům a též studentům uvedených oborů je určena obsáhlá publikace Dětská a adolescentní psychiatrie.
  Kolektiv autorů tvoří přední odborníci z oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících.
  Psychicky nemocného člověka na první pohled poznáme jen zřídka. Abychom mohli určit nějaké odchylky od tzv. normality, musíme znát zákonitosti vývoje člověka. Proto v první kapitole knihy představují autoři vývojové teorie a také jednotlivá vývojová období. Znalost vývojových mezníků je předpokladem správného pochopení obtíží dítěte. Interakce dítěte s matkou je ve většině teorií chápána jako velmi významná. Vliv na vývoj dítěte má i flexibilita rodičovského chování vzhledem k vývojové fázi dítěte. Psychiatrické vyšetření dítěte předpokládá spolupráci odborníků z mnoha oblastí. Lékař vychází ze sdělení učitele, dětského lékaře, psychologa. Sám pak vede rozhovor s rodiči a dítětem. Dítě je dále pozorováno např. při hře, diagnostikuje se úroveň jeho motorického a psychického vývoje. Lékař si někdy vyžádá vyšetření i od dalších odborníků (neurolog, logoped, foniatr,imunolog). Při vyšetření se používají posuzovací škály a dotazníky, a to podle předpokládané poruchy. Onemocnění dítěte se dotýká celé rodiny, proto je součástí diagnostikování i rodinná diagnostika.
  Klasifikace duševních poruch v současné době vychází z desáté revize Mezinárodního klasifikačního seznamu nemocí (MKN-10). Ten umožňuje rozšířené vyjádření diagnózy, která zahrnuje klinickou diagnózu, vyjádření míry postižení a související faktory. Rozpoznání příčin onemocnění je důležité pro léčbu poruchy. Vnější a vnitřní příčiny se často navzájem podmiňují. Zjištění příčin nesmí nikdy vyústit v obviňování pacienta či jeho rodiny, že poruchu vědomě zavinili.
  Vývojové poruchy zahrnují řadu dílčích psychických poruch. Mentální retardace (MR) je chápána jako multietiologická jednotka. U osob s MR je třikrát až čtyřikrát vyšší výskyt dalších duševních poruch.Terapie MR využívá farmakoterapie, těžiště péče ale leží v sociální rehabilitaci a v speciálním vzdělávání. Vývojové poruchy řeči a učení zahrnují např. dyslexii, dysfázii, dysfonii. Léčba probíhá ve spolupráci s pedagogy a logopedy. Dětský autismus je nejzávažnější z dětských vývojových poruch. Děti s autismem mají narušenou schopnost sociální interakce, komunikace a hry. Pozorujeme u nich omezené, stereotypní chování. I osoby s autismem potřebují péči odborníků z různých oborů. Vyhovuje jim strukturovaná činnost, vychovatelé musí respektovat značně nerovnoměrnou úroveň výkonů v různých oblastech vývoje.
  Psychotické poruchy se naštěstí v dětství a dospívání vyskytují jen vzácně. Protože ale rychle devastují nezralou osobnost, musí jim být věnována pečlivá pozornost. Schizofrenie je provázena bludy, halucinacemi, dezorganizací řeči a chování. Nemocný ztrácí původní zájmy, jeho činnost nemá cíl. Diagnóza schizofrenie v dětském a dospívajícím věku je velmi obtížná. Zároveň však nerozpoznání poruchy ohrožuje vývoj osobnosti. Další psychotické poruchy se projevují také nápadnostmi v chování, bludy nebo halucinacemi.
  Afektivní poruchy zahrnují bipolární poruchu, depresivní poruchu a cyklotymii. Bipolární porucha se projevuje stavy změněné nálady. Období mánie střídají fáze smutku. Depresivní porucha se v dětství vyskytuje poměrně často. U kojenců a batolat ji vyvolá odloučení od rodičů. Dítě v depresi je často odhodláno ukončit svůj život sebevraždou, proto by dětské smutky a deprese neměly být přehlíženy.
  Kategorie neurotických a úzkostných poruch obsahuje mimo jiné panickou poruchu, fobie, obsedantně-kompulzivní poruchu (OCD) či disociativní poruchu. Zahrnuje se do ní dále somatoformní poruchy (mimo jiné hypochondrie), poruchy přizpůsobení a posttraumatická stresová porucha. U poruch z uvedené kategorie se uplatňuje kombinace psychoterapie a farmakoterapie. Rodinná terapie je další nezbytnou složkou léčení.
  Poruchy příjmu potravy postihují většinou dívky a mladé ženy. Mentální anorexie často ohrožuje život pacientky, bulimie je provázena řadou zdravotních komplikací. Obézní dítě nemá pouze fyzické obtíže, ale bývá terčem posmívání vrstevníků. Proto se i ono může potýkat např. s depresí, která se projeví i pokusem o sebevraždu.
  Zneužívání návykových látek může být u dětí a dospívajících důsledkem jiného psychického problému. Může skončit smrtí z předávkování, často vede ke kriminalizaci závislého jedince. Léčení musí obsáhnout nejen překonání návyku, ale i abstinenční syndrom. Dospívající bohužel propadají i patologickému hazardnímu hráčství. I hazardní hry vedou k asociálnímu chování nemocného.
  Poruchy chování a emocí jsou nejčastější psychickou poruchou u dětí a dospívajících. Hyperkinetická porucha, potíže s pozorností a chováním komplikují dětem školní práci. Návykové a impulzivní poruchy (kleptomanie), sebepoškozování, poruchy pohlavní identity jsou další nemoci z této kategorie.
  Psychiatrie dětí a dospívajících se setkává se specifickými problémy. Tím nejsmutnějším je vyšetřování týraného, zanedbaného a sexuálně zneužívaného dítěte. V těchto případech často pedopsychiatr vystupuje také jako soudní znalec. Závažně traumatizované dítě vyžaduje speciální péči, kterou zajišťuje psychiatr ve spolupráci s psychologem a pediatrem.
  Terapie psychicky nemocných dětí disponuje řadou prostředků a možností. Farmakoterapie s sebou nese nejen pozitivní, ale i nežádoucí účinky-ty jsou podrobně popsány v poslední kapitole knihy. Léky však nejsou jediný prostředek léčby. Další možností je elektrokonvulzivní terapie (ECT), známá pod pojmem elektrické šoky. Je vázána na určité indikace a musí jí předcházet vyšetření internistou. Psychoterapie je její nutnou součástí léčení, musí však respektovat vývojovou úroveň dítěte. Měla by zahrnout nejen dítě samotné, ale i jeho rodinu.
  Publikace Dětská a adolescentní psychiatrie je kolektivní dílo bezmála deseti autorů. Přesto jednotně, bez výrazných změn stylu a terminologie informuje o oblasti pedopsychiatrie. Autoři u každé poruchy uvádějí možné souvislosti s jinou nemocí. Podstatu jednotlivých nemocí přibližují kazuistikami. Rozhodně ale nevzniká dojem, že nabízejí přehled problémů izolovaných od osobností dětí. U všech poruch zachycují možná nebezpečí pro další vývoj nemocného dítěte a snaží se představit všechny dostupné možnosti léčení. Představená kniha bude užitečnou pomůckou pro všechny odborníky, kteří se podílí na podpoře zdravého vývoje dětí a dospívajících.
  Mgr. Marie Těthalová

  - Dětská a adolescentní psychiatrie (M. Těthalová)

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203

  provozní doba:
  10.00 – 17.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)