Proměna intimity

Proměna intimity

Giddens, Anthony

Portál, 2012

315 Kč268 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Sexualita, láska a erotika v moderních společnostech
Kniha dává čtenáři nahlédnout do vztahu mezi intimissimem, kterým láska vždy byla, a převratně se měnícím světem kolem nás. Je odbornou sociologickou studií soukromých vztahů, zasažených zrychlujícím se tempem technických, ekonomických a politických změn. Novým způsobem pohlíží na roli sexuality v moderní kultuře a vymezuje se proti teoretikům „sexuální revoluce“. Soustřeďuje se především na to, co se z proměny vnímání sexuality v posledním století, promítlo do myšlení a jednání moderního člověka. Ukazuje „romantickou lásku“ jako významnou historickou inovaci, která změnila svět podobně jako „protestantská etika a duch kapitalismu“. Text odpovídá přístupným způsobem na otázky, které se modernímu člověku vynořují jako životně důležité: otázky jeho životního projektu a možnosti sdílení takového projektu prostřednictvím milostné vášně. Kniha je určena studentům a učitelům sociálních věd, expertům (v oblastech rodina, intimita, gender), novinářům, vzdělaným laikům.
Anthony Giddens je v české akademické obci všeobecně považován za dnes nejvýznamnějšího žijícího sociologa. Jeho práce znamenaly významný pokrok v rozvoji obecné sociologické teorie. Do češtiny byly zatím přeloženy především jeho studie o postmoderní době a studie politologické.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Sexualita, láska a erotika v moderních společnostech

 • Překladatel:Možný, Ivo

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0175-5

 • Počet stran / vazba:216 / Brožovaná

 • Rok vydání:2012

 • Kód:21308101

 • EAN:9788026201755

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Literatury na téma lásky, resp. erotiky a sexu je na našem knižním trhu požehnaně (zejména technologických příruček pro sexuální akrobaty), leč publikace s vyšší úrovní zpracování dané problematiky, v období duchovní krize Západu stále velmi aktuální, jsou velmi vzácné. Kniha anglického autora, považovaného za jednoho z největších sociologů současnosti, která je předmětem naší recenze, patří k těm nejlepším, které se na našem knižním trhu vůbec objevily. Giddensovo dílo k nám bylo uvedeno překladem jeho obsáhlé učebnice sociologie (Sociologie, 1.vyd. Argo 1999, překl. 3. vyd. angl. orig. 1997). Autorovo renomé zaručuje, že půjde o dílo velmi hodnotné, zajímavé a informativní, s hlubokým ponorem do dané problematiky, které je čtivé, ale nikoli povrchně popularizující. Tento příslib dané dílo zcela naplňuje.

  0bsah Giddensovy knihy je velmi bohatý, autor v předmluvě sice slibuje, že chtěl napsat knihu, která by byla „přístupná pro každého, kdo by měl chuť si ji přečíst“, ale četba je velmi náročná, text se hemží mnoha odbornými výrazy, zejména sociologickými, které vyjadřují různé velmi specifické koncepty, jako např. „sféra biomoci“ a jiné zvláštnosti, zejména z velmi sofistikovaného slovníku dějin sexuality M. Foucaulta, ale i vlastní Giddensova terminologie, jako je např. „institucionální reflexivita“. Je to vůbec spíše dílo sociologické, kde sociálně-psychologické aspekty sexuality, erotiky a lásky nehrají v jejich fenomenologii podstatnou roli. Autor se ostatně snaží ukázat především historické změny, které fenomén sexuální a erotické intimity prodělal v souvislosti se „sexuální revolucí“ (která byla především „revolucí v ženské sexuální autonomii“, ale měla „výrazné následky i pro mužskou sexualitu“ a znamenala „rozkvět homosexuality mužské i ženské“), jak se např. vyrovnávaly a dále vyrovnávají sexuální role mužů a žen, jejichž sexuální touhy byly ještě poměrně nedávno považovány moralisty za nepřirozené, jak probíhají souvislosti sexuality s institucionálními změnami a další. Sociologický akcent daného tématu vychází z Giddensova zdůraznění, že: „Sexualita je sociální konstrukt, operující v polích moci, nikoli prostě sada biologických popudů, jež najdou nebo nenajdou přiměřené naplnění“. Nemálo čtenářek bude možná na pochybách, zda také např. orgasmus není spíše jen sociální konstrukt než zážitek. Nacházíme zde mnoho zajímavých úvah, např. o rozdílech romantické a vášnivé lásky, o povaze závislosti (kde je snad nejvíce pozoruhodných psychologických aspektů, ale opět zde vystupují úvahy na téma „závislost, reflexivita a autonomie vlastního já“, které vyžadují dobré znalosti psychologie a sociologie. Srovnáme-li tuto Giddensovu knihu s kdysi slavnou sociologií sexuality H. Schelskyho (Soziologie der Sexualität, 1955 a mnoho dalších vydání), s vynikající pasáží o „morálce Kinseyho-reportu), má Giddensův historicko-sociologický obraz lidské sexuality paradoxně větší rozměry, ale méně podstatných psychologických detailů. Více psychologie se Giddensovi daří dosadit do svých analýz několika beletristických děl, která uvádí jako literární ilustrace daného tématu, jako např.: „Mužské sexuální nutkání mívá jinou podobu. Mužská obdoba povolné ženy neexistuje, mužští sexuální dobrodruzi jsou vesměs vnímání pozitivně, zejména ostatními muži“; „nutkavé sexuální chování žen má mnoho forem“, z čehož se dá usoudit na to, že v jeho pozadí je spíše „skrytý syndrom“, nebo v něm „dominují skryté sexuální fantazie“ nebo u mnoha žen „jejich sexuální aktivita připomíná cyklické chování, obvyklé u poruch příjmu potravy“.

  Uvedené dílčí výhrady k předmětné knize nijak nezmenšují její vysokou odbornou hodnotu, je toto dílo primárně sociologické, plné zajímavých údajů a úvah, které ukazuje komplexnost fenoménů a bohatou škálu forem lidského sexu, erotiky a lásky, jejich sociologické činitele a gendrové rozdíly.

  Milan Nakonečný

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál

  - Giddens A.: Proměna intimity: sexualita, láska a erotika v moderních společnostech – rec. M. Nakonečný

 • Anthony Giddens je známy britský sociológ, v súčasnosti jeden z najvýznamnejších sociológov vôbec. V rokoch 1997 – 2003 pôsobil ako riaditeľ prestížnej školy London School of Economics. Dnes pôsobí na tejto škole ako emeritný profesor. Napísal viac ako 30 kníh a je jedným z najcitovanejších autorov v humanistických odboroch. Preslávil sa najmä svojím holistickým pohľadom na moderné spoločnosti a teóriou štrukturácie spoločnosti.

  Vydavateľstvo Portál prinieslo na knižný trh v roku 2012 český preklad knihy Anthony Giddensa Proměna intimity, ktorá bola prvý raz publikovaná v roku 1993 a do dnešného dňa sa dočkala piatich ďalších vydaní.

  Proměna intimity je zaujímavá, i keď intelektuálne náročnejšia kniha. Zaoberá sa zmenami v intimite a sexualite človeka v súvislosti s dynamickou transformáciou modernej spoločnosti a dôsledkami zmien v oblasti intimity a sexuality na bežný život, partnerské a rodinné vzťahy, emancipáciu žien. Premena intimity sa týka sexuality a genderu, ale neobmedzuje sa na ne, ide o zásadnú prestavbu etiky života ako celku.

  Sexualita je so životom neodlučiteľne spojená, patrí k našej biologickej podstate a je nevyhnutná pre zachovanie druhu. Dnes je však trvale a významne prítomná i vo verejnej sfére, podľa niektorých autorov dokonca prebieha sexuálna revolúcia. Podľa Anthony Giddensa je celá moderná kultúra prehnane zaujatá sexom.

  Sexualita, predtým neodlučiteľne spojená s reprodukciou, začala nadobúdať svoju samostatnú existenciu zhruba v polovici 19. storočia, kedy sexuálne správanie prestalo byť zviazané s reprodukciou a rozvoj antikoncepcie toto oddelenie urýchlil a potvrdil. Úplnú autonómiu sexualita získala schopnosťou nielen zabrániť otehotneniu, ale tiež schopnosťou umelého oplodnenia.

  Autor vo svojej knihe narába s novými pojmami, ktoré sa vynárajú v súvislosti so zmenami v sexualite a intimite, ako je napríklad plastická sexualita – sexualita oslobodená od potreby reprodukcie, ktorá priniesla výraznú zmenu najmä v sexualite žien, ale dotkla sa samozrejme aj sexuality mužov; čistý vzťah – vzťah, do ktorého dvaja ľudia vstupujú pre vzťah samotný, pre to, čo môžu obaja zo svojho spojenia získať a trvá len dovtedy, kým sú obaja presvedčení, že im poskytuje dosť uspokojenia na to, aby v ňom chceli zotrvať. Vzhľadom na zmeny v motivácii pre udržanie manželského vzťahu, ktoré súvisia s ekonomickými a politickými zmenami, väčšou autonómnosťou a rovnoprávnosťou žien v spoločnosti, sa čoraz viac manželstiev obracia na čistý vzťah so všetkými jeho dôsledkami.

  Najvýraznejšími zmenami v období sexuálnej revolúcie prešla sexualita žien, ich zrovnoprávnenie v oblasti postoja k sexu a tiež relativita heterosexuálnej lásky ako jedinej prirodzenej lásky. Dôsledkom radikálneho pluralizmu, emancipačného hnutia, ktoré sa usiluje o rozvinutie usmernení pre sexuálnu voľbu, začína byť normálna sexualita vnímaná len ako jedna z mnohých volieb životného štýlu.

  To je zopár hlavných tém, ktorým sa kniha Proměna intimity venuje. Monografia je členená do samostatných 10 kapitol – Každodenní experimentování, vztahy a sexualita (vyrovnávanie sa s výsledkami sociálnej transformácie, znaky sociálnej transformácie, radikálna zmena postoja dievčat k sexuálnym aktivitám, coming out homosexuality). Foucault o sexualite (sexualita ako spoločenský konštrukt). Romantická láska a jiné vztahy (objavenie romantickej lásky koncom 18. storočia, významná historická inovácia lásky). Láska, oddanost a čistý vztah (čistý vzťah ako princíp nového typu vzťahu, založený na účasti jednotlivcov na rozhodovaní o podmienkach ich spolužitia, vysvetľuje rozdiel medzi tradičným a súčasným manželstvom). Láska, sex a jiné závislosti (závislosť od sexu v kontexte iných závislostí). Sociologický význam spoluzávislosti (riziká a úskalia života so spoluzávislým človekom, podnety pre psychoterapiu, vzťah rodičov a detí, toxickí rodičia). Osobné zmatky a trápení se sexem (sexualita z pohľadu psychoanalýzy, psychosociálny vývin a mužská sexualita, mužské sexuálne násilie, ženská sexualita). Rozpory čistého vztahu (rozchody a budovanie, oddanosť ako schopnosť oddať sa druhému človeku a emocionálne riziká s tým spojené, homosexualita a epizodický sex). Sexualita, represe, civilizace (represia ako znak modernej spoločnosti, názory Reicha a Marcusa, možnosti sexuálneho radikalizmu, modernita ako obsesia, sexuálna emancipácia). Intimita jako demokracie (zmysel demokracie, paralely verejnej a osobnej demokracie).

  Zmeny v spoločnosti a s tým súvisiace zmeny v správaní ľudí sa uskutočňujú pomaly, v každodennej praxi, priebežne si ich neuvedomujeme. Iba z času na čas konštatujeme, že už „to nie je ako kedysi“. Proměna intimity ponúka vysvetlenie týchto „nových vecí“ ako logických a zákonitých dlhodobejších dôsledkov rôznych malých postupných zmien v spoločnosti a v správaní ľudí a ich vzájomného prepojenia. Ponúka interpretácie javov, ktoré si okolo seba zrazu uvedomujeme, ale nie vždy im rozumieme. Týmto je kniha zaujímavá aj pre laika, stále je to však kniha, ktorá nestráca svoju odbornú náročnosť.

  PhDr. Viera Hudečková, PhD.

  Zdroj: PsychoFórum 2013, č. 1-2

  - Anthony Giddens: Proměna intimity – rec. V. Hudečková

 • Anthony Giddens je známy britský sociológ, v súčasnosti jeden z najvýznamnejších sociológov vôbec. V rokoch 1997 – 2003 pôsobil ako riaditeľ prestížnej školy London School of Economics. Dnes pôsobí na tejto škole ako emeritný profesor. Napísal viac ako 30 kníh a je jedným z najcitovanejších autorov v humanistických odboroch. Preslávil sa najmä svojím holistickým pohľadom na moderné spoločnosti a teóriou štrukturácie spoločnosti.

  Vydavateľstvo Portál prinieslo na knižný trh v roku 2012 český preklad knihy Anthony Giddensa Proměna intimity, ktorá bola prvý raz publikovaná v roku 1993 a do dnešného dňa sa dočkala piatich ďalších vydaní.

  Proměna intimity je zaujímavá, i keď intelektuálne náročnejšia kniha. Zaoberá sa zmenami v intimite a sexualite človeka v súvislosti s dynamickou transformáciou modernej spoločnosti a dôsledkami zmien v oblasti intimity a sexuality na bežný život, partnerské a rodinné vzťahy, emancipáciu žien. Premena intimity sa týka sexuality a genderu, ale neobmedzuje sa na ne, ide o zásadnú prestavbu etiky života ako celku.

  Sexualita je so životom neodlučiteľne spojená, patrí k našej biologickej podstate a je nevyhnutná pre zachovanie druhu. Dnes je však trvale a významne prítomná i vo verejnej sfére, podľa niektorých autorov dokonca prebieha sexuálna revolúcia. Podľa Anthony Giddensa je celá moderná kultúra prehnane zaujatá sexom.

  Sexualita, predtým neodlučiteľne spojená s reprodukciou, začala nadobúdať svoju samostatnú existenciu zhruba v polovici 19. storočia, kedy sexuálne správanie prestalo byť zviazané s reprodukciou a rozvoj antikoncepcie toto oddelenie urýchlil a potvrdil. Úplnú autonómiu sexualita získala schopnosťou nielen zabrániť otehotneniu, ale tiež schopnosťou umelého oplodnenia.

  Autor vo svojej knihe narába s novými pojmami, ktoré sa vynárajú v súvislosti so zmenami v sexualite a intimite, ako je napríklad plastická sexualita – sexualita oslobodená od potreby reprodukcie, ktorá priniesla výraznú zmenu najmä v sexualite žien, ale dotkla sa samozrejme aj sexuality mužov; čistý vzťah – vzťah, do ktorého dvaja ľudia vstupujú pre vzťah samotný, pre to, čo môžu obaja zo svojho spojenia získať a trvá len dovtedy, kým sú obaja presvedčení, že im poskytuje dosť uspokojenia na to, aby v ňom chceli zotrvať. Vzhľadom na zmeny v motivácii pre udržanie manželského vzťahu, ktoré súvisia s ekonomickými a politickými zmenami, väčšou autonómnosťou a rovnoprávnosťou žien v spoločnosti, sa čoraz viac manželstiev obracia na čistý vzťah so všetkými jeho dôsledkami.

  Najvýraznejšími zmenami v období sexuálnej revolúcie prešla sexualita žien, ich zrovnoprávnenie v oblasti postoja k sexu a tiež relativita heterosexuálnej lásky ako jedinej prirodzenej lásky. Dôsledkom radikálneho pluralizmu, emancipačného hnutia, ktoré sa usiluje o rozvinutie usmernení pre sexuálnu voľbu, začína byť normálna sexualita vnímaná len ako jedna z mnohých volieb životného štýlu.

  To je zopár hlavných tém, ktorým sa kniha Proměna intimity venuje. Monografia je členená do samostatných 10 kapitol – Každodenní experimentování, vztahy a sexualita (vyrovnávanie sa s výsledkami sociálnej transformácie, znaky sociálnej transformácie, radikálna zmena postoja dievčat k sexuálnym aktivitám, coming out homosexuality). Foucault o sexualite (sexualita ako spoločenský konštrukt). Romantická láska a jiné vztahy (objavenie romantickej lásky koncom 18. storočia, významná historická inovácia lásky). Láska, oddanost a čistý vztah (čistý vzťah ako princíp nového typu vzťahu, založený na účasti jednotlivcov na rozhodovaní o podmienkach ich spolužitia, vysvetľuje rozdiel medzi tradičným a súčasným manželstvom). Láska, sex a jiné závislosti (závislosť od sexu v kontexte iných závislostí). Sociologický význam spoluzávislosti (riziká a úskalia života so spoluzávislým človekom, podnety pre psychoterapiu, vzťah rodičov a detí, toxickí rodičia). Osobné zmatky a trápení se sexem (sexualita z pohľadu psychoanalýzy, psychosociálny vývin a mužská sexualita, mužské sexuálne násilie, ženská sexualita). Rozpory čistého vztahu (rozchody a budovanie, oddanosť ako schopnosť oddať sa druhému človeku a emocionálne riziká s tým spojené, homosexualita a epizodický sex). Sexualita, represe, civilizace (represia ako znak modernej spoločnosti, názory Reicha a Marcusa, možnosti sexuálneho radikalizmu, modernita ako obsesia, sexuálna emancipácia). Intimita jako demokracie (zmysel demokracie, paralely verejnej a osobnej demokracie).

  Zmeny v spoločnosti a s tým súvisiace zmeny v správaní ľudí sa uskutočňujú pomaly, v každodennej praxi, priebežne si ich neuvedomujeme. Iba z času na čas konštatujeme, že už „to nie je ako kedysi“. Proměna intimity ponúka vysvetlenie týchto „nových vecí“ ako logických a zákonitých dlhodobejších dôsledkov rôznych malých postupných zmien v spoločnosti a v správaní ľudí a ich vzájomného prepojenia. Ponúka interpretácie javov, ktoré si okolo seba zrazu uvedomujeme, ale nie vždy im rozumieme. Týmto je kniha zaujímavá aj pre laika, stále je to však kniha, ktorá nestráca svoju odbornú náročnosť.

  PhDr. Viera Hudečková, PhD.

  Zdroj: Psychoforum 1-2/2013

  - Anthony Giddens: Proměna intimity - rec. V.Hudečková

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)