Přehled andragogiky

Přehled andragogiky

Veteška, Jaroslav

Portál, 2016

399 Kč339 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Cílem publikace je představit vývoj a význam teorie a praxe vzdělávání dospělých a přiblížit vznik a rozvoj andragogické vědy v mezinárodním kontextu. Obsah je orientován jednak na teoretické poznatky z učení a vzdělávání dospělých, jednak na praktické aplikace do oblasti rozvoje a řízení lidí. Věnuje se také podnikovému (firemnímu) vzdělávání, kompetencím a kvalifikaci lektora či legislativě ve vzdělávání dospělých v ČR.
Kniha je určena studentům VŠ, učitelům, akademickým a vědeckým pracovníkům, tutorům, lektorům, manažerům, a metodikům vzdělávání, tvůrcům vzdělávací politiky, personalistům a odborníkům na HR.
Doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., patří k velmi fundovaným odborníkům v oblasti andragogiky a řízení lidských zdrojů u nás. Jeho práce týkající se kompetencí ve vzdělávání patří ke špičkovým dílům v oboru.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1026-9

 • Počet stran / vazba:320 / Pevná

 • Rok vydání:2016

 • Kód:21501901

 • EAN:9788026210269

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Vždy, když beru do rukou nějakou nově publikovanou knihu, kladu si otázku: Komu bude kniha k užitku a jak velký je okruh těch potenciálních čtenářů, kteří ji mohou potřebovat? V případě recenzované knihy je odpověď jednoznačná. Jde totiž u nás o první komplexní představení andragogiky jako vědy v současném i historickém pohledu včetně jejích různých aplikací v praxi a s odkazy na mezinárodní kontext. Takže kniha bude nepochybně prospěšná širšímu okruhu uživatelů, jak odborným pracovníkům v andragogice, studentům na vyšších odborných a vysokých školách, tak pracovníkům v andragogické praxi, tedy lektorům v různých sférách vzdělávání, manažerům vzdělávání v podnicích či odborníkům ve vzdělávací politice. Ostatně dobrou kvalitu knihy zaručuje již jméno autora, jednoho z předních našich odborníků v této vědě.

  Podívejme se stručně, co autor do Přehledu andragogiky zahrnul. Zahajuje výklad pochopitelně uvedením teoretických východisek, vznikem a rozvojem andragogiky. Zde je pozoruhodné to, že současná andragogika má u nás historické kořeny v podobě tzv. lidovýchovy a osvěty již od počátku 20. století. V dalším výkladu věnuje autor pozornost důležitým otázkám terminologického vymezení pojmu andragogika, předmětu andragogiky a kritické reflexe andragogiky. Je ukázáno, jak česká andragogika po roce 1989 postupně krystalizovala (v koncepcích M. Beneše, Z. Palána, J. Mužíka, V. Jochmanna a řady dalších), samozřejmě i pod vlivem koncepcí zahraničních, do součaného pojetí „moderní sociální vědy o vzdělávání a učení se dospělých“, jak ji charakterizuje J. Veteška.

  Poněkud méně jasně může na čtenáře působit autorovo vymezení objektu a předmětu andragogiky. „Objektem andragogiky je dospělý jedinec ..., předmětem pak andragogická edukační realita“ (s. 28). Nejsem si v tomto případě jist, zda je toto rozlišení správné, sám bych dával přednost takovému pojetí, že dospělý subjekt je jednou ze složek velice variabilní andragogické edukační reality – ale to je samozřejmě věc diskuse.

  Důležitou kapitolu teoretické části knihy tvoří přehled andragogických disciplín. Veteška rozlišuje konstituované disciplíny, dosud nekonstituované disciplíny a hraniční disciplíny. Z celkem 18 disciplín (jmenovaných v tab. 3.1 a 3.2) stručně popisuje celkem dvanáct disciplín, jako je např. komparativní andragogika, androdidaktika, speciální andragogika, gerontagogika aj. Poměrně velký počet andragogických disciplín svědčí o rozvinutosti andragogické vědy, zároveň ale tato rozvinutost je na různém stupni. Je to patrné např. na kontrastu mezi výrazněji se rozvíjející personální andragogikou nebo gerontagogikou na jedné straně a naproti tomu andragogickou psychologií, která se v českém prostředí téměř nerozvíjí. Odráží se to třeba i v tom, které zdroje doporučuje autor pro studium k této disciplíně: Ze čtyř uváděných zdrojů je pouze jeden (Hartl, 1999), dnes již zčásti zastaralý, přímo zaměřen na psychologii vzdělávání dospělých, zbývající jsou buď zdroj slovenský (Machalová, 2006), nebo nejsou zaměřené přímo na dospělé subjekty (Mareš, 2013; Říčan, 2006). Důsledkem nerozvinutosti andragogické psychologie je citelná absence prací o psychologických procesech učení dospělých, jež by měly mít zásadní roli pro andragogickou teorii a praxi.

  Druhá část knihy obsahuje kapitoly představující systematizaci vzdělávání dospělých. Jsou vymezeny pojmy a koncepce celoživotního vzdělávání a učení, počátečního a dalšího vzdělávání a s praxí spjaté oblasti podnikového (firemního) vzdělávání, zájmového vzdělávání dospělých, občanského a politického vzdělávání. Důkladná pozornost je věnována gerontagogice, tj. problémům andragogické edukace seniorů, kde autor systematicky objasňuje formy, funkce a modely vzdělávání lidí v postproduktivním věku.

  Významnou část knihy tvoří deset kapitol třetí části knihy, v nichž autor vysvětluje andragogické fenomény spojené s praxí. Jsou to zejména charakteristiky profesní role praktického andragoga, jeho kvalifikace a kompetence, dále distančního vzdělávání, uplatnění nových technologií ve vzdělávání dospělých, managementu a marketingu v tomto vzdělávání. Užitečné je, že autor neopomněl zahrnout do přehledu dvě důležité oblasti, bez nichž by andragogická věda nemohla adekvátně fungovat – je to jednak přehled andragogického výzkumu, jednak popis infrastruktury andragogické vědy v České republice a v zahraničí.

  Infrastrukturu vytvářejí andragogické instituce, české a zahraniční odborné a vědecké časopisy, slovníky a encyklopedie s andragogickou tematikou a webové portály. Ke konstituování a rozvoji andragogické vědy přispívají v České republice významné asociace, především Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) a Česká andragogická společnost (ČAS).

  Veteškův Přehled andragogiky je dílem velkého významu, neboť systematicky a komplexně informuje o vědecké oblasti, která zasluhuje vysoké ocenění v důsledku své společenské závažnosti. Nejen z hlediska obsahu, ale také dokonalou formální vybaveností splňuje tato kniha požadavky na výklad o vědě, který je zároveň prezentován jasným a pro čtenáře přátelským stylem. Široký rozsah přehledu dokládá také precizní seznam literatury (české, slovenské, zahraniční) obsahující přes 700 bibliografických údajů. K orientaci čtenářů slouží podrobný jmenný a věcný rejstřík.

  Přehled andragogiky bych doporučil nejen těm, kdož jsou jakýmkoliv způsobem spojeni se záležitostmi vzdělávání a učení dospělých, ale také odborníkům v pedagogice, kteří ve své většině nejeví o andragogiku zájem. Nahlédli by, jak rozsáhlá a inspirující je sesterská věda – „moderní andragogika“, bez níž dnes nelze adekvátně vysvětlovat a zkoumat, co je celoživotní vzdělávání.

  Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc

  Recenze byla zpracována pro časopis Lifelong Learning

  - Veteška, Jaroslav: Přehled andragogiky - recenzent Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc

 • Veteška, Jaroslav: Přehled andragogiky - recenzent Jiří Pavlů

  České nakladatelství „Portál“ vydalo nový titul autora Jaroslava Vetešky, pod názvem Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Kniha je členěna do tří obsáhlých kapitol, v jejichž obsahu vnímavý čtenář nachází co nejucelenější informaci z oblasti vzniku a rozvoje andragogiky, andragogických disciplín a přehled o možnosti studovat v České republice andragogiku na vysokých školách. Součástí je také vhled do problematiky filozofie a teorie výchovy dospělých. Druhá kapitola pod sjednocujícím titulkem „Konceptualizace a systemizace vzdělávání dospělých“ podává výklad základních andragogických pojmů a mimo jiné pojednává o celoživotním vzdělávání a učení, zájmovém, občanském a politickém vzdělávání dospělých a jsou prezentována specifika edukace seniorů.

  Následujících sto stran objasňuje proces, formy, metody a efekty řízení ve vzdělávání dospělých. Studeny zaujmou jistě kapitoly, popisující trendy ve vzdělávání a učení se dospělých nebo andragogice výzkum a andragogice metodologie.

  Jak se shodují odborníci z pedagogických a andragogických věd, jedná o přínosnou a obsahově ucelenou, potřebnou odbornou publikací, přispívající k zasvěcení čtenáře do problematiky vývoje a významu andragogické teorie a současné praxe vzdělávání dospělých. Například významný adrodidaktik Mužík sdělil, že „je to nejlepší věc v oboru, která byla vydána“. Nelze než se ztotožnit rovněž s vyjádřením předního představitele české pedagogiky, Jana Průchy, který hodnotí Jaroslava Vetešku jako renomovaného a zkušeného odborníka. Vyzdvihl i další nesporný klad publikace, když tvrdí, že knihu oceňuje nejen pro šíři záběru, ale také autorovu schopnost podat téma čtivě.

  „Pozitivem knihy je styl výkladu – je jasný, terminologicky přesný a pro čtenáře poutavý“, dodává Průcha.

  Kniha, kterou shledávám jako hodnotný příspěvek k rozvoji vědy o vzdělávání dospělých, je hodna přívlastku – vysokoškolská učebnice. Lze si jen přát, aby autor zhodnotil také dalších asi tři sta nepoužitého odborného textu, který se mu již do knihy nepodařilo umístit … Jako inovativní a přínosné čtenář jistě ocení uvedení – bezprostředně za každou kapitolou – aktuální doporučenou literaturu, vztahující se k jednotlivým textům. Má tak možnost si doplnit a rozšířit rezentované poznatky o nové a další skutečnosti. Pro lepší orientaci v textu opatřil autor knihu věcným rejstříkem, kdy na 44 stranách (!) nachází čtenář odkazy na téměř 800 titulů necelých čtyř set autorů, včetně zahraničních.

  Kniha „Přehled andragogiky“ si zaslouží pozornost učitelů, akademických a vědeckých pracovníků, lektorů, tutorů, personalistů, poradců a zejména studentů vysokých škol pedagogického a andragogického zaměření a dále odborných zaměstnanců pomáhajících profesí. Inspirativní jistě bude také pro manažery a metodiky vzdělávání, tvůrce vzdělávací politiky dospělých a další širší veřejnost.

  Jiří Pavlů
  Vysoká škola manažerská Varšava
  Fakulta J. A. Komenského Karvináwww.casopispedagogika.sk/rocnik-7/cislo-3/recenzia-veteska.pdf

  -

 • Bude-li se někdy hodnotit odborná literatura v oboru andragogiky, zaujme kniha doc. Jaroslava Vetešky nepochybně jedno z předních míst, ne-li místo nejvyšší, pro mimořádné hodnoty, které všem zájemcům o obor andragogiky přináší. Je to systematický výklad zahrnující vývoj andragogiky, její teoretická východiska s objektivní konfrontací daných směrů, systém andragogických disciplín (personální, kulturní, sociální, speciální a další), andragogické obory, včetně přehledně a informativně podané andragogické psychologie. Zázemí vlastní andragogické praxe, instituce vzdělávání dospělých, vysokoškolské, podnikové a další – autor věnuje zaslouženou pozornost i aktuálnímu občansko-politickému vzdělávání dospělých – je podáno v jedinečném a zcela funkčním rozsahu. Zájemci o předmětný obor je jeho tématika, problematika, terminologie, formy, metody a další aspekty, podána v rozsahu, v němž nechybí nic podstatného a je to prezentováno formou, která je ukázkovým příkladem didaktických zásad vzdělávání dospělých. Proto může tato kniha sehrát významnou roli jako studijní text pro vysokoškolskou výuku andragogiky.

  Procesu vzdělávání je v publikaci věnována mimořádná pozornost, a to jak z hlediska koncepčního, tak i metodologického, takže se tato kniha může stát i cennou metodickou příručkou pro prakticky orientované andragogy. Navíc je zde podán i inspirativní podnět k uskutečňování vlastního výzkumu („Předmět výzkumu a výzkumné pole andragogiky“ a další vztažné kapitoly této části knihy). Závěr knihy, kromě bohaté bibliografie a rejstříků tvoří i seznam právních předpisů ČR vztahujících se k andragogické problematice.

  Rozsáhlý text není pouhou kompilací, nýbrž na názorové konfrontaci v teoriích i ve filosofickém pojetí věci založené dílo autora, který má hluboký vhled do teorie i praxe oboru, o němž zde podává vyčerpávající přehled, který svědčí o tom, že je to dílo nejen abstraktně uvažujícího vědce, ale v daném oboru hluboce a všestranně angažovaného člověka, který si je vědom, že vzdělávání dospělých je životně důležitý, pro osobní růst i společenský pokrok podstatně funkční fenomén, zásadního významu kulturního, ale i sociálního a politického (viz velmi aktuální kapitoly o občanském a politickém vzdělávání dospělých, a o Náboženské a duchovní výchově dospělých, str. 132–149).

  Ve své podstatě má Veteškovo dílo encyklopedickou povahu v naší literatuře zcela ojedinělou. Cíl, který si autor vytknul v předmluvě, že jeho kniha „má shrnout a zpřístupnit poznatky o vzniku a vývoji andragogiky s důrazem na perspektivy česko-slovenského andragogického myšlení v mezinárodním kontextu“ byl zcela splněn obdivuhodným způsobem.

  Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  -

  Veteška, Jaroslav: Přehled andragogiky - recenzent Milan Nakonečný

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)