Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Úvod do metodologie psychologického výzkumu

Úvod do metodologie psychologického výzkumu

Vaše cena s DPH
359 Kč 323 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Jak zkoumat lidskou duši
Překladatel
Bakalář, Petr
Ilustrátor
Ferjenčík, Ján
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-815-9
Počet stran / vazba
256 / Pevná
Rok vydání
2010
Kód
21102105
EAN
9788073678159
Obálka v tiskové kvalitě


Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace. Kniha může sloužit jako učebnice pro studenty psychologie a sociálních věd, ale i jako příručka odborníky v praxi, jimž poslouží při plánování vlastní výzkumné práce, zpracování dat a formulování výsledků. Text je doplněn řadou konkrétních příkladů, které pomáhají porozumění a schopnost aplikování probírané látky.

Také jako e-kniha

Úvod do metodologie psychologického výzkumu
Úvod do metodologie psychologického výzkumu
Úvod do metodologie psychologického výzkumu
Úvod do metodologie psychologického výzkumu
Úvod do metodologie psychologického výzkumu
Úvod do metodologie psychologického výzkumu
Ján Ferjenčík: Úvod do metodologie psychologického výzkumu - rec. S. Takáčová

Na knižný trh sa v českom jazyku dostáva kniha slovenského autora Jána Ferjenčíka, ktorá čitateľa oboznamuje so základmi metodológie výskumu v psychológii. Ján Ferjenčík v súčasnosti pôsobí ako prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas svojej kariéry pracoval v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva, viedol psychologické laboratórium a katedru psychológie FF UPJŠ. Okrem iného pôsobenia zastupuje Slovensko v odborných zahraničných skupinách pre psychodiagnostiku a je členom viacerých národných a medzinárodných združení.

Kniha sa po desiatich rokoch opäť dostáva k záujemcovi vo forme druhého vydania, od českého vydavateľstva Portál.

Tematicky je kniha rozdelená do štyroch častí. Jednotlivé časti sú ďalej rozčlenené na kapitoly a podkapitoly. V texte publikácie sa dá veľmi ľahko orientovať vďaka prehľadnému členeniu a využitiu viacerých typov písma na vyznačenie podstatných a kľúčových pojmov a myšlienok.

Postupne, ako čitateľ prechádza jednotlivé časti, získava základné informácie o metodológii v psychológii. Napriek tomu, že sa jedná iba o základy metodológie, získané poznatky slúžia ako kvalitná báza pre budúce rozšírenie vedomostí, pretože kniha je napísaná jasne a využíva veľa konkrétnych príkladov, ktoré uľahčujú pochopenie danej problematiky.

V prvej časti sa autor venuje charakteristike vedeckého skúmania, vysvetľuje základné pojmy, rozoberá čo je to veda, jazyk vedy, opisuje vedecké inštitúcie a psychologické združenia a na záver sa venuje otázke etiky v psychologickom výskume.

V druhej časti knihy sa autor venuje projektom psychologického výskumu. Informuje čitateľa o experimentoch, kvázi experimentoch, neexperimentálnych vedeckých plánoch a o ontogenéze vedeckého výskumu. Poznatky z tejto časti pomáhajú čitateľovi vytvoriť si jasnú predstavu o tom, aké sú rozdiely medzi jednotlivými výskumnými projektmi a ako si vybrať ten najvhodnejší na základe toho, aký jav chceme skúmať.

V tretej časti sa tvorca knihy zaoberá metódami získavania údajov. Postupne vysvetľuje základy pozorovania, rozhovoru, analýzy či sémantického diferenciálu. V tejto časti venuje kapitolu aj psychologickým testom a základným požiadavkám, ktoré by mal spĺňať každý test. V závere časti sa venuje metaanalýze.

Posledná štvrtá časť uvádza čitateľa do merania a kvantifikácie v psychologickom výskume. Dozvedáme sa v nej o úrovniach merania a taktiež o základných štatistických metódach, ktoré sa využívajú v psychologickom výskume. Posledná kapitola je venovaná priblíženiu rozdielov medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom a taktiež zamysleniu sa nad sporom v metodológii ohľadom využívania kvalitatívneho či kvantitatívneho prístupu.

Veľkou prednosťou knihy je štýl akým ju autor napísal. Publikácia sa venuje metodológii, jej čítanie však nie je vyčerpávajúce či nepútavé a aj pri využití odborného a vedeckého jazyka je jej obsah zrozumiteľný pre začiatočníka v danej oblasti. Autor preukazuje nielen výbornú schopnosť vysvetľovať, ale uvádza aj význam a pôvod nových termínov a pri objasňovaní pripomína čitateľovi základné oporné body a termíny, preto nie je potrebné v knihe listovať a znovu čítať čo bolo napísané v predošlej kapitole.

Autor uvádza mnohé konkrétne príklady a obrázky, ktoré napomáhajú čitateľovi v pochopení problematiky, s čitateľom vedie dialóg, núti ho k zamysleniu sa a varuje ho pred pasívnym prijímaním informácií.

Kniha svojím obsahom odpovedá na všetky otázky, ktoré by mohol začiatočník v oblasti metodológie mať. Odporúčam ju hlavne študentom psychológie, avšak môžu ju využiť aj vyučujúci ako študijnú literatúru pre študentov ku svojim kurzom metodológie a taktiež odborníci v praxi, ktorým môže pomôcť pri príprave a realizácii výskumu.

Na záver treba spomenúť, že veľkým osviežením pre knihu je aj autorov zmysel pre humor, ktorý svojimi poznámkami spríjemňuje čítanie o metodológii a jej štúdium.

Mgr. Soňa Takáčová
Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Kniha také k vypůjčení v elektronické podobě na Flexibookstore.cz