Dětská psychoterapie e-kniha

Dětská psychoterapie e-kniha

Langmeier, Josef; Balcar, Karel; Špitz, Jan

Portál, 2012

373 Kč

SklademE-KNIHA

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Psychoterapeutická pomoc dětem má řadu specifik, daných především nutností respektovat ještě více než u dospělých vývojovou situaci dítěte a kontext jeho rodiny. Učebnice podává přehled obecných otázek spojených s psychoterapeutickou pomocí dětem, představuje jednotlivé přístupy a formy terapie i možnosti jejich použití u vybraných skupin poruch (děti nemocné, týrané, užívající drogy aj.). Nové, přepracované a rozšířené vydání knihy tří renomovaných českých autorů vedle základů oboru odráží i vývoj v posledním desetiletí. Výklad je doplněn řadou příkladů a kazuistik.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • Formát PDF:Ano | 978-80-262-0228-8

 • Rok vydání:2012

 • Kód:72110191

 • EAN:9788026202288

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • První vydání uvedené publikace byla realizováno již v r. 1989. Vzhledem k novým trendům v oboru vznikla potřeba jejího rozšíření a přepracování. Lze říci, že se autorům podařilo vytvořit skutečně vysoce erudovaný, nově pojatý odborný text.

  Kniha je členěna na 6 částí, jsou to:
  - Psychoterapeutická problematika dětství a dospívání,
  - Individuální psychoterapie,
  - Rodinná terapie,
  - Skupinová psychoterapie,
  - Léčebné společenství,
  - Některé speciální úseky psychoterapie u dětí.

  V úvodní kapitole se autoři zabývají úlohou psychologických činitelů u dětských problémů a poruch.Upozorňují na příčinné souvislosti různých typů strádání a na vývojově psychologické souvislosti duševních poruch u dětí. Kromě objasnění pojetí současné psychoterapie se autoři zaměřují na obecné problémy psychologické pomoci dětem. Upozorňují, že psychoterapeutická profese patří k psychologicky a eticky rizikovým oborům lidské činnosti. „Listina práv“ pro děti v psychoterapii (s.53) upozorňuje, že děti mají právo nejen na pravdivé informace, ale má být respektováno jejich právo na soukromí, atd.
  Kapitola, věnovaná individuální psychoterapii, vysvětluje problematiku sugestivních, racionálně-terapeutických, emocionálních, motivačně terapeutických, behaviorálních a psychofyziologických postupů. Čtenář se např. zamyslí nad možností indikace hypnoterapie u dětí a uvědomí si určitá omezení, výhrady a možné námitky.
  Specifický léčebný přístup volí rodinná psychoterapie, kdy „pacientem „ je celá rodinná skupina. Je předpokládáno, že individuální poruchy dítěte (nebo jiného člena rodiny)mají souvislost se skupinovou dynamikou celého rodinného společenství.
  Rodinná psychoterapie se snaží o pozitivní změny v narušené rodinné soustavě. Autoři samozřejmě upozorňují i na situace, kdy mohou být některé z technik kontraindikovány (např. při nebezpečí zhroucení labilní rovnováhy adolescenta s hraničním stavem, aj.).
  Vhodnost užití skupinové terapie u dětí a mladistvých vyplývá ze základní teze, že jejich vývoj probíhá od samého začátku v sociálním kontextu v různých sociálních interakcích. Má samozřejmě své vývojové aspekty – např. psychoterapie kojenců a batolat je možná jen společně s matkou. Je upozorněno i na specifika chování dětí ve skupině. Ve srovnání s dospělými se vyjadřují bezprostředněji, city dávají najevo více chováním než slovy, negativní emoce a postoje vyjadřují snadněji než dospělí. Terapeut musí přijímat dětské klienty bezvýhradně jako samostatné osobnosti.
  V léčebném společenství je východiskem zkušenost, že terapeutický potenciál dětského kolektivu se může uplatnit i v práci s rozsáhlejšími skupinami. Tak lze sdružit např. dětské pacienty a zdravotnické pracovníky celého oddělení v léčebném zařízení. Děti i dospívající mohou uplatnit „zisky“ z psychoterapie v tzv. realitě všedního dne. Přesah do této reality dává terapeutické komunitě charakter socioterapie. Léčebné společenství je psychologicky spojeno pocity sounáležitosti, sociálního naplnění a pocity závislosti.
  Speciální úseky v publikaci jsou zaměřené na psychoterapii dětí zanedbaných, deprivovaných, týraných a zneužívaných, s primárně somatickým chronickým onemocněním. Zvláštní kapitoly se zabývají dětmi mentálně retardovanými, psychotickými, s psychosomatickými poruchami a dětmi trpícími závislostmi. Lze jen souhlasit se závěrečnými slovy autorů: Znalost vývojové psychologie by měla být východiskem práce terapeuta. Ale nezbytným předpokladem k ní je „dobrý vztah k dětem, schopnost vmyslit a vcítit se do jejich odlišného myšlenkového a emočního světa a získat si jejich důvěru“ (s.407).Uvedenou učebnici , zaměřenou na dětskou psychoterapii, doporučuji budoucím i stávajícím odborníkům pomáhajících profesí jako jednu ze základní studijní literatury.

  PhDr.Marie Renotiérová,Ph.D.

  - Josef Langmeier; Karel Balcar; Jan Špitz: Dětská psychoterapie - rec. M. Renotiérová

 • V předmluvě k vydání této v mnoha směrech důležité knihy autoři zdůrazňují, že „psychoterapie dítěte může užít jen málokteré postupy známé z psychoterapie dospělých, bez významnější modifikace“. Jedním z důvodů tohoto nepochybného rozdílu je, že psychoterapeutova úspěšná práce se slovem předpokládá určitou úroveň vývoje jazyka, které se dosahuje až u starších dětí a dospívajících. Dětský psychoterapeut se proto musí u mladších dětí „více opírat o společnou hru, o různé činnosti, neverbální signály ve vzájemné komunikaci aj.“. To ovšem klade značné nároky i na učebnice dětské psychoterapie, které uvádějí, ať už budoucí terapeuty do jejich činnosti, tak i laiky do chápání tohoto oboru aplikované psychologie, nepochybně jednoho z nejnáročnějších. Kniha-učebnice, která je předmětem toto recenze tento náročný úkol studijního úvodu do dětské psychoterapie nepochybně splňuje. Dokazuje to i její druhé vydání v době, kdy o literaturu tohoto druhu u nás již není nouze.

  Autoři nejprve posuzují psychoterapeutickou problematiku dětství a dospívání z různých možných úhlů pohledu (příčiny poruch chování u dětí a dospívajících, jejich tělesné, duševní, duchovní a sociální aspekty a vývojově psychologické souvislosti). Sympaticky a nově působí pasáž o „duchovním zakotvení člověka v oblasti životních hodnot a životního smyslu“, která je v době materiálně-konzumačního životního stylu většiny lidí velmi vhodnou připomínkou. Po podrobném rozboru takových témat jako jsou: pojetí psychoterapie a její cíle a zejména pak problémů dětské psychoterapie (její formy, prostředky a vedení). Je druhá část knihy věnována individuální psychoterapii z hledisek sugestivních a racionálně.terapeutických, emocionálně a motivačně terapeu- tických, behaviorálně-terapeutických a psychofyziologických postupů. Ve třetí části knihy je podrobně prezentována rodinná terapie, opět z hlediska několika možných přístupů (behaviorálního, „experienciálně-komunikačního“, strukturního a systemické- ho). Čtvrtá část je věnována formám skupinové psychoterapie (hra, skupinová činnost, „rozhovorová“ a „rodičovská diskusní“ forma). Pátá část obsahuje „pojetí a praxi léčebného společenství s dětmi“ a je velmi informativní a podnětná v zavádění nových hledisek a vztahů mezi psychoterapií a socioterapií). Poslední část knihy pojednává o některých zvláštních kategoriích dětí vyžadujících psychoterapii (děti zanedbané a deprivované, týrané a zneužívané, mentálně retardované, a další). Kniha je víc než odložitelnou učebnicí, je to trvale použitelná cenná příručka.

  Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  - Langmeier J., Balcar K., Špitz J.: Dětská psychoterapie - rec. M. Nakonečný

Čtenářské recenze

Další informace

Kniha také k vypůjčení v elektronické podobě na Flexibookstore.cz

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)