Úvod do metodologie psychologického výzkumu e-kniha

Úvod do metodologie psychologického výzkumu e-kniha

Ferjenčík Ján

Portál, 2012

281 Kč

SklademE-KNIHA

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace. Kniha může sloužit jako učebnice pro studenty psychologie a sociálních věd, ale i jako příručka odborníky v praxi, jimž poslouží při plánování vlastní výzkumné práce, zpracování dat a formulování výsledků. Text je doplněn řadou konkrétních příkladů, které pomáhají porozumění a schopnost aplikování probírané látky.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Jak zkoumat lidskou duši

 • Nakladatel:Portál

 • Formát PDF:Ano | 978-80-262-0229-5

 • Rok vydání:2012

 • Kód:72110211

 • EAN:9788026202295

Odborné recenze

 • Na knižný trh sa v českom jazyku dostáva kniha slovenského autora Jána Ferjenčíka, ktorá čitateľa oboznamuje so základmi metodológie výskumu v psychológii. Ján Ferjenčík v súčasnosti pôsobí ako prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas svojej kariéry pracoval v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva, viedol psychologické laboratórium a katedru psychológie FF UPJŠ. Okrem iného pôsobenia zastupuje Slovensko v odborných zahraničných skupinách pre psychodiagnostiku a je členom viacerých národných a medzinárodných združení.

  Kniha sa po desiatich rokoch opäť dostáva k záujemcovi vo forme druhého vydania, od českého vydavateľstva Portál.

  Tematicky je kniha rozdelená do štyroch častí. Jednotlivé časti sú ďalej rozčlenené na kapitoly a podkapitoly. V texte publikácie sa dá veľmi ľahko orientovať vďaka prehľadnému členeniu a využitiu viacerých typov písma na vyznačenie podstatných a kľúčových pojmov a myšlienok.

  Postupne, ako čitateľ prechádza jednotlivé časti, získava základné informácie o metodológii v psychológii. Napriek tomu, že sa jedná iba o základy metodológie, získané poznatky slúžia ako kvalitná báza pre budúce rozšírenie vedomostí, pretože kniha je napísaná jasne a využíva veľa konkrétnych príkladov, ktoré uľahčujú pochopenie danej problematiky.

  V prvej časti sa autor venuje charakteristike vedeckého skúmania, vysvetľuje základné pojmy, rozoberá čo je to veda, jazyk vedy, opisuje vedecké inštitúcie a psychologické združenia a na záver sa venuje otázke etiky v psychologickom výskume.

  V druhej časti knihy sa autor venuje projektom psychologického výskumu. Informuje čitateľa o experimentoch, kvázi experimentoch, neexperimentálnych vedeckých plánoch a o ontogenéze vedeckého výskumu. Poznatky z tejto časti pomáhajú čitateľovi vytvoriť si jasnú predstavu o tom, aké sú rozdiely medzi jednotlivými výskumnými projektmi a ako si vybrať ten najvhodnejší na základe toho, aký jav chceme skúmať.

  V tretej časti sa tvorca knihy zaoberá metódami získavania údajov. Postupne vysvetľuje základy pozorovania, rozhovoru, analýzy či sémantického diferenciálu. V tejto časti venuje kapitolu aj psychologickým testom a základným požiadavkám, ktoré by mal spĺňať každý test. V závere časti sa venuje metaanalýze.

  Posledná štvrtá časť uvádza čitateľa do merania a kvantifikácie v psychologickom výskume. Dozvedáme sa v nej o úrovniach merania a taktiež o základných štatistických metódach, ktoré sa využívajú v psychologickom výskume. Posledná kapitola je venovaná priblíženiu rozdielov medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom a taktiež zamysleniu sa nad sporom v metodológii ohľadom využívania kvalitatívneho či kvantitatívneho prístupu.

  Veľkou prednosťou knihy je štýl akým ju autor napísal. Publikácia sa venuje metodológii, jej čítanie však nie je vyčerpávajúce či nepútavé a aj pri využití odborného a vedeckého jazyka je jej obsah zrozumiteľný pre začiatočníka v danej oblasti. Autor preukazuje nielen výbornú schopnosť vysvetľovať, ale uvádza aj význam a pôvod nových termínov a pri objasňovaní pripomína čitateľovi základné oporné body a termíny, preto nie je potrebné v knihe listovať a znovu čítať čo bolo napísané v predošlej kapitole.

  Autor uvádza mnohé konkrétne príklady a obrázky, ktoré napomáhajú čitateľovi v pochopení problematiky, s čitateľom vedie dialóg, núti ho k zamysleniu sa a varuje ho pred pasívnym prijímaním informácií.

  Kniha svojím obsahom odpovedá na všetky otázky, ktoré by mohol začiatočník v oblasti metodológie mať. Odporúčam ju hlavne študentom psychológie, avšak môžu ju využiť aj vyučujúci ako študijnú literatúru pre študentov ku svojim kurzom metodológie a taktiež odborníci v praxi, ktorým môže pomôcť pri príprave a realizácii výskumu.

  Na záver treba spomenúť, že veľkým osviežením pre knihu je aj autorov zmysel pre humor, ktorý svojimi poznámkami spríjemňuje čítanie o metodológii a jej štúdium.

  Mgr. Soňa Takáčová
  Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

  - Ján Ferjenčík: Úvod do metodologie psychologického výzkumu - rec. S. Takáčová

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)