Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ

Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ

Lisá, Elena a kol.

Portál, 2010

195 Kč166 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Publikace obsahuje 32 her pro žáky ZŠ na pět různých komunikačních témat, která lze vybírat podle potřeb třídy či jiné skupiny dětí. Všechny zařazené aktivity autoři ověřili v praxi. Kniha chce napomoci učitelům, vychovatelům, příp. školním psychologům při práci se žáky, kteří mají problémy s komunikací s okolím, nerespektují společenská nebo skupinová pravidla, nedokážou se bránit ponižování apod. Ve hře si děti osvojují zásady dialogu a zdvořilosti v komunikaci, učí se naslouchat, odolávat případné manipulaci nebo zvládat impulzivitu druhých i svou vlastní. Prostřednictvím her lépe pochopí různé sociální role a pravidla či normy, jejichž dodržování je pro dobrou mezilidskou komunikaci nezbytné.
Autorky pracují ve Výzkumném ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě, který se zabývá především specifiky mentálního vývoje zdravých i postižených dětí a sociálním vývojem dětí a mládeže.


Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Ilustrátor:Filípková, Bibiana

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-746-6

 • Počet stran / vazba:128 / Brožovaná

 • Rok vydání:2010

 • Kód:11106001

 • EAN:9788073677466

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • „Problematika sociálních kompetencí je v současnosti velmi aktuální. Informačně-komunikační prostředky (internet, mobilní telefony apod.), poskytují sice mnoho výhod, ale současně přinášejí i negativa...“ (s. 10). Takto uvádí Elena Lisá publikaci s názvem Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Knihu vydalo nakladatelství Portál v roce 2010. Nabízí nám nejen zdůvodnění opodstatněnosti rozvoje sociálních kompetencí u žáků na 1. stupni základních škol, ale především poskytuje soubor originálních her, které byly během 3 měsíců ověřovány v 15 základních školách. Výsledkem tohoto výzkumného šetření je dle autorek zlepšení a upevnění kamarádských vztahů ve skupině.

  V současné době je stále větší tlak kladen na samostatnost v příjmu, zpracování, vyhodnocování a produkci informací. Dominantním nosným informačním prostředkem se stává především internet. Výhody tohoto komunikačního systému jsou sice evidentní, přesto se musíme zamyslet i nad jistým znevýhodněním, které nastává v situaci, kdy je interpersonální komunikace redukována a nahrazována jinými komunikačními prostředky. Sociální kompetence, tedy schopnost, způsobilost, která je prezentována především empatií, percepční sociální senzitivitou, přirozeností v navazování kontaktů, schopností aktivně naslouchat a efektivně komunikovat, náleží k velice důležitým dovednostem. „Pro rozvíjení sociálních kompetencí je významné zejména období školní docházky, kdy se formují předpoklady pro úspěšný a produktivní osobní i společenský život“ (s. 11).

  Kniha Eleny Lisé a kol. je členěna do tří částí. První z nich teoreticky uvádí do problematiky sociálních kompetencí a her zaměřených na rozvoj dané sféry. Druhá, kvantitativně převyšující část, je věnována analýze jednotlivých her a poslední je doplňkem – přílohou k jednotlivým herním aktivitám.

  Jak moc jsou sociální kompetence důležité? Co je typické pro žáka se správně rozvinutými sociálními kompetencemi? Jak nejvhodněji rozložit aktivity na rozvoj této schopnosti? Odpověď nejen na tyto otázky najdeme v první části knihy. Za přínosné a důležité považuji objasnění pravidel, zásad a specifik v aplikaci herních aktivit. Autorky se v této souvislosti zmiňují například o tom, jaké výhody má práce ve skupině, jak danou skupinu vést, posilovat motivací a jak je výsledný efekt ovlivňovám povahovými charakteristikami žáků a pohlavím. V pozadí zájmu nestojí ani žák se specifickými výchovně-vzdělávacími potřebami. Vzhledem k rostoucímu integračnímu trendu je zařazení této problematiky velice žádoucí.

  Stěžejní myšlenkovou náplní knihy jsou hry určené pro žáky 1. stupně základních škol zacílené na rozvoj sociálních kompetencí. Jednotlivé herní aktivity se zaměřují na pět hlavních oblastí – skupinová kooperace (např. hra Eskymáci, Hlásná trouba, Jsem jedno velké ucho), zdvořilostní fráze typu poděkování, prosba (např. hra Abeceda zdvořilostních slovíček, Nakreslím ti do srdíčka..., Pojď, usmíříme se), co dělat, když nás něco nazlobí (např. hra Díry od hřebíků, Sopka, Řeknu ti to jinak), uvědomění si možnosti jiného způsobu řešení (např. hra Ještě by se dalo..., S úsměvem, To zvládnu) a uvědomění si toho, že i hry mají svá pravidla (např. hra Dopravní značky, Co by se stalo kdyby..., Cesta ze začarovaného lesa). Všechny hry vycházejí z jednotné struktury. Začínají vymezením cíle a pomůcek, dále je uveden podrobný postup a vše zakončuje diskuze. Jednotlivé herní činnosti doplňují ikonické vizualizace, které ztvárňují délku aktivity, její náročnost a základní charakteristiku (např. zábavná, soutěživá, naučná atd.). Význam daných vizualizací je objasněn v úvodu knihy. Zaznamenání a popis jednotlivých her je velice přehledné a dobře deskripované. Dle mého názoru mohou uvedené hry vytvářet atraktivní a zajímavé činnosti, čímž u žáků pomáhají k budování a rozvoji sociálních kompetencí.

  Poslední oddíl publikace tvoří přílohy. Poskytují přehledný materiál v podobě obrázků a kritérií pro vyhodnocování konkrétních odpovědí a řešení žáků.

  Kniha Eleny Lisé a kol. Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ je jedinečná svoji aktuálností. Nabízí pedagogům nástroj, jak tvořivým způsobem podněcovat u žáků empatii, osvojení si a rozvoj efektivní komunikace, dodržování společenských a skupinových pravidel, jak se bránit manipulativnímu chování a ponižování, jak ovládat vlastní impulzivitu, učit se naslouchat a další důležité oblasti, jež utvářejí sociální kompetenci. Autorky publikace pracují ve Výzkumném ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě. Jazyk, jímž je publikace napsaná, je svou přílišnou terminologickou nezatížeností přístupná i laické veřejnosti. Publikace je vhodná především pro vychovatele, pedagogy, školní psychology, studenty příslušných oborů a další zájemce o tuto problematiku.

   

  Mgr. Alena Říhová

  - Elena Lisá a kol.: Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ - rec. A. Říhová

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)