Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Přehled sociologie

Přehled sociologie

Vaše cena s DPH
417 Kč 375 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Překladatel
Dohnalová, Kateřina
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7178-976-3
Počet stran / vazba
336 / Pevná
Rok vydání
2005
Kód
21500901
EAN
9788071789765
Obálka v tiskové kvalitě


Formou stručných (dvoustránkových) pojednání kniha shrnuje základy sociologického myšlení od jeho počátků až do současnosti. Informativním způsobem pojednává o vzniku sociologie, jejích zakladatelích, současných sociologických školách a autorech, základních sociologických konceptech (socializace, společnost, sociální změna apod.) a vybraných sociologických problémech (práce a vzdělávání, rodina, spotřeba a způsob života, apod.).
Kapitoly jsou členěny podle jasné a neměnné struktury: úvodní odstavec krátce sumarizuje koncept, konkrétní problematiku či školu, uvádí základní biografická data, zasazuje informace do historického kontextu a krátce nastiňuje základní pojmy. Následující oddíly téma kapitoly rozvádějí. Závěrečný odstavec zpravidla obsahuje krátký odkaz na jiné školy nebo autory, kteří jsou s danou problematikou či teorií spojováni, a krátké kritické zhodnocení, popřípadě srovnání s jiným autorem nebo konceptem.


Marc Montoussé, Gilles Renouard: Přehled sociologie

Ačkoli se v současné psychologii silně prosazuje orientace na biologické činitele lidské psychiky, genetickými vlivy počínaje a transmitery konče, vazba lidské psychiky na socio-kulturní, resp. společenské podmínky života je nezpochybnitelná. Proto psychologové, jejichž zájem o svůj obor přesahuje rutinní profesionální praxi a zájemci o psychologii vůbec, se budou obracet také ke studiu sociologie, vědy o životě společnosti. Kniha, která je předmětem této anonce, poskytuje dobře uspořádaný a obsahově bohatý studijní materiál ke studiu jevů společenského života, z něhož budou s velkým prospěchem těžit nejen sociologové, ale i psychologové, politologové a zájemci o další společensko-vědní obory.

Obsah knihy je rozdělen do jedenácti kapitol, přinášejících velmi originální, ale svým způsobem systematické uspořádání základní sociologické problematiky, přesahující její obvyklý učebnicový rámec do oblasti práce, politiky a dalších oborů. Začíná rozborem sociologie jako zvláštní empirické vědy (kromě jiného srovnáním povahy přírodovědné a společensko-vědní empirie a kauzality) a nástinem její metodologie. Pokračuje přehledem zakladatelů sociologie a směrů v současném sociologickém myšlení (funkcionalismus, strukturalismus, interakcionismus, chigagská, frankfurtská škola a další). Následují kapitoly o socializaci, společnosti a jejích různých druzích (tradiční, postindustriální, konzumní, informační a další), o sociálních změnách (jejich faktorech jako jsou ekonomika, technologie a další), sociálních skupinách (zahrnuje, kromě jiného, tématiku společenských tříd a faktorů společenské integrace). Závěrečné kapitoly jsou věnovány problematice práce a profesním vztahům (s tématy o nezaměstnanosti, organizaci, odborech a sociálních hnutích a další); následující kapitola o práci a vzdělání rozvíjí sociologickou problematiku práce směrem k formám a činitelům zaměstnání, profesního vzdělávání, produktivnímu chování, trhu práce a dalším aspektům tohoto tématu. Následuje kapitola o rodině, spotřebě a životním stylu s velmi zajímavým pojednáním o manželství, krizi rodiny a dalšími tématy. Poslední kapitola je věnována problematice moci, státu a politiky a zahrnuje, kromě jiného, pojednání o občanství, národu a volebním chování. Nastíněný obsah této knihy v mnohém rozšiřuje a prohlubuje poznatky, které přináší studium sociální psychologie, ale i psychologie práce a organizace, andragogiky, politologie a dalších oborů. Velmi cenné informace přináší tato kniha pracovníkům v oblasti pomáhajících profesí. Kniha je zdařile napsanou moderní učebnicí sociologie s širokým záběrem možností jejího uplatnění.


prof. PhDr. Milan Nakonečný