Úspěšný návrh výzkumu

Úspěšný návrh výzkumu

Punch, Keith F.

Portál, 2015

299 Kč254 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha se zabývá jak kvantitativním, tak kvalitativním přístupem k empirickému výzkumu v sociálních vědách a zaměřuje se na tři ústřední témata:
Co je výzkumný projekt, kdo ho čte a proč? Jak máme postupovat při zpracování návrhu projektu? Jak může vypadat zpracovaný návrh projektu?
Jedná se o nezbytnou knihu pro jakéhokoli studenta nebo výzkumníka, který se chystá začít vlastní výzkum. Úspěšný výzkum vyžaduje efektivní a důkladnou přípravu. V tomto rozšířeném a aktualizovaném vydání Úspěšného návrhu výzkumu autor předkládá návod k řešení jednotlivých aspektů přípravy návrhu výzkumu a prezentování dobře zpracovaného plánu pro provedení výzkumu.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Handl, Jan

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0980-5

 • Počet stran / vazba:232 / Brožovaná

 • Rok vydání:2015

 • Kód:21306302

 • EAN:9788026209805

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Studenti bakalářských, magisterských, ale i doktorských studijních programů zpravidla koncipují texty svých diplomových prácí tak, že je dělí na teoretickou a praktickou část. Obsahem praktické části pak bývá vlastní, ať již kvantitativní nebo kvalitativní, výzkum. Jeho metodika je později pravidelně podrobena kritice oponentů, kteří se netají svými výhradami. Studenti prostě chybují a to i tehdy, když konkrétní výzkum řádně konzultovali se svými školiteli. Není pochyb o tom, že je žádoucí se některým, zejména opakujícím, chybám vyvarovat, a proto upozorňuji na tři vhodné knihy, které by mohly plnit funkci dobrých pomůcek vždy, když student váhá nebo si není jist, zda ve svém výzkumu postupuje správě. Všechny knihy vyšly péčí pražského nakladatelství Portál. Konkrétně se jedná o následující tituly:
  Punch K.F.: Úspěšný návrh výzkumu,
  Punch K.F.: Základy kvantitativního šetření,
  Hendl J.: Kvalitativní výzkum.
  Keith F.Punch je profesorem na Graduate Schoul of Education University of Western Australia a autorem celé řady knih o metodice statistického výzkumu. V knize Úspěšný návrh programu se každý čtenář dozví, co je to návrh výzkumu a jak je nutné jej koncipovat. V osmi kapitolách jsou postupně a dobře hierarchicky uspořádané problémové okruhy, s kterými se musí každý výzkumník seznámit. S ohledem na znalost českého prostředí doporučuji věnovat pozornost nejen problematice sběru dat, etickým konsekvencím výzkumu a zvoleným metodám, ale také náležité práci s literárními zdroji, která je podmínkou zvládnutí potřebné teorie i pozdější interpretace. Podnětné jsou i obě přílohy. První objasňuje pojmy „perspektiva“, „strategie“ a plán a druhá reprezentuje vodítko pro zpracování návrhu výzkumu.
  Ačkoliv K.F.Punch uvádí základní dilematickou otázku, totiž, zda použít kvantitativní či kvalitativní metodu výzkumu, popřípadě obě, právě té kvantitativní věnoval samostatnou publikaci.
  Publikace Základy kvantitativního šetření obsahuje sedm jasně vymezených a dále strukturovaných kapitol a autor se netají tím, že cílem jeho snažení by měl být praktický návod „jak na to“. S výsledkem může být spokojen, protože jeho publikace je opravdu vhodným manuálem, jak provést kvalitní kvantitativní výzkum. Z hlediska praktičnosti i věcnosti neudivuje, že se zabývá především vztahy mezi jednotlivými proměnnými a tedy, že je upřednostňuje před pouhým popisem získaných dat jejich rozložení.
  Třetí kniha je z pera Jana Hendla, který působí na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se věnuje metodologii vědy a čtenáři se mohli seznámit již dříve s jeho publikací Přehled statistických metod zpracování dat /2004/. Ke krátkému upozornění uveďme, že text jeho knihy Kvalitativní výzkum, s podtitulem Základní metody a aplikace, je rozdělen na 14 základních kapitol a celé řady podkapitol. Postupně jsou tak probírána témata: Základy metodologie vědy /1/, Kvalitativní, kvantitativní a smíšený výzkum /2/, Vývoj kvalitativního výzkumu /3/, Základní přístupy kvalitativního výzkumu /4/, Návrh plánu výzkumu /5/, Metody získávání dat /6/, Příprava, kódování a zobrazování dat /7/, Metody vyhodnocování a interpretace /8/, Smíšené strategie /9/, Evaluační výzkum /10/, Výzkumná zpráva /11/, Hodnocení kvality výzkumu /12/, Systematický přehled, sekundární analýza a metaanalýza /13/ a Informační technologie a informace v kvalitativním výzkumu /14/. Z uvedených názvů jednotlivých kapitol je zřejmé, že si v něm každý student najde to, co aktuálně potřebuje a přestože by měl zvládnout celou strategii kvalitativního výzkumu, ke kterému se odhodlal, jistě bude studovat především ty pasáže, s kterými má aktuální problémy.
  Všechny uvedené knižní tituly obsahují standardní nezbytnosti, tj. rejstříky, seznamy literatury, stejně tak jako buď přílohy nebo pěkný výkladový slovník anglických odborných výrazů /J.Hendl/. Společné je také to, že jsou přehledně a srozumitelně napsány. Z uvedených důvodů je zjevné, že všechny tři publikace by neměly uniknout pozornosti diplomantů, kteří se už nemohou vymlouvat na nedostatek příslušné odborné literatury v českém jazyce.

  Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
  Fakulta humanitních studií UK, Praha

  - Jak provádět kvalitní výzkum?

 • Jak správně připravit a jak úspěšně prosadit svůj návrh výzkumu? Čtivě a pragmaticky zpracovaný průvodce touto tematikou vede čtenáře promyšlenými, dobře zdůvodněnými a bohatě prakticky ilustrovanými kroky od původního nápadu či záměru až ke strategiím sdělování výsledků. Poskytovaná instruktáž je věcně vyvážená co do volby pojetí kvalitativního a kvantitativního zkoumání, co do volby výzkumných cílů, výzkumného vzorku i výzkumných metod. Cenné je, že upozorňuje na výhody i na úskalí jednotlivých voleb, jež nahlíží jednak z hledisek badatelů a dalších přímých účastníků výzkumu, jednak z hledisek posuzovatelů a dalších příjemců výzkumného návrhu a výsledků, které jeho realizace přinese.

  Alespoň dílčí pohled do prakticky zacílené příručky nabízí několik téměř náhodně zvolených nadpisů z jejích kapitol: „Lektoři a jejich očekávání“; „Kvantitativní data, kvalitativní data, nebo obojí?“; „Pomocné strategie při akademickém psaní“; „Ukončení versus uspěchané ukončení“; „Otázky jako vodítko zpracování návrhu výzkumu“. Didakticky cenné je v textu zdůrazňované soustavné kladení otázek, na něž pak jednotlivé stránky připravovaného projektu mají být odpověďmi. Shrnující přehled soustavy těchto otázek vybraných z jednotlivých kapitol celého textu podává autor na závěr v jedné z příloh. Dokáže-li na ně výzkumník vhodně odpovědět a své odpovědi prezentovat v podobě návrhu výzkumného projektu, jeho naděje na přijetí a kvalitní realizaci jeho výzkumu podstatně vzrůstají.

  Knížka metodologicky správně, srozumitelně a využitelně sděluje obecná pravidla vědeckého zkoumání v sociálních vědách. Svým zpracováním i explicitními odkazy a rozebíranými příklady ji však autor věnuje především začínajícím výzkumníkům na úrovni postgraduálního doktorandského studia. Doprovází proto svůj výklad na koncích kapitol jednak přehledy hlavních v textu rozpracovávaných pojmů (v českém znění i s převodem do zdejší terminologie) a kontrolních otázek k vyložené látce. Cenným na jeho přístupu shledávám zvláště to, že vede čtenáře ke zvažování alternativních možností a cest, jak postupovat, a nepokouší se vtěsnat přípravu výzkumu do „jediného správného“ vzorce. I když tím vede výzkumníka namáhavější cestou promýšlení, zdůvodňování a rozhodování namísto prostého kopírování již hotového návrhu, tato námaha podstoupená již při přípravě výzkumu se nakonec při jeho provádění a zhodnocení nesporně vyplatí.

  K. Balcar

  Zdroj: Československá psychologie 2009, ročník LIII, číslo 3

  - Keith F. Punch: Úspěšný návrh výzkumu

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)