Kniha měsíce 2018-02O kouzelném semínkuPracovní listy ke stažení

Kniha měsíce 2018-02O kouzelném semínkuPracovní listy ke stažení
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Základy kvantitativního šetření

Základy kvantitativního šetření

Vaše cena s DPH
235 Kč 212 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Praktická příručka pro studenty
Překladatel
Hendl, Jan
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-381-9
Počet stran / vazba
152 / Brožovaná
Rok vydání
2008
Kód
21306001
EAN
9788073673819
Obálka v tiskové kvalitě


Šetření tvoří hlavní strategii sociálně-vědního výzkumu a autor probírá na základní úrovni problematiku výzkumného šetření (tedy kvantitativního nebo tzv. korelačního šetření). Rozvíjí toto téma do podrobností, ukazuje logiku šetření a nabízí praktické rady studentům-výzkumníkům. Hlavní látku knihy tvoří kvantitativní šetření o vztahu proměnných, jehož základem je změření určitého počtu proměnných u vzorku lidí použitím dotazníku vyplněného respondenty. Takto získaná data pak slouží jako základ pro zkoumání vztahu mezi proměnnými. Znalosti získané tímto postupem se přenášejí také na ostatní typy šetření, takže příručka bude dobrou pomůckou pro všechny, kdo se vydávají na pole statistického výzkumu.
K. F. Punch je profesorem na Graduate School of Education University of Western Australia. Je autorem úspěšných knih uvádějících do základů statistického výzkumu.

Základy kvantitativního šetření
Základy kvantitativního šetření
Základy kvantitativního šetření
Základy kvantitativního šetření
Základy kvantitativního šetření
Základy kvantitativního šetření


Jak provádět kvalitní výzkum?
Studenti bakalářských, magisterských, ale i doktorských studijních programů zpravidla koncipují texty svých diplomových prácí tak, že je dělí na teoretickou a praktickou část. Obsahem praktické části pak bývá vlastní, ať již kvantitativní nebo kvalitativní, výzkum. Jeho metodika je později pravidelně podrobena kritice oponentů, kteří se netají svými výhradami. Studenti prostě chybují a to i tehdy, když konkrétní výzkum řádně konzultovali se svými školiteli. Není pochyb o tom, že je žádoucí se některým, zejména opakujícím, chybám vyvarovat, a proto upozorňuji na tři vhodné knihy, které by mohly plnit funkci dobrých pomůcek vždy, když student váhá nebo si není jist, zda ve svém výzkumu postupuje správě. Všechny knihy vyšly péčí pražského nakladatelství Portál. Konkrétně se jedná o následující tituly:
Punch K.F.: Úspěšný návrh výzkumu,
Punch K.F.: Základy kvantitativního šetření,
Hendl J.: Kvalitativní výzkum.
Keith F.Punch je profesorem na Graduate Schoul of Education University of Western Australia a autorem celé řady knih o metodice statistického výzkumu. V knize Úspěšný návrh programu se každý čtenář dozví, co je to návrh výzkumu a jak je nutné jej koncipovat. V osmi kapitolách jsou postupně a dobře hierarchicky uspořádané problémové okruhy, s kterými se musí každý výzkumník seznámit. S ohledem na znalost českého prostředí doporučuji věnovat pozornost nejen problematice sběru dat, etickým konsekvencím výzkumu a zvoleným metodám, ale také náležité práci s literárními zdroji, která je podmínkou zvládnutí potřebné teorie i pozdější interpretace. Podnětné jsou i obě přílohy. První objasňuje pojmy „perspektiva“, „strategie“ a plán a druhá reprezentuje vodítko pro zpracování návrhu výzkumu.
Ačkoliv K.F.Punch uvádí základní dilematickou otázku, totiž, zda použít kvantitativní či kvalitativní metodu výzkumu, popřípadě obě, právě té kvantitativní věnoval samostatnou publikaci.
Publikace Základy kvantitativního šetření obsahuje sedm jasně vymezených a dále strukturovaných kapitol a autor se netají tím, že cílem jeho snažení by měl být praktický návod „jak na to“. S výsledkem může být spokojen, protože jeho publikace je opravdu vhodným manuálem, jak provést kvalitní kvantitativní výzkum. Z hlediska praktičnosti i věcnosti neudivuje, že se zabývá především vztahy mezi jednotlivými proměnnými a tedy, že je upřednostňuje před pouhým popisem získaných dat jejich rozložení.
Třetí kniha je z pera Jana Hendla, který působí na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se věnuje metodologii vědy a čtenáři se mohli seznámit již dříve s jeho publikací Přehled statistických metod zpracování dat /2004/. Ke krátkému upozornění uveďme, že text jeho knihy Kvalitativní výzkum, s podtitulem Základní metody a aplikace, je rozdělen na 14 základních kapitol a celé řady podkapitol. Postupně jsou tak probírána témata: Základy metodologie vědy /1/, Kvalitativní, kvantitativní a smíšený výzkum /2/, Vývoj kvalitativního výzkumu /3/, Základní přístupy kvalitativního výzkumu /4/, Návrh plánu výzkumu /5/, Metody získávání dat /6/, Příprava, kódování a zobrazování dat /7/, Metody vyhodnocování a interpretace /8/, Smíšené strategie /9/, Evaluační výzkum /10/, Výzkumná zpráva /11/, Hodnocení kvality výzkumu /12/, Systematický přehled, sekundární analýza a metaanalýza /13/ a Informační technologie a informace v kvalitativním výzkumu /14/. Z uvedených názvů jednotlivých kapitol je zřejmé, že si v něm každý student najde to, co aktuálně potřebuje a přestože by měl zvládnout celou strategii kvalitativního výzkumu, ke kterému se odhodlal, jistě bude studovat především ty pasáže, s kterými má aktuální problémy.
Všechny uvedené knižní tituly obsahují standardní nezbytnosti, tj. rejstříky, seznamy literatury, stejně tak jako buď přílohy nebo pěkný výkladový slovník anglických odborných výrazů /J.Hendl/. Společné je také to, že jsou přehledně a srozumitelně napsány. Z uvedených důvodů je zjevné, že všechny tři publikace by neměly uniknout pozornosti diplomantů, kteří se už nemohou vymlouvat na nedostatek příslušné odborné literatury v českém jazyce.

Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Fakulta humanitních studií UK, Praha
Keith F. Punch: Základy kvantitativního šetření.

Útlá a velmi instruktivně zpracovaná knížka uvádí do logiky a praxe jednoduchých sociálněvědních výzkumných projektů. Hlavním příkladem užívané metody je tu dotazníkové šetření; zde vykládané zásady a postupy přípravy a realizace výzkumu však platí stejně pro metody soustavného pozorování a pro korelační strategii výzkumu vůbec.

Autor věnuje svou publikaci především nastávajícím autorům diplomních nebo rigorózních prací. Provádí je od počátků a základů vědeckých studií menšího rozsahu krok po kroku jejich přípravou, volbou proměnných a ověřovaných vztahů mezi nimi, formulací hypotéz, volbou výzkumného vzorku, tvorbou dotazníku, sběrem dat a jejich rozborem, výpočtem výsledků a jejich hodnocením, posléze i sepsáním zprávy o provedeném šetření. Vedle srozumitelně vysvětlovaných zásad zkoumání a jeho jednotlivých etap užívá i četných praktických příkladů a shrnujících či ilustrujících rámečků v textu. České vydání je obohaceno překlady metodologicky důležitých pojmů z anglického metodologického názvosloví.

Podle mého soudu je tato knížka mimořádně vhodná pro dosud výzkumně nepříliš zkušené autory projektů. Je zpracována velice kvalitně; jedinou autorskou nepřesnost nacházím (s. 17) ve ztotožnění nezávisle a závisle proměnných s „příčinami“ a „důsledky“ – to platí v experimentálních projektech, v jiných tomu však může být i naopak. Jazykově v celém textu poněkud ruší střídavé užívání (přesnějšího) tvaru „ne/závisle“ proměnná a (nepřesného) „ne/závislá“ proměnná, což se však již běžně vyskytuje i v českém výzkumném a metodologickém písemnictví vůbec. Studentům pregraduálního i postgraduálního studia – a pro oživení mysli i praktikům, plánujícím ověřit si platnost svých zkušeností vědeckým postupem – tuto příručku jako průvodce jejich výzkumným snažením velice doporučuji.

K. Balcar

Zdroj: Československá psychologie 2008, číslo 6