ADHD a ADD v dospívání

ADHD a ADD v dospívání

Reimann-Höhn, Uta

Portál, 2018

249 Kč199 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Představa o tom, že děti s ADHD nebo ADD ze své poruchy vyrostou, je bohužel lichá, poruchy pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní svého nositele provází po celý život. A život s ADHD nebo ADD může být velmi komplikovaný. Hyperaktivita nebo hypoaktivita, impulsivnost, neschopnost se delší dobu koncentrovat a další obtíže spojené s těmito poruchami mohou vést i k dalším obtížím. Mladí lidé s ADHD častěji páchají trestné činy, lidé s těmito poruchami mají obtíže v partnerských vztazích a vyskytuje se u nich problematické sexuální chování. Častěji také trpí depresemi či úzkostmi. Mívají také obtíže dokončit školu.
Kniha nabízí velmi fundovaný, zkušený pohled pedagožky, která s mladými lidmi s těmito poruchami pracuje. Autorka zařazuje příběhy mladých lidí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní a ilustruje na nich nejrůznější obtíže, s nimiž se dospívající s ADHD a ADD potýkají. Doporučuje postupy, které jsou ozkoušeny v praxi. Nijak ADHD a ADD nedémonizuje, jak se někdy stává.

Uta Reimann-Höhn je německá pedagožka a autorka knih pro učitele.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Dozrávání a překonávání krizí

 • Překladatel:Bezděková, Alena

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1362-8

 • Počet stran / vazba:160 / Brožovaná

 • Rok vydání:2018

 • Kód:22207001

 • EAN:9788026213628

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Reimann-Höhn, Uta: ADHD a ADD v dospívání - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

  https://www.online-psycholog.com/l/adhd-a-add-v-dospivani-dozravani-a-prekonavani-krizi-uta-reimann-hohn/

  Uta Reimann-Höhn, autorka knihy ADHD a ADD v dospívání, není v psaní odborných a populárně-naučných knih žádným nováčkem. Vystudovala pedagogiku, v 80. letech založila v Německu Spolek pro podporu dětí s vývojovými poruchami učení, následně se stala zakladatelkou Institutu pro pedagogiku a učení v Niederhausenu, zřídila webovou stránku pro podporu učení a kanál na Youtube, věnovaný stejnému tématu. Pracovala jako šéfredaktorka časopisu zaměřeného na pedagogické poradenství a jako poradkyně pro rodiče u společnosti Fisher-Price. Je autorkou či spoluautorkou více než dvaceti publikací, mnoha odborných článků, dvou CD pro podporu učení a řady tréninkových programů. Z výše uvedeného vyplývá, že je zkušenou pedagožkou, která se podpoře dětí a dospívajících věnuje dlouhodobě a své zkušenosti také hojně publikuje.

  V knížce ADHD a ADD v dospívání se zaměřuje na přístup k dospívajícím s poruchou pozornosti a případnou hyperaktivitou, snaží se upozornit rodiče či učitele na rizika spojená s těmito diagnózami a pomoci jim svými praktickými tipy náročné období dospívání zvládnout. V osmi kapitolách předkládá čtenářům základní informace o daných poruchách, popisuje typické chování dětí s ADHD a ADD, věnuje se škole a tomu, proč tyto děti často ve škole dosahují horších výsledků, než by odpovídalo jejich schopnostem a nezapomíná ani na profesní orientaci, která je v období dospívání aktuální. Dotýká se krátce tématu komunikace v rodině, závislostnímu či kriminálnímu chování a tomu, co může být pro adolescenty s danými poruchami přínosné. V předposlední kapitole zmiňuje časté otázky, které si laická veřejnost ve spojení s ADHD a ADD klade a stručně na ně odpovídá s odvoláním na odborné zdroje či výsledky výzkumů. V závěru knihy čtenářům zmiňuje novou studii, týkající se ADHD a ADD, která odstartovala v roce 2015 a přidává zajímavost týkající se rozpoznávání daných poruch podle hlasu. Kniha končí odkazy na doporučenou literaturu v češtině.

  Rodiče, příbuzní i učitelé a vychovatelé v knize najdou řadu inspirativních postřehů týkajících se jak pocitů dospívajících s ADHD a ADD, tak také jejich obtíží a doporučení k tomu, jak je co nejlépe pomoci adolescentům zvládat. Text je čtivý, srozumitelný, dobře strukturovaný, bez odborných výrazů a pasáží. Osobně bych uvítala přesnější oddělení obou poruch, které jsou v úvodu krátce popsány a následně jsou jejich symptomy (včetně hyperaktivity, neklidu apod.) popisovány už shodně. Zarazila mě také slova jako "nová pohroma" či "postižený dospívající" v souvislosti s touto poruchou a drobné odborné nepřesnosti v textu samotném, které ovšem pro běžného čtenáře nejsou podstatné a místy souvisejí spíše s ne vždy dobře provedeným překladem. Pozitivně hodnotím fakt, že se autorka dokázala zaměřit také na pozitiva a potenciál, který s sebou mohou diagnózy ADHD a ADD přinášet. Sympatické je mi i to, že se snaží dětem a dospívajícím porozumět a vede k tomu i jejich okolí, ale na druhou stranu se nebojí podpořit rodiče v nastavování hranic, v důslednosti, podpoře spojené s určitou mírou kontroly a usměrňování problematického chování jak v rodině, tak i mimo ni.

  -


 • Reimann-Höhn, Uta: ADHD a ADD v dospívání - autor recenze: Mgr. Svatava Drlíčková, https://www.svatavadrlickova.cz

  Autorka knihy dlouhodobě působí v německém léčebně terapeutickém zařízení, kde se zaměřuje na podporu vzdělávání dětí s diagnózou Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) a Attention Deficit Disorder (ADD). Jedná se o nejčastější neurovývojovou poruchu u dětí, která přetrvává do dospělosti a způsobuje nemalé obtíže jak ve školním prostředí, tak i v běžném fungování. V podobě zkratek ADHD a ADD nebo v označení hyperaktivní a impulzivní dítě se tato porucha dostala do povědomí široké veřejnosti. Často je ale vnímána pouze jako dětský problém, který v dospělosti vymizí. Autorka tento pohled vyvrací a přináší nový. Popisuje, jak se mění projevy těchto diagnóz v dospívání a dospělosti, co přináší za omezení, a také návody, jak plynule navázat na školní a rodinnou podporu v samostatném dospělém životě. Publikace je černobílá, bez obrázků a text je přehledně uspořádaný do osmi kapitol.

  První je věnována základním informacím o zmíněných diagnózách. Stručně popisuje jednotlivé typické projevy. Blíže objasňuje druhy ADHD a ADD a také možná doprovodná onemocnění. Uvedeny jsou varianty medikace. V závěru kapitoly jsou popsány také klady, které tato porucha přináší, a jejich využití v prospěch dospívajícího v běžném životě. To jde ale pouze za předpokladu, že si jich jsou rodiče a pedagogové vědomi.

  Ve druhé kapitole jsou podrobněji popsány typické projevy chování dětí pro tyto diagnózy. Jsou využívány reálné příběhy dospívajících a jejich rodičů. Autorka z pohledu odborníka také přibližuje, co se odehrává v dospívajícím v konkrétních situacích a s čím vším bojuje. Jak zmiňuje, často si ostatní vůbec nemusí všimnout neklidu, který prožívá jedinec uvnitř sebe. Bývá mnohem náročnější ho zvládat než korigovat neklid vnější, který je nejčastěji transformován do tělesného pohybu.

  Plynule navazuje třetí kapitola, která je zaměřena na příklady jednotlivých obtíží úzce souvisejících se školou, vzděláváním a volbou profese. Za zmínku stojí uvedení Profesního orientačního testu, který má u adolescentů pomoci určit, jakým směrem by se měli při volbě povolání nebo studijního oboru vydat.

  Další kapitola nabízí rodičům na několika stránkách pohled na různé možnosti využití odborné pomoci v době, kdy se dospívající snaží osamostatnit. Jednání s adolescenty nebývá jednoduché a často i přes velkou snahu rodičů a pedagogů se nedaří udržet komunikaci v přátelské rovině. Autorka nabízí jednoduchý návod, Osm základních tipů pro jednání s adolescentem.

  Pátá kapitola je samostatně věnována závažnějšímu rizikovému chování dospívajících. Zmíněny jsou závislosti, kriminalita, zvýšené riskantní chování na silnici, rizika související se sociálními sítěmi. Vše je opět popisováno na konkrétních příkladech.

  Další kapitola je zaměřena na činnosti a systémy, které prospívají adolescentům a dospělým s ADHD a ADD. Blíže je popsán vliv hudby, pohybu, systém odměn a nutnost dodržování denního režimu.

  Sedmá kapitola odpovídá na nejčastější dotazy týkající se obecně diagnózy ADHD a ADD a vyvrací tak řadu mýtů a polopravd, které kolují ve společnosti. Závěrečná kapitola přináší výsledky nejnovějších vědeckých studií.

  V celé knize jsou teoretické informace vysvětlovány na konkrétních kazuistikách, které pomáhají čtenáři nejenom lépe porozumět dané problematice, ale také ji vidět z různých úhlů. Kniha je určena široké odborné i laické veřejnosti a rodičům, jejichž dospívající nebo dospělé dítě má diagnózu ADHD a ADD. Čtenáři se dostává pohledu jak ze strany odborníka, rodiče, tak samotných dospívajících. Tento vhled je velmi obohacující a zároveň ukazuje, jak je vše kolem této diagnózy komplikované, provázané a různorodé.

  Autorka nabízí velké množství námětů k zamyšlení, témat k rozhovorům a v neposlední řadě ukazuje, jak je reálný pohled na problematiku ADHD a ADD důležitý. Poznatky v knize vychází z německého prostředí, a tak některé informace nejsou zcela kompatibilní s našimi postupy. Týká se to především možností diagnostikování této poruchy, která je u nás jasně vymezena pouze do působnosti odborného lékaře psychiatra a klinického psychologa.

  Knihu můžeme zhodnotit jako velmi čtivou, srozumitelnou a praktickou. Zviditelňuje problematiku dospívání s diagnózou ADHD a ADD. Přináší nové pohledy a rozšiřuje povědomí o překážkách v konkrétním životním období. Každý bývá někdy nesoustředěný, netrpělivý, impulzivní, nedokončuje úkoly nebo zapomíná. Tyto osobní zkušenosti nám možná pomáhají lépe porozumět informacím v publikaci, ale především lidem, pro které tyto obtíže jsou dlouhodobé, negativně ovlivňují zvládání každodenního života a vedou k psychickému strádání. Kniha tak může být inspirací pro širokou veřejnost a vést k zamyšlení nad vlastním uspořádáním života a větší míře tolerance k projevům dospívajících a dospělých s ADHD a ADD.

  autor recenze: Mgr. Svatava Drlíčková, https://www.svatavadrlickova.cz

  -

Čtenářské recenze


 • Reimann-Höhn, Uta: ADHD a ADD v dospívání - autor recenze: Tereza Macurová

  https://www.instagram.com/p/CLeRlTeL9TZ/?igshid=whf8r9f8thyn

  Někdy jsem hodně podezřívavá a někdy jsem vyloženě nefér. Když jsem otevřela tuhle knížku, řekla jsem si "wow, další diplomka, co chtěl někdo za každou cenu vydat, to snad není možný". A kdo to tady soudil knihu podle obsahu? Aha? Zase Tereza. Musím pokorně přiznat, že jsem z téhle nadšená. Autorka dlouhá léta pracuje s ADHD dospívajícími a zjevně ví, o čem mluví. Seminárku z toho nenapíšete, protože moc nevede zdroje a citace, ale jestli se k vám někdy dostal dotaz "chtěl bych si o tom ADHD něco přečíst, poradíte mi?" tak TOHLE je ideální odpověď. Z praxe, nestigmatizující, nabízí nástroje rodičům i dospívajícím, jak to zvládat, a nenabádá k autodiagnostice. Navíc se to dobře čte, tak co víc bychom chtěli. Macurová velmi approves a doporučuje do všech rodin, které vychovávají malého hopíka.

  - 18.03.2021


 • Reimann-Höhn, Uta: ADHD a ADD v dospívání - autor recenze: Vladěna Šnoblová
  http://www.casopisagora.cz/2019/08/adhd-a-add-v-dospivani-dozravani-a-prekonavani-krizi/

  Kniha představuje poměrně komplexního průvodce světem lidí s ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) a ADD (porucha pozornosti). Postupně velmi srozumitelnou a čtivou formou seznamuje čtenáře s tím, s jakými problémy se mohou lidé s ADHD a ADD celoživotně potýkat. Zaměření na dospívání pak umožňuje nahlédnout do toho, které potíže mohou být v dospívání výraznější než dosud, které se mohou objevit zcela nově, ale také poukazuje na to, jak může být pro člověka s ADHD nebo ADD složitý přechod do samostatného života.

  V knize se čtenář seznámí s řadou doporučení a tipů, jak dospívajícího v jeho samostatnosti podpořit a pomoci mu překonat nesnáze, které mu jeho odlišnost se svými projevy přináší. Zároveň je z knihy patrné, že ADHD/ADD může mít mnoho rozmanitých podob a projevů u jednotlivých lidí. Z knihy je tak možné získat poměrně přesnou představu o tom, že ADHD/ADD neznamená jen neposednost a problémy s koncentrací pozornosti, ale může se projevovat i jako zasněnost nebo hypoaktivita. V reálném životě se pak mohou lidé s touto diagnózou setkávat s komplikacemi nejen ve škole nebo v práci, ale také při provozu domácnosti nebo zacházení s penězi.

  Velkou předností knihy je, že každý projev ADHD/ADD a každá komplikace s ním spojená je ilustrována na jednom nebo více příbězích mladých lidí, kteří se s danou těžkostí spolu se svými rodiči potýkají. Doporučení, která pak lze v knize nalézt, jsou v kontextu uvedených příběhů velmi dobře uchopitelná a přenosná do praxe. Díky příběhům je pak celá kniha mimořádně čtivá.

  Troufám si tvrdit, že kniha může být velmi užitečná nejen pro rodiče dospívajících s ADHD/ADD nebo pro ty, kteří s těmito jedinci a jejich rodinami pracují. Domnívám se, že knihu ocení také studenti pedagogicky, psychologicky nebo sociálně zaměřených oborů, kterým může poskytnout velmi přesnou představu o tom, jak rozmanité mohou projevy ADHD/ADD být a jak se s nimi dá pracovat. Nakonec si řadu situací uvedených v knize umím představit i v životě rodiny s dospívajícím bez jakýchkoli diagnostikovaných obtíží. I pro rodiče těchto dospívajících mohou být situace povědomé a některé návody, jak s dospívajícím komunikovat a pracovat, mohou být velmi dobře využitelné i při zvládání dospívání a jeho nároků u těchto adolescentů.

  - 10.10.2019

 • Reimann-Höhn, Uta: ADHD a ADD v dospívání - autor recenze: Vladěna Šnoblová

  Kniha představuje poměrně komplexního průvodce světem lidí s ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) a ADD (porucha pozornosti). Postupně velmi srozumitelnou a čtivou formou seznamuje čtenáře s tím, s jakými problémy se mohou lidé s ADHD a ADD celoživotně potýkat. Zaměření na dospívání pak umožňuje nahlédnout do toho, které potíže mohou být v dospívání výraznější než dosud, které se mohou objevit zcela nově, ale také poukazuje na to, jak může být pro člověka s ADHD nebo ADD složitý přechod do samostatného života.

  V knize se čtenář seznámí s řadou doporučení a tipů, jak dospívajícího v jeho samostatnosti podpořit a pomoci mu překonat nesnáze, které mu jeho odlišnost se svými projevy přináší. Zároveň je z knihy patrné, že ADHD/ADD může mít mnoho rozmanitých podob a projevů u jednotlivých lidí. Z knihy je tak možné získat poměrně přesnou představu o tom, že ADHD/ADD neznamená jen neposednost a problémy s koncentrací pozornosti, ale může se projevovat i jako zasněnost nebo hypoaktivita. V reálném životě se pak mohou lidé s touto diagnózou setkávat s komplikacemi nejen ve škole nebo v práci, ale také při provozu domácnosti nebo zacházení s penězi.

  Velkou předností knihy je, že každý projev ADHD/ADD a každá komplikace s ním spojená je ilustrována na jednom nebo více příbězích mladých lidí, kteří se s danou těžkostí spolu se svými rodiči potýkají. Doporučení, která pak lze v knize nalézt, jsou v kontextu uvedených příběhů velmi dobře uchopitelná a přenosná do praxe. Díky příběhům je pak celá kniha mimořádně čtivá.

  Troufám si tvrdit, že kniha může být velmi užitečná nejen pro rodiče dospívajících s ADHD/ADD nebo pro ty, kteří s těmito jedinci a jejich rodinami pracují. Domnívám se, že knihu ocení také studenti pedagogicky, psychologicky nebo sociálně zaměřených oborů, kterým může poskytnout velmi přesnou představu o tom, jak rozmanité mohou projevy ADHD/ADD být a jak se s nimi dá pracovat. Nakonec si řadu situací uvedených v knize umím představit i v životě rodiny s dospívajícím bez jakýchkoli diagnostikovaných obtíží. I pro rodiče těchto dospívajících mohou být situace povědomé a některé návody, jak s dospívajícím komunikovat a pracovat, mohou být velmi dobře využitelné i při zvládání dospívání a jeho nároků u těchto adolescentů.

  autor recenze: Vladěna Šnoblová

  - 14.03.2019

 • Dozrávání a překonávání krizí - autor recenze: Chensie Ips
  http://www.svet-mezi-radky.cz/2018/11/recenze-adhd-add-v-dospivani-uta-reiman.html

  Německá diplomovaná pedagožka od roku 1994 vede Institut pedagogiky a učení v Niedernhausenu, pracuje s dětmi a radí rodičům. Autorka rozhodně zkušenosti nezapře, dokáže je využít a naservírovat vám je na stříbrném podnose. Máte-li chuť přečíst si ukázku z této publikace, zavítejte na stránky nakladatelství, kde se o knize dočtete více.

  Už podle obsahu poznáváte, že se autorka snažila obsáhnout opravdu spousty podstatných témat, týkajících se ADHD a ADD a opravdu se jim věnovala i s uvedenými příklady daného chování. Mimo teorii se v publikaci tedy dočtete i zkušeností s dětmi, že ADHD a ADD mají.

  Krátká předmluva vás upozorní, že tyto diagnózy jsou nejčastější poruchou chování a je tedy potřeba mít o nich kvalitní informace, především pokud jste rodič či pedagog, který s těmito dětmi přichází do styku. Již v úvodu vás čeká první příklad, ve kterém máte názorně zobrazeno, jakým způsobem se může dítě s touto diagnózou chovat.

  V této knize popisujeme typické situace a způsby chování dospívajících s ADHD a ADD v pubertě, vysvětlujeme pozadí jejich chování a navrhujeme alternativy řešení každodenního života s postiženým dospívajícím. (Str. 14)

  Kniha se dělí na osm podstatných kapitol, které mají ještě další rozdělení:

  Základní informace o ADHD a ADD

  Typické chování dětí s ADHD a ADD

  Škola, vzdělání a profese

  Rodina

  Závislost

  Co prospívá adolescentům s ADHD a ADD

  Otázky související s ADHD a ADD u adolescentů

  Novinky a klíčové body: To nejdůležitější v kostce

  Čím se tyto diagnózy vyznačují a jak se dělí? ADHD a ADD nemá jen zápory, ale lze vidět také určité klady, jak vám věcně a přesto citlivě uvádí autorka. Mimo teorii se objevují ráznější případy, které vás mnohdy mohou uvést v údiv, že se nejedná o klasické, avšak přehnané pubertální jednání, ale naopak o poruchu.

  Téma je fascinující o to víc, že jej autorka vysvětluje srozumitelně a věcně. Texty jsou poučné, nezavádějí vás však do zbytečností, které nejsou podstatné, a přesto je vlastně sepsáno vše. Díky Ute Reimann-Höhn si snadno uděláte obrázek, dozvíte se opravdu hodně informací a znázorňujících příkladů. Věřím, že ač po dočtení knihy nebudete profesionály oboru, přesto budete schopní pochopit vše, co se námětu týká.

  Knihu bych doporučila všem, které ADHD a ADD zajímá. Kteří se touží poučit a dozvědět tolik, aby byli schopní s informace využívat. Určitě jej ocení také rodiče, jejichž děti touto poruchou trpí, protože jim snáze porozumí. Ač vás doktoři ujišťují o všem, nestihnou vám toho povědět tolik, jako autorka, která tuto publikaci precizně sepsala.

  Co na titul říká Chensie? Fascinující téma a naprosto perfektní zpracování. Dokonale se v něm vyzná podle mého i lajk, který k oboru psychologie jen přičichl. Ty příklady jsou vážně upřímné a velmi poučné. Titul si mě získal na celé čáře a rozhodně jsem za podnětné informace ráda.

  - 14.01.2019

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)