Dítě s postižením zraku

Dítě s postižením zraku

Kochová, Klára; Schaeferová, Markéta

Portál, 2015

259 Kč207 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Jak nejlépe dítě naučit vše potřebné pro život? Co neopomenout, na co si dát pozor? Jak rozumět projevům svého dítěte? Co je normální a co už ne? Takové a podobné otázky si jistě kladou všichni rodiče. Když se ale do rodiny narodí dítě se zrakovým postižením, v naprosté většině je to situace pro rodiče zcela nová a přináší ještě další otázky.

Publikace si klade za cíl stručně shrnout nejrůznější poznatky, postřehy, ale i tipy, které by se rodičům malých dětí se zrakovým postižením mohly hodit. Spojuje v sobě praktické příklady, „jak na to“, s teoretickým základem nezbytným pro pochopení problému.

Kniha nabízí vhled do situace rodiny s dítětem s postižením zraku, základní informace o službách rané péče, možnostech mateřské školy, ale zejména náměty pro rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk dítěte. Autorky doporučují i různé pomůcky a zaměřují se na ty, které lze jednoduše sehnat nebo je možné si je vyrobit z běžného materiálu a předmětů.

Přínosné informace zde najdou jak rodiče, tak prarodiče, pedagogové, asistenti či studenti, kteří se o raný vývoj dítěte se zrakovým postižením zajímají.

Klára Kochová vystudovala speciální pedagogiku a spolu s Markétou Schaeferovou i učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě UK v Praze. Obě působí na akcích pro rodiny dětí se zrakovým postižením (ve spolupráci s organizacemi Raná péče EDA, Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR a dalšími).

Obě společně vydaly v roce 2010 publikaci Integrace – hezká (i těžká) práce, která se věnuje integraci dítěte se zrakovým postižením v běžné základní škole.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0782-5

 • Počet stran / vazba:176 / Brožovaná

 • Rok vydání:2015

 • Kód:22205901

 • EAN:9788026207825

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Dítě s postižením zraku: Kochová, Klára; Schaeferová, Markéta - recenzent Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph. D.

  Malé dítě je ve velkém případě středobodem vesmíru či alespoň života rodičů i širší rodiny

  a i když se začínají pouta s věkem postupně uvolňovat, předpokládá se, že rodiče zde budou pro své dítě vždy. A právě předpoklad je jedním z prvotních odrazových můstků, na který se musíme postavit, než začneme číst recenzovanou publikaci dále. Předpoklad, že dítě, které se narodí, či narodilo je zdravé a bude se vyvíjet tak, jak je očekáváno. Jsou však děti a rodiny,

  u kterých tento předpoklad nebyl naplněn. Publikace se zabývá, jak je zřejmé již z názvu, dětmi s těžkým zrakovým postižením. Ale i zde nemůžeme zcela říci, že náš první dojem, či předpoklad vyplývající z názvu je správný – ano, publikace je zaměřena na dítě se zrakovým postižením, ale nejen na něj. Publikace se v široké míře zabývá vším, co může rodinu dítěte se zrakovým postižením zajímat či potkat v raném či předškolním období.

  Pro rodiny dětí s těžkým zrakovým postižením popř. kombinovaným je od začátku zjištění vady těžké si představit jak jejich dítě bude existovat v budoucnu, jak se zapojí do kolektivu svých vrstevníků, jestli bude moct navštěvovat vybrané předškolní zařízení, zda nalezne práci atp. S odpověďmi na jejich otázky se jim čtivou formou, bez jakýchkoli komplikovaných obratů

  a termínů, které jsou v této publikaci nepotřebné, snaží pomoci obě autorky. Autorkám se povedlo díky jejich zkušenostem i erudovanosti zařadit do publikace témata, která jsou pro rodiče žhavá, aktuální a v prvních letech vývoje jejich potomka nutná k řešení. Témata jsou zpracována jak prostřednictvím citací, tak, a to je podle mě hlavní výhodou / devizou této knihy určené především pro laickou veřejnost, rodiče, či rodinu, případně také pozdější učitele v MŠ, v kompilaci se zkušenostmi jiných rodin (časté jsou zde citace rodin spolupracujících se středisky rané péče) a doporučeními samotných autorek. Publikace je psána srozumitelným jazykem, který cílové skupině nebude bránit v tom se začíst a získat potřebné informace, které si poté podle potřeby může dále doplnit z doporučené literatury, kterou autorky vybraly

  a doplnily ke kapitolám, či jejich podkapitolám. V případě, že do knihy nahlédnou, či lépe si ji prostudují, také studenti speciální pedagogiky či předškolní výchovy, je určitě vhodné, aby dále sáhli po publikacích odborných a tak se podrobněji s tématy seznámili.

  Publikace se, jak již bylo zmíněno výše, zaměřuje na základní problematická období a fáze vývoje dítěte se zrakovým postižením a jeho rodiny. První a tím pádem i vstupní, opomenu – li úvodní slova, kapitola se zabývá úzkou i širokou rodinou dítěte s těžkým zrakovým postižením, kterou autorky pojaly ze všech pohledů a především s ohledem na specifikaci role v rodině a jejich nutnosti se přizpůsobit situaci v rodině. Osobně velmi vyzdvihuji, že se autorky zaměřili nejen na rodiče, ale velký prostor věnovaly také sourozencům. Další z šesti kapitol, které nejsou číslované a díky tomu tvoří ucelený blok informací, které se mezi s sebou navzájem propojují či prolínají, se zabývají dítětem jeho smysly, vývojem zraku, možnou podporou rozvoje prostřednictvím jak optických pomůcek, tak především rozvoje dítěte a jeho nižších i vyšších kompenzačních činitelů. Určitě zajímavými a podnětnými jak pro rodiče, tak pro učitele, nebo např. vychovatele budou další kapitoly již úzce zaměřené na rozvoj sebeobsluhy u dítěte, na jeho hru i četbu či výběr předškolního zařízení.

  Domnívám se, že autorkám se díky jejich zkušenostem i podpory mnoha osob, na které poukazují ve své promluvě na počátku knihy, povedlo sepsat publikaci, která zde pro rodiče

  i laickou veřejnost (např. z řad prarodičů, či kamarádů dětí a jejich rodiny, případně pedagogů v MS, kteří se s danou problematikou teprve seznamují) byla v podobném duchu sepsána naposledy Dr. Smýkalem v 80. letech – což je zřejmé i při pohledu do seznamu použité a tím pádem i citované literatury. Publikace bude rodičům jistě sloužit jako pozitivní vzpruha a cesta k dalšímu poznávání jejich dítěte, slabých i silných stránek a dalšímu vzdělávání se či pochopení problematiky.

  Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph. D.

  Recenze byl zpracována pro nakladatelství Portál

  -

 • Kochová, Klára; Schaeferová, Markéta: Dítě s postižením zraku - recenzent Mgr. Markéta Outratová

  Kniha dvou začínajících autorek provází čtenáře jednotlivými obdobími specifik vývoje dětí se zrakovým postižením v raném a předškolním věku. Stručně charakterizuje obecné vývojové zákonitosti a speciální potřeby dítěte při postižení zraku v oblasti myšlenkových operací, smyslových modalit, řeči, pohybu a socializace. Autorky reprezentují současný přístup odborníků z oblasti speciální pedagogiky k rané stimulaci a podpoře těžce zrakově handicapovaných dětí. Dítě je v tomto moderním pojetí chápáno jako jedinečná bytost, jednou z mnoha jeho charakteristik je podstatně snížený výkon zrakových funkcí, případně tyto zcela chybějí. Vývoj těchto dětí prochází stejnými fázemi jako vývoj jejich vrstevníků s běžnou úrovní zrakové percepce, ale má svá specifika a kromě potřeb společných všem dětem přináší do života dětí s tímto handicapem řadu potřeb speciálních. Učení nejmenších dětí probíhá primárně nápodobou na základě toho, co vidí, převážnou většinu informací o sobě a svém okolí tedy získává v raném věku zrakem. Teprve až daleko později je dítě schopno vyhodnocovat vjemy jiných smyslových modalit a díky rozvinutějším myšlenkovým operacím vytvářet reálné úsudky o lidech, věcech a vztazích v prostředí, které ho obklopuje. Jsou-li zrakové funkce dítěte omezeny, nebo úplně chybějí, závisí rozvoj jeho schopnosti učení na kvalitě a kvantitě podnětů, které mu dospělí, zejména ti nejbližší, zprostředkují. Je proto zřejmé, že by se těmto dětem mělo dostat adekvátní včasné podpory formou cílené stimulace vhodnými činnostmi, hračkami a úpravami prostředí. Z tohoto předpokladu vychází jedna ze současných metod podpory raného vývoje dítěte při postižení zraku zvaná zraková stimulace. Jejím cílem je maximální možné využití zrakového potenciálu dítěte v jeho celkovém rozvoji, aby se stávalo samostatnějším a nezávislejším na péči svého okolí přiměřeně věku jako jeho vrstevníci. Kniha obsahuje řadu zkušeností, námětů a konkrétních doporučení, jak stimulovat a rozvíjet zachované zrakové funkce dítěte, ale také množství osvědčených činností napomáhajících jeho rozvoji v oblasti tzv. kompenzačních smyslů, zejména sluchu a hmatu. Autorky zde uvádějí četné zkušenosti poradců pro raný vývoj dětí se zrakovým postižením, velmi cenným zdrojem informací jsou rovněž výpovědi rodičů těchto dětí.

  Rodiny dětí se zrakovým postižením mohou využívat službu nesoucí název raná péče. Jde o komplex převážně poradenských služeb zaměřených nejen na podporu vývoje dítěte, ale také na rodinu jako systém vztahů, který je skutečností handicapu jednoho z jejích členů ovlivňován. Pracovníci rané péče poskytují rodinám speciálněpedagogické a sociální poradenství, psychologickou podporu a celkové doprovázení rodiny v náročné životní situaci podle individuálních potřeb. Konzultace probíhají převážně terénní formou, tzn. v přirozeném prostředí rodiny, jen výjimečně ambulantně na pracovištích středisek pro ranou péči. Rodinám je nabízena také možnost vzájemného sdílení zkušeností a podpory formou rodičovské skupiny či delších pobytových akcí společně s dětmi. Z textu knihy je patrné, že autorky s těmito pracovišti při zpracovávání tématu úzce spolupracovaly a získaly od poradců nejen odborné informace, ale též osobní postřehy a postoje.

  Značnou slabinou knihy jsou její stylistické nevyrovnanosti. Ryze odborné textové pasáže střídá hovorový jazyk, vlastní formulace praktických částí textu jsou na mnoha místech velmi neobratné, výjimkou nejsou ani zcela nelogické myšlenkové návaznosti. Obsah knihy je pojat velmi široce a je zjevné, že jeho kvalitní jazykové či stylistické zpracování bylo nad možnosti autorek. V textu tak najdeme neúplné či dokonce zkreslené odborné informace, jindy čtenář s notnou dávkou netrpělivosti přeskakuje obecně známá fakta, nebo lituje, že zajímavé praktické náměty jsou popsány tak stručně. Tyto nedostatky psaní odborných či populárně naučných textů lze do určité míry shovívavě akceptovat jako důsledek chybějících zkušeností začínajících autorek, avšak s podivem zůstává nedbalá redakční práce, která působí značný čtenářský diskomfort. Jistě by i samy autorky s pokorou přijaly doporučení týkající se obsahové koncepce textu, velmi by zde pomohlo ujasnit si na počátku, zda bude kniha koncipována jako odborná publikace, či praktická informační brožura.

  I přes stylistické a jazykové nedostatky můžeme toto dílo doporučit zejména rodičům malých dětí s těžkým postižením zraku. Najdou zde řadu námětů na činnosti pro společný čas s dětmi, které jsou zábavné, nevyžadují zásadní odborné znalosti či velké finanční investice. Rozvíjejí schopnosti dětí, pozitivně ovlivňují jejich celkový vývoj a v neposlední řadě pomáhají budovat přijímající a láskyplné vztahy uvnitř rodiny. Z textu knihy je patrné, že autorky mají množství praktických zkušeností se zrakově handicapovanými dětmi tohoto věku, potřebné odborné znalosti a

  Mgr. Markéta Outratová

  Recenze byl zpracována pro nakladatelství Portál

  -

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)