Nová cesta k léčbě šikany

Nová cesta k léčbě šikany

Kolář, Michal

Portál, 2011

379 Kč322 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně a nové metody jejího řešení. Je zde srozumitelně, krok za krokem a prostřednictvím řady případů osvětlována účinná a minimálně riziková cesta k léčbě šikanování, jejímž základem jsou metody vnitřní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vývojová stadia a různé formy šikanování. Pozornost autora se obrací také na nové skutečnosti, jako je kyberšikana, šikana učitelů, projevy šikany v mateřských školách. Jedna kapitola je věnována rodičům, kteří hledají pomoc při šikanování svých dětí. Autor navazuje na svou úspěšnou knihu Bolest šikanování (2005), která se stala učebnicí na vysokých školách a zároveň si získala zájem široké veřejností. Knihu ocení učitelé, vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci, rodiče, studenti pedagogiky.
Dr. Michal Kolář je etoped a psychoterapeut, zabývá se dlouhodobě řešením školního šikanování. Vytvořil původní speciální teorii, vnitřní diagnostiku a diferencovanou léčbu školního šikanování. Je autorem řady knih a publikací k této problematice - Skrytý svět šikanování ve školách, Bolest šikanování, Nová cesta k léčbě šikany, Výcvik odborníků v léčbě šikany, Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně atd. Rovněž je duchovním otcem Hradeckého školního programu proti šikanování, jehož výsledky patří k nejlepším na světě. Vypracoval pětiúrovňové koncepční vzdělání, které v rámci projektu MŠMT a programů vysokých škol zavádí do praxe. Je předsedou Společenství proti šikaně. Spolupracuje s MŠMT ČR na koncepci prevence šikanování. V současnosti vede pedagogicko-psychologickou poradnu a přednáší na vysokých školách studentům pomáhajících profesí.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-871-5

 • Počet stran / vazba:336 / Brožovaná

 • Rok vydání:2011

 • Kód:22306901

 • EAN:9788073678715

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Kolář, Michal: Nová cesta k léčbě šikany - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

  https://www.online-psycholog.com/l/nova-cesta-k-lecbe-sikany/

  Kniha Nová cesta k léčbě šikany autora Michala Koláře, etopeda, psychoterapeuta a odborníka, který se dlouhodobě zabývá problematikou šikany ve školním prostředí, je další v řadě publikací, v nichž se autor zabývá tématem šikanování. Po knihách Skrytý svět šikanování ve školách a Bolest šikanování přichází s novými poznatky o školní šikaně i zkušenostmi získanými v praxi. Odborníkům představuje šikanování jako "smrtelnou chorobu demokracie", které je třeba umět předcházet, diagnostikovat ji i ji odborně léčit.

  V první části knihy předkládá čtenářům klíčové poznatky, týkající se toho, co je a co není šikanování, vysvětluje, jak se liší jednotlivé pohledy na tuto formu destruktivního chování (behaviorální, psychodynamický a sociálně-psychologický), jaké formy šikanování můžeme pozorovat v dětském kolektivu, co brání jak odhalení šikany, tak i jejímu úspěšnému zvládnutí a jaké jsou hlavní rozdíly mezi šikanováním a škádlením. Věnuje se zde také šikaně zaměřené vůči učitelům, šikaně v MŠ či tomu, proč zvláště (ale nejen) v pokročilých stadiích mohou všichni zúčastnění (včetně obětí) bránit vyšetřování.

  V druhé části publikace autor vysvětluje, že agresoři nejsou nenormální a těžce nemocní lidé a porovnává různé názory na to, co může být spouštěčem šikany, jaké bývají časté motivy agresorů a jak se na vzniku šikany podílí prostředí. Věnuje se také tomu, jak šikana zasáhne nejen oběť, ale vztahy v celé skupině, kde k ní dochází a jak postupně deformuje prožívání i chování všech členů.

  V třetí části se čtenář seznámí s detailně rozpracovanými postupy, které vedou k účinné a bezpečné léčbě šikany. Autor se zde zaměřuje na diagnostiku vztahů ve skupině, jednotlivé fáze procesu šikanování, první pomoc při podezření na šikanu či zjištění, že k šikaně v rámci kolektivu dochází. Cenné jsou i ukazatele pro rozlišení počáteční a pokročilé šikany, konkrétní ověřené sociometrické metody pro zjišťování vztahů ve třídě, či varovné signály, které by u svých dětí neměli přehlížet rodiče. Najdeme zde popis metod vyšetřování i možností léčby s ohledem na to, v jakém stádiu šikanování se skupina nachází a vysvětlení toho, proč je velmi důležité, aby škola měla svůj vlastní program proti šikanování, včetně tzv. "poplachového plánu".

  Ve čtvrté části pak Kolář stručně reflektuje přístup k léčbě šikany v ČR a ve světě a zdůrazňuje praktický přínos českého přístupu, postaveného na promyšlené teorii, velmi podrobné a pečlivé vnitřní diagnostice a diferencované léčbě tohoto fenoménu. Celá kniha je doslova "protkána" praktickými ilustracemi různých případů šikanování ve školním prostředí, které doplňují popisovaná teoretická tvrzení a drsným, nicméně velmi efektivním způsobem vtahují čtenáře do problému a dávají mu nahlédnout do toho, jak může být šikanou zasažena jak oběť samotná, tak i její okolí, jak skrytě může toto destruktivní chování probíhat a jak složité bývá rozkrytí toho, co se ve skupině skutečně děje i náprava. Autor čtenáře upozorňuje na různé aspekty šikany, které člověku bez praxe v této problematice zákonitě unikají a jejichž neznalost vede žel často k tomu, že se šikanu nepodaří ani správně diagnostikovat, ani zvládnout, ba co víc, řada dospělých ji svým neodborným přístupem žel také výrazně zhoršuje.

  Publikace velmi dobře propojuje teorii s praxí, je napsána srozumitelně a navzdory faktu, že každý projev šikanování je zcela specifický, předkládá autor čtenáři mnohá vodítka k tomu, jak toto téma co nejefektivněji uchopit. K tomu přispívají také tabulky a schémata, která autor přikládá pro lepší přehlednost a kromě toho i řada praktických podnětů pro práci s kolektivem, jež jsou k nalezení v přílohách. Kniha může velmi dobře posloužit jako metodický průvodce a považuji za důležité, aby se s ní seznámili nejen všichni, kdo pracují v dětských skupinách a školách, ale také rodiče.

  autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková
  https://www.online-psycholog.com/l/nova-cesta-k-lecbe-sikany/

  -

 • Recenze publikace Michala Koláře Nová cesta k léčbě šikany

  Čtenářům se nyní dostává do rukou nová kniha předního českého odborníka v oblasti dětské šikany. Nová cesta k léčbě šikany, jak zní její název, svou strukturou vychází z předchozí práce nazvané Bolest šikanování. Téma je v ní ale rozpracováno podrobněji, obsahuje některé nové kapitoly a nabízí konkrétní postupy pro řešení šikany ve školní třídě.

  Kniha je přehledně členěna do čtyř částí. V první části se čtenář seznámí s tzv. trojrozměrným pohledem na šikanování, tedy behaviorálním, psychodynamickým a sociálněpsychologickým. Dále je zde popsán rozdíl mezi šikanováním a jinými problematickými modely chování, formy šikany a také mechanismus, proč je tak problematické šikanu rozpoznat a úspěšně vyřešit. Tento mechanismus nazývá autor zakrývající a protiúzdravný systém. První část knihy nabízí na úrovni dnešního poznání ucelený vhled do problematiky šikany a čtenáři pomůže porozumět tomu, co se vlastně mezi protagonisty odehrává. Autor v této části popisuje i poměrně nový fenomén, kterým je kyberšikana.

  V druhé části se autor věnuje předpokladům a příčinám rozvoje šikanování v dětské skupině. Velmi oceňuji autorův pohled na vliv pedagogů. Bez zbytečných skrupulí propojuje atmosféru a vztahy v pedagogickém sboru se školní třídou, upozorňuje na nebezpečí tradičního autoritativního stylu a nevyhýbá se ani důvodům, proč se někteří pedagogové obávají šikanu pojmenovat pravým jménem. Na druhou stranu ale může některý čtenář této části získat mylný dojem, že existují typičtí agresoři a typické oběti. K tomu bohužel může svádět autorem nabízená typologie. U obětí poznamenává, že v podstatě se jí může stát kdokoliv. Tuto informaci ale postrádám u agresorů, které by mohl čtenář vnímat pouze jako egocentrické a téměř všehoschopné amorální bytosti. Přitom toto chování může být z velké části podmíněno skupinovou dynamikou, jejíž významný vliv ale autor zmiňuje.

  Třetí část knihy je pro každého pedagoga jistě velmi přínosná. Řekl bych, že to je přesně to, po čem pedagogové tak často volají. Autor zde podrobně popisuje principy diagnostiky a správné cesty k vyléčení nemocného kolektivu. Nabízí několik scénářů vyšetřování, ukazuje různé způsoby vedení rozhovorů, poukazuje na časté chyby ve vyšetřování a dotýká se i prevence. V této části je také zařazena kapitolka pro rodiče obětí. Rodiče informuje o tom, jak poznat, že jejich dítěti někdo ubližuje a jak na to reagovat. Domnívám se ale, že stejně důležitá by byla kapitolka pro rodiče agresorů a svědků. Ta tu ale chybí, i když autor upozorňuje na to, že rodiče agresorů vinu svých dětí často popírají. Tato část knihy je velmi přínosná, ale také poměrně komplikovaná. Čtenáři se může stát, že se začne ztrácet mezi jednotlivými scénáři a bude se muset vracet k předcházejícím kapitolám.

  Ve čtvrté části se autor věnuje historii a současnosti léčby šikany u nás, účinnosti některých programů a léčbě šikany ve světě. Velmi zajímavou je kapitolka nazvaná Přínos české šikanologie. Kniha je doplněna velkým množstvím konkrétních příběhů, které ale mohou svou brutalitou citlivějšího čtenáře od četby odradit. Na druhou stranu ale ilustrují to, co se v českých školách může stát a také stává. Kniha je doplněna také celou řadou zajímavých příloh.

  Závěrem lze říci, že kniha Nová cesta k léčbě šikany doktora Michala Koláře je publikací, která se jistě bude hodit pedagogům všech typů škol a širší odborné veřejnosti. Nabízí ucelenou teoretickou základnu pro pochopení toho, proč a jak si děti ubližují. Stejně tak i ukazuje správný směr k efektivní pomoci tříd zasažených šikanou. Této knize přeji, aby se stala, stejně jak zní název jedné její kapitoly, částí ucelené prevence, která dává naději.

  PhDr. David Čáp

  - Michal Kolář: Nová cesta k léčbě šikany - rec. D. Čáp

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)