Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Kucharská, Anna; Mrázková, Jana; Wolfová, Renata; Tomická, Václava

Portál, 2013

239 Kč203 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Publikace představuje novou subprofesi speciální pedagogiky. Jejím těžištěm je poskytování poradenských služeb přímo ve školách - žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s rizikem jejich vzniku i žákům s přechodnými obtížemi. Témata publikace postupují od historického exkurzu, přes současné kotvení profese ve školské praxi a seznamují čtenáře s odbornými aktivitami i jejich východisky. Pozornost je věnována spolupráci s rodiči a učiteli, s pracovníky školního poradenského pracoviště i subjekty vně školy. Publikace se opírá o praktické zkušenosti ze školních poradenských pracovišť, které jsou prezentovány jako příklady pro jednotlivé tematické okruhy.

PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., se mimo jiné věnuje pedagogicko-psychologickému poradenství, je metodikem pro vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů.

Mgr. Jana Mrázková je speciální pedagožka s dlouhou profesní zkušeností školního speciálního pedagoga, metodik školních poradenských pracovišť.

PaedDr. Renata Wolfová pracuje jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně.

PhDr. Václava Tomická, Ph.D., zabývá se například speciálně pedagogickým poradenstvím, poskytuje metodickou podporu školním speciálním pedagogům.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0497-8

 • Počet stran / vazba:224 / Brožovaná

 • Rok vydání:2013

 • Kód:22105701

 • EAN:9788026204978

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Kniha vznikla plodnou spoluprací autorek, které mají na jedné straně přímou zkušenost s prací školního speciálního pedagoga nebo s metodickou podporou školních speciálních pedagogů a na straně druhé zkušenost s výukou adeptů této - v rámci speciální pedagogiky - svébytné profese, která však v podmínkách ČR nemá dlouhou tradici.

  Základní pojetí publikace vychází z toho, že smyslem práce speciálního pedagoga ve škole není jen (či především) péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i předcházení rizikům ve vzdělávání a ovlivnění celkového klimatu školy ve směru ke vzdělávání skutečně inkluzívnímu. Její zaměření je především praktické, což lze vidět již z logického členění do kapitol.

  První tři se věnují širším východiskům. Vývoji speciální pedagogiky jako samostatného oboru od specializovaných ústavů spíše restriktivního charakteru až po důležitou funkci speciální pedagogiky v inkluzívním vzdělávání. Druhá a třetí kapitola vymezují nově vzniklý typ pracoviště – školní poradenské pracoviště a jeho místo v systému poradenských služeb ve školství a upozorňují na důležitý posun od terapeutického modelu péče k modelu preventivně intervenčnímu, který může být bez práce speciálního pedagoga přímo ve škole jen obtížně realizován.

  Dalších pět kapitol je již zcela prakticky zaměřeno. Popisují specifické postavení školního speciálního pedagoga v systému školy. Jasno do panujících nesrovnalostí, které plynou z toho, že obor speciální pedagogika je na různých pedagogických fakultách v ČR vyučován v různém zaměření, vnáší kapitola, která definuje pregraduální vzdělání školního speciálního pedagoga. Důraz je pak položen na postgraduální vzdělávání, supervizi a profesionální vývoj. Za velmi důležité kapitoly ve vztahu k tématu u nás dosud málo zpracovanému, považuji ty, které se věnují postavení speciálního pedagoga ve vztahové síti školy a mimo školu a upozorňují na možná rizika. Odděleně je zpracován rámec školy, učitele, žáka a rodiny. Důraz je kladen na poradenský vztah, jeho hranice a jejich dodržování. Za velmi přínosná v tomto tématu považuji navržená cvičení. Jednotlivé podkapitoly jsou věnovány spolupráci s navazujícími institucemi mimo školu.

  Dvě kapitoly jsou věnovány popisu odborných činností školního speciálního pedagoga ve vztahu k žákům (v členění: prevence, depistáž a diagnostika, intervence a terapie) a ve vztahu k učitelům (v členění: práce s dílčími vzdělávacími obtížemi, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovné obtíže, kariérové poradenství, multikulturalita). Není zapomenuta ani práce s asistenty pedagoga. Tyto kapitoly tvoří stěžejní část publikace. Čtenář v nich najde vedle přehledu činností speciálního pedagoga ve škole v jednotlivých oblastech také mnoho doporučení a inspirací. Vyhledávanou bude určitě kapitola, která se věnuje možnostem speciálně pedagogické intervence u dětí s problémy v chování. Jako velmi přínosné hodnotím členění metod práce z hlediska věkových charakteristik.

  Poslední dvě kapitoly patří opět do širšího rámce a jsou věnovány vedení dokumentace a etickým otázkám. Problematika je již zpracována v rámci jednotlivých témat, zde ještě zasazena do širších souvislostí napříč řešenými problémy.

  Grafická úprava knihy umožňuje rychlou identifikaci „tvrdých dat“, přehledů, shrnutí a důležitých kroků v jednotlivých postupech. Odlišeny jsou i příklady z praxe, které porozumění problematice velmi prohlubují a předností knihy jsou jistě i návrhy na cvičení, které jsou rovněž graficky odlišeny. Doplněk tvoří seznam důležitých aktuálních legislativních norem, které se k činnosti školního speciálního pedagoga vztahují.

  Cílovou skupinou knihy budou především speciální pedagogové, kteří působí nebo uvažují o působení přímo na školách. Studium knihy bude velmi užitečné rovněž pro studenty školních poradenských oborů (speciální pedagogy, ale i psychology). Informace o možnostech a limitech práce školních speciálních pedagogů, které jsou důležité pro dobrou spolupráci, přináší i pro pracovníky dalších článků školského poradenského systému v ČR (tj. pro školní psychology, pracovníky školských poradenských zařízení a přímo škol, zejména pro ředitele škol, kteří o školním speciálním pedagogovi uvažují) a pro rodiče. Kniha popisuje praxi zejména na základních školách, velká část informací má však širší platnost i pro školy střední a speciální.

  Publikace postihuje celé spektrum činností speciálního pedagoga ve škole a nabízí jejich velmi dobrou strukturu: z hlediska cílových skupin, z hlediska diagnostických okruhů problémů, z hlediska vývojového a z hlediska použitých metod práce. V této struktuře poskytuje snadnou a realitě odpovídající orientaci. Za velmi cenný považuji důraz na pojetí školního speciálního pedagoga nikoliv pouze jako odborníka na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou identifikovány diagnózou, ale jako nového člena školního týmu, který má především vliv na atmosféru školy a je jakýmsi „školotvorným“ prvkem. Velmi oceňuji především kapitolu, která je věnována práci s žáky s problémy v chování či prožívání. Je to oblast práce, která dosud nebyla v rámci poradenské práce speciálního pedagoga příliš rozvíjena, ale od školního speciálního pedagoga je školou očekávána. Důležitý je posun od hledání a stanovení diagnózy k odstraňování obtížných projevů v chování přímo v prostředí a situaci, kde vznikají. Možnost dlouhodobého sledování dítěte přímo v prostředí školy a spolupráce se všemi zúčastněnými (dítětem, rodiči, učiteli, vychovatelkami) umožňuje porozumění spletitému komplexu příčin, přesnou identifikaci konkrétních projevů a jejich modifikaci. Oceňuji především dobrý popis intervenčních možností na všech úrovních – práce se žákem, se třídou, s učitelem a s rodiči.

  Vydání publikace spolu s Úvodem do školní psychologie (Štech, Zapletalová, 2013) a plánovaným Školním psychologem je značným příspěvkem ke zdárnému budování nového článku školního poradenství – školních poradenských pracovišť.

  zpracovala:

  PhDr. Sylva Hönigová

  recenze zpracována pro Portál s.r.o.

  - Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., Tomická, V.: Školní speciální pedagog - rec. S. Hönigová

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)