Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Vaše cena s DPH
239 Kč 215 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0497-8
Počet stran / vazba
224 / Brožovaná
Rok vydání
2013
Kód
22105701
EAN
9788026204978
Obálka v tiskové kvalitě


Publikace představuje novou subprofesi speciální pedagogiky. Jejím těžištěm je poskytování poradenských služeb přímo ve školách - žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s rizikem jejich vzniku i žákům s přechodnými obtížemi. Témata publikace postupují od historického exkurzu, přes současné kotvení profese ve školské praxi a seznamují čtenáře s odbornými aktivitami i jejich východisky. Pozornost je věnována spolupráci s rodiči a učiteli, s pracovníky školního poradenského pracoviště i subjekty vně školy. Publikace se opírá o praktické zkušenosti ze školních poradenských pracovišť, které jsou prezentovány jako příklady pro jednotlivé tematické okruhy.

PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., se mimo jiné věnuje pedagogicko-psychologickému poradenství, je metodikem pro vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů.

Mgr. Jana Mrázková je speciální pedagožka s dlouhou profesní zkušeností školního speciálního pedagoga, metodik školních poradenských pracovišť.

PaedDr. Renata Wolfová pracuje jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně.

PhDr. Václava Tomická, Ph.D., zabývá se například speciálně pedagogickým poradenstvím, poskytuje metodickou podporu školním speciálním pedagogům.

Školní speciální pedagog
Školní speciální pedagog
Školní speciální pedagog
Školní speciální pedagog
Školní speciální pedagog
Školní speciální pedagog


Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., Tomická, V.: Školní speciální pedagog - rec. S. Hönigová

Kniha vznikla plodnou spoluprací autorek, které mají na jedné straně přímou zkušenost s prací školního speciálního pedagoga nebo s metodickou podporou školních speciálních pedagogů a na straně druhé zkušenost s výukou adeptů této - v rámci speciální pedagogiky - svébytné profese, která však v podmínkách ČR nemá dlouhou tradici.

Základní pojetí publikace vychází z toho, že smyslem práce speciálního pedagoga ve škole není jen (či především) péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i předcházení rizikům ve vzdělávání a ovlivnění celkového klimatu školy ve směru ke vzdělávání skutečně inkluzívnímu. Její zaměření je především praktické, což lze vidět již z logického členění do kapitol.

První tři se věnují širším východiskům. Vývoji speciální pedagogiky jako samostatného oboru od specializovaných ústavů spíše restriktivního charakteru až po důležitou funkci speciální pedagogiky v inkluzívním vzdělávání. Druhá a třetí kapitola vymezují nově vzniklý typ pracoviště – školní poradenské pracoviště a jeho místo v systému poradenských služeb ve školství a upozorňují na důležitý posun od terapeutického modelu péče k modelu preventivně intervenčnímu, který může být bez práce speciálního pedagoga přímo ve škole jen obtížně realizován.

Dalších pět kapitol je již zcela prakticky zaměřeno. Popisují specifické postavení školního speciálního pedagoga v systému školy. Jasno do panujících nesrovnalostí, které plynou z toho, že obor speciální pedagogika je na různých pedagogických fakultách v ČR vyučován v různém zaměření, vnáší kapitola, která definuje pregraduální vzdělání školního speciálního pedagoga. Důraz je pak položen na postgraduální vzdělávání, supervizi a profesionální vývoj. Za velmi důležité kapitoly ve vztahu k tématu u nás dosud málo zpracovanému, považuji ty, které se věnují postavení speciálního pedagoga ve vztahové síti školy a mimo školu a upozorňují na možná rizika. Odděleně je zpracován rámec školy, učitele, žáka a rodiny. Důraz je kladen na poradenský vztah, jeho hranice a jejich dodržování. Za velmi přínosná v tomto tématu považuji navržená cvičení. Jednotlivé podkapitoly jsou věnovány spolupráci s navazujícími institucemi mimo školu.

Dvě kapitoly jsou věnovány popisu odborných činností školního speciálního pedagoga ve vztahu k žákům (v členění: prevence, depistáž a diagnostika, intervence a terapie) a ve vztahu k učitelům (v členění: práce s dílčími vzdělávacími obtížemi, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovné obtíže, kariérové poradenství, multikulturalita). Není zapomenuta ani práce s asistenty pedagoga. Tyto kapitoly tvoří stěžejní část publikace. Čtenář v nich najde vedle přehledu činností speciálního pedagoga ve škole v jednotlivých oblastech také mnoho doporučení a inspirací. Vyhledávanou bude určitě kapitola, která se věnuje možnostem speciálně pedagogické intervence u dětí s problémy v chování. Jako velmi přínosné hodnotím členění metod práce z hlediska věkových charakteristik.

Poslední dvě kapitoly patří opět do širšího rámce a jsou věnovány vedení dokumentace a etickým otázkám. Problematika je již zpracována v rámci jednotlivých témat, zde ještě zasazena do širších souvislostí napříč řešenými problémy.

Grafická úprava knihy umožňuje rychlou identifikaci „tvrdých dat“, přehledů, shrnutí a důležitých kroků v jednotlivých postupech. Odlišeny jsou i příklady z praxe, které porozumění problematice velmi prohlubují a předností knihy jsou jistě i návrhy na cvičení, které jsou rovněž graficky odlišeny. Doplněk tvoří seznam důležitých aktuálních legislativních norem, které se k činnosti školního speciálního pedagoga vztahují.

Cílovou skupinou knihy budou především speciální pedagogové, kteří působí nebo uvažují o působení přímo na školách. Studium knihy bude velmi užitečné rovněž pro studenty školních poradenských oborů (speciální pedagogy, ale i psychology). Informace o možnostech a limitech práce školních speciálních pedagogů, které jsou důležité pro dobrou spolupráci, přináší i pro pracovníky dalších článků školského poradenského systému v ČR (tj. pro školní psychology, pracovníky školských poradenských zařízení a přímo škol, zejména pro ředitele škol, kteří o školním speciálním pedagogovi uvažují) a pro rodiče. Kniha popisuje praxi zejména na základních školách, velká část informací má však širší platnost i pro školy střední a speciální.

Publikace postihuje celé spektrum činností speciálního pedagoga ve škole a nabízí jejich velmi dobrou strukturu: z hlediska cílových skupin, z hlediska diagnostických okruhů problémů, z hlediska vývojového a z hlediska použitých metod práce. V této struktuře poskytuje snadnou a realitě odpovídající orientaci. Za velmi cenný považuji důraz na pojetí školního speciálního pedagoga nikoliv pouze jako odborníka na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou identifikovány diagnózou, ale jako nového člena školního týmu, který má především vliv na atmosféru školy a je jakýmsi „školotvorným“ prvkem. Velmi oceňuji především kapitolu, která je věnována práci s žáky s problémy v chování či prožívání. Je to oblast práce, která dosud nebyla v rámci poradenské práce speciálního pedagoga příliš rozvíjena, ale od školního speciálního pedagoga je školou očekávána. Důležitý je posun od hledání a stanovení diagnózy k odstraňování obtížných projevů v chování přímo v prostředí a situaci, kde vznikají. Možnost dlouhodobého sledování dítěte přímo v prostředí školy a spolupráce se všemi zúčastněnými (dítětem, rodiči, učiteli, vychovatelkami) umožňuje porozumění spletitému komplexu příčin, přesnou identifikaci konkrétních projevů a jejich modifikaci. Oceňuji především dobrý popis intervenčních možností na všech úrovních – práce se žákem, se třídou, s učitelem a s rodiči.

Vydání publikace spolu s Úvodem do školní psychologie (Štech, Zapletalová, 2013) a plánovaným Školním psychologem je značným příspěvkem ke zdárnému budování nového článku školního poradenství – školních poradenských pracovišť.

zpracovala:

PhDr. Sylva Hönigová

recenze zpracována pro Portál s.r.o.