Učitelské vyhoření

Učitelské vyhoření

Smetáčková, Irena; Štech, Stanislav a kol.

Portál, 2020

349 Kč279 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha se zabývá rizikem syndromu vyhoření při práci učitele. Vyhoření vzniká v důsledku chronického stresu a vede k silným psychickým a fyzickým problémům, k nekvalitní výuce, ke špatným vztahům ke kolegům a žákům. Cílem knihy je, aby vyučující získali dobré povědomí o rizicích, která souvisejí s profesní náročností, získali orientaci v pojmech „stres“ a „vyhoření“ a dokázali u sebe vnímat jejich projevy, porozuměli příčinám stresu a vyhoření na individuální, školní a resortní úrovni, nabyli přesvědčení, že je možné vhodnými kroky snížit nebezpečí vzniku vyhoření, vyzkoušeli si sadu konkrétních technik. Kniha využívá výsledků největšího výzkumu vyhoření mezi českými vyučujícími, který byl realizován v letech 2017–2018.
Autorský tým ve složení doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., PhDr. Ida Viktorová, Ph.D., PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D., PhDr. Anna Páchová a Ph.D. a PhDr. Veronika Francová, Ph.D., pracuje na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2015 se systematicky věnuje výzkumu učitelského vyhoření.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Proč vzniká a jak se proti němu bránit

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1668-1

 • Počet stran / vazba:246 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:22106501

 • EAN:9788026216681

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Smetáčková, Irena; Štech, Stanislav a kol.: Učitelské vyhoření - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

  Kniha Učitelské vyhoření, kterou vydalo nakladatelství Portál v roce 2020, je dílem šestice autorů, odborníků, působících na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se dlouhodobě věnují výzkumům učitelského vyhoření. Tato informace sama o sobě naznačuje, že v publikaci o cca 250 stranách nepůjde o povrchní „povídání“ o syndromu vyhoření, nýbrž o fakta a zjištění, která se opírají především o výsledky rozsáhlého výzkumu prováděného od roku 2016 mezi českými učiteli, jak se dočteme v úvodu. Kniha je dle samotných autorů určena především pedagogům, kterým má pomoci uvědomit si úskalí dlouhodobého stresu při práci ve školách, nabídnout jim podněty pro reflexi vlastní práce i pocitů a představit syndrom vyhoření nejen jako „strašáka“ a riziko, které není radno podceňovat, ale také jako šanci na přehodnocení vlastního přístupu k práci a uskutečnění pozitivních změn, jež je mohou obohatit a vést k jejich větší spokojenosti.

  Po úvodu seznámí autoři čtenáře v osmi kapitolách nejprve s několika osobními příběhy pedagogů, kteří se se syndromem vyhoření potýkali, nebo se jej dokázali vyvarovat. Výzkumníci byli s těmito pedagogy v kontaktu po dobu celého jednoho školního roku a zaměřili se u nich jak na délku praxe, osobní život a osobnostní charakteristiky, tak také na pracovní podmínky a současný stav, v němž se jednotliví učitelé nacházejí, což se promítá i v názvech podkapitol (např. Veselá Jana, která umí rozlišit, co je podstatné). Čtenář by neměl čekat vtažení do děje, protože se zde projevuje fakt, že jde o zpracování výsledků výzkumného projektu, takže ač je jazyk zcela srozumitelný, má strukturu podobnou dobře promyšlené přednášce, kde je opakovaně uváděno, co bude v publikaci následovat a pročítání řady příběhů může být pro někoho zdlouhavé.

  Po příbězích se autoři věnují samotnému pojmu syndrom vyhoření, jeho projevům, diagnostice, souvislosti se stresem a pracovní spokojeností, i výzkumům tohoto jevu u nás a v zahraničí. Velká pozornost je zde věnována sebedůvěře i copingovým strategiím. V další, více teoreticky zaměřené kapitole, se věnují pojmu profese, znakům, jež jsou pro profesi typické a úvahám nad tím, zda učitelství patří či nepatří mezi profese. Následně z mého pohledu velmi přínosně upozorňují na soudobé trendy ve školství a společnosti, které se učitelů přímo dotýkají, jako je větší otevřenost škol, informační exploze, která vede k tomu, že na učitele už není pohlíženo jako na experta a nositele informací, ale také na paradoxy, mezi něž patří na jedné straně větší volnost ve volbě výukových metod i postupů, na straně druhé však také větší kontrola, a to nově i ze strany rodičů. Zajímavá je zmínka o „fenoménu otevřených dveří“, tedy o požadavku, aby bylo veškeré dění ve třídě transparentní a aby byl učitel kdykoliv schopen vysvětlit a obhájit své postupy, metody, způsoby hodnocení apod., což je spojeno s nerealistickými očekáváními a rostoucí mírou kritiky, která na učitele může působit jako výrazný stresující faktor. Autoři se věnují i učitelským dilematům, pracovní pohodě a příčinám častých odchodů pedagogů z profese.

  Čtvrtá kapitola je věnována všeobecně vztahům ve škole, pátá pak vztahům s žáky a kontaktům s rodiči, což jsou rovněž důležité aspekty práce ve školství a spokojenosti v zaměstnání. V následující kapitole je pozornost zaměřena na osobnost učitele, jeho hranice, volný čas, přístup k práci i sobě samému, na což navazuje téma prevence, u kterého nechybí ani krátký dotazník, podle nějž si učitel může ověřit míru ohrožení syndromem vyhoření. Navíc zde autoři dali k dispozici kontakty, kam se učitel může obrátit, když potřebuje pomoc či supervizi a je zde i řada tipů na zamyšlení, aktivity či metody zvládání stresu. V poslední kapitole jsou zdůrazněny a shrnuty 4 hlavní faktory, které mají na vznik a rozvoj syndromu vyhoření vliv.

  Díky velkému množství výzkumně podložených poznatků, přehlednému zpracování, srozumitelnému jazyku, ale také mnoha tipům a praktickým cvičením je kniha vhodná a přínosná pro studenty pedagogických oborů či psychologie, pro všechny učitele, vedení škol, školní psychology, ale dle mého názoru může oslovit i lidi v sociální sféře a dalších pomáhajících profesích. Může sloužit také jako vhodný zdroj pro přípravu seminářů či workshopů, jež se syndromu vyhoření věnují, a to právě díky propojení teoretických poznatků a podnětů pro praktická cvičení či reflexi.

  autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

  -

Čtenářské recenze


 • Smetáčková, Irena; Štech, Stanislav a kol.: Učitelské vyhoření - autor recenze: Pavla Nováková

  http://casopisagora.cz/2020/11/2733/

  Syndrom vyhoření je v současné době velmi často propíraným tématem v oblasti pomáhajících profesí. Pro většinu lidí je nejvíce spojené s učitelstvím, neboť je to povolání, které je nejvíce na “očích“. Toho jsou si vědomi i autoři knihy, kteří na toto téma provedli rozsáhlý výzkum na přelomu let 2016/2017, přičemž dotazník vyplnilo 2394 respondentů a následně byly vytvořeny případové studie a z nich vybráni účastníci (59) pro rozhovor.

  Tým autorů, který se od roku 2015 cíleně věnuje výzkumu učitelského vyhoření, působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jmenovitě jde o docentku Irenu Smetáčkovou, profesora Stanislava Štecha, doktorky Idu Viktorovou, Veroniku Pavlas Martanovou, Annu Páchovou a Veroniku Francovou.

  Velmi si cením struktury knihy. Hned ze začátku jsou čtenáři informováni, o čem kniha je prostřednictvím stručného představení jednotlivých kapitol. To ocení čtenáři, kteří vědí, co od knihy chtějí, a nemusejí ztrácet čas tím, co už třeba znají a mohou jít rovnou k tématu, které je zajímá.

  V první kapitole je nastíněno deset konkrétních osobních příběhů učitelů, či ředitelů v různé fázi vyhoření. Autoři se na ně v průběhu knihy odkazují, čímž celému dílu dodávají praktický a názorný ráz.

  Nejdříve je představen syndrom vyhoření z obecného hlediska a v dalších částech se autoři zabývají učitelským vyhořením. Berou v potaz současný stav situace, tedy, jak si z hlediska prestiže povolání učitelství stojí. V následující kapitole se zaměřují na stav uvnitř školy. Vztahy mezi ostatními pedagogy a vedením, mezi učiteli a žáky, potažmo rodiči. Je zde nastíněna i osobnost pedagoga. Poslední dvě kapitoly se zabývají prevencí vyhoření s nastíněním vize nového učitelství – tedy opětovně získat svoji prestiž a zároveň ji spojit s větší profesní jistotou a sebereflexí.

  Líbí se mi, jakým způsobem autoři pracovali s textem. Nejenže ho dělili do kratších podkapitol, ale zároveň nenápadně nabízeli praktická cvičení a zamyšlení pro čtenáře, zda je odolný vůči stresu a zátěži, a nemusí se obávat syndromu vyhoření. To samé platí o shrnutí ke každé kapitole, o čem jsme se zde dočetli.

  Učitelské vyhoření je téma, které je v současné společnosti často užívaným termínem. Může být spojené i se stigmatizací, protože nějakému dítěti zrovna tato učitelka nesedla a nejde mu tak říkajíc na zob. Nicméně v podobě knihy Učitelské vyhoření se konečně nachází kuchařka, která nejen dokáže rozpoznat jednotlivé suroviny – příznaky, ale zároveň popisuje, co s nimi udělat, aby se každý cítil v pořádku a v pohodě. Doporučovala bych ji do sborovny, kde si ji prvně přečte vedení školy, aby dokázalo nějakým způsobem identifikovat a správně reagovat na případně zjištěné obtíže.

  autor recenze: Pavla Nováková
  http://casopisagora.cz/2020/11/2733/

  - 22.12.2020

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203

  provozní doba:
  10.00 – 17.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)