Biologie pro psychology a pedagogy

Biologie pro psychology a pedagogy

Šmarda, Jan a kolektiv

Portál, 2004

527 Kč448 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Kniha sumarizuje z biologických věd všechno, co dnes mohou studenti psychologie na kterékoli české (i slovenské) univerzitě pro své vzdělání potřebovat
Po krátké úvodní kapitole, vymezující vzájemný vztah biologie, psychologie a sociologie v systému věd, podávají autoři obsáhlý přehled poznatků obecné biologie na molekulární a buněčné úrovni. Po stručném pojednání o rozmnožování jako základním biologickém fenoménu následuje podrobný přehled genetiky od úrovně molekulární až po populační, s důrazem na genetiku psychických znaků člověka. Další krátké kapitoly jsou věnovány evoluci a speciálně evoluci integrujících orgánových soustav člověka: imunitní, hormonální a nervové. Následuje moderní přehled antropogeneze: evoluce (fylogeneze) druhu Homo sapiens. Po kapitole o ontogenezi člověka - od zygoty přes novorozence po dospělého jedince - přichází třetí obsáhlá kapitola: integrovaný přehled základů systémové anatomie a fyziologie všech orgánových soustav lidského těla. Závěr pak tvoří somatologické poznatky o zmíněných soustavách, jež organismus integrují.

Také jako e-kniha
Prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc., je emeritním profesorem v Biologickém ústavu Lékařské fakulty MU v Brně. Výzkumně se věnuje molekulární biologii. Vedle 50 let výuky biologie na lékařských fakultách (v Brně a v Plzni) se 35 let soustavně věnoval výuce biologických věd studentů psychologie na Filozofické fakultě MU. Je autorem skript, učebnic biologie pro lékařské fakulty i pro gymnázia.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Ilustrátor:Michalíková, Zdeňka

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-343-7

 • Počet stran / vazba:424 / Pevná

 • Rok vydání:2004

 • Kód:21105002

 • EAN:9788073673437

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Chtěli jsme napsat kompendium biologických vědomostí, pro psychologa nepostradatelných; chtěli jsme napsat svazek, který si moderní psycholog zařadí do své knihovny pro svůj celý život v psychologii. Autoři cítí potřebu udělat maximum pro to, aby dali biologickým vědomostem psychologů co nejpřesnější, nejmodernější, co neúplnější a nejspolehlivější vědecké základy i obrysy ve všech rozhodujících aspektech jejich hodnocení lidského duševního života. Těmito hrdými slovy uvádí svou knihu formátu portálské velké učebnice v pevných deskách šéf autorského kolektivu Jan Šmarda. Nakolik široko a hluboko svůj záměr pojali a jak se jim vydařil se pokusím vylíčit v následujícím.

  Nahlédnutí do obsahu ukazuje, že kniha je, co se týče témat, opravdu obsáhlá. Vlastní text tvoří asi 400 stran. Za zmínku rozhodně stojí citát: Autoři této knihy stojí pevně na pozicích racionální vědy, který není jen prázdnou frází a rozhodně se netýká jen “kyvadla svištícího z úvrati racionálna do iracionálna” - leitmotivu předmluvy: Za datum vzniku biologie jako opravdové vědy je považován rok 1859, kdy bylo publikováno Darwinovo dílo O vzniku druhů přírodním výběrem. Avšak “stálá otázka příroda versus výchova” v psychických jevech je zodpovězena v interakcionistických pojmech, takže netřeba zoufat, leč ani doufat v duchovní přesahy.

  Formálně je každá kapitola uzavřena shrnutím a doporučenou literaturou k hlubšímu studiu. Text je vcelku bohatě doplněn obrázky. Mimo výkladu termínů a souvislostí text obsahuje množství numerických detailů umožňujících sblížení s problematikou v rámci selského rozumu. Informace o délce jednoho pikogramu DNA (23 cm) je sice jiného řádu, ale patří do stejné kategorie jako vědět, jak “velké” je kilo masa.

  První psychologická laboratoř byla zřízena Wundtem v roce 1879 v Lipsku. V této souvislosti neuškodí připomenout, že psychologie byla třetí vědou (po fyzice a chemii), která začala používat experimentální metodu. To jen jako malá ukázka z historické a formální kapitoly o místě psychologie v systému věd. První biologická kapitola (Mojmír Svoboda) je věnována buňkám. Jsou v ní rozeprány základy organizace živých organismů, nezbytné základy biochemie a důkladně jsou rozebrány jednotlivé organely v buňce. Na ni, dalo by se říci, organicky navazuje kapitola o rozmnožování organismů, od parasexu baktérii a rekombinace virů přes rostliny až k člověku.

  Od rozmnožování čtenáře výklad zavede k základům genetiky. Genetika vznikla na základech, které roku 1865 položili Mendel (křížení hrachu) a Galton (nadání a neobvyklé schopnosti u lidí). Roku 1910 Th.H. Morgan prokázal uložení genů v chromozómech, čímž odstartoval éru buněčné genetiky. O 43 let později Wilson a Creek popsali strukturu kyseliny deoxyribonukleové, čímž umožnili sestup na úroveň genetiky molekulární. Tou ostatně začíná vlastní výklad, který přechází v genetiku buněk od genoforů k chromozomům a jejich vadám. Podkapitola o eukaryotních mimojaderných genoforech - mitochondriální DNA obsahuje rozsáhlou zmínku o evolučním větvení lidských populací odvozeném z rozdílů mtDNA. Celé mimoafrické a část afrického lidstva tak měly společného předka před (50 ± 25) tisíc let a veškeré moderní lidstvo vzešlo z e subsaharské Afriky před (170 ± 50) tisíci lety.

  Přes genotyp, fenotyp a alely se text konečně dobere i Mendelových zákonů a přes genetiku populací ke genetice člověka. Víte, že zčásti přirostlé lalůčky ušních boltců jsou příkladem intermediarity, respektive neúplné dominance alel? Zpět však k nelehké úloze genetiky člověka a jejích metodologických specifik. Člověka nelze - samozřejmě - pokusně křížit. Jeho potomstvo v rodu necharakterizují v žádné generaci statisticky významné soubory, takže mendelovské analýzy nejsou možné. Vícečetné porody jsou u člověka neobvyklou výjimkou. Generační doba člověka je značně dlouhá…

  Navzdory tomu již genetici leccos zjistili. Kromě rozboru typů dědičnosti v rodokmenech je rozebrána i dědičnost psychických znaků, především IQ. Velká pozornost je věnována mentálním retardacím; frekvence alel podílejících se na mentální retardaci neustále stoupá.

  Drobná kapitola je věnována principu evoluce. Zmíní sice evoluční psychologii, sociobiologii i memy, ale opravdu v encyklopedickém výkladu. Podobně krátkou kapitolou (obě Radvan Bahbouh) je evoluce integrujících orgánových soustav, tedy imutitní, hormonální a nervové. Evoluce člověka (Zbyněk Šmahel) je zpracována rozsáhleji. V ukázce nejsou reprodukovány obrázky a schémata, v knize je jich osm. Překvapivou informací je, že Homo habilis opustil svou pozici přímého předchůdce současného člověka.

  Následující tři kapitoly jsou medicínské - ontogeneze člověka, anatomie - fyziologie a integrující soustavy. Všechny napsal Miroslav Orel. Zasvěcení mohou posoudit hloubku výkladu na ukázce Oběh krve a lymfy. Tyto části zabírají asi polovinu knihy. Úroveň není lékařská, ale přesahuje středoškolskou; názvy v češtině jsou doplněny v textu i názvy latinskými. Část o nervové soustavě je doplněna o biologické rytmy - vnitřní hodiny a fáze spánku.

  RNDr. Jaromír Kopeček, Ph. D.

  - Jan Šmarda a kol.: Biologie pro psychology a pedagogy

Čtenářské recenze

Další informace

Kniha také k vypůjčení v elektronické podobě na Flexibookstore.cz

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)