Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých

Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých

Cséfalvay, Zsolt; Lechta, Viktor

Portál, 2013

479 Kč407 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Publikace se věnuje diagnostice nejčastějších druhů narušené komunikační schopnosti, se kterými se profesionálové, především z řad logopedů, setkávají u dospělých. V úvodních kapitolách je vymezen fenomén narušená komunikační schopnost a specifika jejího diagnostikování. Každý druh narušené komunikační schopnosti je nejprve prezentován v jeho základní charakteristice (vymezení, incidence, prevalence, etiologie, klasifikace); navazují specifika diagnostikování, popis konkrétních diagnostických metod a technik používaných u nás a v zahraničí a nakonec doporučení pro praxi s přehledem nejdůležitější související odborné literatury. Kniha je určena pro logopedy, neurology, psychiatry, otorinolaryngology, psychology a odborníky z dalších pomáhajících profesí.
Prof. PhDr. Viktor Lechta, Ph.D., je přední slovenský logoped, vedoucí katedry logopedie Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Vydal řadu odborných publikací. V Portálu vyšly jeho knihy Symptomatické poruchy řeči u dětí, Koktavost, Základy inkluzivní pedagogiky. Je hlavním autorem knihy Diagnostika narušené komunikační schopnosti a spoluautorem příručky Klinická logopedie.
Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D., je předním slovenským odborníkem na logopedii a narušenou komunikační schopnost. Je autorem řady knih a odborných studií.

Obsah knihy - pdf

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Wdowyczynová, Magda

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0364-3

 • Počet stran / vazba:232 / Pevná

 • Rok vydání:2013

 • Kód:21109601

 • EAN:9788026203643

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Již v předmluvě k publikaci Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých sdělují editoři podstatnou informaci, podle níž v ČR ani v SR souhrnná monografie k uvedenému tématu dosud vydána nebyla. V posledních letech se sice – také přispěním nakladatelství Portál – objevilo na odborném knižním trhu několik prací věnovaných diagnostice některých druhů narušené komunikační schopnosti u dospělých, nebyla však realizována snaha pojmout tuto problematiku jako specifický fenomén v celé šíři. A dodejme hned, že monografie Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých proklamovanou šíři nejen naplňuje, ale žádoucím směrem i přesahuje.

  Kniha vychází péčí nakladatelství Portál, které tak logicky pokračuje v již započaté tradici přibližovat adekvátním způsobem jak odborné, tak i potřebné laické veřejnosti nejnovější poznatky a trendy z oblasti logopedie, autonomního vědního oboru zabývajícího se v nejširším pojetí výchovou řeči, komunikací.

  Z celkových osmi kapitol dvousetstránkové publikace věnujme nejprve pozornost těm zaměřeným na konkrétní druhy narušení komunikační schopnosti (dále NKS). Je pochopitelné, že vzhledem k orientaci na dospělé klienty – v rozmezí od rané dospělosti (23 – 35 let) po stáří (65 a více let) - není pojednáno všech deset klasických okruhů NKS. Speciální kapitoly jsou v pojetí renomovaných odborníků zaměřeny na diagnostiku poruch fluence, diagnostiku afázie, dysartrie a diagnostiku poruch hlasu. Tyto kapitoly jsou prezentovány ve velmi systematické struktuře. Úvodní základní charakteristika shrnuje nezbytné poznatky terminologického vymezení daného druhu NKS, jeho incidenci a prevalenci, pokračuje klasifikací a etiologií problému. Smysluplná a přínosná je ve dvou následujících diferencovaných podkapitolách nabídnutá možnost srovnání zahraničních diagnostických postupů s těmi aplikovanými v ČR a SR. V závěru každé kapitoly zájemci najdou a nepochybně patřičně ocení část nadepsanou Doporučení pro praxi. Pro ilustraci uveďme krátkou ukázku z kapitoly věnované diagnostice poruch fluence : „Rizikem je mohutný nástup komputerizace, který je samozřejmě sám o sobě pozitivní a je nutné ho přivítat. Ohrožením by se však stal při převládnutí komercionalizace, kdyby kvantifikující počítačové techniky převážily a zvrátily současný integrativní design diagnostiky a terapie koktavosti“.

  Po pojednání zmíněných – dá se říci tradičních – druhů NKS přicházejí kapitoly progresivně inovativní, specificky a konkrétně reflektující diagnostiku NKS u dospělých do současnosti v našich odborných publikacích takto neprezentovanou. Postačí vypsat tituly těchto kapitol: Diagnostika narušené komunikační schopnosti při demenci, Diagnostika narušené schopnosti při operacích mozku při vědomí, Diagnostika kognitivních funkcí.

  Zde přichází v úvahu zamyšlení, proč do zpracování textu tak potřebně novátorského pojetí logopedické diagnostiky nebyli zapojeni odborníci z medicínského prostředí. Otázka tím neodbytnější, čím opodstatněnější je v předmluvě prohlášení editorů, že „…cílovou skupinou, kterou chceme touto monografií oslovit, jsou především logopedi, neurologové, psychiatři, otorinolaryngologové, foniatři, psychologové a příslušníci dalších pomáhajících profesí“. Vedle logopedů mají být tedy monografií Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých osloveni odborníci hned čtyř medicínských specializací, k nimž by kupříkladu v relaci k pojednávaným operacím mozku jistě mohli a měli být přiřazeni také neurochirurgové. Zapojení reprezentantů těchto medicínských oborů by nepochybně velmi pozitivně ovlivnilo přijetí uvedené monografie (a jejich myšlenek) v medicínské sféře. Předkládaná monografie je prací na výsost odborného charakteru. Možná byla v tomto případě do jisté míry nedoceněna (opomenuta?) nabízející se možnost další emancipace logopedie jako vědního oboru.

  Co lze pociťovat jako jistou nedotaženost ve vztahu k navázání nejen publikační kooperace s medicínskými obory je zvýšenou měrou využito ve smyslu osobnostních specifik diagnostikovaných jedinců. Zřejmě bychom jen s obtížemi hledali v současné slovenské a české logopedické literatuře statě analyzující problematiku diagnostických kontaktů logopeda s pacienty a klienty dospělého věku. Novum je již v pojetí pacient/klient, kdy za klienta je v jistém smyslu považován i manžel/manželka či jiný rodinný příslušník člověka s NKS. S poukazem na dospělost jako ontogenetický fenomén charakterizovaný biologickými, emocionálními, kognitivními a sociálními specifiky je třeba v diagnostickém procesu zvažovat jejich eventuální vyústění v různé typologické zvláštnosti klientů. S odkazem na zahraničně pokročilejší zpracování této problematiky je v kapitole Specifika diagnostikování NKS se všemi možnými úskalími charakterizován kupříkladu klient/pacient logoroidní (hovorný) znepokojený, zatížený pocitem viny, ale také pacient/klient nepřátelsky naladěný nebo (v dospělosti často) demotivovaný. Znovu se zde dostáváme k nezbytnosti symetrického vztahu, oproti v našich zemích stále ještě přežívajícímu vztahu asymetrickému s jednostrannou dominancí diagnostika.

  Je téměř redundantní dodávat, že každá kapitola publikace Diagnostika narušené komunikační schopnosti je kompletována rozsáhlým seznamem odborné literatury, z větší části zahraniční provenience, jak tomu bývá vždy v pracích z dílny takových odborných autorů jakými jsou již v Čechách odborně zabydlení renomovaní slovenští logopedi Viktor Lechta a Zsolt Cséfalvay.

  Lze si jen přát, aby se nejnovější logopedická publikace Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých zprostředkovaná nakladatelstvím Portál dostala brzy do nejširšího povědomí a praxe oslovených odborníků, a to jako vítaný a fundovaný impulz zkvalitňování jejich profesního působení.

  V Olomouci dne 24.května 2013

  doc. Paeddr. Alžběta Peutelschmiedová, Ph.D.
  zástupkyně vedoucí katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UPOL
  e-mail: peutel@seznam.cz

  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál.

  - CSÉFALVAY, Z., LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých - rec. A. Peutelschmiedová

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)