Poruchy osobnosti v 21. století

Poruchy osobnosti v 21. století

Riegel, Karel; Pěč, Ondřej; Kalina, Kamil

Portál, 2020

389 Kč331 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Většina odborníků v oblasti poruch osobnosti se shoduje, že prognózu léčby těchto pacientů ovlivňuje především včasná a citlivá diagnostika. Ta řídí následnou volbu vhodných terapeutických postupů. Nejen profesionálům v oblasti duševního zdraví, ale i studentům příslušných oborů předkládáme publikaci, která nabízí cestu k porozumění poruchám osobnosti z pohledu nejnovějších poznatků na poli „evidence-based“ diagnostických systémů. V tomto kontextu teoreticky i prakticky představujeme alternativní model DSM-5 pro poruchy osobnosti a poukazujeme na jeho provázanost s modelem osobnostní psychopatologie O. F. Kernberga i modelem pro poruchy osobnosti v nadcházejícím MKN-11. Naší prioritou je nalezení člověka, jenž se skrývá za symptomatickým doprovodem. Zvýšenou pozornost proto věnujeme vymezení normálního a abnormálního osobnostního fungování pro porozumění diagnostickým souvislostem mezi poruchami osobnosti, poruchami závislostními a poruchami příjmu potravy.
Mgr. Bc. Karel D. Riegel, Ph.D., pracuje v oblasti poruch osobnosti a závislostních poruch jako psycholog, TFP terapeut, výzkumník a vysokoškolský pedagog.
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., EMPH, působí v oblasti závislostních poruch jako psychiatr, psychoterapeut, vysokoškolský pedagog a lékařský ředitel sdružení SANANIM.
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D., působí jako psychiatr, psychoanalytik, skupinový analytik a vysokoškolský pedagog. Je ředitelem Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Diagnostika v teorii a praxi

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1596-7

 • Počet stran / vazba:208 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:22311101

 • EAN:9788026215967

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Riegel, Karel; Pěč, Ondřej; Kalina, Kamil: Poruchy osobnosti v 21. století - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

  https://www.online-psycholog.com/l/poruchy-osobnosti-v-21-stoleti-diagnostika-v-teorii-a-praxi-karel-d-riegel-kamil-kalina-ondrej-pec/

  Na vzniku této kolektivní monografie, zaměřené na poruchy osobnosti, se podíleli tři zkušení odborníci, a to Mgr. Bc. Karel D. Riegel, Ph.D., který se jako psycholog, TFP terapeut a vysokoškolský pedagog zaměřuje mimo jiné na poruchy osobnosti a závislosti, dále Doc. MUDr PhDr. Kamil Kalina, CSc., EMPH, psychiatr, ředitel sdružení SANANIM, který rovněž působí jako psychoterapeut a vysokoškolský pedagog, a do třetice MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D., taktéž psychiatr a vysokoškolský pedagog se zaměřením na psychoanalýzu. Třetí z autorů je navíc ředitelem Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET. Všichni tři autoři této monografie se dlouhodobě aktivně věnují publikování, přednášení a jsou aktivně zapojeni v řadě organizací, sdružujících odborníky v oblasti péče o duševní zdraví. Jde tudíž o odborníky z praxe, kteří mají navíc zkušenosti s předáváním získaných poznatků posluchačům jak na konferencích, tak také ve vysokoškolských aulách, což se kladně projevilo ve srozumitelnosti nově vydané kolektivní monografie Poruchy osobnosti v 21. století. V dalším textu si dovolím upustit od titulování všech jmenovaných, což nesouvisí s nedostatkem úcty, ale se zjednodušením textu pro čtenáře.

  Kniha o 238 stranách začíná anglickým shrnutím, seznamem použitých zkratek, předmluvou Zdeňka Bolelouckého, předmluvou autorů a poděkováním. Následně je rozčleněna do tří hlavních oddílů. V prvním oddíle se autoři Karel D. Riegel a Ondřej Pěč zaměřují na teorie diagnostiky poruch osobnosti (dále jen PO), a to na psychodynamickou, psychiatrickou a psychostrukturální a v závěru čtenářům přiblíží také neurobiologické aspekty PO. Čtenář je seznámen s hlavními tendencemi psychodynamické diagnostiky, spjatými s konceptualizací a modelem objektních vztahů, jsou zde vymezeny a popsány hlavní pojmy, modely a přístupy významných psychoanalytiků (Freud, Reich, Erikson, Fromm, Freudová, Kleinová, Kernberg a další). Psychoanalytické názory na vznik a symptomy poruch při utváření osobnosti jsou porovnávány s přístupy v různých edicích DSM a nechybí ani příklady z praxe a odkazy na další literaturu. V kapitole věnované psychiatrické diagnostice PO je vysvětlen rozdíl mezi deskriptivním a kategoriálním přístupem k diagnóze PO, najdeme zde srovnání DSM-III a MKN-10 a nechybí ani pro praxi velmi cenné postřehy z oblasti diferenciální diagnostiky, která je (nejen) v případě PO velmi důležitá, má zásadní vliv na správnou volbu léčby i její výsledky a bývá nezřídka žel „kamenem úrazu“ v odborném přístupu k lidem s PO. Čtenář je zde seznámen také s DSM-5 a jeho alternativním modelem pro poruchy osobnosti (AMPO), kterým byl rozšířen původní kategoriální systém diagnostiky PO. Autoři nám představují Škálu úrovní osobnostní funkční schopnosti (LPFS) a Osobnostní inventář pro DSM-5. Kromě toho představují čtenářům změny, které budou zahrnuty do 11. revize MKN v oblasti PO a odborně je komentují. V kapitole zaměřené na psychostrukturální diagnostiku se zaměřují mimo jiné na Kernbergův model teorie objektních vztahů, věnují se konstruktu „osobnost“, znakům normální organizace osobnosti, úrovni obranných mechanismů i úrovni organizace osobnosti. Představují čtenářům cyklus průběhu tzv. Strukturálního rozhovoru a další diagnostické nástroje a v závěru se věnují otázce, zda stanovovat diagnózu PO v adolescenci. V kapitole věnované neurobiologickým aspektům PO popisují změny v mozku, ke kterým dochází u různých poruch, neurálním korelátům psychické změny v průběhu psychoterapie a věnují se i důležitosti regulačního systému vztahové vazby.

  Druhý oddíl knihy, jehož autorem je Kamil Kalina, je věnován vztahům mezi PO, závislostními poruchami a poruchami příjmu potravy (dále jen PPP) a je také velmi zajímavý. Autor se zde věnuje tzv. „duálním poruchám“, jejichž výskyt podle řady studií stoupá, a to nejen v Evropě, rozebírá podrobně jejich etiologii, výskyt a klade si i otázku, proč lidé opakovaně užívají návykové látky. Provádí čtenáře různými pohledy na tuto problematiku – psychoanalytickými a psychodynamickými (např. teorie z egopsychologického období, teorie zamrzlých emocí, teorie mentalizace a další). Kapitola věnovaná organizaci osobnosti a PO se zaměřují na koncept McWilliamsové, věnované vývojovým úrovním osobnostní organizace (neurotická až zdravá, hraniční, psychotická), dále pak vlivu rodiny na vývoj osobnosti, typům osobnosti a stupňům vývoje a také tomu, jakou funkci u určitého typu poruchy může mít návyková látka. Následující kapitola se zaměřuje na otázku, zda jsou PPP kvazi-závislostními poruchami, věnuje se duálním poruchám u PPP a hledá shody a rozdíly mezi závislostními poruchami a PPP, včetně posouzení, nakolik PPP naplňují jednotlivá diagnostická kritéria závislosti podle MKN-10. Poté přichází kapitola, při níž se autor zaměřuje na PO u PPP a popisuje možné vývojové vlivy či společné kořeny obou poruch.

  Třetí oddíl knihy autora Karla D. Riegla je věnován praxi diagnostiky PO. Začíná úvahou o trojdimenzionálním pojetí diagnostiky a pokračuje kapitolou o dimenzionální diagnostice poruch osobnosti v adiktologii, a to velmi prakticky. Představuje čtenáři postup při volbě diagnostických metod a krok za krokem nám ukazuje jejich využití v rámci konkrétní případové studie, a to včetně diagnostických a diferenciálnědiagnostických úvah, což je velmi zajímavé a věřím, že i prakticky cenné. Velmi oceňuji taky kapitolu věnovanou sdělování diagnózy PO a plánování terapie, protože osobně tento krok považuji za stejně důležitý, jako samotné určení diagnózy. Autor nás i tímto provede velmi prakticky, krok za krokem, a to opět pomocí konkrétní případové studie. V závěru pak shrnuje přínos dimenzionální diagnostiky pro klinickou praxi. Následuje doslov a velmi dobře zpracované poznámky, které usnadní porozumění textu a nabízejí další odkazy či souvislosti, a to včetně odkazů na konkrétní diagnostické nástroje v češtině.

  Kniha Poruchy osobnosti v 21. století je určena psychologům, psychiatrům, psychoterapeutům a studentům těchto oborů, je psána odborně a předpokládá alespoň základní orientaci v nejznámějších psychologických teoriích a směrech, ale přesto je srozumitelná, velmi dobře strukturovaná a výborně propojuje teoretické modely a úvahy s praxí a výzkumnými poznatky, přehledně porovnává a vysvětluje důrazy v různých edicích DSM a MKN a je nepochybně přínosná také pro klinickou praxi.

  -

Čtenářské recenze


 • Riegel, Karel; Pěč, Ondřej; Kalina, Kamil: Poruchy osobnosti v 21. století - autor recenze: Káťa Moravcová

  https://knihazaknihou.cz/poruchy-osobnosti-v-21-stoleti/

  Autoři publikace Poruchy osobnosti v 21. století vydali svou knihu s přesvědčením, že vzrůstající počet pacientů s poruchou osobnosti, jejichž celkový počet v populaci je v rozsahu 7 – 13% a 20 – 30% v medicínské praxi vzrůstá potřeba jednotné terminologie, která by klinickým specialistům umožnila tyto diagnózy včas rozpoznat, vhodně vysvětlit pacientovi a stanovit vhodný dlouhodobý plán terapie.

  Summa summarum

  Kniha českého kolektivu odborníků vyšla v nakladatelství Portál. Má měkké desky, brožovanou vazbu a osobně ji rozsahem řadím mezi ´běžně tlusté´, ale nenechte se mýlit: rozhodně se nejedná o  oddechovou ´jednohubku´na jediné odpoledne. Poruchy osobnosti v 21. století patří mezi odborné knihy, u kterých autoři předpokládají znalost tématu, základní orientaci v problematice a určitý objem načtené literatury. 

  Text knihy je rozdělen do 3 oddílů:

  Oddíl I

  Teorie poruch osobnosti

  Psychodynamická diagnostika poruch osobnosti

  Psychiatrická diagnostika poruch osobnosti

  Psychostrukturální diagnostika poruch osobnosti 

  Neurobiologické aspekty poruch osobnosti

  Oddíl II

  Vztahy mezi poruchami osobnosti, závislostními poruchami a poruchami příjmu potravy. 

  Poruchy osobnosti jako dispozice pro závislost.

  Psychoanalytické a psychodynamické pohledy.

  Úroveň organizace osobnosti a porucha osobnosti.

  Jsou poruchy příjmu potravy kvazi-závislostními poruchami?

  Osobnost a její vývoj: společné kořeny

  Oddíl III

  Praxe diagnostiky poruch osobnosti 

  Několik poznámek k trojdimenzionálnímu pojetí diagnostiky 

  Dimenzionální diagnostika poruch osobnosti v adiktologii

  Sdělování diagnózy poruchy osobnosti a plánování terapie 

  Doslov

  Poznámky

  Literatura

  Myslím, že publikaci velmi ocení studenti dotčených oborů, protože (podle mě) se autorům v textu podařilo sjednotit několik diagnostických úhlů pohledu na pacienta, čímž umožnili lepší pochopení individualit pacientů s poruchami osobnosti na základně propojení psychodynamických konceptů s nejnovějšími diagnostickými systémy. Kniha považuji za srozumitelná a skvěle strukturovanou. V textu čtenář ocení mj. to, že propojuje praxi s výzkumnými poznatky, přehledně porovnává různá vydání DSM a MKN.

  Knihu doporučuji ¦ čtenářům z řad odborné veřejnosti více než-li ´laikovi´.  ´Běžnému´čtenáři budou v textu překážet odborné termíny a ani stylizace odborného textu není pro každého zrovna ´čtivý formát´.

  Hodnocení: 100%

  - 11.09.2020


 • Riegel, Karel; Pěč, Ondřej; Kalina, Kamil: Poruchy osobnosti v 21. století - autor recenze: Taťána Kročková

  http://kultura21.cz/zdravi-a-zivotni-styl/20636-poruchy-osobnosti-21-stoleti-diagnostika-v-teorii-a-praxi

  Poruchy osobnosti jsou základními psychologickými škatulkami, bez kterých bychom si asi dost dobře nevymezili normalitu osobnosti a mnohdy úzké hranice mezi tím, co je ještě v pořádku, a co už je patologické. Nejnovější pohled na charakteristiku konkrétních typů poruch osobnosti a odbornou diagnostiku přináší nakladatelství Portál ve své knize Poruchy osobnosti 21. století od kolektivu autorů.

  I když je kniha primárně určena odborníkům, nadšení amatérští psychologové a celoživotní zájemci o psychologii a psychiatrii si v ní také jistě moc rádi počtou. Publikace Poruchy osobnosti 21. století přináší velice zajímavé informace týkající se příčin a vzniku poruch osobnosti, možnosti jejich správné diagnostiky a také nástin vhodného přístupu k pacientům, způsoby sdělování těchto diagnóz a plánování efektivní formy terapie.

  Jak už to tak bývá, všechno začíná v dětství - a u Freuda, takže vás určitě nepřekvapí, jak je důležité nevynechat žádné vývojové stádium a jak moc nás ovlivňuje rodičovská láska a přístup rodičů k výchově dítěte. Pokud se něco nepovede, rozvoj poruchy osobnosti je tu hned. Tato odborná publikace rozvíjí všemožné charakteristiky základních typů poruch osobnosti, rozlišuje co je v pořádku - a co už ne. Uvádí například způsoby chování a projevy obranných mechanismů u různých poruch, je plná čísel, přehledných tabulek a potřebných pojmů a definic. Nechybí ani konkrétní případy pacientů. Zaujmout vás mohou i kapitoly o původu vzniku drogové závislosti nebo o přímé souvislosti poruch příjmu potravy s poruchami osobnosti.

  Kniha se i přes svou profesionální odbornost čte velice dobře a jsem si jistá, že dokáže obohatit také intelektuálně a psychologicky zaměřeného laika či vzdělance v jiném humanitním oboru - a ledacos mu vysvětlit. Důležité je také zmínit, že kniha je věnována památce nedávno zesnulých významných osobností ze světa psychiatrie a psychoanalýzy - doktora Petra Jeřábka a docenta Václava Mikoty.

  - 16.07.2020

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)