Psychodiagnostika dětí a dospívajících

Psychodiagnostika dětí a dospívajících

Svoboda, Mojmír (ed.); Krejčířová, Dana; Vágnerová, Marie

Portál, 2021

999 Kč849 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Stále roste zvláště význam psychodiagnostiky dětí a dospívajících, mj. v souvislosti s individualizací přístupu ve vzdělávání a s integrací postižených dětí do běžných škol. Publikace navazuje na knihu prof. M. Svobody Psychologická diagnostika dospělých a pokrývá metody diagnostiky dětí, specifické zejména vývojovým rozměrem sledovaných jevů. Kniha uvádí stručně metodologická východiska diagnostiky, zásady formulace nálezů (s příklady), ale především představuje jednotlivé klinické a testovací metody v dětské psychodiagnostice. Ve speciální části probírá širokou škálu oblastí aplikace dětské diagnostiky podle situací, poruch a postižení a uvádí pro ně specifická diagnostika doporučení.

Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., je profesorem klinické psychologie a vedoucím Psychologického ústavu FF MU v Brně, kde přednáší psychodiagnostiku, psychoterapii a jiné klinickopsychologické disciplíny. Je spoluautorem publikace Psychodiagnostika dětí a dospívajících a autorem knihy Psychologická diagnostika dospělých.
PhDr. Dana Krejčířová přednáší klinickou psychologii na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnicví a klinicky pracuje ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Je spoluautorkou publikace Psychodiagnostika dětí a dospívajících.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1851-7

 • Počet stran / vazba:792 / Brožovaná

 • Rok vydání:2021

 • Kód:21102806

 • EAN:9788026218517

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Druhé vydání tohoto obsáhlého díla svědčí o jeho stálé potřebnosti, nejen pro klinické psychology, neboť v něm mohou najít mnoho cenných poučení i psychologové specializovaní na jiné obory, zejména pak na ontogenetickou psychologii a to i když se v úvodu tohoto díla praví, že jeho záměrem bylo poskytnout „čtenářům (a to hlavně psychologům) přehled dostupného a u nás používaného instrumentária“, neboť: „V naší psychologické literatuře dosud setrvávala absence samostatného textu, který by pojednával o dětských diagnostických metodách, podával jejich popis, přehled a možnosti jejich využití“. Kniha také v kategorii psychodiagnostiky doplňuje významné dílo brněnského profesora psychologie Mojmíra Svobody Psychologická diagnostika dospělých, vydané rovněž nakl. Portál 1999.

  Obsahově velmi bohatá kniha začíná kapitolou o metodologických otázkách psychodiagnostiky, diagnostické metody a diagnostické činnosti, v níž prof. Svoboda precizně rozlišuje výše uvedené pojmy a psychodiagnostické vyšetření jako zastřešující koncept pak chápe jako „proces získávání relevantních údajů o psychických jevech člověka tím nejobjektivnějším a nejspolehlivějším a vědecky platným způsobem, který dovoluje jejich adekvátní hodnocení a interpretaci ve formě nálezu“. Následuje pojednání o pychometrických vlastnostech psychodiagnostických metod (jako jsou standardizace, validita a další), dále pokračuje cenným nástinem vývoje psychologické diagnostiky, zvláštnosti dětské diagnostiky a klasifikace psycho- diagnostických metod. To je důležitý teoreticko-metodologický úvod, po němž následuje, podle dané klasifikace, podrobný přehled psychodiagnostických metod v tomto pořadí: klinické metody (např. pozorování a další), testové metody (např. inteligenční testy, testy specifických schopností, projektivní metody a další). Další část knihy tvoří problematika speciálních otázek dětské diagnostiky, v níž jde o psychické poruchy dětí a dospívajících (např. inteligence, řeči, motoriky, psychosomatické poruchy, neurotické a emoční poruchy, diagnostiku školní zralosti, specifické poruchy chování a další). Jsou zde však zařazena také témata poradenství pro volbu povolání, sociální vztahy adaptace a deprivace, rodinná a forenzní diagnostika. Poslední část knihy je věnována psychologické dokumentaci a psychologickému nálezu (obsahové a formální zásady pro psaní nálezů s uvedením příkladu příslušného formuláře). Kniha je ukončena slovníčkem a užitečným rejstříkem testů.

  Recenzované dílo, srovnatelné s reprezentativními cizojazyčnými publikacemi, je nepochybně vynikající vizitkou české psychodiagnostiky, která klade důraz také na pevné teoretické a metodologické základy svého oboru.

  Milan Nakonečný

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál

  - Svoboda M. (ed.), Krejčířová D., Vágnerová M.: Psychodiagnostika dětí a dospívajících – rec. M. Nakonečný

Čtenářské recenze

Další informace

Psychodiagnostika dětí
Kniha, která shrnuje diagnostické metody vhodné pro vyšetřování dětí je na poli psychologické literatury vítaným počinem, protože takových knih opravdu mnoho není. Dítě je logicky daleko citlivější než dospělí jedinec. Reaguje jinak například při vytváření projektivních odpovědí na prostředí, délku sezení nebo spolupráci s vyšetřujícím.
Psychodiagnostika dětí a dospívajících přináší odborníkům ucelenou strukturu názorů, metod a možností v tomto oboru. Namátkou můžeme zmínit jednu z verbálních projektivních metod - Slovní asociační experiment, který patří k nejstarším psychodiagnostikým metodám vůbec. Za jednoho z prvních průkopníků slovního asociačního experimentu můžeme považovat Galtona, který experimentoval se slovnímy asociacemi před více než sto lety. Metodiku dále propracoval Wundt a následně ji Kraepelinova škola aplikovala do psychopatologie. Největšího věhlasu však dosáhl C. G. Jung, který od roku 1911 používal 100 základních podnětových slov v jednom standardním souboru.
Slovní asociační experiment poskytuje vzorce řečového chování spolu s možností registrace zážitkové stránky verbálních projevů. Charakteristiky myšlení nachází svůj odraz v řeči, proto z reakcí vyšetřovaných osob lze posoudit tempo, pregnantnost či hloubku myšlení. Experiment může být cenný i pro diagnostiku zájmů a postojů. Seznam podnětových slov je při diagnostice dítěte (oproti dospělé verzi) doporučeno omezit na 20-30 slov.
Z projektivních metod kniha popisuje například Rorschachův test, Zulligerův test, HIT (Holtzman Inklbot Technique), Hand test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, TBSD (Test barevného diferenciálu), a mnohé další.

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)