Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů

Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů

Lisá, Elena

Portál, 2019

269 Kč229 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Publikace je určená pracovníkům v oblasti lidských zdrojů, manažerům, psychologům, učitelům a studentům psychologie. Shrnuje nejnovější vědecké poznatky v oblasti psychologické diagnostiky lidských zdrojů se zaměřením na výběr a rozvoj a transformuje je do potřeb praxe. Na rozdíl od jiných knih na toto téma se nesoustředí na popis konkrétních psychodiagnostických metod, ale spíše na všeobecné praktické otázky aplikace a interpretace metod.
Popisuje, jak se vyhodnocují výsledky psychologických testů, a upozorňuje na různé okolnosti, které ovlivňují hodnocení, takže s pomocí knihy diagnostiku realizuje i začátečník. Ukazuje, kde všude jsou diagnostické metody přínosné a za jakých okolností z nich dostaneme maximum. Přináší rovněž kapitoly o nestandardních metodách. Zabývá se testováním inteligence, řídícího úsudku, temperamentu, psychologických typů a také temných stránek osobnosti.
Doc. Mgr. Elena Lisá, Ph.D., přednáší psychodiagnostiku dospělých na fakultě psychologie Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Na pozici konzultanta a HR manažera získala praktické zkušenosti s přípravou výběrových řízení, plánem rozvoje pracovníků a realizací dalších projektů v oblasti lidských zdrojů.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Hubáčková, Tereza

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1472-4

 • Počet stran / vazba:160 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:12602701

 • EAN:9788026214724

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Lisá, Elena: Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů - autor recenze: Mgr. Denisa Newman, Ph.D.

  https://e-psycholog.eu/pdf/Newman-rec.pdf

  Publikácia s názvom „Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů“ autorky Eleny Lisej čitateľovi približuje oblasť psychodiagnostiky v špecifickom prostredí, akým nepochybne riadenie ľudských zdrojov je. Publikácia v kompaktnej forme predkladá kombináciu teoretických podkladov, súčasných vedeckých poznatkov, ako aj praktických implikácií psychologickej diagnostiky v kontexte riadenia ľudských zdrojov. Je rozdelená do 6 kapitol, ktoré otvára obsah, úvod, a uzatvárajú priložené príklady správ z psychologického hodnotenia, zoznam literatúry, menný a vecný register.

  Prvá kapitola s názvom „Psychodiagnostika“ (s. 11 – 21) čitateľa uvádza do problematiky psychologickej diagnostiky a oboznamuje s rozdielom medzi psychologickým testovaním a psychologickou diagnostikou. Zmieňuje sa o špecifikách psychologickej diagnostiky v prostredí riadenia ľudských zdrojov, aj v kontexte štandardov EFPA a EAWOP. Kapitola tiež obsahuje stručný pohľad do histórie pracovnej a organizačnej psychodiagnostiky.

  V poradí druhá kapitola „Proces psychodiagnostiky“ (s. 22 – 40) zasadzuje psychodiagnostický proces do kontextu ostatných činností v riadení ľudských zdrojov. Približuje celý proces psychodiagnostiky v konkrétnych podmienkach a s ohľadom na objednávku zadávateľa. Čitateľ tu nájde dôležité informácie doplnené praktickými radami k jednotlivým krokom psychodiagnostického procesu, od formulácie diagnostického cieľa, cez výber metód, administráciu a testovanie, vyhodnocovanie, až po interpretáciu výsledkov a formulovanie správy z psychologického hodnotenia. Na záver kapitoly je prínosné zaradenie informácie o podávaní spätnej väzby, jej okolnostiach, ako aj zdôraznenie nutnosti dodržania zásad pri práci s osobnými údajmi, či zachovaní profesionálneho postupu pri psychologickej diagnostike.

  Tretia kapitola „Psychometrické podmínky“ (s. 41 – 61) približuje problematiku psychometrických vlastností testov, ako napríklad objektivitu, reliabilitu, validitu, užitočnosť testu a psychometrické zásady interpretácie výsledkov najmä v kontexte hodnotenia v oblasti personálnej psychológie. Autorka opätovne volí zrozumiteľný a pragmatický jazyk a ilustratívne príklady pre lepšie pochopenie textu.

  Štvrtá kapitola „Účel psychologického hodnocení“ (s. 62 – 70 ) objasňuje ciele psychologickej diagnostiky v personalistike, v jej špecifických činnostiach, a to najmä pri výbere a rozvoji pracovníkov, ktoré sú pomerne kľúčovými oblasťami. V podkapitole „Výběr“ (pracovníkov) nachádzame zaujímavú časť o psychologických prediktoroch úspešného pracovného výkonu, ktorá predstavuje veľmi užitočné praktické implikácie. Podkapitola „Rozvoj“ ponúka tiež stručný prehľad vhodných konkrétnych metód, ako aj oblastí, ktoré by mohli byť v praxi psychodiagnosticky skúmané za účelom účinného rozvoja pracovníkov v jeho rôznych podobách.

  Piata kapitola s názvom „Metody psychologického hodnocení“ (s. 71 – 129 ) poskytuje prehľad o jednotlivých metódach psychologického hodnotenia, autorka ponúka čitateľovi delenie na štandardné a neštandardné metódy, prehľadne pripája aj informácie o využívanosti metód psychológmi, ako aj o hodnotách prediktívnej validity vybraných psychodiagnostických metód. Nájdeme tu informácie o rozhovore, kompetenčnom behaviorálnom interview, pozorovaní, referenciách. Podkapitola zameraná na oblasť testov kognitívnych schopností aj tu poskytuje konkrétne odporúčania a rady používateľom, či záujemcom o psychologickú diagnostiku v personalistike. Nájdeme tu informácie o teste riadiaceho úsudku a jeho použití, či súvislostiach. Patričná pozornosť je tiež venovaná osobnosti v kontexte psychologickej diagnostiky. Objasnená je oblasť päťfaktorovej teórie osobnosti, psychologických typov a ďalších osobnostných charakteristík, akými sú motivácia, sebahodnotenie, zvládanie záťaže. Autorka uvádza aj príklady konkrétnych metód pre praktické použitie. Na záver je zaradená podkapitola venovaná testovaniu temných stránok osobnosti, ktoré sa v súčasnej praxi dostáva do pozornosti. Piata kapitola je z celej publikácie najobsažnejšia.

  Poslednou, šiestou v poradí je stručná kapitola „Trendy psychodiagnostiky“ (s. 130 – 132), ktorá poskytuje zaujímavé zamyslenie nad budúcim smerovaním a trendami v kontexte slovenskej, ako aj svetovej psychodiagnostiky v prostredí manažmentu ľudských zdrojov.

  „Příklady správ z psychologického hodnocení“ (s. 133 – 146) uzatvárajú publikáciu a ponúkajú čitateľovi 3 konkrétne príklady správ z psychologického hodnotenia z praxe. Správy boli vypracované pre účely výberového konania na pozíciu vedúceho tímu, pre účely development centra a pre účely personálneho auditu. Začiatočník v oblasti psychologického hodnotenia sa tak môže inšpirovať pri vypracovávaní vlastných výstupov z hodnotenia, či získať konkrétnejší obraz o produktoch tejto činnosti. Príklady samozrejme boli vypracované v konkrétnych podmienkach organizácie, vyplývali zo situácie a z predstavy zadávateľa, preto ich podoba nemá ultimátny, ale skôr ilustratívny charakter.

  Publikácia môže slúžiť ako učebný text, či text slúžiaci na rýchlu a praktickú orientáciu v oblasti psychologickej diagnostiky v prostredí riadenia ľudských zdrojov. Poskytuje v zhustenej forme dôležité fundamentálne informácie v kontextoch psychologickej diagnostiky v manažmente ľudských zdrojov. Celá problematika je zasadená do súčasného prostredia, opierajúc sa o medzinárodné štandardy (napr. EAWOP, EFPA). Publikácia má potenciál byť dobrým pomocníkom, ktorý poskytuje jasné informácie, prípadne odpovede a návody pre študentov aj praktikov. Na trhu sa obyčajne vyskytuje pomenej publikácií, ktoré poskytujú jasné a konkrétne odpovede, poväčšine sa stretávame s informáciami všeobecnejšieho charakteru. Táto publikácia patrí práve k tým praktickejším, autorka ponúka čitateľom užitočné informácie v kompaktnej, dobre čitateľnej a praktickej forme.

  Publikácia by mohla byť užitočná pre rôzne skupiny čitateľov - študentov odborov psychológia, manažment ľudských zdrojov a príbuzných študijných odborov, ako aj učiteľov, praktických pracovných a organizačných psychológov, či ďalších praktikov pôsobiacich v oblasti ľudských zdrojov (HR), ako napríklad HR špecialisti, HR manažéri, ktorí diagnostiku sami prakticky vykonávajú, alebo sú prijímateľmi takejto služby, prípadne sú činní pri tvorbe personálnej stratégie. V kompaktnej forme v sebe spája súčasné vedecké poznanie a praktické poznatky, či podnety v oblasti psychologickej diagnostiky v prostredí riadenia ľudských zdrojov. Takýto pohľad je domnievam sa mimoriadne užitočný a prospešný pre kohokoľvek, kto sa v tejto oblasti pohybuje.

  autor recenze: Mgr. Denisa Newman, Ph.D.
  https://e-psycholog.eu/pdf/Newman-rec.pdf

  -

 • Autorka podává ucelený a názorně popsaný přehled využití psychodiagnostiky v řízení lidských zdrojů. Její styl je srozumitelný, jasný, logicky navazuje a rovněž poskytuje příklady pro snadnější pochopení. Opírá se o řadu zdrojů, informace dává do souvislostí. Nezabývá se nepotřebnými detaily, přesto však vystihuje podstatu věci.

  Nejprve zasazuje do kontextu téma psychodiagnostiky jako takové, zmiňuje její historické pozadí. Dále se věnuje samotnému procesu psychodiagnostiky, kde popisuje jeho jednotlivé fáze. Zmiňuje aktuální trend v testování formou smartphonů, jeho výhody a rizika. Navazuje psychometrickými podmínkami vztaženými k personální praxi. Zabývá se podmínkami testování pro osoby znevýhodněné například dyslexií nebo osoby s cizím mateřským jazykem. V rámci kapitoly o interpretaci srozumitelně vysvětluje problematiku norem.

  V části knihy věnované účelu psychologického hodnocení se podrobněji zabývá jeho aplikací v rámci náboru a rozvoje pracovníků. Poskytuje přehled doporučovaných testů vhodných pro pokrytí obou těchto potřeb.

  Také se věnuje různým vlivům, které mohou ovlivnit nestandardní metody výběru, jako je například běžně používaný rozhovor nebo pozorování. Zdůrazňuje potřebu důkladného proškolení pracovníků, kteří tyto metody používají v praxi. Na závěr knihy autorka uvádí tři ilustrativní výstupy v podobě závěrečných zpráv, které mohou být čtenáři inspirací pro jeho praxi.

  Jako celek působí kniha srozumitelným dojmem, podává přehledné shrnutí o oblasti psychodiagnostiky v rámci personální praxe. Autorka propojuje své zkušenosti s výsledky řady výzkumů, teorii doplňuje názornými příklady. Kniha může být vhodným nástrojem pro personalisty (zejména se zaměřením na nábor a rozvoj), kteří se chtějí na poli psychodiagnostiky lépe orientovat a pochopit její principy. Rovněž může být dobrým zdrojem čerpání informací pro studenty psychologie či personalistiky.

  autor recenze: Kristina Sarisová, konzultantka,
  www.tcconline.cz
  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  - Lisá, Elena: Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů - autor recenze: Kristina Sarisová, konzultantka, www.tcconline.cz

 • https://www.online-psycholog.com/l/psychodiagnostika-v-rizeni-lidskych-zdroju-elena-lisa/

  Autorka knihy Elena Lisá vystudovala psychologii v Trnavě, kde získala titul PhD. Poté působila na Fakultě sociálních a ekonomických věd UK, na níž v roce 2010 úspěšně habilitovala a od roku 2012 je vysokoškolskou pedagožkou na psychologické fakultě Panevropské vysoké školy v Bratislavě, kde přednáší mimo jiné Psychologii osobnosti, Psychodiagnostiku dospělých a Výcvik diagnostických zručností. Díky práci konzultanta a HR manažera získala řadu praktických zkušeností v oblasti přípravy a realizace výběrových řízení, i v oblasti rozvoje pracovníků a pracovních kolektivů, jež se projevily spolu s velmi dobrým teoretickým základem v její knížce Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů.

  V úvodu této publikace je vyjádřena myšlenka, že by kniha mohla být využita jako učebnice pro studenty vysokých škol v oboru psychologie a v příbuzných studijních oborech a já k tomu dodávám, že jde skutečně o velmi přehlednou a mimořádně čtivou publikaci. Je výjimečná zvláště z toho důvodu, že je psána velmi srozumitelně, čerpá z mnoha výzkumů z oblasti psychodiagnostiky, psychologie práce i psychologie osobnosti a přitom je až neuvěřitelně prakticky orientovaná. Na 140 stranách je čtenář v šesti kapitolách seznámen nejprve s historií pracovní a organizační psychodiagnostiky, s celým procesem psychodiagnostiky od vytýčení cíle, přes výběr metod, administraci, vyhodnocování a interpretaci výsledků až po zprávu z psychologického hodnocení.

  V první kapitole, nazvané jednoduše a stručně Psychodiagnostika, jsou zajímavé kupříkladu nejnovější informace týkající se počítačové administrace testů, či využití smartphonů při diagnostice, protože výzkumy ukazují, že pro tyto formy administrace je třeba vytvářet zvláštní normy. Pozornost je v této kapitole věnována i tomu, jaké náležitosti by měl mít informovaný souhlas, samotnému průběhu testování, a to včetně zajištění pomůcek, testovací místnosti či vlivu napomenutí ze strany administrátora na výsledky testované osoby. Velmi podrobně je zde popsáno, jak postupovat při sestavování zprávy z psychologického hodnocení – jaké údaje uvést, jak výsledky interpretovat a formulovat, na co si dát pozor, jak vyvážit počet silných a slabých stránek apod.

  V druhé kapitole se autorka zaměřuje na psychometrické podmínky, objektivitu, reliabilitu a validitu psychometrických metod, na užitečnost testu a také na psychometrické zásady interpretace výsledků. Pozornost je věnována normám a různým způsobům vyjádření výsledků (z skóre, T skóre, steny, staniny, percentily apod.).

  Třetí část se zabývá účelem a podmínkami psychologického hodnocení, zaměřuje se na to, jaká kombinace prediktorů pomůže odhadnout budoucí pracovní výkon a nasazení testovaného pracovníka, přičemž za hlavní a nejvalidnější prediktory pracovního výkonu považuje obecnou inteligenci, pracovní zkušenosti a rys svědomitosti. Věnuje se zde také tomu, jaký druh výkonu vlastně chce zadavatel zkoumat či predikovat a výběru konkrétních vhodných metod pro jednotlivé druhy, včetně poukázání na ty metody, které se ve výzkumu k predikci budoucího výkonu neosvědčily.

  Ve čtvrté, hlavní části knihy, jsou podrobněji rozebrány různé metody psychologického hodnocení vhodné pro výběr a rozvoj zaměstnanců, mezi něž patří např. rozhovor, pozorování, jsou zde zmíněna úskalí získávání reference při výběrovém řízení s konkrétními tipy pro praxi, seznámíme se s využitím testů kognitivních schopností i nejnovějšími poznatky o psychologii osobnosti. Tato kapitola může sloužit jako velmi konkrétní a praktický návod, jaké metody vybírat, chceme-li co nejpřesněji predikovat příští výkon zaměstnance. Autorka se zde velmi podrobně věnuje osobnosti, zjišťování osobnostních vlastností i komplikacím spojeným s předstíráním žádoucích vlastností při výběrovém procesu. Najdeme zde pět principů dobrého rozhovoru včetně vhodného formátu rozhovorů pro různé účely, konkrétní otázky použitelné v rámci přijímacího rozhovoru (včetně seznamu otázek nevhodných) a praktické tipy pro to, jak rozhovory připravit, vést, vyhodnocovat a na jaká zkreslení či chyby si dát pozor. Tato část knihy je velmi zajímavá, protože je plná mnoha praktických zkušeností týkajících se toho, jak výrazně a v jakém směru zkreslují hodnocení rozhovoru osoby, které jej vedou, ale seznámíme se v ní i s mnoha praktickými poznatky týkajícími se dalších využitelných metod. Velmi zajímavá je část věnovaná testování osobnostních rysů, včetně tzv. „temné stránky osobnosti“ (machiavellismus, narcismus, psychopatie).

  V páté kapitole se autorka na třech stránkách krátce věnuje nejnovějším trendům v oblasti psychodiagnostiky a v závěru publikace předkládá čtenářům ukázky různých zpráv z psychologického hodnocení jak pro účely výběrového řízení, tak i pro účely development centra či personálního auditu, což má opět velký praktický přínos.

  Publikace Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů je velmi dobře a srozumitelně napsanou knihou, u níž hodnotím kladně četné odkazy na starší i nová výzkumná zjištění v oblasti pracovní a organizační psychodiagnostiky (jinými slovy teoretická východiska, na nichž autorka staví), ale za jejíž největší přínos považuji její praktičnost, konkrétní tipy, přehledné tabulky, příklady zpráv, návody, jak testování naplánovat, připravit, provést, vyhodnotit i jak sdělovat výsledky. Doporučila bych ji nejen studentům psychologie, ale i manažerům, supervizorům a specialistům na lidské zdroje. Jde o knihu, která je využitelná jako praktická příručka pro všechny pracovníky v oblasti lidských zdrojů

  - Lisá, Elena: Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková,

Čtenářské recenze


 • Lisá, Elena: Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů - autor recenze: Vladěna Šnoblová

  http://www.casopisagora.cz/2020/02/psychodiagnostika-v-rizeni-lidskych-zdroju/

  Spolupracujete ve vaší firmě s psychology v oblasti výběru zaměstnanců a chtěli byste lépe porozumět tomu, jak to vlastně je s těmi psychologickými testy? Chystáte se na přijímací pohovor a chcete se dozvědět více o tom, co vás tam možná potká? Studujete psychologii a zajímáte se o oblast personalistiky? Nebo už máte po studiu nějaký ten pátek a chcete si připomenout nejen specifika užití psychodiagnostiky v praxi personalistiky, ale také obecné zásady a principy psychodiagnostiky?

  Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli kladně, troufám si tvrdit, že by vás kniha Psychodiagostika v řízení lidských zdrojů mohla zaujmout a být vám užitečným průvodcem světem psychologické diagnostiky v této oblasti.

  Velmi přehledně vás kniha seznámí se základními zásadami a principy psychologického testování, dozvíte se, jak se pozná kvalitní psychologický test od méně kvalitního a jak mohou být testy konstruovány. Pro odborníky – psychology kniha přináší také velmi praktický přehled metod, které mohou být vhodné pro účely diagnostiky v praxi personalistiky, ale dočtou se zde i to, jak má vypadat a co má obsahovat zpráva z takové diagnostiky, aby byla co nejpřínosnější pro zadavatele testování. Dozvíte se například, které osobnostní charakteristiky jsou nejvíce vypovídající s ohledem na uplatnění člověka v organizaci, nebo jak zhodnotit, zda je v dané situaci konkrétní test užitečný a přínosný.

  Kromě psychologických testových metod zaměřených na hodnocení v oblasti výkonu nebo osobnostních charakteristik obsahuje kniha také kapitolu zabývající se tzv. klinickými metodami – tedy pozorováním, rozhovorem a referencemi a jejich specifiky – přínosy a limity vzhledem k výběru či rozvoji zaměstnanců.

  Kniha je psána velmi srozumitelně a je přehledně členěná. Jedná se však spíše o odborný text, který by šlo využít i jako příručku, ke které se lze opakovaně vracet pro vyhledání konkrétních informací. Domnívám se, že by kniha mohla skvěle posloužit také studentům pro utřídění a rozšíření znalostí z oblasti psychodiagnostiky – ať už obecně nebo vzhledem k diagnostice v personální a organizační oblasti.

  - 27.04.2020


 • Psychodiagnostika stručně a přehledně - autor recenze: Michaela Babíková
  https://www.vaseliteratura.cz/odborna-literatura/7338-psychodiagnostika-strucne-a-prehledne

  Hodí se tento kandidát na pozici, kterou potřebuji obsadit? Zapadne do firemní kultury? Bude skutečně tak „slibný“, jak na první pohled vypadá? Půjde jeho potenciál dále rozvíjet, nebo ustrne, jakmile pracovní místo získá? Při výběru vhodného kandidáta v mnoha případech personalistům nestačí vycházet pouze z informací, která získají z životopisu nebo během pohovoru. Potom se velkým pomocníkem stává psychodiagnostika.

  Psychodiagnostika je převážně aplikovaná disciplína, která je úzce spojena s psychologií osobnosti. Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů je útlá knížečka, která shrnuje aktuální vědecké poznatky v oblasti psychologické diagnostiky lidských zdrojů, přičemž se zaměřuje na výběr a následný rozvoj zaměstnanců.

  Kniha je rozdělena do šesti částí, ve kterých autorka čtenáře postupně seznamuje s tím, co je psychodiagnostika, jak si stanovit diagnostický cíl, jak vybrat vhodné metody, jak celé testování administrovat a následně interpretovat výsledky zadavateli testování i testovanému kandidátovi. Nechybí ani návod, jak napsat závěrečnou zprávu z testování, včetně tří konkrétních ukázek závěrečných zpráv pro různé účely v samém závěru knihy.

  Prakticky zaměřené kapitoly jsou doplněny o důležitá teoretická východiska. Dozvíte se tak, co v rámci testování znamená objektivita, reliabilita, validita či užitečnost testu. Jak už bylo výše uvedeno, autorka se věnuje i účelu psychologického hodnocení, a to se zaměřením na výběr a rozvoj zaměstnanců. Velice zajímavé jsou informace o tom, jaké vlastnosti a schopnosti uchazečů jsou podstatné pro jaký typ pozice, proč a pomocí kterých testů je lze objektivně zjistit. V předposlední části se autorka věnuje metodám psychologického hodnocení, jaká jsou jejich úskalí a co lze kterou metodou zjistit. Nastiňuje například, co ovlivňuje pracovníka, který vede přijímací pohovory, a jak se do výběru vhodných kandidátů mohou promítat jeho vlastní osobnostní charakteristiky. Velice zajímavá je i kapitola, ve které se autorka věnuje testování a odhalování osobnostních rysů, včetně těch, které nazývá temnými a řadí mezi ně nejrůznější poruchy osobnosti (psychopatie, narcismus, hraniční osobnost, atd.).

  Kniha Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů je plná zajímavých a v praxi velmi dobře využitelných informací a typů, vhodně doplněných o potřebná teoretická východiska. Užitečné je také to, že vychází z nejnovějších trendů a výzkumů v oblasti testování, takže nechybí ani poznatky o testování za pomoci počítačů a smartphonů.

  Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů je kniha vhodná zejména pro HR pracovníky, podnikové psychology, studenty psychologie i jejich učitele. Publikace je psána odborným jazykem, mnohé pojmy nejsou blíže vysvětleny. Pokud vás tedy téma psychologické diagnostiky při řízení lidských zdrojů zajímá a patříte mezi laiky či začátečníky (pro něž je kniha dle úvodu také určena), kterým se pod pojmy jako „inkrementální validita“ nic nevybaví, musíte počítat s tím, že si mnohé pojmy budete muset v průběhu čtení dohledávat. Pokud jste se však s tématem psychodiagnostiky již setkali, ať už ve školním prostředí či ve své práci, tuto knihu zajisté oceníte. Na pouhých 160 stranách přináší kniha řadu nejnovějších poznatků, konkrétních příkladů a doporučení, přičemž čerpá z mnoha výzkumů v oblasti psychodiagnostiky.

  - 22.07.2019

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)