Psychologie aktivního způsobu života

Psychologie aktivního způsobu života

Marcus, Bess H.; Forsyth, LeighAnn H.

Portál, 2010

359 Kč305 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Motivace lidí k pohybovým aktivitám. Kniha popisuje experimentálně ověřené metody, které mají lidem pomoci překonat sedavý způsob života a zvyknout si na pravidelný, zdraví podporující pohyb. Pohybové aktivity v moderním pojetí nutně neznamenají intenzivní cvičení. Věnuje-li se člověk v dostatečné míře středně namáhavým, ale běžným aktivitám, jakými jsou například svižné procházky v přírodě, pohybová hra s dětmi nebo mnohé práce na zahradě, je pohybově aktivní. Publikace obsahuje mnoho praktických příkladů, přehledů a především dotazníků, které mohou čtenáři sami vyhodnotit. Je tedy určena jak pro odborníky , kteří se profesně věnují sportu, fyzioterapii, rehabilitaci či připravují individuální a skupinové plány zaměřené na zvyšování tělesné aktivnosti; tak pro lidi, kteří by se sami rádi stali pohybově aktivními.
Bess H. Marcusová, Ph.D., a LeighAnn H. Forsythová, Ph.D., jsou klinickými psycholožkami a profesorkami v oblasti prevence zdraví a behaviorálních věd na amerických univerzitách.
Knihu do češtiny přeložili a úvodem a terminologickým slovníčkem doplnili Prof. PhDr. Lubomír Dobrý, CSc., a Doc. RNDr. Jan Hendl, CSc., z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Motivace lidí k pohybovým aktivitám

 • Překladatel:Hendl, Jan; Dobrý, Lubomír

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-654-4

 • Počet stran / vazba:224 / Brožovaná

 • Rok vydání:2010

 • Kód:21201701

 • EAN:9788073676544

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • V roce 2010 vyšla kniha, která se jeví pro kinantropology jako kniha důležitá. V posledních letech probíhá na různých úrovních intenzivní monitoring pohybové aktivnosti určitých výběrů mládeže i dospělých. Nálezy nejsou zpravidla radostné, velmi často konstatují nedostatečnou pohybovou aktivnost pro dlouhodobé udržení zdraví. Přitom doporučení ohledně kvantity i kvality pohybové aktivnosti pro primární prevenci se stále zpřesňují. Kromě toho je k dispozici již dostatečné množství poznatků založených na důkazech (evidence based), dobře mapujících přínosy pravidelně prováděných pohybových aktivit pro zachování vysoké kvality života. Zdá se, že je tedy dobře připravené zázemí pro to, aby se problém pohybové nedostatečnosti řešil. Řeší se? Jaké jsou výsledky? Také postrádáte více zpráv o úspěšných pohybových intervencích? Čím to, že od popisu neutěšeného stavu se zpravidla nepokročí dál. Protože pohybové intervence jsou náročné? Protože sice víme, jakého stavu bychom chtěli dosáhnout, ale nevíme jak? Jsme perfektně připraveni realizovat konkrétní účinný pohybový program, ale nemáme s kým, nemáme motivované jedince?

  Kniha, na kterou upozorňuji, řadu výše nastíněných otázek analyzuje a přichází s určitými doporučeními a návrhy řešení. S tématem "jak motivovat jedince k pohybové aktivnosti" a s autorkami Marcus, Forsyth jsme se mohli seznámit již v knize FIT po 50 . V této knize, která má nadefinovanou svou cílovou skupinu a je zaměřena více k praktickým návodům, je již využita teorie stádií připravenosti ke změně chování jako důležité teoretické východisko pro formování motivace k dosažení reálného stavu dostatečné pohybové aktivnosti dlouhodobě podporující zdraví.

  Kniha Psychologie aktivního způsobu života je členěna do dvou částí. První je koncipována jako teoretický základ jak k intervencím ke změně chování, tak k intervencím k podpoře zvýšené pohybové aktivnosti. Druhá část se věnuje aplikacím. Obě části jsou cenné a pro praxi užitečné

  Autorky se dostávají od zdůvodnění potřeby dostatečné celoživotní pohybové aktivnosti, přinášející žádoucí zdravotní benefity, ke způsobům, jak tohoto optimálního stavu dosáhnout. Zdůrazňují, že důležitá je vnitřní potřeba jedince věnovat se pohybovým aktivitám pravidelně a dostatečně, a to ve vztahu k široce pojímanému zdraví tělesnému i duševnímu. Velká pozornost je v souvislosti s intervencemi k podpoře pohybové aktivnosti zaměřena na teoretické modely. Význačná se jeví kapitola 2, ve které je demonstrován model stádií motivační připravenosti ke změně chování.

  Kniha není teoretizujícím textem, část věnovaná aplikacím je významně rozsáhlejší. Přináší zhodnocené zkušenosti autorek z praxe v ucelených referencích i překvapivě v konkrétních pomůckách jakými jsou dotazníky, škály, návrhy vhodných formulářů a záznamových listů. Autorky pomáhají v hodnocení vzorů pohybové aktivnosti a tělesné zdatnosti, přibližují využití modelu stadií motivační připravenosti v individuálním i skupinovém poradenství, v programech na pracovištích i v komunitních programech. Představu aplikací dobře ilustrují i případové studie.

  Jistě ne všechna doporučení lze bezproblémově převádět do české praxe. Odlišnosti v podmínkách, ve vztahu k péči o své zdraví, v připravenosti investovat do této oblasti čas i finanční prostředky, mohou být v našem prostředí značné. Předložené zkušenosti jsou však bezesporu inspirativní pro hledání vlastní cesty.

  Zvláštní pozornost je při hodnocení knihy třeba věnovat překladu a překladatelům. Počinem se vlastně jeví i akceptace překladatelů nakladatelstvím Portál a redaktorem O. Fafejtou.

  Oba překladatelé jsou renomovanými osobnostmi v oboru kinantropologie a k překladu přistoupili s vědomím důležitosti textu v několika směrech – jednak je oslovila originalita obsahu, který překladem uvádějí do širšího odborného povědomí, jednak modelové pojetí knihy, ve které se silné teoretické zázemí propojuje s poznatky a doporučeními z praxe a dále výzva korektně uvést jako překladatelé terminologii, vztahující se k pohybovým intervencím. Kniha má před vlastním textem vedle předmluvy a poděkování autorek také kapitolu "Slovo překladatelů", ve kterém se snaží zdůraznit závažnost řešené problematiky a upozornit na přístup k překladu knihy. Překladatelé rovněž rozšířili přílohy knihy o zdroje informací k řešené problematice – ať jde o organizace a instituce a jejich webové stránky v USA a ČR, tak o vybranou odbornou literaturu v angličtině a češtině. Dále vytvořili samostatnou přílohu "Výkladový terminologický slovníček", ve kterém jsou přeloženy, nadefinovány nebo vysvětleny důležité pojmy a termíny. Slovníček přibližuje odborný jazyk této konkrétní publikace a stává se současně užitečným pomocníkem při studiu anglické literatury a při převádění anglického textu do češtiny. Překladatelé se snaží určité nové vhodné termíny zavést i v češtině a jejich zřejmou ambicí bylo také i nepřímo upozornit na nevhodně užívané termíny.

  Pokud jste si dosud knihy Psychologie aktivního způsobu života: motivace lidí k pohybovým aktivitám nevšimli, určitě si ji vyhledejte.

  Irena Čechovská,
  FTVS UK v Praze

  - Psychologie aktivního způsobu života: motivace lidí k pohybovým aktivitám ?

 • Motivace lidí k pohybovým aktivitám

  Prof.PhDr. L.Dobrý,CSc. A doc. RNDr. Jan Hendl,CSc. Uvedenou publikaci přeložili do češtiny a opatřili úvodem a terminologickým slovníčkem. Obě autorky knihy, B.H.Marcus a L.H.Forsyth, jsou klinické psycholožky a profesorky v oblasti prevence zdraví a behaviorálních věd na amerických univerzitách.

  Východiskem knihy je zdůraznění motivace k pohybovým aktivitám, které by se měly stát nedílnou součástí lidského života. Přináší významné praktické odpovědi, založené na ověřených teoretických základech. Nosnou myšlenkou je , že pohybové aktivity v moderním pojetí neznamenají nutně intenzivní cvičení. Pohybově aktivní člověk se věnuje v dostatečné míře středně namáhavým, ale běžným pohybovým aktivitám (vycházky v přírodě, práce na zahradě atd.). Autorky seznamují čtenáře s metodami, které mohou lidem pomoci zařadit pravidelný pohyb do každodenního života.

  Publikace je členěná do 2 částí po 5 kapitolách, je doplněna 3 přílohami a soupisem bibliografie. Součástí příloh jsou dotazníky, které jsou výborným, prakticky použitelným nástrojem k navrhování intervencí, zaměřených na změnu pohybové aktivnosti klientů. Jednotlivé kapitoly jsou dobře graficky členěné, jsou doplněné přehledy, tabulkami a grafy. Obsah každé z nich je shrnutý v závěrečné pasáži.

  První část se věnuje řadě témat, např. popisuje intervence, zaměřené na podporu pohybových činností, předkládá modely stádií motivační připravenosti a integraci dalších psychologických teorií a modelů, zabývá se vztahem teorií a mediátorů změny. Navrhuje využití modelu stadií v úspěšných intervencích na podporu pohybových činností.

  Druhá část knihy seznamuje s hodnocením aktivnosti a pohybové zdatnosti, s využitím modelu stadií v individuálním a skupinovém poradenství, s využitím modelu motivační připravenosti na pracovištích a v komunitních programech. Přínosné je zařazení Přílohy B (Zdroje), která je seznamem organizací, doporučené literatury, webových stránek, které jsou využitelné na podporu vytvořených programů.Výkladový terminologický slovníček uvádí pojmy z oblasti kinantropologie, abecedně podle anglických ekvivalentů.

  Kniha je jistě kvalitním a přínosným teoretickým materiálem nejen pro zaměstnance sportovních center a fyzioterapeuty, ale může být dobře využitelná i lidmi, kteří se sami chtějí stát pohybově aktivními. Může sloužit jako kvalitní studijní opora odborného studia fyzioterapeuticky orientovaných oborů.

  PhDr.Marie Renotiérová, PhD.

  - Bess H. Marcus, LeighAnn H. Forsyth: Psychologie aktivního způsobu života

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)