Psychologie Atkinsonové a Hilgarda

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda

Hoeksema - S. Nole; Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Wagenaar, W.A.

Portál, 2012

2 765 Kč2 212 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Přepracované vydání jedné z nejužívanějších učebnic psychologie na světě. podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a nových výsledků výzkumů, přičemž kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem. Autoři zdůrazňují propojenost psychologického a biologického bádání. V knize jsou pokryty hlavní oblasti psychologie:


 • historie a metodologie oboru

 • neurobiologické základy lidského chování

 • kognitivní psychologie

 • emoce a motivace

 • psychologie osobnosti

 • psychický vývoj

 • sociální chování

 • psychopatologie

 • psychoterapie


 • Text je doplněn množstvím schémat, fotografií a grafů. Vede čtenáře k utváření vlastních názorů a umožňuje důkladné opakování získaných poznatků. V Portálu rovněž vyšly Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda (2011) od Johna G. Carltona, obsahující testové otázky a úkoly k procvičení nesmírného množství dat této učebnice.
  Kniha vychází v novém českém překladu. Ten měl za předlohu patnácté anglické vydání, které bylo důkladně přepracováno a aktualizováno.
  Kniha je určena vysokoškolským studentům psychologie, učitelství, lékařství a různých sociálních oborů, psychologům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, středoškolákům připravujícím se na studium psychologie a dalším zájemcům o psychologii.

  První vydání moderně pojaté učebnice psychologie připravil Ernest Hilgard, profesor psychologie na Stanfordově univerzitě (USA). Postupně se učebnice stala známou jako dílo editorů Atkinsonové a Hilgarda. Dnes je tato nesmírně úspěšná kniha průběžně aktualizována týmem, který se vydání od vydání mění.

  Bibliografické údaje

  • Autor:

  • Překladatel:Antonínová, Hana

  • Nakladatel:Portál

  • ISBN:978-80-262-0083-3

  • Počet stran / vazba:888 / Pevná

  • Rok vydání:2012

  • Kód:21109301

  • EAN:9788026200833

  • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

  Odborné recenze

  • Kniha nazvaná „PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA“ je patrně unikátem ve světě učebnic. První vydání z roku 1953(!) napsal americký profesor E. R. Hilgard. Jeho spoluautorkou se pak stala Rita L. Atkinsonová. Ta později převzala hlavní autorství, Hilgard ustoupil do pozadí. Ještě později přešli oba z pozice autorů do názvu knihy, kde vyjadřují kontinuitu velké americké tradice ve výuce psychologie, přičemž „štafetu“ převzali jiní. Hlavními autory posledního, patnáctého přepracovaného vydání (z roku 2009) jsou Susan Nolen-Hoeksema, Barbara L. Fredrickson, Geoff R. Loftus a Willem A. Wagenaar, spolu s „přispěvateli“ Christel Lutzovou a Markem Reinitzem. Nakladatelství Portál vydává tuto knihu už potřetí, poslední české vydání vyšlo před 10 lety.

     Jde o dílo vysoce ambiciózní. Autoři se snaží skloubit srozumitelnost s pedagogickou efektivností a zároveň i s vědeckostí. Odvolávají se na více než dva tisíce odborných publikací, převážně výzkumných studií, ze kterých čerpali; z toho 350 je nových, opírá se o ně až nynější, patnácté vydání. Srozumitelnost je zřejmě dána pedagogickou zkušeností autorů, a také nahromaděnou zkušeností s předcházejícími vydáními, z nichž studovaly již miliony amerických, později i evropských vysokoškoláků. Aby kniha nebyla „příliš americká,“ tedy aby reprezentovala i evropskou psychologii, jsou dva ze současných autorů Evropané a na knize spolupracovalo i dalších 13 evropských recenzentů. Zajímavé je, že nejsou uvedeni autoři jednotlivých kapitol, každý z autorů tedy svým jménem ručí za celý text.

     První dojem, že jde o psychologické kompendium (skoro 2.000 normostran), je mylný. Knihu je skutečně možno číst jako učebnici, a stačí k tomu kvalitní středoškolské vzdělání. Poznatky, jež kniha předkládá, jsou vybrány tak, aby seznámení s nimi zároveň učilo psychologicky myslet. Obrazový materiál, většinou barevný, je bohatý, velmi instruktivní a esteticky působivý. Aniž bych podceňoval kvalitu českých univerzit, doporučil bych každému psychologovi, který si to může dovolit, aby si na knihu udělal týdenní dovolenou a prošel si ji od začátku do konce. Obohatí ho to, zaplní mezery (které se zvětšují s odstupem od pobytu na fakultě), osvěží myšlení a upozorní na souvislosti, které se nám v důsledku specializace snadno ztrácejí. Těm, kdo nejsou profesionálními psychology, ale pro které je psychologie významným pomocným oborem (např. pedagogům a psychiatrům), dodá Atkinsonová-Hilgard solidní, byť nikoli kompletní, přehled po celém spektru „psychologických věd.“

   Pavel Říčan

   - PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA - rec. P. Říčan

  • Recenzovaná kniha je úvodem do psychologie a v češtině nyní vyšla již ve třetím vydání. Druhé vydání (též nakladatelství Portál) přišlo u nás na pulty knihkupců v r. 2003. V angličtině máme k dispozici patnáct vydání, prvně kniha spatřila světlo světa v r. 1953 a byla přeložena do řady jazyků, včetně čínštiny a hebrejštiny.

    

   Jedná se o osvědčenou učebnici úvodu do psychologie, tedy prvého přiblížení k velmi rozsáhlé oblasti lidského poznání, která je srovnatelná s lékařskými vědami, proto nám autoři této práce mohou poskytnout jen opravdu základní orientaci v psychologických vědách, avšak co je stejně cenné, seznamují nás se způsobem myšlení dnešní psychologie. A to je důvodem, proč recenzované dílo lze doporučit ke čtení naší lékařské obci, zejména té její části, jež se zajímá o psychosomatickou medicínu, psychoterapii, případně si přeje více porozumět teoretickým základům lékařské psychologie.

    

   Autory této obsáhlé učebnice jsou severoameričtí psychologové – Susan Nolen – Hoeksemaová, Barbara L. Fredricksonová, Geoff Lotus a holandský psycholog Willem A. Wagenaar. Do učebnice dále přispěla Holanďanka Christel Lutzová a Američan Mark Reinitz.

    

   Ve srovnání s posledním českým vydáním knihy z r. 2003 zde nalezneme zejména více poznatků z oblasti kognitivních neurověd, genetické a evoluční teorie osobnosti, přítomno je genderové hledisko a práce je obohacena o více než 350 nových odkazů a informací o aktuálním psychologickém výzkumu. Důraz je položen na poznatky a názory podložené empirickým výzkumem.

    

   Učebnice je rozdělena do osmnácti kapitol a dodatku, seznamujícího nás ve zkratce s některými statistickými metodami a měřením v psychologii. Kapitoly mají jednotné členění, každá začíná názorným příkladem ilustrujícím problematiku v ní obsaženou, závěrem nalezneme shrnutí obsahu, aktualizované internetové stránky, klíčové pojmy a část týkající se nových oblastí psychologického výzkumu. Kritické myšlení čtenáře je rozvíjeno otázkami rozvíjejícími kritické myšlení a příspěvky vždy dvou autorů, jejichž názory na určitou problematiku jsou právě opačné.

    

   Kniha sestává z těchto kapitol:

   1. Předmět psychologie – Předmět studia psychologie, Historické základy psychologie, Moderní psychologické přístupy, Jak se provádí psychologický výzkum, ad.

   2. Biologické základy psychologie – Studium biologických základů psychologie, Neurony, základní stavební kameny nervové soustavy, Uspořádání mozku, Autonomní nervová soustava, Endokrinní soustava, Evoluce, geny a chování, ad.

   3. Psychický vývoj – Dědičnost a prostředí, Schopnosti novorozence, Kognitivní vývoj v dětství, Osobnostní a sociální vývoj, Vývoj v adolescenci, ad.

   4. Senzorické procesy – Charakteristika smyslových orgánů, Zrak, Sluch, Ostatní smysly, ad.

   5. Vnímání – K čemu slouží vnímání?, Pozornost, Lokalizace, Rozpoznávání, Abstrakce, Percepční konstanty, Dělba práce v mozku, Vývoj vnímání, ad.

   6. Vědomí - Aspekty vědomí, Spánek a sny, Meditace, Hypnóza, Psychoaktivní látky, Fenomény psí, ad.

   7. Učení a podmiňování – Přístupy k učení, Klasické podmiňování, Instrumentální podmiňování, Učení a poznávání, Učení a mozek, Učení a motivace, ad.

   8. Paměť – Tři důležité rozdíly, Senzorická paměť, Pracovní paměť, Dlouhodobá paměť, Implicitní paměť, Konstruktivní paměť, Zlepšování paměti, ad.

   9. Myšlení a jazyk – Jazyk a komunikace, Vývoj jazyka, Pojmy a kategorizace: základní stavební kameny myšlení, Usuzování, Imaginativní myšlení, Myšlení v praxi: řešení problémů, ad.

   10. Motivace – Pudy a homeostáza, Incentivní motivace a odměna, Hlad, příjem potravy a jeho poruchy, Gender a sexualita, ad.

   11. Emoce – Složky emocí, Kognitivní hodnocení a emoce, Subjektivní prožitky a emoce, Tendence myslet a jednat v souvislosti s emocemi, Tělesné změny a emoce, Výraz obličeje a emoce, Reakce na emoci: emoční regulace, Emoce, gender a kultura, Agrese, ad.

   12. Inteligence – Posuzování intelektových schopností, Soudobé teorie inteligence, Dědičnost a inteligence, Emoční inteligence, Mentální retardace, ad.

   13. Osobnost – Diagnostika osobnosti, Psychoanalytický přístup, Behaviorální přístup, Kognitivní přístup, Humanistický přístup, Evoluční přístup, Dědičné aspekty osobnosti, ad.

   14. Stres, zdraví a zvládání – Typické znaky stresových událostí, Psychické reakce na stres, Fyziologické reakce na stres, Psychologické faktory stresových reakcí, Dovednosti zvládání stresu, Zvládání stresu, ad.

   15. Psychopatologie – Definice abnormality, Úzkostné poruchy, Poruchy nálady, Schizofrenie, Poruchy osobnosti, Pervazivní vývojové poruchy, ad.

   16. Terapie mentálních poruch – Historický vývoj, Techniky psychoterapie, Biologická terapie, Péče o duševní zdraví, ad.

   17. Sociální vliv – Přítomnost druhých, Vyhovění a poslušnost, Internalizace, Skupinová interakce, ad.

   18. Sociální kognice – Utváření dojmu, Postoje, Interpersonální přitažlivost, ad.

   Dodatek : statistické metody a měření – Deskriptivní statistika, Statistická indukce, Koeficient korelace, ad.

   Závěrem této rozsáhlé učebnice psychologie je slovník pojmů, seznam literatury, a co je důležité – seznam literárních zdrojů, které byly přeloženy do češtiny, nebo slovenštiny. Dále zde nalezneme jmenný a věcný rejstřík. Celá kniha pak končí didaktickými testy – jsou zde odkazy na strany současného vydání, neboť tyto testy byly publikovány v nakladatelství Portál v samostatném vydání r. 2003 a lze si je též stáhnout z internetu.

    

   Recenzovaná učebnice je didakticky výborně propracovaná a je radost ji listovat, číst, případně z ní studovat. Zkušenost patnácti vydání se nezapře. Napsána je zcela srozumitelně, čtivě, obsahuje velké množství osvětlujících příkladů, fotografií, grafů, atd. Vysoká odborná úroveň je samozřejmostí.

    

   Z velkého množství pro lékaře zajímavých (a často i překvapujících) zjištění vybírám jako ukázku následující poznatky a souvislosti. Největší dopad na zdravotní stav obyvatelstva začíná mít internet. Milióny lidí získává denně zdravotní informace (jejíž kvalita je opravdu různorodá, často pochybná). Tyto informace mění chování obyvatelstva žádoucím, ale i nežádoucím směrem – o čemž se i u nás běžně přesvědčují lékaři v klinické praxi. Bylo také zjištěno, a to je pozitivní konstatování, že internet přispívá k šíření kognitivně behaviorální terapie depresí v rozvojových zemích, kde nemocní lidé prakticky nemají přístup k odborné psychoterapeutické péči. Zajímavý je i poznatek, zjištěný na vzorku cca. 30 000 osob v 52 zemích, že asi třetina rizika vzniku srdečních chorob souvisí se stresujícím charakterem prostředí, v němž lidé žijí. Kupříkladu vykonávají náročnou práci, přičemž tuto situaci nemají pod kontrolou, vlivy jsou pro ně nevypočitatelné a jimi neovlivnitelné. Pozornost zasluhují i výzkumy dokládající význam psychoneuroimunologie a psychologické péče o nemocné rakovinou, jejíž užití prokazatelně a signifikantně prodlužuje u některých skupin nemocných rakovinou délku jejich přežití.

    

   Recenzovaná učebnice úvodu do psychologie je reprezentativní publikací, kterou lze jednoznačně doporučit pozornosti lékařské obci i studentům medicíny. Je tomu proto, že obohacuje lékařovo poznání a porozumění lidské, psychosociální dimenze pacientů – ale i jeho samého.

   prof. PhDr. Jan Vymětal
   Ústav pro humanitní studia v lékařství
   1. lékařská fakulta UK v Praze
   Karlovo nám. 40
   128 00 Praha 2

   - Nolen – Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Lotus, G.R., Wagenaar, W.A.: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. - rec. J. Vymětal

  Čtenářské recenze

  Další informace

  ROZHOVOR S Mgr. ONDŘEJEM FAFEJTOU

  odborným redaktorem knihy Psychologie Atkinsonové a Hilgarda

   

  V USA je to již 15. vydání knihy, první vyšlo v roce 1953 a jejími autory byl tým odborníků pod vedením Rity L. Atkinsonové. Čeští čtenáři možná toto jméno příliš neznají – kdo byla Rita L. Atkinsonová? A co víme o Ernestu Hilgarovi, jehož jméno se také dostalo do názvu knihy?

  Hilgard byl profesorem psychologie na slavné americké Stanfordově univerzitě. V padesátých letech minulého století Hilgard proslul svým výzkumem hypnózy, o němž se v knize rovněž mluví. Dále je uváděn jako autor významných knih, z nichž jedna byla základem právě pro současnou verzi Psychologie. Materiály Americké psychologické asociace uvádějí, že se dlouho jednalo o nejužívanější učebnici pro úvodní kurz psychologie na světě (dnes již má jistě své konkurenty, kteří s ní o tuto pozici soupeří). Hilgard je tedy otec celého projektu. V pozdějších vydáních Hilgard spolupracoval s manžely Atkinsonovými, o nichž se v učebnici mluví v souvislosti s výzkumem paměti. Takže nejsprávnější by asi bylo tu knihu česky nazvat Psychologie Hilgarda a Atkinsonových. Pod názvem Atkinson and Hilgard’s Introduction to Psychology je dnes kniha pravidelně vydávána, i když ani Hilgard, ani Atkinsonovi už ji přímo needitují.

  Když u nás poprvé vyšlo v roce 1995 starší vydání knihy (mimochodem v nakladatelství, které patřilo Viktoru Koženému), byla jeho hlavní editorkou Rita Atkinsonová, a proto se její jméno dostalo na obálku. Tato tradice se udržela i pro další vydání, k němuž již došlo v Portálu, ale pro třetí, tedy současné vydání ztratilo smysl, protože knihu editovali noví autoři. Proto jsme se vrátili k anglickému názvu.

   

  Víš, jak vypadá tamní práce na knize? Jak probíhají další aktualizace? Kdo dnes stojí za touto prací?

  Základem je vždy předchozí verze, kterou tým autorů upraví a aktualizuje podle vlastního uvážení. Tak mají vznikat stále dokonalejší kapitoly. Přitom však nemůže příliš narůstat již tak velký rozsah knihy, a proto jsou některá pojednání zkracována ve prospěch aktuálnějších výzkumů a dat.

  V autorském týmu, tedy vlastně v týmu editorů a upravovatelů, v tomto posledním vydání poprvé stojí i vědci, kteří nepocházejí ze Severní Ameriky, ale z Evropy, takže se z toho stal euroamerický projekt.

   

  Čím se liší aktuální vydání Psychologie Atkinsonové a Hilgarda od předchozího českého, které vyšlo v r. 2003?

  Platí, že autoři projektu se snaží o stále vyšší „studijní komfort“. Součástí knihy jsou pravidelně aktualizované testy, které v minulém roce vyšly i v Portálu, dále výukový CD-ROM, testovací software (američtí studenti vyplňují test, který vychází přímo z údajů v knize), manuál pro učitele a taky online cvičení, která všem anglicky mluvícím doporučuji (najdou je na www.atkinsonhilgard.com). Na internetu je k dispozici ještě mnohem víc, ale to bohužel vyžaduje registraci na základě účasti v americkém kurzu. A oproti minulému českému vydání se změnilo to, že nejen každá celá kapitola, ale i každá podkapitola obsahuje Dílčí shrnutí a také Otázky rozvíjejí kritické myšlení. Nově jsou v knize také zahrnuty odkazy na užitečné internetové stránky.

  Co se týče textu, bylo vhodnější jej celý znovu přeložit, protože byl doslova protkán mnoha menšími či většími změnami formulací, vět či celých odstavců, i když některé úseky zůstaly v podstatě nezměněny. Co do členění byly hlavně přeskupeny údaje v kapitolách o sociální psychologii a kapitola Individuální rozdíly byla rozepsána do kapitol Osobnost a Inteligence.

   

  Jak vypadá práce českého redaktora na knize? Jak dlouho trvala? Co tobě osobně dala práce na této knize?

  Dojednávání smluv a spolupráce s překladatelkou Hanou Antonínovou začala již asi před dvěma roky, nicméně skutečně intenzivní redigování trvalo od konce října do konce prosince. Za tu dobu bylo potřeba přečíst a zpracovat 1654 normostran! (Když nepočítám ještě dalších mnoho stran příloh, na nichž pracuji od ledna.) S částí textu mi pomohla kolegyně Lenka Běloušková, která byla redaktorkou předchozí české verze, ale základní koncepci jsem chtěl mít v oku já, aby se celek nerozdrobil – třebaže to znamenalo větší vytížení. Práce mě však v dobrém pohltila a bavila. I když zároveň docela vyčerpala.

   

  Na co se musí v české verzi dávat především pozor? Je něco, co z původního vydání nešlo v české verzi použít? Má české vydání nějaká „regionální“ specifika?

  V překladu jsme téměř plně respektovali původní text, tedy i americké pojetí psychologie, které se oproti českému, potažmo evropskému pojetí v některých ohledech liší. Američané zdůrazňují experimentální a vědecký aspekt psychologie. V Evropě se vedle toho prosazuje i filosofičtější přístup, který se projevuje například ve způsobu, jakým se vyučuje psychologie osobnosti. V Psychologii tak například nenajdeme žádné pojednání o charakteru či o vůli. Občas ale bylo nutné přizpůsobit text českým reáliím, hlavně v kapitole o myšlení, kde se mluví o specificích jazyka a jeho vývoje u dětí. Na konci každé kapitoly jsem pak doplnil knihy, které jsou v knize citovány a vyšly přímo v češtině.

  V této souvislosti bych si také trochu postěžoval na redakční práci svých anglických kolegů. Ač text sám byl upraven, zůstaly v něm někdy odkazy na staré obrázky a ve shrnutích se někdy rovněž odkazovalo na starší text. Tato nedopatření bylo potřeba vychytat. Jinak bylo nutné udržet užití termínů – aby se v češtině mluvilo na stejných místech stejnými slovy, když je tomu tak i v originále. A vůbec udržet jednotnou formu textu, v čemž mi pomohla i korektorka Hana Vařáková.

   

  Psychologie Atkinsonové a Hilgarda patří mezi nejužívanější učebnice psychologie na světě, učí se podle ní na předních univerzitách. Čím si podle tebe získala takový věhlas?

  Jak jsem již naznačil, je to komfortní kniha zahrnující spoustu učebních doplňků a obrazových prvků. Snaží se podchycovat nejnovější trendy a zdůraznit pluralitu názorů. Její text je přehledný a jasný. Pozoroval jsem to například v nových úpravách textu kapitoly Biologické základy psychologie. Zpracovávat jasný a věcný text redakčně do české podoby pro mě představovalo výzvu: jednak bylo na čem stavět, jednak jsem chtěl uchovat kvalitu. Snad se to – ve spolupráci se všemi spolupracovníky – podařilo.

  RECENZE, OHLASY NA KNIHU - VÝBĚR

  Čtenáři

  Jsem student prvního ročníku psychologie a poradili mi, abych si tuhle knížku přečetl, než začnu studovat. Neměl jsem s psychologií žádné zkušenosti a docela jsem se tohoto předmětu bál. Nicméně pečlivá vysvětlení každého aspektu psychologie mě opravdu dobře připravila do 1. ročníku… rozhodně ji doporučuji každému, kdo se zajímá o psychologii nebo se chce připravit na zkoušky na psychologii jako já. (Amazon.com)

   

  Koupila jsem si tuhle knihu v 1. ročníku studia psychologie a investice do ní se mi rozhodně vrátila. Obsahuje obrovský záběr témat od paměti až po sny a taky několik částí, kde ukazuje psychologii z jiných úhlů pohledu… Doporučuji knihu každému, kdo studuje nebo se jen zajímá o psychologii. Pomohla mi při psaní všech písemných prací… Pokud si chcete koupit jen jednu knihu o psychologii, kupte tuto! (Amazon.com)

   

  Psychologie Atkinsonové a Hilgarda je velmi srozumitelná kniha o psychologii, která pokrývá každé její téma. Je moc hezky napsaná, jasná, dobře srozumitelná a je zábava ji číst… Diagramy a obrázky jsou barevné, velmi kvalitní a informativní a je jich v knize spousta. Vysvětlení jsou odborná, založená na výzkumech. V každé kapitole jsou uvedeny kritické názory, stejně jako odkazy na další literaturu. Knihu si můžete koupit se cvičebnicí. Je to obsáhlá kniha, zatím jsem přečetl jen několik prvních kapitol a mám chuť pokračovat. I když v názvu knihy je výraz Úvod [originální název: Atkinson and Hilgard´s Introduction to Psychology, pozn. red.], není to povrchní kniha… Velmi ji doporučuji každému, kdo chce rozvíjet své znalosti v psychologii. Může být používána také jako příručka nebo encyklopedie, každou kapitolu lze číst samostatně podle toho, co se chce čtenář dozvědět. Gratuluji autorům, že se jim podařilo napsat tak srozumitelnou knihu o tak složitém oboru. (Amazon.com)

   

  Tohle je vůbec nejlepší úvod do psychologie. Učí se podle něj na nejlepších univerzitách světa. Pověst této knihy hovoří za vše. (eBay.com)

   

  Musela jsem si tuhle knihu koupit kvůli předmětu Úvod do psychologie. Dala mi dobrý přehled

  o širokém spektru psychologických témat. Za každým odstavcem, který pojednává o teorii, následuje příklad užití. A navíc obsahuje i pojednání a komentáře o různých tématech psychologie. (eBay.com)

   

  Dobře napsaná kniha, srozumitelná dokonce i pro ty, kdo se tématem zabývají jen ze zvědavosti. Velmi dobré čtení, které pomůže více porozumět naší mysli. (Good Reads.com)

   

  Prostě úžasné… ale to nakonec budete od Atkinsonové a Hilgarda vždycky očekávat… jsem moc rád, že jsem si koupil 15. vydání! (Amazon.com)

   

  Opravdu výživné čtení:) Určitě doporučuji každému, nejen studentům psychologie, ale i obyčejným lidem, co chtějí trochu pohlédnout pod pokličku této vědě. (BookFan.cz)

   

   

  Odborníci

  Pokud se rozhodnete pro obor psychologie, ... jednou z nejlepších knih je Psychologie Atkinsonové

  a Hilgarda. Už dlouhodobě je naprostým základem a její 15. vydání nadále poskytuje exkluzivní obsah, který vám pomůže etablovat se v oboru... Jako profesionál si budete muset osvojit širokou škálu technik a dovedností a Psychologie Atkinsonové a Hilgarda vám bude dobrou příručkou, pro kterou čas od času sáhnete na poličku, osvěžíte si znalosti a ujistíte se, že svým klientům poskytujete tu správnou péči. (Gino Hitshopi, profesní poradce s mnohaletými zkušenostmi)

   

  Učebnice úvodů do studií mohou být považovány za potvrzení úrovně vědy v daném čase. Jednotlivá vydání Psychologie Atkinsonové a Hilgarda poskytují informace vztahující se ke změnám, které se na poli psychologie udály v 2. polovině 20. století (první vydání vyšlo již v roce 1953)… Nové vydání je důkazem vývoje, kterým psychologie prošla především směrem k zahrnutí duševních činností

  a procesů mezi témata, která stojí v posledních desetiletích za pozornost. (M. Vicenta Mestre,

  F. Tortosa, P. Samper a M. J. Nácher, Universidad de Valencia)

   

  Tato publikace vyniká nejen svojí výpravností, šířkou záběru, hojností poskytovaných informací ze všech základních psychologických disciplín a množstvím fotografického a dalšího obrazového materiálu, ale – což je nejdůležitější – zejména vysokou odbornou erudicí autorského týmu a jeho dlouholetými zkušenostmi z práce v „terénu“… Učebnice Rity Atkinsonové a kol. patří k absolutní špičce ve svém oboru. Je takřka nepostradatelnou příručkou pro práci pedagogů i studentů na vysokých školách a je všestranně využitelná jak pro přípravu odborných psychologů, tak i lékařů, pedagogů, specialistů v pomáhajících profesích a dalších příbuzných oborech. (PhDr. Petr Nesvadba, CSc., http://webhumanita.cz/)

   

   

  OCENĚNÍ KNIHY

  2006 – Portál získal u příležitosti veletrhu Odborná kniha Hradec Králové cenu rektorky Univerzity Hradec Králové Počin roku za vydání publikace Rity L. Atkinson a kol. Psychologie.

   

  PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA – UŽ 22. BŘEZNA!
  Psychologie Atkinsonové a Hilgarda, jedna z nejužívanějších učebnic psychologie na světě i u nás, je připravena k novému vydání! Dlouho očekávaná novinka vyjde 22. března. V aktuálním, přepracovaném vydání a v novém českém překladu.

  Psychologie Atkinsonové a Hilgarda, pro Portál nejdůležitější nakladatelský počin roku, vyjde 22. března 2012. Bude to již třetí české vydání, ovšem předchozí z let 1997 a 2003 jsou zcela vyprodaná. Nezapomeňte si proto nastavit v e-shopu Portál hlídacího psa , který vás e-mailem upozorní na to, že kniha je už k dispozici. E-shop Portálu bude prvním místem, kde bude možné tuto knihu koupit.

  Psychologie Atkinsonové a Hilgarda podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a nových výsledků výzkumů, přičemž kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem. Autoři zdůrazňují propojenost psychologického a biologického bádání. V knize jsou pokryty hlavní oblasti psychologie: historie a metodologie oboru, neurobiologické základy lidského chování, kognitivní psychologie, emoce a motivace, psychologie osobnosti, psychický vývoj, sociální chování, psychopatologie, psychoterapie.

  Text je doplněn množstvím schémat, fotografií a grafů. Vede čtenáře k utváření vlastních názorů a umožňuje důkladné opakování získaných poznatků.

  Kniha vychází v novém českém překladu. Ten měl za předlohu patnácté anglické vydání, které bylo důkladně přepracováno a aktualizováno.

  Novinky v 15. vydání knihy:

  - Evropští autoři – tým editorů poprvé doplněn o evropské autory.
  - Nové výzkumy – upozornění na soudobé výzkumy v každé kapitole.
  - Nové členění textu – přeskupeny údaje v kapitolách o sociální psychologii, kapitola Individuální rozdíly rozepsána do kapitol Osobnost a Inteligence.
  - Pohled z obou stran – dvě protikladná pojednání na konci každé kapitoly, rozebírající určité téma nebo koncepci z různých perspektiv.
  - Dílčí shrnutí – bodová shrnutí na konci každé kapitoly i podkapitoly.
  - Podněty ke kritickému myšlení – otevřené otázky navržené k podnícení diskuse a rozboru.
  - Soubor přehledů – zestručňující pojmy/terminologie ke snadnému zvládnutí velkých částí textu.
  - Odkazy na užitečné internetové stránky.
  - Zcela nový český překlad
  - Seznam literatury v češtině - na konci každé kapitoly přehled publikací citovaných v textu a dostupných v češtině.

  Kniha je určena vysokoškolským studentům psychologie, učitelství, lékařství a různých sociálních oborů, psychologům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, středoškolákům připravujícím se na studium psychologie a dalším zájemcům o psychologii.

  První vydání moderně pojaté učebnice psychologie připravil Ernest Hilgard, profesor psychologie na Stanfordově univerzitě (USA). Postupně se učebnice stala známou jako dílo editorů Atkinsonové a Hilgarda. Dnes je tato nesmírně úspěšná kniha průběžně aktualizována týmem, který se vydání od vydání mění. 15. vydání připravili S. Nolen-Hoeksema, B. L. Fredrickson, G. R. Loftus a W. A. Wagenaar.

  V Portálu rovněž vyšly Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda (2011) od Johna G. Carltona, obsahující testové otázky a úkoly k procvičení nesmírného množství dat této učebnice.

  PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
  Psychologie Atkinsonové a Hilgarda je předepsána na desítkách českých vysokých škol a VOŠ v seznamu literatury k přijímacím zkouškám a následně ke studiu. Učebnice proto vychází už 22. 3., abyste se s její pomocí stihli připravit.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ A ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ
  Psychologie Atkinsonové a Hilgarda je předepsána k přijímacím zkouškám a ke studiu např. na následujících školách:

  Vysoké školy
  Filozofická fakulta UK Praha - katedra psychologie
  3. lékařská fakulta UK Praha
  Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc - katedra psychologie
  Fakulta sociálních studií a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno - katedra psychologie, katedra pedagogiky
  Univerzita T. Bati Zlín - katedra pedagogiky
  Pražská VŠ psychosociálních studií
  Technická univerzita Liberec - katedra pedagogiky a psychologie
  Pedagogická fakulta UJEP Ústí n. L.
  Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
  Fakulta výtvarných umění VUT Brno
  Fakulta veřejných politik Slezské univerzity Opava
  Univerzita J. A. Komenského - katedra speciální pedagogiky
  Vysoká škola báňská - Institut environmentálního inženýrství
  Západočeská univerzita v Plzni - katedra filozofie, katedra psychologie
  DAMU - katedra výchovné dramatiky
  Západomoravská vysoká škola Třebíč

  Další školy
  Akcent College Praha
  Institut akreditovaného vzdělávání Hlinsko
  Gymnázium Jana Nerudy Praha
  JABOK, gymnázium
  SOŠ a VOŠ Ledeč n. S.

  Více o knize: http://obchod.portal.cz/produkt/psychologie-atkinsonove-a-hilgarda/

  TESTY K PSYCHOLOGII ATKINSONOVÉ A HILGARDA
  Jak zvládnout velké množství informací, které učebnice obsahuje? Jednou z pomůcek jsou Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda (Portál 2011) od Johna G. Carltona.

  Kapitoly cvičebnice odpovídají členění kapitol v Psychologii Atkinsonové a Hilgarda a obsahují testy, které ověřují znalost témat příslušné kapitoly i jejich pochopení v kontextu dalších poznatků. Každá kapitola zpravidla obsahuje následující testy: Nač se mám zaměřit, než se pustím do čtení, Významné osobnosti, Důležité termíny, Znalosti v kontextu a na závěr dva Vzorové testy, z nichž první může sloužit k ověření celkových znalostí po předchozím studiu kapitoly v Psychologii a druhý k celkovému ověření znalostí poté, co student po prvním zkušebním testu opětně prostudoval některé části učebnice. Cvičebnici doplňuje klíč.

  Více o Testech k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda: http://obchod.portal.cz/produkt/testy-k-psychologii-atkinsonove-a-hilgarda/

  RECENZE A OHLASY NA KNIHU - VÝBĚR
  Co říkají na učebnici Psychologie Atkinsonové a Hilgarda čtenáři a odborníci?

  Čtenáři

  Jsem student prvního ročníku psychologie a poradili mi, abych si tuhle knížku přečetl, než začnu studovat. Neměl jsem s psychologií žádné zkušenosti a docela jsem se tohoto předmětu bál. Nicméně pečlivá vysvětlení každého aspektu psychologie mě opravdu dobře připravila do 1. ročníku… rozhodně ji doporučuji každému, kdo se zajímá o psychologii nebo se chce připravit na zkoušky na psychologii jako já. (Amazon.com)

  Koupila jsem si tuhle knihu v 1. ročníku studia psychologie a investice do ní se mi rozhodně vrátila. Obsahuje obrovský záběr témat od paměti až po sny a taky několik částí, kde ukazuje psychologii z jiných úhlů pohledu… Doporučuji knihu každému, kdo studuje nebo se jen zajímá o psychologii. Pomohla mi při psaní všech písemných prací… Pokud si chcete koupit jen jednu knihu o psychologii, kupte tuto! (Amazon.com)

  Psychologie Atkinsonové a Hilgarda je velmi srozumitelná kniha o psychologii, která pokrývá každé její téma. Je moc hezky napsaná, jasná, dobře srozumitelná a je zábava ji číst… Diagramy a obrázky jsou barevné, velmi kvalitní a informativní a je jich v knize spousta. Vysvětlení jsou odborná, založená na výzkumech. V každé kapitole jsou uvedeny kritické názory, stejně jako odkazy na další literaturu. Knihu si můžete koupit se cvičebnicí. Je to obsáhlá kniha, zatím jsem přečetl jen několik prvních kapitol a mám chuť pokračovat. I když v názvu knihy je výraz Úvod [originální název: Atkinson and Hilgard´s Introduction to Psychology, pozn. red.], není to povrchní kniha… Velmi ji doporučuji každému, kdo chce rozvíjet své znalosti v psychologii. Může být používána také jako příručka nebo encyklopedie, každou kapitolu lze číst samostatně podle toho, co se chce čtenář dozvědět. Gratuluji autorům, že se jim podařilo napsat tak srozumitelnou knihu o tak složitém oboru. (Amazon.com)

  Tohle je vůbec nejlepší úvod do psychologie. Učí se podle něj na nejlepších univerzitách světa. Pověst této knihy hovoří za vše. (eBay.com)

  Musela jsem si tuhle knihu koupit kvůli předmětu Úvod do psychologie. Dala mi dobrý přehled o širokém spektru psychologických témat. Za každým odstavcem, který pojednává o teorii, následuje příklad užití. A navíc obsahuje i pojednání a komentáře o různých tématech psychologie. (eBay.com)

  Dobře napsaná kniha, srozumitelná dokonce i pro ty, kdo se tématem zabývají jen ze zvědavosti. Velmi dobré čtení, které pomůže více porozumět naší mysli. (Good Reads.com)

  Prostě úžasné… ale to nakonec budete od Atkinsonové a Hilgarda vždycky očekávat… jsem moc rád, že jsem si koupil 15. vydání! (Amazon.com)

  Opravdu výživné čtení:) Určitě doporučuji každému, nejen studentům psychologie, ale i obyčejným lidem, co chtějí trochu pohlédnout pod pokličku této vědě. (BookFan.cz)

  Odborníci

  Pokud se rozhodnete pro obor psychologie, ... jednou z nejlepších knih je Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Už dlouhodobě je naprostým základem a její 15. vydání nadále poskytuje exkluzivní obsah, který vám pomůže etablovat se v oboru... Jako profesionál si budete muset osvojit širokou škálu technik a dovedností a Psychologie Atkinsonové a Hilgarda vám bude dobrou příručkou, pro kterou čas od času sáhnete na poličku, osvěžíte si znalosti a ujistíte se, že svým klientům poskytujete tu správnou péči. (Gino Hitshopi, profesní poradce s mnohaletými zkušenostmi)

  Učebnice úvodů do studií mohou být považovány za potvrzení úrovně vědy v daném čase. Jednotlivá vydání Psychologie Atkinsonové a Hilgarda poskytují informace vztahující se ke změnám, které se na poli psychologie udály v 2. polovině 20. století (první vydání vyšlo již v roce 1953)… Nové vydání je důkazem vývoje, kterým psychologie prošla především směrem k zahrnutí duševních činností a procesů mezi témata, která stojí v posledních desetiletích za pozornost. (M. Vicenta Mestre, F. Tortosa, P. Samper a M. J. Nácher, Universidad de Valencia)

  Tato publikace vyniká nejen svojí výpravností, šířkou záběru, hojností poskytovaných informací ze všech základních psychologických disciplín a množstvím fotografického a dalšího obrazového materiálu, ale – což je nejdůležitější – zejména vysokou odbornou erudicí autorského týmu a jeho dlouholetými zkušenostmi z práce v „terénu“… Učebnice Rity Atkinsonové a kol. patří k absolutní špičce ve svém oboru. Je takřka nepostradatelnou příručkou pro práci pedagogů i studentů na vysokých školách a je všestranně využitelná jak pro přípravu odborných psychologů, tak i lékařů, pedagogů, specialistů v pomáhajících profesích a dalších příbuzných oborech. (PhDr. Petr Nesvadba, CSc., http://webhumanita.cz/)

  PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA S VĚRNOSTNÍM PROGRAMEM
  Psychologii Atkinsonové a Hilgarda si můžete po registraci do věrnostního programu nakladatelství Portál pořídit se slevou 10 %. Po jejím nákupu ihned postupujete ke slevě 11 %.

  Věrnostní program nakladatelství Portál umožňuje získávat stálé slevy podle výše vašich nákupů. Ihned po registraci do programu získáváte vstupní slevu 10 %. Pokud se tedy nejprve zaregistrujete a poté koupíte v knihkupectvích nebo e-shopu Portál učebnici Psychologie Atkinsonové a Hilgarda, získáte na ni slevu 10 %.

  Postup ke slevě 11 % je možný po nákupech ve výši 2000 Kč. Po zakoupení učebnice tedy můžete hned od příštího nákupu čerpat právě tuto slevu.
  Více o věrnostním programu nakladatelství Portál získáte zde.

  Tisková zpráva

  Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda: odkazy na strany v současném vydání - doc

  • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

   telefon / e-mail:
   283 028 205
   eshop@portal.cz

   provozní doba:
   8.00 – 16.00 hod.
   (každý všední den)

  • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

   telefon:
   283 028 202

   provozní doba:
   8.00 – 16.00 hod.
   (každý všední den)

  • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

   telefon:
   283 028 203
   knklapkova@portal.cz

   provozní doba:
   9.00 – 18.00 hod.
   (každý všední den)