Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Psychoonkologie

Psychoonkologie

Vaše cena s DPH
397 Kč 357 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Psychologické aspekty vzniku a zvládnutí rakoviny
Překladatel
Simonová, Lucie
Ilustrátor
Redona, Odilona
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7178-826-0
Počet stran / vazba
224 / Pevná
Rok vydání
2004
Kód
21105101
EAN
9788071788263
Obálka v tiskové kvalitě


Psychologické aspekty vzniku a zvládnutí rakoviny
Psychoonkologie se zabývá lidmi, kteří jsou postiženi rakovinou. Netýká se ovšem jen pacientů, ale také jejich rodinných příslušníků a zároveň lékařů a sester na onkologických klinikách. Psychoonkologie je nový interdisciplinární obor, který je z odborného pohledu průsečíkem onkologie, imunologie, endokrinologie, psychologie a sociologie. Tato mnohost a propojení lékařských a humanitních disciplín naznačuje, že problematika nádorového onemocnění je multikauzální a že je na ni třeba pohlížet ze zorného úhlu mnoha oborů. Jedním z hlavních cílů tohoto vědního oboru je zjistit, v jakých oblastech lze pacientům pomoci při překonávání potíží spojených s onemocněním. Jde při tom o všechny duševní faktory, které s rakovinným onemocněním mohou souviset, a především o ty, které mohou napomoci zdárnému překonání choroby.


  • Nejsou k dispozici
Volker Tschuschke: Psychoonkologie (H. Haškovcová)

Na knižním trhu se objevila kniha Viktora Tschuschkeho, na kterou je třeba upozornit všechny lékaře i další reprezentanty pomáhajících profesí zejména proto, že se jedná o dosud jediný kvalifikovaný a přehledný text, týkající se vztahu lidské psychiky a nádorových onemocnění v českém jazyce. Bylo by však chybou myslet si, že u nás se nikdo nezabývá vztahem psychiky a onkologických onemocnění. Výsledky bádání českých autorů jsou však roztříštěné a s výjimkou průkopnické práce Olgy Dostálové a jím vedeného kolektivu autorů, která spatřila světlo světa pod názvem Psychoterapeutické přístupy k onkologicky nemocným už v roce 1986, nemáme kompletní učebnicový text na toto téma.

Autor vystudoval přírodní vědy a psychologii, dlouhodobě se zabývá psychoanalýzou a výzkumem v oblasti onkologie. V současné době je vedoucím katedry lékařské psychologie v Kolíně nad Rýnem.

Název knihy není náhodný, protože psychoonkologie reprezentuje rychle se rozvíjející obor, který je v řadě zemí etablován jako samostatná vědní disciplína. Většinou bývá definován jako interdisciplinární obor, „který je z odborného pohledu průsečíkem onkologie, imunologie, endokrinologie, psychologie a sociologie“. V praktické rovině se pak zabývá pomocí lidem s národovým onemocněním, a to jak při přijetí diagnózy nemoci, tak i při zvládání četných negativních psychologických dopadů nemoci.

Recenzovaná kniha je rozdělena do pěti základních kapitol.

Obsah první kapitoly s názvem Psychosociální podmíněnost vzniku nádorových onemocnění patrně překvapí mnohé čtenáře. Autor v ní vyvrací i u nás velmi rozšířený názor, že rozhodující podíl na vzniku národových onemocnění mají psychosociální faktory. Zatím však pro toto lákavé a tradované tvrzení chybějí validní důkazy. Naopak je prokázané, že některé psychosociální proměnné je možné dát do souvislosti s nástupem nemoci a zejména se způsobem vyrovnávání se s ní. Proto je věnována pozornost depresím, truchlení, stresu apod. Je popsán koncept obrany versus zvládání, dále takové rysy osobnosti, které mají vztah k strategiím zvládání.

Druhá kapitola tematizuje ty psychosociální faktory, které se týkají způsobu přijetí diagnózy nádorového onemocnění a ke strategiím zvládání. Pozornost je zaměřena především na taktiku tzv. bojového nastavení /fighting spirit/ a na schopnost nemocného vyjádřit své emoce. Značná pozornost je věnována tzv. sociální opoře, která je ovšem důležitá u nejrůznějších typů nouze / u nás se jí dlouhodobě zabývá kolektiv odborníků vedených J.Marešem, profesorem lékařské psychologie z Hradce Králové/.

Obsahem třetí kapitoly jsou metody psychosociální intervence, které mohou významným způsobem přispět k zvládání onkologické nemoci a tedy také ke kvalitě života postižených osob.

Čtvrtá kapitola pod názvem Psychoneuroimunologické a psychoendorkinologické aspekty ve vztahu k národovým onemocněním popisuje stávající nálezy a především nové interdisciplinární perspektivy s tím, že je potřebné celou řadu rozhodujících faktorů experimentálně popsat.

V páté kapitole jsou uvedeny tři reprezentativní a komentované kasuistiky nemocných, s kterými se Volker Tschuschke dlouhodobě setkával a psychoterapeuticky se jim věnoval.

V Epilogu autor zdůrazňuje kategorii kvality života, která by měla být nejvyšším měřítkem všech snah při volbě metod pomoci onkologicky nemocným.

V závěru je tradičně uveden seznam literárních zdrojů, tentokrát výjimečně obsáhlý /21 stran!!/, dále Slovníček některých lékařských pojmů a rejstřík.

Kniha V.Tschuschkeho je čtivá, poučná a inspirující. Je třeba ocenit i odborně a metodicky dobře zvládnuté přehledné tabulky. Měli by se s ní seznámit všichni, kteří se profesně věnují onkologicky nemocným. Mohou ji ovšem, podle autora, studovat i ti, kterým nádorové onemocnění již zkřížilo životní cestu.

Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.