Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové

Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové

Vaše cena s DPH
269 Kč 242 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Krok za krokem podle Virginie Satirové
Překladatel
Černý, Matěj
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0179-3
Počet stran / vazba
152 / Brožovaná
Rok vydání
2012
Kód
22307501
EAN
9788026201793
Obálka v tiskové kvalitě


Přístup Virginie Satirové, tzv. model růstu, zažívá v posledních letech v ČR období vzestupu a zvýšeného zájmu jak odborné, tak i „poučené laické“ veřejnosti. U nás je používán v psychologických ambulancích, v léčbě drogových závislostí a alkoholismu, při práci s rodinami v manželských poradnách i ve speciální pedagogice. V roce 1990 byl model růstu uznán za funkční odborný směr psychoterapie a podpořen stanoviskem odborníků. První část knihy je věnována analýze terapeutického sezení s konkrétní rodinou, jak napovídá titul knihy – krok za krokem. Sudé strany knihy jsou vyčleněny autentickému záznamu a liché strany komentáři, postřehům, názorům, způsobu vedení. Druhá část je věnována východiskům modelu Virginie Satirové a konceptuálnímu rámci jejího terapeutického přístupu, které nám pomohou lépe porozumět cílům terapie i jednotlivým bodům terapeutické intervence.
Virginia Satirová, M.A., MSW, získala vzdělání na Chicagské univerzitě. Pracovala v Illinois State Psychiatric Institute a v rámci svého působení v Mental Research Institute v Palo Alto založila první výcvikový program rodinné terapie v USA. Významně se zasloužila o rozvoj vzdělávacích programů pro rodinné terapeuty po celém světě. K jejím nejznámějším publikacím patří Peoplemaking (česky Kniha o rodině) a Conjoint Family Therapy (česky Společná terapie rodiny).
Michele Baldwin, PhD., se narodila v Paříži a do USA přijela v r. 1956 na Fulbrightovo stipendium. Vystudovala antropologii, politologii a sociální práci. Profesně se dlouhodobě věnuje sociální práci, rodinnému poradenství a rodinné psychoterapii. Se Satirovou se poprvé setkala v r. 1969 a spolupracovala s ní až do její smrti, tj. do r. 1988. V současné době působí mimo jiné jako výcviková terapeutka Avanta Network. Přednáší také na Virginia Satir International Training Institute,.

Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové
Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové
Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové
Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové
VIRGINIA SATIROVÁ, MICHELE BALDWIN: TERPAIE RODINY KROK ZA KROKEM - rec. P. Hýl

Recenzovaná kniha „Terapie rodiny“ je již čtvrtou knihou, jejíž autorkou či spoluautorkou je Virginia Satirová, která se dočkala českého překladu. Český čtenář tak má možnost znovu se setkat s textem jedné z klíčových postav rodinné terapie. Propojování českého prostředí se Satirovou spadá do doby dávno před rokem 1989, a to konkrétně do roku 1979, kdy Virginia Satirová navštívila na pozvání MUDr. Petra Boše a MUDr. Jana Špitze tehdejší Československo a vedla zde poloilegální zážitkový seminář pro české zájemce. Československo poté navštívila ještě v roce 1987, kdy se stala prezidentkou I. mezinárodního kongresu o rodinné terapie v Praze. Jak je vidět, Virginia Satirová a její myšlenky nejsou v českém prostředí zcela nové a kontinuálně ovlivňují profesionály i laiky již tři desetiletí.

 

Kniha „Terapie rodiny“, jejíž spoluautorkou je Michele Baldwinová, je členěna do dvou částí, které se vzájemně doplňují.

 

V první části nazvané „Praxe“ se seznámíme s přepisem terapeutického sezení vedeného Virginií Satirovou v rámci semináře pro psychiatry, psychology, sociální pracovníky a duchovní armády USA. Konkrétně se jednalo o rodinu jednoho z duchovních armády. Přepis zaznamenává část demonstrace terapeutické sezení, kterého se zúčastnila celá rodina, včetně dětí.

 

Virginia Satirová a její přístup bývá někdy kriticky hodnocen, především pro neúplné (nebo nepochopené) teoretické zakotvení psychoterapeutického systému a také pro „čarování“ samotné Satirové a jejích pokračovatelů. Přepis sezení tak slouží jako základ pro možné teoretické ukotvení a rozklíčování terapeutické práce Satirové. Samotný přepis je graficky členěn po úsecích, které jsou číselně označeny. Takto členěný přepis je uváděn na levé straně knihy a na pravé jsou uvedeny komentáře Baldwinové a Satirové k jednotlivým úsekům. Máme možnost nahlížet pod pokličku terapeutického procesu a vidět tak, že to, co mnozí považují za intuitivní práci charismatické Satirové, je ve skutečnosti promyšlený systém, který lze popsat a analyzovat.

 

Druhá část knihy se snaží zachytit a představit východiska a teoretické zakotvení systému psychoterapie podle Virginie Satirové nazývané „Model růstu“.

  

První kapitola druhé části se věnuje teoretickým východiskům psychoterapie, zabývá se protiklady hierarchického a organického modelu. Organický model je zde představován jako zdravější a lidem přirozenější systém naproti strnulému a na linearitě založenému hierarchickému modelu. Kapitola se rovněž zabývá vývojem a růstem lidského jedince a představuje jeden ze základních konceptů „Modelu růstu“ - strukturu osobnosti nazývanou „Mandalu Self“.

 

V další kapitole se Michele Baldwinová zabývá cíli v psychoterapii. Kapitola je krátká a za hlavní cíl rodinné terapie považuje „pomoci vytvořit členům rodiny takové copingové strategie, aby byli schopni zvládnout situaci či problém“. Je zde také zmiňován jeden z postulátů terapie v „Modelu růstu“, a to, že cílem terapie není potlačení symptomu, ale podpora zdraví.

 

Třetí kapitola se věnuje diagnostice a intervencím používaným Virginií Satirovou. Zde se setkáme s popisem rodiny jako systému, který může být uzavřený, nebo otevřený. Otevřený systém je popisován jako ten, který je svobodnější a lidštější. V citaci Virginie Satirové je zde uvedeno i jedno z přesvědčení o potenciálu lidských bytostí k růstu a dobru. „ Ještě se nestalo, že by se narodilo zlé dítě. Rodí se pouze lidé s potenciálem.“ (str.102) Kapitola se dále zabývá konceptem sebeúcty, komunikačními vzorci a rodinnými pravidly, na které se dle autorky zaměřovala při práci s rodinami Satirová. Tyto koncepty jsou dodnes základními při práci v „Modelu růstu“.

 

Následující kapitola se věnuje jednotlivým fázím terapie - kontakt, chaos, integrace - a ukotvuje je v zaměření na vnitřní zdroje klienta. Pátá kapitola se zabývá osobností terapeuta a jeho charakteristikami. Autorka zde popisuje, jak důležitá je v procesu terapie osobnost terapeuta a jeho vlastní osobní růst a kongruentní jednání.

 

Poslední kapitolu napsala sama Satirová a věnuje se popisu nástrojů a technik psychoterapie. Satirová zde popisuje, jak většina technik a nástrojů vznikla během terapeutické práce na základě pozorování a zkušeností.

 

Hodnota celé knihy je především v první části, kdy můžeme analyzovat terapeutický proces s komentářem obou autorek. Druhá část působí archaicky, je psána jazykem „nadšenců“ a někdy je náročnější se v textu orientovat. Na stránce 112 se například uvádí shrnutí čtyřzákladních předpokladů „Modelu růstu“, ty ale v textu musí čtenář spíše hledat a sám odvozovat. Autorky v druhé části prezentují přístup v pojmech životní síla, pozitivní energie a růst, což nepůsobí příliš odborně ani zakotveně v teorii. Na tuto skutečnost upozorňuje v předmluvě k českému vydání i překladatel Matěj Černý a lektorka českého vydání Daniela Kvasničková. Oba čeští autoři také uvádějí, že přístup založený Virginií Satirovou se vyvíjí a také rozvíjí, takže zejména v posledních deseti letech můžeme sledovat snahu jej teoreticky uchopit, popsat a zařadit. Tato snaha se projevila i v současně používaném názvu pro psychoterapii podle Virginie Satirové. Terapie je nazývaná „Transformační systemická terapie“.

 

Překlad knihy je pečlivý a nechybí odkazy na používanou terminologii a upozornění na literaturu, která používá jiné překlady odborných termínů. Pečlivost překladu a kontinuita odborných termínů je zásluhou překladatele Matěje Černého, který přeložil většinu knih o tomto terapeutickém přístupu, jež vyšly v České republice.

 

Knihu můžu doporučit všem zájemcům o rodinnou terapii, kteří zde mohou nalézt inspiraci pro práci s rodinnými systémy, i čtenářům, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku terapeutického sezení.

 

Mgr. Petr Hýl
místopředseda pověřený vedením Institutu Virginie Satirové ČR

Recenze zpracována pro nakladatelství Portál.