Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové

Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové

Satir, Virginia; Baldwin, Michele

Portál, 2012

269 Kč229 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Přístup Virginie Satirové, tzv. model růstu, zažívá v posledních letech v ČR období vzestupu a zvýšeného zájmu jak odborné, tak i „poučené laické“ veřejnosti. U nás je používán v psychologických ambulancích, v léčbě drogových závislostí a alkoholismu, při práci s rodinami v manželských poradnách i ve speciální pedagogice. V roce 1990 byl model růstu uznán za funkční odborný směr psychoterapie a podpořen stanoviskem odborníků. První část knihy je věnována analýze terapeutického sezení s konkrétní rodinou, jak napovídá titul knihy – krok za krokem. Sudé strany knihy jsou vyčleněny autentickému záznamu a liché strany komentáři, postřehům, názorům, způsobu vedení. Druhá část je věnována východiskům modelu Virginie Satirové a konceptuálnímu rámci jejího terapeutického přístupu, které nám pomohou lépe porozumět cílům terapie i jednotlivým bodům terapeutické intervence.
Virginia Satirová, M.A., MSW, získala vzdělání na Chicagské univerzitě. Pracovala v Illinois State Psychiatric Institute a v rámci svého působení v Mental Research Institute v Palo Alto založila první výcvikový program rodinné terapie v USA. Významně se zasloužila o rozvoj vzdělávacích programů pro rodinné terapeuty po celém světě. K jejím nejznámějším publikacím patří Peoplemaking (česky Kniha o rodině) a Conjoint Family Therapy (česky Společná terapie rodiny).
Michele Baldwin, PhD., se narodila v Paříži a do USA přijela v r. 1956 na Fulbrightovo stipendium. Vystudovala antropologii, politologii a sociální práci. Profesně se dlouhodobě věnuje sociální práci, rodinnému poradenství a rodinné psychoterapii. Se Satirovou se poprvé setkala v r. 1969 a spolupracovala s ní až do její smrti, tj. do r. 1988. V současné době působí mimo jiné jako výcviková terapeutka Avanta Network. Přednáší také na Virginia Satir International Training Institute,.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Krok za krokem podle Virginie Satirové

 • Překladatel:Černý, Matěj

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0179-3

 • Počet stran / vazba:152 / Brožovaná

 • Rok vydání:2012

 • Kód:22307501

 • EAN:9788026201793

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Recenzovaná kniha „Terapie rodiny“ je již čtvrtou knihou, jejíž autorkou či spoluautorkou je Virginia Satirová, která se dočkala českého překladu. Český čtenář tak má možnost znovu se setkat s textem jedné z klíčových postav rodinné terapie. Propojování českého prostředí se Satirovou spadá do doby dávno před rokem 1989, a to konkrétně do roku 1979, kdy Virginia Satirová navštívila na pozvání MUDr. Petra Boše a MUDr. Jana Špitze tehdejší Československo a vedla zde poloilegální zážitkový seminář pro české zájemce. Československo poté navštívila ještě v roce 1987, kdy se stala prezidentkou I. mezinárodního kongresu o rodinné terapie v Praze. Jak je vidět, Virginia Satirová a její myšlenky nejsou v českém prostředí zcela nové a kontinuálně ovlivňují profesionály i laiky již tři desetiletí.

   

  Kniha „Terapie rodiny“, jejíž spoluautorkou je Michele Baldwinová, je členěna do dvou částí, které se vzájemně doplňují.

   

  V první části nazvané „Praxe“ se seznámíme s přepisem terapeutického sezení vedeného Virginií Satirovou v rámci semináře pro psychiatry, psychology, sociální pracovníky a duchovní armády USA. Konkrétně se jednalo o rodinu jednoho z duchovních armády. Přepis zaznamenává část demonstrace terapeutické sezení, kterého se zúčastnila celá rodina, včetně dětí.

   

  Virginia Satirová a její přístup bývá někdy kriticky hodnocen, především pro neúplné (nebo nepochopené) teoretické zakotvení psychoterapeutického systému a také pro „čarování“ samotné Satirové a jejích pokračovatelů. Přepis sezení tak slouží jako základ pro možné teoretické ukotvení a rozklíčování terapeutické práce Satirové. Samotný přepis je graficky členěn po úsecích, které jsou číselně označeny. Takto členěný přepis je uváděn na levé straně knihy a na pravé jsou uvedeny komentáře Baldwinové a Satirové k jednotlivým úsekům. Máme možnost nahlížet pod pokličku terapeutického procesu a vidět tak, že to, co mnozí považují za intuitivní práci charismatické Satirové, je ve skutečnosti promyšlený systém, který lze popsat a analyzovat.

   

  Druhá část knihy se snaží zachytit a představit východiska a teoretické zakotvení systému psychoterapie podle Virginie Satirové nazývané „Model růstu“.

    

  První kapitola druhé části se věnuje teoretickým východiskům psychoterapie, zabývá se protiklady hierarchického a organického modelu. Organický model je zde představován jako zdravější a lidem přirozenější systém naproti strnulému a na linearitě založenému hierarchickému modelu. Kapitola se rovněž zabývá vývojem a růstem lidského jedince a představuje jeden ze základních konceptů „Modelu růstu“ - strukturu osobnosti nazývanou „Mandalu Self“.

   

  V další kapitole se Michele Baldwinová zabývá cíli v psychoterapii. Kapitola je krátká a za hlavní cíl rodinné terapie považuje „pomoci vytvořit členům rodiny takové copingové strategie, aby byli schopni zvládnout situaci či problém“. Je zde také zmiňován jeden z postulátů terapie v „Modelu růstu“, a to, že cílem terapie není potlačení symptomu, ale podpora zdraví.

   

  Třetí kapitola se věnuje diagnostice a intervencím používaným Virginií Satirovou. Zde se setkáme s popisem rodiny jako systému, který může být uzavřený, nebo otevřený. Otevřený systém je popisován jako ten, který je svobodnější a lidštější. V citaci Virginie Satirové je zde uvedeno i jedno z přesvědčení o potenciálu lidských bytostí k růstu a dobru. „ Ještě se nestalo, že by se narodilo zlé dítě. Rodí se pouze lidé s potenciálem.“ (str.102) Kapitola se dále zabývá konceptem sebeúcty, komunikačními vzorci a rodinnými pravidly, na které se dle autorky zaměřovala při práci s rodinami Satirová. Tyto koncepty jsou dodnes základními při práci v „Modelu růstu“.

   

  Následující kapitola se věnuje jednotlivým fázím terapie - kontakt, chaos, integrace - a ukotvuje je v zaměření na vnitřní zdroje klienta. Pátá kapitola se zabývá osobností terapeuta a jeho charakteristikami. Autorka zde popisuje, jak důležitá je v procesu terapie osobnost terapeuta a jeho vlastní osobní růst a kongruentní jednání.

   

  Poslední kapitolu napsala sama Satirová a věnuje se popisu nástrojů a technik psychoterapie. Satirová zde popisuje, jak většina technik a nástrojů vznikla během terapeutické práce na základě pozorování a zkušeností.

   

  Hodnota celé knihy je především v první části, kdy můžeme analyzovat terapeutický proces s komentářem obou autorek. Druhá část působí archaicky, je psána jazykem „nadšenců“ a někdy je náročnější se v textu orientovat. Na stránce 112 se například uvádí shrnutí čtyřzákladních předpokladů „Modelu růstu“, ty ale v textu musí čtenář spíše hledat a sám odvozovat. Autorky v druhé části prezentují přístup v pojmech životní síla, pozitivní energie a růst, což nepůsobí příliš odborně ani zakotveně v teorii. Na tuto skutečnost upozorňuje v předmluvě k českému vydání i překladatel Matěj Černý a lektorka českého vydání Daniela Kvasničková. Oba čeští autoři také uvádějí, že přístup založený Virginií Satirovou se vyvíjí a také rozvíjí, takže zejména v posledních deseti letech můžeme sledovat snahu jej teoreticky uchopit, popsat a zařadit. Tato snaha se projevila i v současně používaném názvu pro psychoterapii podle Virginie Satirové. Terapie je nazývaná „Transformační systemická terapie“.

   

  Překlad knihy je pečlivý a nechybí odkazy na používanou terminologii a upozornění na literaturu, která používá jiné překlady odborných termínů. Pečlivost překladu a kontinuita odborných termínů je zásluhou překladatele Matěje Černého, který přeložil většinu knih o tomto terapeutickém přístupu, jež vyšly v České republice.

   

  Knihu můžu doporučit všem zájemcům o rodinnou terapii, kteří zde mohou nalézt inspiraci pro práci s rodinnými systémy, i čtenářům, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku terapeutického sezení.

   

  Mgr. Petr Hýl
  místopředseda pověřený vedením Institutu Virginie Satirové ČR

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál.

  - VIRGINIA SATIROVÁ, MICHELE BALDWIN: TERPAIE RODINY KROK ZA KROKEM - rec. P. Hýl

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)