Zázrak tří květin

Zázrak tří květin

Zatloukal, Leoš; Žákovský, Daniel

Portál, 2019

379 Kč303 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha představuje základní principy a metody terapie zaměřené na řešení při práci s dětmi a dospívajícími. Autoři vycházejí především z modelu Kids' Skills, vytvořeného finskými terapeuty Benem Furmanem a Tapanim Aholou, ale nabízejí originální a rozšířené pojetí a využití tohoto modelu. Tři květiny v názvu odkazují na tři základní principy této terapie: naději, spolupráci a tvořivost. Podrobně se kniha věnuje jednotlivých metodám a krokům ve čtyřech klíčových oblastech: 1. připojování a navazování spolupráce s dětmi, rodiči a dalšími zainteresovanými subjekty; 2. rozvíjení představy žádoucího stavu; 3. využití zdrojů, které jsou k dispozici; a 4. iniciace a podpora terapeutické změny. Rovněž obsahuje přehledné popisy konkrétních postupů a četné příklady z praxe.
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., a PhDr. Daniel Žákovský jsou mezinárodně certifikovaní trenéři metody Kids' Skills, lektoři komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení a členové týmu Dalet. Leoš Zatloukal vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci a několika dalších vysokých školách, pracuje jako terapeut v Olomouci a v Brně. Daniel Žákovský působí jako terapeut ve Zlíně a v Kroměříži, zaměřuje se zejména na práci s dětmi a pěstounskými rodinami.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1484-7

 • Počet stran / vazba:208 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:22310701

 • EAN:9788026214847

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Zatloukal, Leoš; Žákovský, Daniel: Zázrak tří květin - autor recenze: Andrea Vašková, Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  https://socialniprace.cz/online-clanky/recenze-knihy-zazrak-tri-kvetin-terapie-zamerena-na-reseni-s-detmi-a-dospivajicimi/

  Autori publikácie Zázrak tří květin čitateľa „in mediar res“ oboznamujú s terapiou zameranou na riešenie (SFBT – Solution Focused Brief Therapy), o ktorej samotná monografia pojednáva. Publikácia je vnútorne členená do piatich kapitol, pričom každá kapitola je uvádzaná citátom a príbehom z kníh pre deti. Citáty a príbehy ponúkajú inšpiráciu pri práci s deťmi, nakoľko prerozprávanie príbehu je možné do terapie s deťmi pomerne ľahko zaradiť. Skúsení autori ponúkajú široké spektrum príkladov z praxe, no na druhej strane monografia neponúka priestor na podrobnú metodologickú analýzu. Publikácia je v istom zmysle doplnenou verziou knihy zameranej na koučovanie, no oproti predchádzajúcej knihe sa táto monografia viac zameriava na témy, ktoré sú špecifické pre kontext terapie a pre prácu s deťmi a dospievajúcimi. Na riešenie orientovaný prístup patrí medzi techniky systemického prístupu, pričom systemický prístup je jedným z fundamentálnych trendov v humanitných vedách, kde sa okrem iných odborov zaraďuje aj sociálna práca. Z objektívneho hľadiska preto považujem túto monografiu za veľký prínos pre odbor sociálnej práce. Aplikáciou terapie zameranej na riešenie u cieľovej skupiny detí a dospievajúcich naberá monografia inovatívny rozmer a približuje svet dieťaťa a jeho možnosti pri riešení rozličných problémov. Empirickým vhľadom dovoľujú autori čitateľom hlbšie preniknúť do problematiky a zdieľať ich praktické skúsenosti spolu s čitateľom v podobe konkrétnych príkladov z praxe.

  V úvode prvej kapitoly autori monografie prenikajú do riešenej problematiky a oboznamujú čitateľa s hlavnými východiskami, špecifikami a princípmi. V prvej kapitole „Teorie tří květin“ – východiska a principy terapie zaměřené na řešení při práci s dětmi a dospívajícími“ vysvetľujú podstatu samotnej teórie. Na začiatku sa čitateľ dozvedá o tom, že „Teóriou troch kvetín“ majú autori na mysli prístup zameraný na riešenie. Autori poukazujú na prepojenie medzi terapiou zameranou na riešenie a teóriou a zdôrazňujú, že prístup zameraný na riešenie bol vyvíjaný skôr induktívne ako deduktívne. V prvej časti vysvetľujú prístup na riešenie v kontexte psychoterapie a poradenstva. Prehľadná tabuľka akronymu riešenia, ktorú autori sformulovali spolu s kolegami z Daletu, obsahuje päť princípov SFBT, ich charakteristiku a náhľad do praxe. Teória troch kvetín sa zaoberá troma základnými princípmi (nádej, spolupráca a tvorivosť) pri práci s deťmi a ich rodinami v súvislosti s terapiou zameranou na riešenie. V celej kapitole sa autori zameriavajú na objasnenie terapie zameranej na riešenie v kontexte obdobia detstva a dospievania. Neskôr sa venujú špecifikám práce s deťmi a dospievajúcimi v terapii zameranej na riešenie. Vyhýbajú sa tradičnému ponímaniu SFBT, a to najmä v zmysle používania stále rovnakých techník. Naproti tomu sa snažia o zbúranie mýtu, že spomínaná terapia je práve týmto charakteristická. Záver prvej kapitoly obsahuje päticu modelov, ktoré predstavujú terapeutické konverzácie s deťmi. Ide o porovnávanie alebo akúsi ukážku podobností a rozdielov rôznych vnímaní SFBT s deťmi (SFBT, Kids’ Skills, Mission Possible, BRIEF, Utilizace zdrojů z oblíbených činností).

  Druhá kapitola Připojování ke klientům a rozvíjení spolupráce sa zameriava na koncept spolupráce v SFBT, ktorý autori približujú a prirovnávajú ku konceptu pracovného spojenectva. Prvá časť tejto kapitoly „terapeutická zvedavosť“ pojednáva o otázkach v SFBT a o ich dôležitosti v terapeutickom procese. Autori akcentujú prirodzenosť kladenia otázok a prirodzenú zvedavosť. V nasledujúcej časti „rozumenie a potvrdzovanie“ sa hovorí o dvoch procesoch, pričom rozumením sa chápe schopnosť vnímať perspektívu klienta natoľko, že budeme schopní spoločne vytvárať terapeutickú zmenu či riešenie. Neskôr sa už presúvajú do úrovne konkrétnych a praktických spôsobov, ako spomínané postoje (zvedavosť, rozumenie a potvrdzovanie) praktizovať v rozhovoroch s klientmi. Vysvetľujú podstatu a prínos formulácií, uvádzajú niekoľko druhov formulácií a námety pre prácu s jednotlivými druhmi formulácií v SFBT. Ďalším prvkom, ktorý je potrebné brať do úvahy, sú kľúčové slová v rozhovore a neverbálna komunikácia. Autori popisujú neverbálne prejavy klienta a neverbálne prejavy terapeuta. „Využívanie rôznych prostriedkov komunikácie“ je časť kapitoly, kde autori uvádzajú najčastejšie používané prostriedky komunikácie v SFBT práci s deťmi a dospievajúcimi a ich využitie podľa veku. Humor a prvok prekvapenia hovorí o šírení a budovaní pozitívnych emócií, nakoľko práve toto vedie k tvorivosti klienta. Je pritom dôležité rozlišovať medzi humorom, ktorý prispieva k pripojeniu ku klientom, a pseudohumorom, ktorý klienti vnímajú skôr ako útok na vlastnú osobu. Časť „návšteva“, „sťažnosť“ a „zákazka“ – modely pre reflexiu spolupráce s klientmi vysvetľuje rozdiel medzi troma formami spolupráce medzi terapeutom a klientom. V celom terapeutickom procese je dôležité uvedomiť si najmä fakt, že klienti proces zmeny nezdržiavajú zámerne. Každý klient má svoje vlastné tempo. Niekedy je dôležité zostať v rozhovore pri probléme, aby terapeut nestratil pripojenie ku klientovi, ale na druhej strane pritom nerezignovať na rozvíjanie riešenia. Tento proces sa nazýva tanec okolo problému. Celý proces SFBT terapie má určitý postup. Zahájenie a porozprávanie sa (small talk) je časť rozhovoru po krátkom úvode, kde terapeut začína rozhovor o tom, čo dieťa baví a čo vie.

  V tretej kapitole, ktorá nesie názov Společné směrování – práce s preferovanou budoucností sa autori zaoberajú spôsobmi, ako vytvoriť s klientmi preferovanú budúcnosť. Autori predstavujú pojem „spoločný projekt“, ktorý zavádza Harry Korman k popisu základnej rámcovej dohody na spoločnom smerovaní terapeuta a klienta. Autori okrem iného upozorňujú na možnosť spoločného projektu s viacerými osobami, nakoľko pri terapii s deťmi je typické, že ide väčšinou o spoločné stretnutie s dieťaťom a rodičom. Spoločný projekt tak musí korešpondovať s prianím rodičov. Od spoločného projektu, ktorý ponúkal všeobecný rámec smerovania terapie k žiadúcemu výsledku, sa dostávame ku podrobnejšej predstave toho, ako žiadúci výsledok vyzerá. Aby sa tak stalo, je potrebné uskutočniť detailný popis toho, čo si klient praje ako výsledok žiadúcej zmeny, čo sa nazýva „vízia preferovanej budúcnosti“. Všetky otázky na víziu preferovanej budúcnosti majú spoločné to, že sa posúvajú do preferovanej budúcnosti bez toho, aby riešili, ako sa tam klient dostane. V SFBT sa najmä začínajúci terapeuti obávajú nereálnosti pri práci s víziou preferovanej budúcnosti, čo sa stáva najmä pri menších deťoch, ktoré majú často problém odlíšiť reálny svet od fiktívneho. Autori predstavujú štyri kľúčové prvky, ktoré sú zamerané na to, ako má vyzerať cieľ, a zároveň popisujú rozdiel medzi zručnosťou a cieľom. Autori uvádzajú pár príkladov preklopenia problémov na zručnosti. Podrobné skúmanie prínosov môže výrazne prispieť k tomu, že sa z nedobrovoľného klienta stane klient dobrovoľný, v niektorých prípadoch dokonca pre vec nadšený. Príklad z praxe ukazuje, ako objavenie prínosov môže posilniť motiváciu detí či dospievajúcich aj v situácii, kedy je veľmi ťažké nejakú nájsť. Akonáhle sa dieťa naučí zručnosť alebo dosiahne cieľ, je potrebné to osláviť. Plánovanie oslavy úzko súvisí s motiváciou. Oslava by mala byť individualizovaná, detailne naplánovaná, spojená s poďakovaním podporovateľom a mala by mať skôr podobu udalosti než veci.

  V ďalšej kapitole Nalezení a využití zdrojů sa autori zameriavajú na postupy, ktoré pomáhajú nájsť klientove zdroje a využiť ich na posun smerom k tomu, čo si klient želá zmeniť. Autori v rámci techník využívaných v SFBT predstavujú škálu pokroku, ktorá merí cestu klienta k jeho preferovanej budúcnosti. Ďalej predstavujú výnimky, ktoré sú výborným spôsobom, ako objaviť klientove zdroje. Pokiaľ majú všetky problémy výnimky, potom všetky problémy majú riešenie a iba čakajú na to, aby sa aktivovalo. Autori definujú tri najvýznamnejšie typy výnimiek. Potom ako sa popísala nejaká výnimka, je dôležité preskúmať aj zdroje, to znamená všetko, čo napomohlo k tomu, že výnimka nastala. V ďalšej časti, ktorá má názov „mapovanie zmien medzi stretnutiami“, sa autori zameriavajú na pozitívne zmeny, ktoré sa odohrali medzi terapeutickými sedeniami. Autori v tejto časti predstavujú pomôcku ÚZUS a validizované škály sledujúce terapeutickú zmenu ORS a uvádzajú príklady konštruktívnych reakcií terapeuta na zhoršenie alebo žiadnu zmenu medzi sedeniami. Jednou z alternatív pátrania po zdrojoch je dôvera v zmenu. Na dôveru v zmenu sa dá zamerať priamymi otázkami alebo pomocou využitia škály. Pri objavovaní zdrojov môžu taktiež veľmi pomôcť tri úzko prepojené oblasti, ktorými sú udržiavanie, zvládanie a poučenie, a to najmä v prípadoch, kedy je len veľmi ťažké nájsť nejaké výnimky. Autori píšu aj o zvládacích stratégiách, pričom dodávajú, že so zvládaním úzko súvisí aj koncept reziliencie. V ďalšej časti „využitie (utilizácia) zdrojov“ ponúkajú autori niekoľko možností, ako so zdrojmi pracovať. V SFBT je kľúčová práca s kontextom. Autori citujú autora Kazdina (2004), ktorý uvádza, že bez ohľadu na to, ako problém vznikol, zmena prvkov kontextu môže byť skvelým spôsobom, ako dosiahnuť zmenu u dieťaťa. Pri starostlivej práci s kontextom a pri vhodnom zapojení významných osôb do terapeutického procesu sa výrazne znižuje riziko predčasného ukončenia terapie. S ohľadom na kontext je veľmi dôležitým aspektom zdieľanie zásluh.

  Posledná kapitola tejto monografie s názvom Iniciace akce a podpora změn je zameraná na niektoré možnosti, ako môžu terapeuti užitočne podporiť klientov v tom, aby zahájili nejakú akciu, ktorá im časom môže pomôcť rozvinúť zmenu, po ktorej túžia. V prvom rade sa zameriavajú na záverečné intervencie a prácu s prekážkami, ktoré sa môžu v priebehu procesu objaviť. Autori venujú pozornosť aj experimentom, ich rôznym variantom a spôsobom, ako ich vytvárať. Záverečná intervencia zahŕňa tri prvky (oceňujúce zhrnutie, premostenie a návrh na experiment). Experiment ďalej definujú, uvádzajú typy experimentov, ich popis a konkrétne príklady z praxe. V niektorých prípadoch sa objavujú neobvyklé záverečné intervencie. Autori objasňujú, že aj to, čo klient označuje za problém, býva často veľmi neobvyklý spôsob správania a prežívania a terapeutické experimenty sú často menej bizarné ako samotný symptóm. V poslednej časti tejto monografie „pripomenutie a prekážky“ autori akcentujú dôležitosť očakávania a prípravy na možné prekážky a ťažkosti v budúcnosti, nakoľko práve táto príprava má viesť k udržaniu a rozvíjaniu riešenia. Nie je zmyslom identifikovať všetky možné prekážky, ale nastaviť očakávania, že pokiaľ sa prekážky vyskytnú, sú klienti pripravení hľadať cesty, ako sa s nimi vysporiadať.

  Kniha je cestou zoznámenia sa a oboznámenia čitateľa s tým, ako využiť terapiu zameranú na riešenie u detí a dospievajúcich pomocou hravého, tvorivého, miestami až neobvyklého prístupu. Podľa autorov úlohou terapie nie je problémy so všetkou vážnosťou skúmať, ale vytvoriť kontext, v ktorom sa všetka vážnosť stratí a na vážnosti naberú klientove možnosti a zdroje, ktoré sú k dispozícii. Najväčší prínos vidím pre sociálnych pracovníkov, ktorí majú možnosť čerpať z praktických skúseností autorov predkladanej monografie. Sociálni pracovníci by tak mali možnosť vyberať si zo širokej škály možností a oblastí, ktoré sociálna práca ponúka. Takisto možno uvažovať v intenciách odborných skúseností špeciálneho pedagóga. Ako príklad možno uviesť využitie terapie zameranej na riešenie v praxi sociálnych pracovníkov pracujúcich v detských domovoch, pracujúcich s deťmi trpiacimi syndrómom CAN, vrátane detí, ktoré sú vystavené rozličným druhom šikanovania. V neposlednom rade nemožno opomenúť metódu a metodiku školskej sociálnej práce, ktorá v slovenskom zákone doposiaľ ukotvená nie je, a možno konštatovať, že je najvyšší čas, aby sa touto problematikou zaoberala aj sociálna práca na Slovensku. V kombinácii s už existujúcou odbornou literatúrou, ktorá sa zameriava na deti a dospievajúcich, by bolo možné túto monografiu využiť na pomoc pri anamnéze u detí, ktoré vykazujú známky autistického spektra. Predpokladám, že v predškolskej výchove by bolo možné poznatky predkladanej publikácie využiť aj na elimináciu prejavov u detí, ktoré nevykazujú dostatočný emocionálny kvocient vzhľadom na ich vek. Prínos tejto monografie vidím najmä vo sfére sociálnej práce, ale taktiež v možnosti pomoci pedagogickým pracovníkom a iným pracovníkom zaoberajúcim sa prácou s deťmi a dospievajúcimi.

  autor recenze: Andrea Vašková, Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  https://socialniprace.cz/online-clanky/recenze-knihy-zazrak-tri-kvetin-terapie-zamerena-na-reseni-s-detmi-a-dospivajicimi/

  -

 • https://www.online-psycholog.com/l/zazrak-tri-kvetin-terapie-zamerena-na-reseni-s-detmi-a-dospivajicimi/

  Kniha Zázrak tří květin je letošní novinkou nakladatelství Portál, která podle vlastních slov autorů volně doplňuje dřívější knihu Koučování zaměřené na řešení autorů Zatloukala a Vítka (2016). Oba autoři pracují jako terapeuti a jsou mezinárodně certifikovanými trenéry metody Kids´ Skills a lektory komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení. A právě jejich rozhodnutí sdílet vlastní i zprostředkované zkušenosti s tímto druhem terapie u dětí a dospívajících bylo motivem k napsání výše zmíněné publikace. Terapie zaměřená na řešení patří do proudu systemických či rodinných terapií a je postavená na myšlence, že není dobré věnovat při práci s klientem čas popisu a rozboru problému, který klienta do terapie přivádí, ale je účinnější zaměřit se přímo na hledání řešení.

  235 stran textu je rozděleno do pěti hlavních kapitol, v nichž se čtenář vedle teorie setká s řadou příkladů, metod, přehledů i přepisů rozhovorů z konkrétních terapeutických sezení. První kapitola vysvětluje teorii tří květin, tedy tři hlavní principy terapie, mezi něž patří naděje, spolupráce a tvořivost v terapeutickém procesu. Najdeme zde také rozpracovaná specifika práce s dětmi a dospívajícími i specifika jednotlivých věkových skupin a nechybí ani teoretické srovnání s terapiemi, jež jsou orientovány na problém.

  Druhá kapitola je věnována procesu připojování ke klientům a rozvíjení spolupráce, popisuje různé modely pro reflexi spolupráce s klienty, věnuje se tématům neverbální komunikace, tempu klienta, využití humoru nebo prvku překvapení a tomu, jak je pro zdárný postup terapie důležité, aby terapeut dokázal odložit předsudky, teorie a očekávání, přijal klienta takového, jaký je a skutečně naslouchal tomu, co mu sděluje. Autoři se v této kapitole také věnují významu parafrázování, shrnování a opakování slyšeného při rozvíjení spolupráce s klientem, uvádějí řadu příkladů i doporučení, kdy a jakým způsobem který druh formulace využít, přičemž kladou důraz na to, aby byl terapeut schopen se co nejvíce přiblížit jazyku a způsobu vyjadřování klienta. V této kapitole je uvedena také řada metod, které jsou u dětí a dospívajících někdy efektivnější než prostý rozhovor (např. stavění, kreslení, maňásci apod.), a to včetně doporučení, pro jakou věkovou skupinu jsou navržené metody vhodné. Velmi zajímavé jsou také způsoby přerámování, „zmenšení“ problému či metody přechodu od problému k hledání zdrojů.

  Ve třetí kapitole je důraz věnován práci s preferovanou budoucností, tedy jakémusi nasměrování terapie, určení cíle, k němuž celý terapeutický proces směřuje a rozvíjení potřebných dovedností na straně klienta či jeho blízkých. Kromě teoretického vysvětlení důležitosti cíle v terapii nalezneme i v této kapitole řadu konkrétních postupů, metod i příkladů, které mohou být využity u dětí i dospívajících. Setkáme se zde s klasickou „otázkou po zázraku“, ale i s řadou dalších návrhů a způsobů, jak pomoci klientovi v terapii k tomu, aby si uvědomil, co je jeho cílem, co si přeje a čím by se vyřešil jeho současný problém.

  Čtvrtá kapitola logicky navazuje na tu předchozí v tom smyslu, že v ní autoři popisují důležitost nalezení zdrojů podpory, které klienta přiblíží ke stanovenému cíli. Terapie přitom vychází z předpokladu, že klienti mají potřebné zdroje v nějaké formě už sami k dispozici a úkolem terapeuta v této fázi je pomoci klientovi tyto zdroje najít a využít je k naplnění vize preferované budoucnosti. Setkáme se zde s návrhy, jak využívat tzv. škálu pokroku, a to v nejrůznějších variantách, které jsou přiměřené dětskému věku či období dospívání. Zmíněna je zde i důležitost všímat si cíleně výjimek a pokroků, tedy situací, kdy problém u klienta nenastal, nebo byl méně intenzivní než dříve. Zajímavé jsou i myšlenky týkající se oceňování a povzbuzování klienta.

  Poslední, tedy pátá kapitola, přináší návrhy, jak určitou změnu u klienta skutečně nastartovat, jak iniciovat akci či zvládnout nástrahy a obsahuje opět kromě konkrétních návrhů postupů a experimentů také příklady z terapeutické praxe.

  Kniha Zázrak tří květin osloví spíše odborníky, studenty psychologie, terapeuty různých proudů či případné zájemce o rodinnou či systemickou terapii, ale i její frekventanty a absolventy. Je přehlednou publikací propojující teoretická východiska terapie zaměřené na řešení s praktickými příklady, návrhy, metodami i zkušenostmi a může být zdrojem inspirace i pro školní či poradenské psychology.

  -


  Zatloukal, Leoš; Žákovský, Daniel: Zázrak tří květin - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

 • https://www.online-psycholog.com/l/zazrak-tri-kvetin-terapie-zamerena-na-reseni-s-detmi-a-dospivajicimi/

  Kniha Zázrak tří květin je letošní novinkou nakladatelství Portál, která podle vlastních slov autorů volně doplňuje dřívější knihu Koučování zaměřené na řešení autorů Zatloukala a Vítka (2016). Oba autoři pracují jako terapeuti a jsou mezinárodně certifikovanými trenéry metody Kids´ Skills a lektory komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení. A právě jejich rozhodnutí sdílet vlastní i zprostředkované zkušenosti s tímto druhem terapie u dětí a dospívajících bylo motivem k napsání výše zmíněné publikace. Terapie zaměřená na řešení patří do proudu systemických či rodinných terapií a je postavená na myšlence, že není dobré věnovat při práci s klientem čas popisu a rozboru problému, který klienta do terapie přivádí, ale je účinnější zaměřit se přímo na hledání řešení.

  235 stran textu je rozděleno do pěti hlavních kapitol, v nichž se čtenář vedle teorie setká s řadou příkladů, metod, přehledů i přepisů rozhovorů z konkrétních terapeutických sezení. První kapitola vysvětluje teorii tří květin, tedy tři hlavní principy terapie, mezi něž patří naděje, spolupráce a tvořivost v terapeutickém procesu. Najdeme zde také rozpracovaná specifika práce s dětmi a dospívajícími i specifika jednotlivých věkových skupin a nechybí ani teoretické srovnání s terapiemi, jež jsou orientovány na problém.

  Druhá kapitola je věnována procesu připojování ke klientům a rozvíjení spolupráce, popisuje různé modely pro reflexi spolupráce s klienty, věnuje se tématům neverbální komunikace, tempu klienta, využití humoru nebo prvku překvapení a tomu, jak je pro zdárný postup terapie důležité, aby terapeut dokázal odložit předsudky, teorie a očekávání, přijal klienta takového, jaký je a skutečně naslouchal tomu, co mu sděluje. Autoři se v této kapitole také věnují významu parafrázování, shrnování a opakování slyšeného při rozvíjení spolupráce s klientem, uvádějí řadu příkladů i doporučení, kdy a jakým způsobem který druh formulace využít, přičemž kladou důraz na to, aby byl terapeut schopen se co nejvíce přiblížit jazyku a způsobu vyjadřování klienta. V této kapitole je uvedena také řada metod, které jsou u dětí a dospívajících někdy efektivnější než prostý rozhovor (např. stavění, kreslení, maňásci apod.), a to včetně doporučení, pro jakou věkovou skupinu jsou navržené metody vhodné. Velmi zajímavé jsou také způsoby přerámování, "zmenšení" problému či metody přechodu od problému k hledání zdrojů.

  Ve třetí kapitole je důraz věnován práci s preferovanou budoucností, tedy jakémusi nasměrování terapie, určení cíle, k němuž celý terapeutický proces směřuje a rozvíjení potřebných dovedností na straně klienta či jeho blízkých. Kromě teoretického vysvětlení důležitosti cíle v terapii nalezneme i v této kapitole řadu konkrétních postupů, metod i příkladů, které mohou být využity u dětí i dospívajících. Setkáme se zde s klasickou "otázkou po zázraku", ale i s řadou dalších návrhů a způsobů, jak pomoci klientovi v terapii k tomu, aby si uvědomil, co je jeho cílem, co si přeje a čím by se vyřešil jeho současný problém.

  Čtvrtá kapitola logicky navazuje na tu předchozí v tom smyslu, že v ní autoři popisují důležitost nalezení zdrojů podpory, které klienta přiblíží ke stanovenému cíli. Terapie přitom vychází z předpokladu, že klienti mají potřebné zdroje v nějaké formě už sami k dispozici a úkolem terapeuta v této fázi je pomoci klientovi tyto zdroje najít a využít je k naplnění vize preferované budoucnosti. Setkáme se zde s návrhy, jak využívat tzv. škálu pokroku, a to v nejrůznějších variantách, které jsou přiměřené dětskému věku či období dospívání. Zmíněna je zde i důležitost všímat si cíleně výjimek a pokroků, tedy situací, kdy problém u klienta nenastal, nebo byl méně intenzivní než dříve. Zajímavé jsou i myšlenky týkající se oceňování a povzbuzování klienta.

  Poslední, tedy pátá kapitola, přináší návrhy, jak určitou změnu u klienta skutečně nastartovat, jak iniciovat akci či zvládnout nástrahy a obsahuje opět kromě konkrétních návrhů postupů a experimentů také příklady z terapeutické praxe.

  Kniha Zázrak tří květin osloví spíše odborníky, studenty psychologie, terapeuty různých proudů či případné zájemce o rodinnou či systemickou terapii, ale i její frekventanty a absolventy. Je přehlednou publikací propojující teoretická východiska terapie zaměřené na řešení s praktickými příklady, návrhy, metodami i zkušenostmi a může být zdrojem inspirace i pro školní či poradenské psychology.

  -


  Zatloukal, Leoš; Žákovský, Daniel: Zázrak tří květin - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

Čtenářské recenze


 • Zatloukal, Leoš; Žákovský, Daniel: Zázrak tří květin - autor recenze: Tereza Macurová

  https://www.instagram.com/p/CT9cECaLsWi/

  Jak to tak bývá, sotva jsem vám nasdílela tipy, co vám nesmí chybět v knihovničce školního psychologa (najdeš ve výběrech), objevila jsem tuhle perlu. Slyšela jsem o ní už na kurzu koučinku od kolegyně, co pracuje s dětmi ve vyloučených lokalitách, takže jsem tušila, že to bude dobrý, ale oh boi. Autoři dělají terapii zaměřenou na řešení (olomoučtí budou znát z Daletu) a mě tenhle přístup nikdy vyloženě netáhnul, protože jsem věrná daddy Franklovi, ale upřímně, trochu víc úvah o Bohu a přesvědčili by mě, kluci šikovný. Našla jsem tam absolutně krásné věty o dětech a práci s nimi, kvůli kterým si ji určitě přečtu ještě párkrát tam a zpátky. Perfektně snoubí teoretický základ k SFBT, který je krásně čtivý, ukázky rozhovorů, metody k použití a tipy pro poradce. Pokrývá neuvěřitelné množství situací, které můžou pri práci s dítětem nastat, např. když nevznikne zakázka. Aby tahle recenze nezněla jako PR stunt, hledala jsem nějaké negativum, ale prostě nenašla jsem.

  Miluju, děkuju, posílám doporučo dál.

  autor recenze: Tereza Macurová
  https://www.instagram.com/p/CT9cECaLsWi/

  - 14.10.2021


 • Zatloukal, Leoš; Žákovský, Daniel: Zázrak tří květin - autor recenze: Klára Vožechová

  http://www.casopisagora.cz/2020/02/zazrak-tri-kvetin-terapie-zamerena-na-reseni-s-detmi-a-dospivajicimi/

  Na tuhle knihu jsem se těšila už dávno předtím, než vyšla. Vyhlédla jsem si ji v edičním plánu Portálu. Nezklamala, spíš naopak příjemně překvapila. Věnuje se přístupu zaměřenému na řešení (SFBT – solution focused brief therapy) v oblasti terapie s dětmi a dospívajícími. Se SFBT jste se mohli setkat již v knihách Steva de Shazera a Insoo Kim Berg, kteří patří k průkopníkům terapie zaměřené na řešení.

  Leoš Zatloukal a Daniel Žákovský, autoři této knihy, zde navazují především na model práce s dětmi nazvaný Kids’ Skills Bena Furmana a Tapani Aholy (jejich kniha Nikdy není pozdě na spokojený tým vyšla také v Portálu a recenzi najdete zde).

  Zázrak tří květin na model Kids’ Skills navazuje a obohacuje ho o další prvky. Tři květiny jsou metaforou základních principů práce s klientem – naděje v to, že změna je možná, spolupráce a tvořivost. Autoři na jednotlivých stránkách popisují způsob, jak se může terapeut ke klientům připojovat a rozvíjet s nim spolupráci, jak se domlouvat na tom, na čem budou společně spolupracovat, popisují nástroje, které mohou pomoci hledat zdroje klientů a aktivizovat jejich využívání, a jak může terapeut pomoci klientovi začít pracovat na změně a podporovat ho v jejím udržení.

  Autoři zmiňují, že nepopisují do detailu přístup zaměřený na řešení, protože se mu věnuje již publikace Koučování zaměřené na řešení (Portál, 2016) od Leoše Zatloukala s Pavlem Vítkem. Pro ty, kteří by se chtěli dozvědět více, jsou tedy doplňující informace k dispozici tam. Zázrak tří květin je však kniha velmi srozumitelná a nepřítomnost některých informací v její použitelnosti a užitečnosti nevadí.

  Na knize se mi líbí, že je jasná, stručná, občas zmíní nějaký výzkum, ale nezabíhá do odboček, které nejsou důležité (což vlastně odráží celý přístup zaměřený na řešení). Je přehledná a dalo by se říci, že poskytuje kroky, kterých se může terapeut v procesu držet. Nicméně nelze se jich držet otrocky, a ač se zdají velmi jasné, ne vždy jednotlivými fázemi snadno projdeme (nebo alespoň já ne..:-)). Pro mě osobně je zásadní, že autoři mluví konkrétně – uvádí konkrétní příklady vět, úryvků z konzultací, případů. Kapitoly jsou doplněny i o techniky, které je možné s klienty využít.

  Jedná se o užitečnou publikaci pro ty, kteří pracují s dětmi, a to nejen z pozice terapeutů, ale i z pozice školních psychologů a pedagogických pracovníků. Může být nápomocná i těm, kteří třeba ještě nemají výcvik, protože alespoň trošku budou tušit, co se dá dělat – zároveň si myslím, že kniha není samospásná a je potřeba mít širší rozhled a zázemí.

  Chcete-li se dozvědět více o autorech, jejich práci, výcviku v přístupu zaměřeném na řešení a hlavně výcviku Kids Skills, pak navštivte stránky Kids skills a výcvikového institutu Daletu.

  - 27.04.2020

 • https://www.vaseliteratura.cz/pro-dospele/7384-terapie-zamerena-na-reseni-hrave-a-jednoduse

  Problémy jsou a budou, ale to není důležité. Podstatné je to, že v každém člověku jsou současně zdroje, kterými je lze překonat. Tak by se dala stručně shrnout filozofie terapie zaměřené na řešení, které se věnuje i nová publikace s poetickým názvem Zázrak tří květin. Napsali ji společně Leoš Zatloukal a Daniel Žákovský a čtenáře provázejí jak teoretickým rámcem terapie zaměřené na řešení, tak konkrétními způsoby její aplikace v praxi.

  Název knihy Zázrak tří květin odkazuje na tři základní principy terapie zaměřené na řešení. Jsou jimi naděje, spolupráce a tvořivost. Na rozdíl od mnoha současných psychologických směrů se tato terapie nesoustředí na problém samotný, kvůli kterému klient psychologa vyhledal. Naopak podle teorie, že problém se stává vážným, když mu vážnost přikládáme, zaměřuje raději pozornost klienta na všechny zdroje, které už k dispozici má, aby daný problém mohl překonat. Že příliš nerozumíte, jak toho lze dosáhnout v praxi? Kniha Zázrak tří květin vám odpoví na všechny otázky.

  Autoři se v publikaci zaměřují především na způsoby vedení terapie s dětmi a dospívajícími. Teoretický rámec i mnoho konkrétních metod však lze využít i během vedení terapie s dospělými klienty. Jediným rozdílem je to, že v knize naleznete spoustu hravých nápadů, jak přistupovat k terapii s dětmi, které tam jsou v mnoha případech kvůli přání rodičů či blízkých a ne z vlastní vůle. Také by mnoha věcem nemusely porozumět, kdyby na ně terapeut mluvil „řečí dospělých“. Zázrak tří květin tedy přináší nepřeberné množství nápadů, jak během terapie využít maňásky, obrázky, kamínky, kreslení, jak podpořit dětskou představivost či jak na děti mluvit přiměřeně jejich věku.

  Kniha je rozdělena do pěti hlavních kapitol. V první části se dozvíte, co to terapie zaměřená na řešení vlastně je a jaké jsou její principy. Podle autorů je totiž velmi důležité pochopit, jak tento přístup funguje. Pokud terapeut správně chápe, v čem terapie zaměřená na řešení spočívá, nebude pro něj problém vymýšlet nové a nové hravé varianty.

  Druhá kapitola je už zaměřená více prakticky. Pojednává o takzvaném připojení ke klientovi a navázání spolupráce. Zkrátka to, aby klient terapeutovi věřil a spolupracoval s ním, je pro vedení terapie velmi důležité.

  V další části se autoři věnují nasměrování terapie. Práce psychologa totiž není jen prázdné povídání si s klientem, ačkoli se to tak někdy laikům může zdát. Terapii je třeba cíleně směřovat. Kam ji směřovat a jak na to, prozradí třetí kapitola.

  Čtvrtá kapitola se zaměřuje na to, co již bylo zmíněno výše – každý klient má ve skutečnosti obrovské množství vlastností, schopností či souhrnně zdrojů, které může využít na cestě směrem, který si spolu s psychoterapeutem stanovil. Autoři opět přináší velké množství nápadů a metod, jak tyto zdroje hledat a především nacházet.

  Závěrečná část knihy pojednává o tom, jak všechny získané poznatky uvést do pohybu, aby byla terapie skutečně účinná. Obsahuje množství příkladů z praxe a také nápadů na takzvané experimenty – tedy s čím může klient mezi jednotlivými sezeními „experimentovat“. Experiment v tomto slova smyslu je hravý, tvořivý, předem naplánovaný pokus, díky kterému se klient může naučit něco nového a užitečného pro terapeutickou změnu.

  Leoš Zatloukal a Daniel Žákovský mají mezinárodní certifikaci jako trenéři metody Kids’ Skills. Zároveň působí jako lektoři psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení. Oba jsou členové organizace Dalet, která sdružuje kouče, terapeuty, supervizory a lektory přístupu zaměřeného na řešení. Leoš Zatloukal působí jako terapeut v Olomouci a v Brně, také vyučuje hned na několika vysokých školách. Daniel Žákovský pracuje jako terapeut ve Zlíně a Kroměříži.

  Kniha Zázrak tří květin je vhodná pro studenty psychologie a začínající psychology, kteří potřebují navést, jak během terapie vlastně postupovat. Ocení ji ale i psychoterapeuti s bohatou praxí, kteří naopak vnímají, že potřebují do své práce vnést nové metody a hravé prvky. Hlavní přidanou hodnotou je, že publikace obsahuje opravdu velké množství příkladů zcela konkrétních vět, otázek, metod, návodů, jak postupovat, když se v terapii něco nepodaří, i inspirace v podobě příkladů z praxe. Za velké pozitivum považuji také jazyk, kterým je kniha napsaná. Autoři nepoužívají žádné krkolomné výrazy, pokud se lze vyjádřit jednoduchým, lidským a srozumitelným způsobem. Díky tomu je kniha velmi čtivá a bez problémů pochopitelná i pro laiky.

  - 16.10.2019

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)