Sexualita osob s postižením a znevýhodněním

Sexualita osob s postižením a znevýhodněním

Venglářová, Martina; Eisner, Petr; kol.

Portál, 2013

199 Kč169 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Původní cena: 355 Kč, celková sleva: 44%

Příručka pro pracovníky v sociálních službách a zdravotnických zařízeních
Kniha nabízí informace k problematice sexuality vybraných skupin klientů sociálních a zdravotních služeb. Popisuje základní principy lidské sexuality, specifika vývoje a především omezenou možnost sexuálních kontaktů u lidí s mentálním postižením či duševním onemocněním. Samotné postižení či onemocnění dává vzniknout řadě problémových situací, jako je nepřiměřené sexuální chování, ohrožení sexuálním násilím či snížená schopnost ovládat své potřeby. Dlouhodobý pobyt v zařízeních komplikuje možnost přirozeného sexuálního chování. Pojednána je i problematika jinak znevýhodněných osob – zejména seniorů v ústavní péči. Autoři nabízejí pohled na specifika problému a v rámci kazuistik ukazují vhodné postupy při řešení často se opakujících situací. Zahrnuty jsou i ukázky postupu sexuální výchovy. Kniha je určena pro pracovníky v sociálních službách a zdravotnických zařízeních, rodiče a příbuzné lidí s postižením a znevýhodněním, studenty.
PhDr. Martina Venglářová má více než dvacetiletou praxi v oblasti duševního zdraví a od roku 2000 se specializuje na oblast sexuologie. Zaměřuje se na práci s lidmi, kteří mají problém v partnerském a sexuálním životě, dále s oběťmi sexuálně motivovaných trestných činů. Od roku 2004 působí jako poradce, lektor a supervizor v oblasti sexuality lidí s duševním onemocněním a mentálním postižením.
Petr Eisner, Dis., pracuje v oblasti sociálních služeb pro lidi s postižením od roku 2001, z toho šest let se věnuje práci se sexualitou lidí s postižením a vzdělávání pracovníků v sociálních službách. V současné době pracuje jako lektor odborných kurzů nejen na téma sexuality a vztahů lidí s postižením a jako poskytovatel odborného poradenství pro uživatele sociálních služeb, rodiče a pracovníky. Je autorem několika odborných pomůcek pro práci se sexualitou u lidí s postižením.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0373-5

 • Počet stran / vazba:208 / Brožovaná

 • Rok vydání:2013

 • Kód:22401201

 • EAN:9788026203735

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Kniha rozkrývá ještě poměrně tabuizované téma. V jejím úvodu se autoři zabývají lidskou sexualitou i její variabilitou a psychosexuálním vývojem člověka i jeho možnými poruchami na úrovni dysfunkcí a deviací.

  Následuje velmi důležitá až klíčová kapitola o práci se sexualitou v rámci organizací, poskytujících sociální, popř. zdravotně-sociální služby. Autoři zdůrazňují, že práce se sexualitou tvoří nedílnou součást aktivit pracovníků s klienty, a interpretují tzv. osu zapojení pracovníka do práce se sexualitou člověka s postižením. Zmiňují i tzv. protokol sexuality, jenž se již stává standardním materiálem v řadě organizací, a o nějž se opírá filozofie a metodika přístupu k sexualitě v organizaci.

  Další část publikace se věnuje osvětě klientů – jejím předpokladům, cílům, formám, obsahům a také častým chybám při její realizaci, což je velmi užitečné a reflektující situaci v praxi.

  Následující kapitoly se podrobněji věnují podstatným aspektům sexuality tří specifických klientských skupin – osobám s mentálním postižním, seniorům a lidem s duševním onemocněním. Každá skupina je zevrubně a srozumitelně rozebrána z hlediska symptomatologie jejího postižení, resp. nemoci, i možných předsudků, zvláštností, problematických projevů a také rizika násilí či zneužívání. Jsou zde popsány kompetence pracovníků či profesí, jež se sexualitě věnují, a východiska i principy práce s příslušnou klientelou, přičemž je kladen důraz na respekt k její individualitě a potřebám.

  Kniha je pro protkána řada příkladů nebo krátkých kasuistik z praxe, které dobře ilustrují probíraná témata.

  Autoři odvedli dobrou práci, kniha je čtivá, názorná, tematicky přehledná a přináší poznatky užitečné jak profesionálům v pomáhajících profesích, tak rodičovské a dobrovolnické veřejnosti. Je i dobrým studijním materiálem pro studující v oborech, jako je sociální práce, zdravotně-sociální péče, sociální a speciální pedagogika, psychologie aj. Každá kapitola je doplněna validní bibliografií.

  Zbývá konstatovat, že autoři dokázali vytvořit textový celek, vyváženě spojující odborná východiska a poznatky s fakty a zkušenostmi z oborové praxe, která je autorům zjevně blízká.

  Lze předpokládat, že kniha přispěje k úctě, toleranci a odpovědnosti vůči lidem s postižením a znevýhodněním (nejen) v oblasti jejich sexuality a napomůže jim jejich sexualitu prožívat způsobem, který si sami zvolí, který odpovídá jejich schopnostem i možnostem a je na bázi dobrovolnosti a rovnocennost. Tedy mj. v důstojných, intimitu respektujících podmínkách a způsobem, který jim osobně vyhovuje s tím, že to nemůže být v rozporu s lidsko-právními a sociálními normami, ani to nesmí vést ke stigmatizaci klientů, kteří jsou, stejně jako lidé bez postižení, přirozeně sexuálními bytostmi.

  PhDr. Mgr. Libor Novosád,PhD.

  poradenský speciální pedagog a sociální pracovník, VŠ učitel

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál

  - Martina Venglářová, Petr Eisner a kol: Sexualita osob s postižením a znevýhodněním – rec. L. Novosád

 • Publikace s názvem Sexualita osob s postižením a znevýhodněním si klade za cíl ukázat nový pohled o sexualitě osob s postižením a znevýhodněním. Jak uvádí autorka publikace: „Příliš se neliší představy, přání a tužby každého z nás. Co je ale velmi odlišné, jsou možnosti, jak je naplnit.“

  Recenzovaná publikace vyšla v roce 2013 v nakladatelství Portál a je kolektivním dílem odborníků z různých oborů Martiny Venglářové, Petra Eisnera, Jany Spilkové a Lucie Hrdé.

  Monografie je zpracována v rozsahu 207 stran a je rozdělena na devět kapitol. Na konci každé kapitoly je uveden seznam použité literatury. Text je obohacen o příklady z praxe, kazuistiky, fotografie.

  První kapitola stručně čtenáře seznamuje s historií zájmu o lidskou sexualitu, s vývojem oboru sexuologie, se sexuologií v České republice. Autorka v kapitole stručně charakterizuje komponenty, které sexualita obsahuje - sexuální identifikaci (jako pocit příslušnosti k mužskému nebo ženskému pohlaví), sexuální orientaci (jako reakce člověka na erotické signály), sexuální emoce a sexuální chování. Pozitivně hodnotím tabulku mýtů v oblasti sexuality a jejich opravenou variantu. V poslední části této kapitoly autorka vymezuje předpoklady dobrého přístupu k sexualitě klientů. Za významné považuje znalost specifik sexuality různých skupin klientů, nastavení profesionálního přístupu a udržování hranic mezi personálem a klienty.

  Druhá kapitola pojednává o stupních postnatálního sexuálního vývoje od narození do adolescence. Autorka popisuje, že sexuální chování se vyvíjí i v kontextu vývoje společnosti, vývoje technologií a v přístupu okolí dítěte k informacím. Vliv hraje sociální zázemí, způsob života i náboženské hledisko.

  Problematice sexuálních poruch je věnována pozornost ve třetí kapitole, kde autorka popisuje jejich příčiny a léčbu. Neopomíjejí ani otázku sexuálních deviací. V tabulce jsou pak přehledně rozdělené deviace na deviace v objektu, tedy poruchy sexuální preference a deviace v aktivitě, tedy poruchy dosahování sexuálního vzrušení. V poslední části této kapitoly je stručně popsána léčba sexuálních deviací.

  V nejobsáhlejší kapitole publikace se její autor věnuje jednotlivým krokům práce se sexualitou v rámci sociální služby. Pokud se organizace rozhodne se sexualitou pracovat, měla by zajistit sjednocení organizace/týmu v otázce přístupu k sexualitě, zjištění potenciálu pracovníků, zajištění kompetencí k výkonu práce se sexualitou, stanovení rámce a obsahu služeb v oblasti sexuality, vypracování Protokolu sexuality, transparentní sdělení nabídky uživatelům a veřejnosti a poskytování samostatné služby nebo začlenění práce se sexualitou do stávajících poskytovaných služeb. Pracovníci, kteří poskytují služby lidem s postižením, by měli znát svou roli, hranice vztahu a své možnosti pomoci. Autor prezentuje tzv. osu zapojení pracovníka do práce se sexualitou člověka s postižením. Za velmi přínosné považuji vymezení pravidel pro bezpečnost práce s klientem. Další podkapitola vymezuje pomůcku „Dům sexuality“, která odpovídá „ose zapojení“, ovšem na úrovni celé organizace. Závěr kapitoly je věnován Protokolu sexuality, tedy souhrnnému materiálu, který vymezuje působnost organizace, soubor pravidel, metodiku, práva a povinnosti pracovníků a klientů, apod. Kapitola nabízí rovněž několik modelových příkladů Protokolu sexuality.

  Pátá kapitola je zaměřena na důležitost sexuální osvěty pro osoby s mentálním postižením. Autor kapitoly vymezuje deset základních cílů osvěty. Dále popisuje ideálního pracovníka, který by měl poskytovat sexuální osvětu. Neopomíjí časté chyby pracovníků při poskytování osvěty, které autor zaznamenal během své praxe. Osvěta může být poskytována jak jednotlivci, páru tak i skupině osob. Čtenáři kapitola přináší informace o obsahové koncepci, metodických postupech a pomůckách, které jsou zobrazeny na fotografiích pod textem. Závěr kapitoly je věnován zamyšlení nad otázkou intimity osob s postižením.

  Sexualita lidí s mentálním postižením je zpracována v šesté kapitole. Autoři se věnují mýtům a předsudkům o sexualitě lidí s postižením a zabývají se postoji a náhledy na sexualitu osob s mentálním postižením z pohledu laika, rodiče, opatrovníka, lékaře, pracovníka v sociálních službách a samotného člověka s postižením. Důležitou součástí jsou principy přístupu k sexualitě lidí s mentálním postižením. Čtenáři získají informace týkající se specifik sexuálního života lidí s mentálním postižením podle jednotlivých stupňů mentální retardace. V poslední části je pozornost věnována problematickým situacím a doporučeným řešením, které autoři čerpají z praxe.

  Na téma sexuální násilí a zneužívání u lidí s mentálním postižením je zaměřena sedmá kapitola. První část kapitoly se zabývá vymezením právních pojmů. Druhá část se týká prevence sexuálního násilí. Člověk s mentálním postižením je důvěřivý, má omezenou sociální zkušenost a nedokáže předvídat nebezpečí, snadno se tak může stát obětí sexuálního násilí. Autorka kapitoly se dále věnuje doporučené intervenci po činu.

  Následující kapitola se zabývá sexualitou seniorů. I přestože je tato problematika zatím na okraji zájmu odborné veřejnosti, brzy bude nutné jí věnovat více pozornosti, vzhledem ke stárnutí populace. Problematika sexuality lidí dlouhodobě žijících v institucích se dostává do popředí v rámci zlepšování kvality života v sociálních a zdravotních službách. Na sexuální život ve stáří mají vliv jak biologické změny, tak psychické a sociální. V další podkapitole se čtenář dozvídá o sexualitě v institucích. Významná část této kapitoly je věnována problematickému chování, jako je obnažování a masturbace na veřejnosti, obtěžování pracovníků v přímé péči apod. Text je dále zaměřen na doporučenou intervenci. Podle autorky patří senioři mezi tzv. znevýhodněnou skupinu obyvatel a jsou ohroženi sexuálním násilím. Tomuto tématu je věnován závěr kapitoly.

  Poslední kapitola představuje sexualitu lidí s duševním onemocněním. V úvodu kapitoly autorka vymezuje pojem schizofrenie. Lidé, kteří trpí psychózami, jsou podle autorky kapitoly více ohroženi sexuálním násilím, což dokládá uvedený příklad ženy onemocněné schizofrenií. V další podkapitole mohou čtenáři nalézt řešení různých problémů osob s duševním onemocněním z oblasti sexuálního života. Zejména problémy týkající se ztráty intimity, sexuálních dysfunkcí či sexuální nezdrženlivost. Následná podkapitola popisuje v praxi osvědčené programy, zaměřené na rozvoj dovedností potřebných pro navázání vztahu. Lidé s psychózami jsou často snadno manipulovatelní, což může přitahovat dominantní jedince a může docházet nejen k sexuálnímu zneužívání. Poslední část publikace uzavírá vymezení dalších duševních poruch jako je deprese, porucha bipolárního spektra a závislost na psychoaktivních látkách a alkoholu a jejich nejčastější problémy s dopadem na sexualitu.

  Recenzovaná publikace je velice zdařilá. Čtenářům poskytuje jak teoretický tak zejména praktický pohled na sexualitu osob s postižením a znevýhodněním. Publikaci je možné doporučit pracovníkům v sociálních službách a zdravotnických zařízeních, rodičům a příbuzným osob s postižením a znevýhodněním a také může být vhodným doplňkem pro studenty nejen speciální pedagogiky, ale i dalších oborů. Doufejme, že publikace přispěje k diskuzi nad touto problematikou, a že pomůže vytvořit nový pohled na sexualitu osob s postižením a znevýhodněním.

  Kontakt na autorku:
  Mgr. Naďa Petrová
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Pedagogická fakulta
  Ústav speciálněpedagogických studií
  Žižkovo nám. 5
  771 40 Olomouc

  - VENGLÁŘOVÁ, Martina a Petr EISNER. Sexualita osob s postižením a znevýhodněním - rec. N. Petrová

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)