Asistence lidem s postižením a znevýhodněním

Asistence lidem s postižením a znevýhodněním

Uzlová, Iva

Portál, 2010

239 Kč203 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Kniha přináší základní informace o současném legislativním zajištění asistence, možnostech financování, organizaci a náplni práce asistenta, zásadách spolupráce s rodiči, učiteli a poradenskými pracovníky, nabídne praktická doporučení týkající se přípravy a samotné práce, komunikace s dítětem (klientem), jeho rodiči, spolužáky a učiteli, uvede příklady dobré praxe. Součástí knihy budou odkazy na další informační zdroje, možnosti vzdělávání, na poskytovatele sociálních služeb, poradenská pracoviště, státní instituce atd.
Knihu uvítají pracovníci organizací, které se věnují práci s lidmi s postižením, a zaměstnavatelé asistentů pedagoga nebo osobních asistentů. Především však osloví samotné asistenty, kterým pomůže zvládnout jejich náročné a zodpovědné poslání.
Iva Uzlová vystudovala PedF UK v Praze, obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Pracovala s dětmi a mládeží různých věkových skupin ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti, dále jako odborná redaktorka speciálně-pedagogických učebnic a pedagogické a psychologické literatury. Od května 2003 působí vedoucí Střediska podpory integrace (od září 2007 změna názvu na Středisko podpory inkluze) o.s. Rytmus.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-764-0

 • Počet stran / vazba:136 / Brožovaná

 • Rok vydání:2010

 • Kód:22400601

 • EAN:9788073677640

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Asistence lidem se speciálními potřebami, ať už osobní, či pedagogická, je fenomén, který má, a bude mít, v naší společnosti nezastupitelné místo. Aby ovšem plnil svůj účel, je třeba k němu přistupovat s jistou mírou profesionality a zároveň lidskosti, neustále jej kultivovat a v neposlední řadě rozšiřovat povědomí a informovanost o něm u odborné i laické veřejnosti. A právě předkládaná kniha je toho výbornou ukázkou.

  V předmluvě knihy Asistence lidem s postižením a znevýhodněním její autorka Iva Uzlová (vedoucí Střediska podpory inkluze o. s. Rytmus) uvádí, že „kniha vznikla ve snaze shromáždit a předat informace o možnostech a způsobech podpory, které se v současnosti nabízejí dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám při začleňování do běžného prostředí ve škole i při volnočasových aktivitách“. Po přečtení publikace nelze než konstatovat, že tohoto cíle bylo dosaženo, a to způsobem, který si tato problematika žádá. Tedy na jednu stranu přehledně, jasně, s využitím odborných informací z oblasti výchovy a vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a současné legislativy, a na druhou stranu vřele, lidsky, s přihlédnutím k praxi všedního dne a dosavadním zkušenostem.

  Publikace je přehledně členěna do osmi kapitol. První kapitola je věnována dnes tolik diskutovanému tématu integrace a inkluze, teoretickému vymezení těchto pojmů a jejich vzájemnému vztahu. Ve druhé kapitole je vymezena a popsána asistence, a to jak osobní, tak pedagogická, včetně rozdílů mezi nimi. Logicky pak navazují dvě samostatné kapitoly věnované osobnímu a pedagogickému asistentství, včetně legislativního zakotvení, vymezení náplně práce a poznatků vycházejících z praxe, které mohou být pro asistenty všeho druhu velmi inspirativní. K tomu, aby mohl člověk vykonávat práci pedagogického či osobního asistenta, měl by mít jisté kvalifikační předpoklady. A právě vzdělávání asistentů a jejich profesní růst řeší kapitola pátá. Jako velmi přínosná pro realizaci inkluzivního vzdělávání se jeví kapitola v pořadí šestá, která obsahuje příklady, náměty a inspiraci pro praxi. Konkrétně se jedná o zásady práce s jednotlivými skupinami dětí se zdravotním postižením, zásady poskytování první pomoci se zaměřením na epileptické záchvaty, a o praktické rady pro výuku, včetně tvorby individuálního vzdělávacího plánu. V závěru knihy, v kapitole sedmé a osmé, jsou čtenáři nabídnuty jednak kazuistiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a jednak odkazy a tipy na nejrůznější speciálně pedagogická zařízení a neziskové organizace, které se v praxi mohou vždy hodit.

  Knihu, dle slov její autorky, uvítají zejména pracovníci organizací, které se věnují práci s lidmi s postižením, zaměstnavatelé asistentů pedagoga nebo osobních asistentů a samotní asistenti. Nepochybuji ale o tom, že publikaci velmi ocení i studenti vysokých a středních škol studující obory vztahující se k dané tematice. A to právě pro již zmiňované přehledné představení a logické shrnutí dnes tolik aktuálního tématu podpory inkluze osob se speciálními potřebami formou osobní a pedagogické asistence.

  Mgr. Hana Joklíková
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Ústav speciálněpedagogických studií

  - Uzlová, Iva: Asistence lidem s postižením a znevýhodněním - rec. H. Joklíková

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)