Práce s emocemi pro pomáhající profese

Práce s emocemi pro pomáhající profese

Hájek, Karel

Portál, 2012

197 Kč167 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Pracovníci pomáhajících profesí se téměř neustále setkávají s lidmi, kteří je seznamují se svými problémy a trápeními. Ke svým klientům mohou mít různý emoční vztah, mohou je obdivovat, litovat, mohou se na ně zlobit, mohou jim být lhostejní. Emoce týkající se klientů by pracovníci pomáhajících profesí neměli potlačovat, ale měli by se je snažit rozpoznat a porozumět jim. Pokud dobře porozumíme vlastnímu prožívání, začínáme být citliví i na prožívání druhých a dokážeme jim lépe pomoci. První část knihy se věnuje tělesně zakotvenému prožívání emocí, druhá část objasňuje vedení emočně podpůrného rozhovoru. V knize je množství praktických cvičení, kazuistiky a ukázky rozhovorů.
Mgr. PhDr. Karel Hájek, Ph.D., působí v Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1 LF UK.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Tělesně zakotvené prožívání

 • Ilustrátor:Zindulka, Vladimír

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0221-9

 • Počet stran / vazba:120 / Brožovaná

 • Rok vydání:2012

 • Kód:22304404

 • EAN:9788026202219

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • PhDr. Karel Hájek, PhD., z Ústavu pro humanitární studia v lékařství 1. LF UK v Praze v předkládané publikaci dává návod k pochopení lidských emocí. Čtenář postupně nalezne pro emoce odpovídající místo ve svém životě, stanou se mu moudrým rádcem, zdrojem informací pro rozhodování v mnoha životních situacích, chrání před neuváženostmi, kultivují nosné mezilidské vztahy a v neposlední řadě dodávají životní energii. Proto také emoce, vznikající při kontaktu s klienty by neměli pracovníci potlačovat, ale měli by je rozpoznat a rozumět jim.

  Kniha je členěna do tří oddílů.
  V prvním, nazvaným Tělesně zakotvené prožívání věnuje autor pozornost emocím na mikroúrovni našeho vnitřního světa (bušení srdce, stažené hrdlo apod.) a jejich prospěšnosti. Uvádí metodický proces rozvíjení tělesně zakotveného prožívání emocí – konkrétní technikou introspekce (focusing) i vysvětlením, proč tělesně zakotvené prožívání pomáhá!
  Vedení podpůrného rozhovoru - je název druhé kapitoly. Na konkrétních příbězích a jejich řešení autor přibližuje, jak z individuálního prožívání se stává např. mezi partnerskou dvojicí společně sdílené prožívání. Ukázka rozhovoru, v němž psychoterapeut pomáhá klientovi zvládnout jeho emoce je součástí praktických návodů. Zdůrazněna je nutnost umět naslouchat a vyjádřit porozumění.
  Podpůrný rozhovor předpokládá souhlas klienta a má fázi aktivního naslouchání, vyjádření porozumění, fázi zpřesňování informací, při kterém roste důvěra klienta k terapeutovi. Následuje fáze osobního sdělení terapeuta, při které je důležitá spontaneita terapeuta, tón jeho hlasu i mimika.. Je to terapeutova nabídka na prosté mezilidské setkání!
  Pátá fáze se věnuje přijetí klientova odmítnutí. Cílem je, aby klient při podpůrném rozhovoru prožíval znovu konkrétní událost. Kapitola je zakončena konkrétními postupy nácviku podpůrného empatického rozhovoru.
  Třetí část publikace se věnuje cílenému nácviku a rozvoji pozitivních emocí a strategii, jak si udržet šťastný osobní i profesní život. Rozvíjením ušlechtilých stavů zvyšuje i terapeut své schopnosti překonávat obtížné životní situace a chrání se tak před „vyhořením“
  Závěr tvoří určitý manuál – návod k použití, kterým zpětně autor znovu čtenáře provází a upozorňuje ho na důležité části publikace.
  Příloha obsahuje souvislou instrukci k technice focusingu, odbornou literaturu a slovní rejstřík.. Četné kazuistiky, ukázky rozhovorů, praktická cvičení, obrázky, diagramy a tabulky vhodně doplňují zajímavou a instruktivní publikaci, která bude určitě cenným pomocníkem všech, kteří pomáhají svým klientům řešit jejich obtížné situace.

  MUDr. Olga Wildová

  - Karel Hájek: Práce s emocemi pro pomáhající profese

 • Psycholog Karel Hájek, který působí v Ústavu pro humanitní studia v lékařství l.Lékařské fakulty UK v Praze, věnoval svou knihu pomáhajícím profesím. Důvodem je skutečnost, že právě lidé, kteří se profesně starají o své klienty /či pacienty/ k nim nutně zaujímají nejen profesní, ale také citový, resp. emoční, vztah. Bylo by chybou nevěnovat takovým emocím, ať již jsou jakékoliv povahy a „síly“, náležitou pozornost.
  V průběhu celého svého pojednání autor přibližuje metodu tzv. interpersonálního focusingu, který zavedl E.T.Gendlin. Připomeňme, že Gendlinova kniha s názvem Focusing vyšla rovněž v češtině /Praha, Portál 2003/. Jedná se o metodu, která dovoluje člověku, aby porozuměl svému individuálnímu prožívání a pochopil, jak se mění v tzv. sdílené prožívání, které nutně ovlivňuje i prožívání každé ze zúčastněných osob. Techniku focusingu nelze pokládat za krizovou intervenci, psychoterapii či poradenství, ale je třeba ji chápat jako psychohygienickou metodu. „Znalost focusingu, tělesně zakotveného prožívání a zkušenost s terapeutickou změnou u profesionála je základem pro profesní dovednosti psychologické pomoci druhému člověku“.
  Text knihy je rozdělen do základních tří kapitol. V závěru je uveden návod k použití a v příloze najde čtenář šest kroků techniky focusing. Nechybí seznam literatury a rejstřík.
  V první kapitole je nejprve vysvětleno co to jsou emoce a zdůrazněno, že to v žádném případě nejsou nemoce. Na celé řadě příkladů z běžného života i z prostředí pomáhajících profesích se může čtenář poučit jak by měl rozumět svým emocím, které jsou ostatně též tělesně zakotvené.
  V druhé kapitole je tematizováno vedení podpůrného rozhovoru. Podstatnou část tvoří návod jak má pomáhající, s vědomím emocí na obou stranách, přistupovat ke klientovi. Jsou probrány fenomény: opravdovost, odpovídající emfatické porozumění a nepodmíněné pozitivní přijetí. V pěti fázích je pak zpřístupněna dovednost naslouchat a vyjádřit porozumění: aktivní naslouchání, vyjádření porozumění, zpřesňování významu, osobní sdělení terapeuta a přijetí klientova odmítnutí. Uvedených pět fází je pak zhodnoceno z pohledu interpersonálního focusingu.
  V třetí kapitole s názvem Pro šťastný život lze najít příklady postupů, jak kultivovat pozitivní emoce. Prezentovány jsou ovšem též čtyři prožitkové stavy transcendující utrpení.
  Kniha Karla Hájka je přínosná, protože umožňuje každému, aby se na četných příkladech poučil o tom, že je možné porozumět především svému prožívání a tak kultivovat i vztahy k druhým lidem. V textu je celá řada ilustrací /diagramů/ a přehledných tabulek, které přispívají k srozumitelnosti jinak bezpochyby náročné techniky. Knihu lze vřele doporučit všem, kteří se profesně angažují v pomáhajících profesích.


  Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová CSc.
  Zdroj: Vedení lékařské praxe, Praha, Dashöfer 2007

  - Karel Hájek: Práce s emocemi pro pomáhající profese

Čtenářské recenze

Další informace

Emoce, co jste zač?
Emocí je mnoho druhů – příjemné, nepříjemné, výrazné i nevýrazné. Daly by se různě rozlišovat, třídit. V psychologii je mnoho teorií. Podle některých musí podnět aktivovat nejprve tělo, než se rozběhne emoce. Jiní zase vidí tělesný podklad pro emoce v určitých částech mozku. Další teorie se na emoce dívají z evolučního hlediska.
Rozlišují např. osm základních emocí: smutek, strach, vztek, radost, důvěru, znechucení, očekávání, překvapení. Ostatní emoce se ze základních namíchají, podobně jako je tomu při míchání barev. Další teorie nabízí oblast psychoterapie. V teoriích o emocích bychom se možná lehce ztratili. Emoce by se staly třeba něčím zajímavým a spekulativním nebo naopak něčím tajemným a nepochopitelným. To už bychom byli jen krůček k přesvědčení, že emoce mají nad námi velkou moc. Zkusme nalézt opačný postup.
Cesta popsaná v této knize vychází z empirického přístupu introspekce. Introspekce je přímé pozorování jevů a procesů v těle a mysli naším vnitřním zrakem. V dějinách poznávání lidské psychiky je introspekce jedna s nejstarších metod. Z novodobějších směrů a představitelů, kteří propracovávali tuto metodu vnitřního pozorování na přelomu 19. a 20. století, si uveďme fenomenologii E. Husserla (1972) a duchovědnou psychologii W. Diltheye (1959). Možnosti vy užití introspekce v psychologii dobře vyhodnotil český psycholog F. Krejčí (1929) ve svých Základech vědeckého systému psychologie. Konkrétní postup sebepozorování, s nímž budeme emoce postupně zkoumat a zpracovávat, vychází z výzkumu psychoterapie amerického psychologa a filozofa vídeňského původu E. T. Gendlina. Při výzkumu psychoterapeutické změny Gendlin (1964) přišel na praktický postup, jak navodit ozdravný proces, který k takové osobnostní změně může vést. Léčivý proces budeme nazývat tělesně zakotvené prožívání (Hájek 2002a). Metodickým postupem rozvíjení tělesně zakotveného prožívání – konkrétní technikou introspekce – je focusing (Gendlin 2003).


S nácvikem focusingu se budeme postupně seznamovat během následujících kapitol. Celá instrukce je uvedena v příloze na konci knihy. Pro začátek stačí vědět, že focusing nám pomůže s porozuměním vlastnímu prožívání.
Z předchozích dvou odstavců je jasné, že nám zde nejde o teorie ve smyslu „něco se dozvědět o emocích“. Oproti teoretickým tvrzením stavíme praktické dovednosti, jak se ve vlastních emocích vyznat. Abychom tyto dva postupy ještě více ozřejmili, pomozme si opět představou, že emoce jsou pírka. A jak s nimi můžeme zacházet, to nám ukáže Barunka:
Nejprve před plotem propadá teoriím: tohle pírko je asi z kachny, kachna je vodní pták s plochým zobákem a živí se vodními řasami, kachen je víc druhů – divoké a kachny domácí… Takto uvažuje Barunka před plotem a čas běží. Daleko užitečnější je, když si osvojí dovednost, jak se dostat za plot, jak pírko zvednout a do které kapsičky ho schovat. Přitom si pírko prohlédne. Je tmavé, malé, hebké, drsné, líbí se jí hodně, nebo ji spíše leká? Má ostrý hrot, nepáchne už trochu? Řádně pírko prozkoumá, aby příště věděla, k čemu jí může být dobré a jak s ním zacházet. A o takový pragmatický přístup se pokusíme i my ve vztahu k našim emocím. Jejich sílu jim budeme raději odebírat, abychom je mohli řádně prozkoumat. Prožívání emoce je velice komplexní jev. Nejlepším způsobem, jak na konkrétní emoci vyzrát, je rozložit ji na jednoduché elementy.
Strach ze zkoušky vypadá asi takto: Myslím si, že se mě zkoušející zeptá na to, co zaručeně nevím, nebo že budu mít „okno“. Celý svět se zastaví, aby viděl, jak jsem neschopný. Už vidím brunátného zkoušejícího, jak mi nadává, hází po mně index. Jsem z toho celý sevřený, srdce mi buší o závod, v břiše mě něco trhá na kusy. Raději bych se někam schoval, raději bych ani nebyl. Prostě to nezvládnu, jsem k ničemu…
Tak se hezky emoce rozvíjí, i když se ve skutečnosti nic zvláštního neděje. To jen v „klidu večerního pokoje“ předjímáme zítřek. Pokud vám již zkoušky nehrozí, v životě se vždy najde někdo, s kým se, ač neradi, další den uvidíme. Proto si místo zkoušejícího můžeme dosadit osobu, které se bojíme, a spustit si vlastní emoci.
Co se teď vlastně v prožívání děje? Rozdělme si takovou vnitřní situaci na jednotlivosti. V mysli předjímáme neúspěšnou variantu setkání, v těle sílí nepříjemný pocit. Neklid v mysli stoupá a představy gradují v emoci. V těle jsou již masivní pocity, které neumíme zvládat vůlí, spolu s nimi sílí pocit bezmoci změnit současný stav. Emoce nás plně ovládla. Jak spontánně ustoupí či jak dlouho bude přetrvávat, to záleží na mnoha okolnostech, ale hlavně na dovednostech, jak to s emocemi „umíme“.
V předchozím odstavci jsme úmyslně začali rozdělovat, jak se emoce projevuje v těle – a jak v mysli. Při nárůstu emoce se pocity v mysli a v těle vzájemně posilují a mohutní. Jestliže trochu zjednodušíme vznik emocí, můžeme je rozdělit na dva druhy. První druh emocí je vyvolán konkrétní situací, v níž se nalézáme. Naše tělo spontánně reaguje na podněty, které přicházejí našimi smysly. Například přecházíme vozovku, přehlédneme auto. Brzdy pískají. Řidič nadává. Nás polévá horko. Nohy se roztřesou… V těle je podnícen proces pociťování, kterého si je možno povšimnout jako sledu různých tělesných pocitů. Mění se jejich intenzita i lokalizace. Tento proces vyvolává v mysli představy a myšlenky, které automaticky rozvíjí situaci: Už mohlo být po mně! Mohl jsem se dostat do nemocnice tak jako Josef, který tam teď bojuje o život… Rostoucí představy a myšlenky zase zesilují pociťování. Silnější tělesné pocity roztáčí kolotoč dalších představ a myšlenek. Uzavírá se bludný kruh emocí, v nichž tělesné významy rozjitřených pocitů posilují nárůst obtěžujících myšlenek a představ.
Situace z ulice se však může vybavovat, i když už nám nic nehrozí. Druhý případ nárůstu emocí je nezávislý na vnější situaci, která poskytne jen podnět: večer jsme doma a z večerního ticha k nám dorazí zvuk prudce vytáčeného motoru auta. V mysli je spuštěna emoce. Spouštěčem byl zvuk, který jsme si ani neuvědomovali. Myšlenkovou asociací se dostáváme zpět do problematické situace, i když je okolí klidné a nic výrazného se neděje. Nepříjemné představy prožíváme uvnitř. Vnitřní realita je opět u nadávajícího řidiče, vybavují se i detaily a věty, které říkali přihlížející. Naše myšlenky a představy spustí proces pociťování v našem těle. Žaludek se stáhne, nutí tělo sbalit se do klubíčka. Tělo dokáže spustit pravé emoční prožívání, myšlenky se hrnou o překot, pociťování sílí a už se uzavírá kruh jako v předchozím případu, kde bylo vše „naživo“. Z předchozího vysvětlení je pochopitelné, že taková výrazná událost, jakou je ohrožení života, vyvolá silné emoce, které zachytíme jako tělesný pocit bez obtíží. V méně nebezpečných a v „normálních“ situacích to však vypadá, že se v těle nic neděje, ačkoli to není pravda. I v relativně klidných situacích je tělesné prožívání přítomno. Je součástí našich nálad a méně výrazných emocí. Protože zůstává běžně skryto, musíme je v sobě objevit. Začněme s otázkami: Co je to pociťování? Co je vlastně pocit? Ne spokojujme se s laickým povědomím, že pocit je jen taková slabší emoce.

Zpracováno z knihy Karla Hájka: Práce s emocemi pro pomáhající profese (Portál, 2007)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)