Cesta do pohádky

Cesta do pohádky

Míčková, Jitka

Portál, 2019

235 Kč200 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Cílem této knihy je ukázat jednu z možností, jak propojit literární předlohu a metody dramatické výchovy při práci s předškolními dětmi. Inspiruje k tomu, jak učit děti a dospělé hledat společnou cestu k příběhům, pohádkám, poezii, dramatické výchově, ale hlavně k životu právě přes pohádkové hrdiny, jejich svět a problémy a také přes tvorbu a realizaci literárně-dramatických projektů.
Kniha nabízí postup při plánování vlastních projektů, zabývá se výběrem literatury, prací s textem, volbou cílů, metod a her. Také představuje několik již realizovaných projektů, které popisují konkrétní činnosti a situace, reflektují průběh, líčí reakce dětí. Projekty jsou doplněné ukázkami grafických listů.
Kniha je určená pedagogům předškolní výchovy, zejména učitelkám a učitelům mateřských škol, ale i dalším, kteří se zajímají o práci s předškolními dětmi. Chce podpořit každého, kdo si rád hraje, čte a hledá inspiraci, jak vše využít v praxi.
MgA. Jitka Míčková pracuje jako učitelka MŠ, vede dramatické kroužky pro předškolní děti a děti z 1. stupně ZŠ, lektoruje a tvoří vzdělávací dílny divadla Minor (od roku 2016) a workshopy nadace Post Bellum. Je zakladatelkou a členkou divadla Na háčku zaměřeného na představení pro předškolní děti, kde tvoří také dramaticko-vzdělávací dílny navazující na jednotlivé inscenace.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Literárně-dramatické projekty pro MŠ

 • Ilustrátor:Voštová, Zdeňka

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1432-8

 • Počet stran / vazba:160 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:23209301

 • EAN:9788026214328

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze


 • Míčková, Jitka: Cesta do pohádky - autor recenze: Lenka Štveráčková
  https://tvojechvilka.cz/cesta-do-pohadky-literarne-dramaticke-projekty-pro-materske-skoly/

  Pohádka je v našem životě nesmírně důležitá. Již odmalička jsme slýchávali pohádky od našich babiček či prababiček. Provází nás celým životem. Děti znají v dnešní době především ty kreslené americké pohádky. Ty tradiční, které se lidovou slovesností předávaly z generaci na generaci jsou bohužel často opomíjeny a je to škoda. V mateřské škole slouží nejen jako prostředek pro uklidnění dětí, před poledním spánkem, ale hlavně jako východisko pro výchovně vzdělávací práci. Pohádka nám pomáhá nastavit pravidla a pomoci při adaptaci dětí v mateřské škole.

  Kniha je rozdělena na tři části. První a druhá část pojednává o literárně – dramatických projektech, jaké jsou cíle, metody, co vše připravit, než začneme s dětmi a literaturou pracovat. Poslední část je věnována vlastním námětům na aktivity a hry. Součástí je i reflexe k danému příběhu, praktické ukázky vyzkoušených projektů, které lze pomocí různých kritérií jako je věková skupina, složení i počet dětí měnit. Každý z projektu obsahuje cíle, metody, potřebné pomůcky, podrobný popis aktivit vycházející z literárních předloh (pohybové hry, básně, písničky, výtvarné činnosti).

  Literatura má nezastupitelné místo již od útlého věku. Rodiče prohlíží s dětmi leporela, čtou jim knihy, povídají si s nimi, hrají různé hry a škádlivky, které jsou doplněny pohybem. Další nesmírně důležitou roli má mateřská škola, ve které se dítě denně setkává s pohádkovými příběhy, dramatizací. V dětech tak posilujeme představivost, pozornost, obohacujeme slovní zásobu. Dětem můžeme vyprávět různé příběhy, měnit barvu hlasu, použít i neverbální komunikaci. Děti si pomocí dramatických her a činností zkoušejí hru v rolích, odkrývají vlastnosti literárních postav a chápou zákonitosti světa.

  V publikaci je také zmínka o tom, co pro nás literatura jako taková znamená i kritéria, jak vybrat dobrou knihu. Velice důležitý je výběr vhodné literatury pro děti. Nabídka je opravdu pestrá. Na knižním trhu je nepřeberné množství knih. Je ale opravdu důležité dávat si na výběr pozor, protože existuje i nekvalitní dětská literatura.

  Pohádky neodmyslitelně patří do života dětí. Jejich svět je plný fantazie, krásných princezen, zlých draků a pohádkových dědečků. Pomocí pohádkových postav se děti snaží poznat reálný svět. Dramatická výchova, jejíž metody jsou hlavní náplní zde uvedených projektů, vychází z prožitkového učení. Pomocí dramatické výchovy dítě vstupuje do příběhu, do různých životních rolí, chápe díky ní mezilidské vztahy, ovlivňuje své chování, postoje a názory, učí se spolupracovat ve skupině i mezi jednotlivci a respektovat druhé.

  Musím říci, že mě kniha opravdu nadchla. Neustále hledám nové inspirace, jak nejlépe s dětmi pracovat. Tato publikace je plná nápadů a námětů, jak s dětmi užít tak úžasné téma, jako jsou pohádky.

  Součástí publikace jsou pracovní listy. Většina z nich rozvíjí logické uvažování, grafomotoriku a matematické představy. Je jich celkem 13. Učitelky mohou tyto pracovní listy využít v rámci předškolní přípravy.

  Na konci příručky naleznete názvy literárních předloh, autora a citace literatury.

  Knihu bych doporučila všem začínajícím učitelkám mateřských škol, ale i těm zkušeným, které hledají inspirace pro svou práci, dále také učitelkám prvního stupně pro ozvláštnění výuky, ale i pro rodiče, kteří hledají inspirativní knihu pro své děti.

  - 22.07.2019

 • Míčková, Jitka: Cesta do pohádky - autor recenze: Žaneta Křížová
  http://vytvarna-vychova.cz/cesta-do-pohadky/

  Publikace je svým obsahem trochu podobná knize: Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá ovšem s tím rozdílem, že výše jmenovaná kniha pracuje se známými pohádkami, obsahuje více čteného textu rozděleného na kratší úseky a více rozličných aktivit rozvíjející schopnosti a dovednosti předškoláka.

  Cesta do pohádky v černobílém provedení je vkusně a decentně doplněna o kreslenou ilustraci tvořenou papírovou koláží z novin, což pokládám za velmi originální. Kniha je rozdělena na tři hlavní části, přičemž první dvě kapitoly zabírají přibližně 20% z knihy. Jedná se o teorii napsanou pochopitelným jazykem, kterou doporučuji přečíst. Pojďme si všechny tři kapitoly přiblížit.

  Literatura v MŠ – Autorka se zabývá výhodami i nevýhodami předčítání a vyprávění, jak ona sama u dětí vzbuzuje zájem o knihy, tématem dramatizace, výběrem literatury, která by měla splňovat jistá kritéria, aby děti nenudila. Oceňuji uvedení titulů knih, se kterými má autorka při práci s dětmi dobrou zkušenost. Zmiňuje i jak řešit překážky s jazykem (délka textu, zastaralá slova a slovní spojení). Taktéž vybízí k přečtení literární předlohy dřív než s ní začneme pracovat.

  Dramatická výchova v MŠ – V této kapitole jsou uvedené různé možnosti osvědčených pravidel. Jedním z nich je vytvoření kruhu, aby na sebe všichni viděli – kromě počítání do pěti, natažení lana, položení polštářků, autorka seznamuje s dalšími zajímavými možnostmi, i jak děti ztišit a upoutat jejich pozornost. V této kapitole jsou popsány metody vedení (předčítání, vyprávění, instrukce, narativní pantomima, učitel v roli atd.).

  Literárně-dramatické projekty v praxi je název třetí kapitoly, kvůli které si knihu případně pořídíte. Skládá se z 10 projektů, přičemž kromě tří (O dvanácti měsíčkách, O Ježíškovi, Bruncvík a lev) jsou projekty rozdělené na 4 – 10 lekcí, kdy jedna lekce by měla odpovídat 45 minutám tedy jednomu dni v MŠ v rámci řízené činnosti. Na konci projektu jsou doplněny lekce o další aktivity, rozsahově se vejdeme vždy na 1 stranu A5. Autorka vychází z autorských méně známých literárních předloh od V. Čtvrtka, dále H. Ch. Andersena, P. Šrámka, L. Seifertové, J. Žáčka. Každému projektu předchází úvodní text, ve kterém jsou uvedeny důležité detaily a skutečnosti plynoucí z realizace. Dále každý projekt na svém začátku obsahuje citaci literární předlohy, hlavní téma a podtémata (díky čemuž dokážeme projekt zařadit do konkrétnějšího týdenního plánu), cíle (osobnostně sociální, poznatkové, dramatické – pochopitelné, psané vlastními slovy), metody a potřebné pomůcky (pro celý projekt). Po úvodní hlavičce projektu následují jednotlivé lekce, které na sebe navazují. Lekce jsou po formální stránce velmi dobře členěné, uspořádané. Čtený text z knihy a vyprávění (přímá řeč) učitelky je zvýrazněné kurzívou. Každá lekce se skládá z 8-12 krátkých aktivit, mezi nimi nechybí četba z dané knihy – čtení cca 2krát za lekci v rozsahu na 5 řádek. Mezi četbami autorka užívá komunikační kruh, různé hry, písně, učitele v roli, pantomimu, opakování rytmu, vyprávění, diskusi, vyrábění. V závěru knihy se také nachází 13 pracovních listů, na které se odkazuje přímo u konkrétního projektu. Ty dobře fungují po skončení jednotlivých lekcí jako připomenutí předešlého dne. Hezky zpracované pracovní listy rozvíjejí logické uvažování (řazení děje, spojování dvou obr.), grafomotoriku (dokreslení deště, vln) a matematické představy (počítání ryb).

  Pokud se ve své školní praxi výhradě držíte tematických plánů a hledáte nové projekty, které byste mohla využít po celý týden, aby aktivity korespondovaly s jednou tématikou, kniha vás asi zklame. Zde je hlavním tématem daná kniha a vlivem její četby a her se dotknete více témat. Pro představu – projekt Jablečňák – září, poprvé v MŠ, kamarádi, podzim přichází; Brunclík a lev – znalosti o ČR, poznáváme cizí kraje, jak si představuji středověk; Kolotoč v Africe – pouť, práce námořníků, Afrika, exotická zvířata, svoboda pro zvířata. Já, která nechtěla pracovat s konkrétní literární předlohou, jsem si vytáhla z knihy jen pár her ze dvou lekcí zabývající se exotickými zvířaty, což nesplňuje záměr knihy, ale i takto se dá kniha využít. Pokud nejsou děti zvyklé na dramatické metody hry, půjde Vám jejich uskutečnění zpočátku určitě hůř. Z praxe vím, že mnohdy pouhá pantomima činí dětem obtíže, natož složitější metody dramatické výchovy. Nicméně věřím, že pokud dané metody budeme opakovaně zařazovat, půjdou dětem s každým cvičením líp a líp.

  autor recenze: Žaneta Křížová
  http://vytvarna-vychova.cz/cesta-do-pohadky/

  - 19.07.2019

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)