Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Pedagogická diagnostika v MŠ

Pedagogická diagnostika v MŠ

Vaše cena s DPH
225 Kč 203 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Práce s portfoliem dítěte
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1324-6
Počet stran / vazba
128 / Brožovaná
Rok vydání
2018
Kód
23105701
EAN
9788026213246
Obálka v tiskové kvalitě


Kniha se zaměřuje na problematiku pedagogické diagnostiky jako východiska individualizovaného předškolního vzdělávání. Teorie je doplněna praktickými příklady z praxe v mateřské škole. Cenná je kapitola věnovaná přechodu dítěte z mateřské do základní školy, respektive školní zralosti. Přínosem je prakticky pojaté téma vedení portfolií dětí obohacené o zkušenosti s vedením portfolia dítěte v zahraničí. Publikace obsahuje základní témata týkající se pedagogické diagnostiky, jakými jsou zásady, metody a proces diagnostikování včetně nejčastějších chyb, které se při zjišťování informací o dětech objevují.
Kniha je určena učitelům a ředitelům mateřských škol, ale i studentům SPgŠ a studentům VŠ oboru Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogika. Mohou ji využít také učitelé vysokých i středních škol oborů zaměřených na předškolní vzdělávání.
PhDr. Zora Syslová, Ph.D., působí jako odborná asistentka katedry primární pedagogiky na PedF MUNI. Řadu let působila jako učitelka a ředitelka MŠ, má rozsáhlou publikační činnost, vede semináře a letní školy pro učitelky MŠ.
Doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., působí jako docentka katedry primární pedagogiky na PedF MUNI. Pracovala jako učitelka základní školy. Má bohatou publikační činnost.
PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D., vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU. Dlouhodobě se věnuje výuce diagnostiky (zejména projektivních metod). Aktuálně pracuje jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě MU v Brně a externě spolupracuje s FSS MU. Jako supervizor psychodiagnostických metod spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod.

Pedagogická diagnostika v MŠ
Pedagogická diagnostika v MŠ
Pedagogická diagnostika v MŠ
Pedagogická diagnostika v MŠ
Pedagogická diagnostika v MŠ
Pedagogická diagnostika v MŠ
Syslová, Zora; Kratochvílová, Jana; Fikarová, Táňa: Pedagogická diagnostika v MŠ - autor recenze: Petra Bendová
https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/ePedagogium/e-Pedagogium_1-2018online.pdf

Publikaci „Pedagogická diagnostika v MŠ. Práce s portfoliem dítěte.“ lze považovat za odborný text teoreticko-praktického charakteru, jenž svým obsahem reaguje na aktuální požadavky pedagogické praxe, jakož i na trendy vycházející z oblasti preprimární edukace. Cílem publikace je rozvinout teoretické poznatky pedagogů mateřských škol týkající se diagnostiky a poskytnout jim dostatek informací k odbornému poznávání dětí a jejich potřeb, tak aby byli schopni efektivně plánovat a individualizovat edukaci dětí předškolního věku, jakož i naplňovat cíle RVP PV. V úvodu publikace je pozornost autorek věnována diagnostické roli učitelky mateřské školy, jakož i pojetí diagnostikování v souladu s RV PV a popisu významu sebepoznání pedagoga MŠ ve vztahu ke koncepci a kvalitě jeho pedagogické činnosti. Za stěžejní část odborného textu lze považovat oddíl obsahově zaměřený na portfolio dítěte předškolního věku jako na prostředek diagnostické činnosti učitelky mateřské školy. Sledován je v daném ohledu význam a funkce využití portfolia u dětí v mateřské škole. Zde autorky prezentují výsledky akčního výzkumu zaměřeného na akční zavádění diagnostického portfolia do praxe mateřských škol. Výstupem tohoto výzkumu je reflexe mateřských škol participujících na jeho realizaci k typu využívaných portfolií, k jejich strukturování a obsahovému zaměření, k akceptaci portfolií dětmi, pedagogy a rodiči, k náročnosti zavádění portfolií do praxe mateřských škol a přehledu způsobů práce s portfolii, jakož i k prezentaci portfolia jako jednoho z diagnostických nástrojů.

Lze konstatovat, že pro pedagogy mateřských škol je v tomto ohledu hlavním přínosem inspirace ze škol, kde začali s (diagnostickými) portfólii pracovat a reflexe praktických zkušeností pedagogů participujících na realizaci výzkumu. V návaznosti na informace vztahující se k diagnostickému využití portfolia je zpracován oddíl věnující se procesu diagnostikování – jeho typů, etap, metod. Za nosnou část textu lze považovat identifikaci diagnostických nástrojů využívaných u dětí předškolního věku ke zjištění aktuální úrovně jejich schopností a dovedností. Z prezentovaných nástrojů k diagnostice zrání lze jmenovat např. „Diagnostika dítěte předškolního věku“, „Školní zralost“, „Předcházíme poruchám učení“, „Kresebný test školskej sposobilosti“. K diagnostice učení pak slouží např. „Oregonská metoda“, „Suky MŠ“, „Rok v MŠ“, „Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV“ a „PREDICT“. Pedagogové mateřských škol jsou tak popisně seznamováni s konkrétními diagnostickými nástroji využívanými v pedagogické praxi. Okrajově je pozornost autorského týmu věnována využití pedagogického diagnostikování pro podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a v daném kontextu i roli školských poradenských zařízení (= PPP a SPC) v diagnostickém procesu. Pedagogická diagnostika má své klíčové postavení také při posuzování školní zralosti/ školní připravenosti pro vstup dítěte do ZŠ. Za tímto účelem lze využít vývojových škál prezentovaných v komerčně dostupných materiálech/publikacích, avšak v zájmu objektivizace závěrů vyšetření školní zralosti, je vhodné obrátit se na pracovníky školského poradenského zařízení (= PPP či SPC). V souladu s podtitulem publikace jsou v jejím závěru předloženy náměty k funkčnímu využití portfolia v rámci přechodu dítěte z mateřské školy do školy základní. Předkládaný odborný text přináší inspiraci v podobě práce s portfoliem dítěte v mateřské škole, a to v souladu s teoretickými východisky edukace dětí předškolního věku. Prezentované informace jsou uváděny ve vazbě na empiricky podloženou zkušenost autorského kolektivu. Portfolio dítěte v mateřské škole lze považovat nejen za efektivní diagnostický prostředek sloužící k individualizaci práce s dítětem, ale také za nástroj k modernizaci a zefektivnění edukačního procesu na úrovni preprimární edukace, jakož i k podpoře rozvoji klíčových kompetencí dětí předškolního věku. V daném ohledu lze text publikace považovat za inspirativní, využitelný na úrovni pedagogické teorie i praxe.