Učíme děti ptát se a přemýšlet

Učíme děti ptát se a přemýšlet

Zoller, Eva

Portál, 2012

149 Kč127 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Metody a aktivity k rozvoji myšlení i kultivaci osobnosti dětí
Publikace vychází z metodiky „Filosofie pro děti“ a představuje program pro všechny, kdo pracují s dětmi předškolního a mladšího školního věku a chtějí využít potenciál přirozeného dětského údivu, zvídavosti, tázání a touhy porozumět k rozvíjení kritického myšlení a prosociálního cítění dětí. V tomto přístupu se prolínají metody zážitkové pedagogiky (metody dialogické, slovní, práce s příběhy, dále činnosti hudební, výtvarné); hry a aktivity lze uplatnit ve dvojicích i větších skupinách. Podstatou je vhodná formulace otázek ze strany pedagoga, nikoli „předávání informací“, ale společné objevování, dítě v živém dialogu pod vedením pedagoga zkoumá pojmy, využívá vlastní zkušenost, pomocí her ověřuje hypotézy, hledá paralely v příbězích, formuluje a prezentuje vlastní názory. Aktivity využívají běžných, přirozených situací, které lze chápat jako motivační základ pro řízené rozvíjení rozlišovacích, argumentačních a obecně vyjadřovacích dovedností dětí. Hry podporují kritické a tvořivé myšlení, zároveň však v hodnotové dimenzi (etická výchova), otevírají dětem přirozenou hravou cestou oblast logiky, etiky a poznání.
Eva Zoller je pedagožka, žije ve Švýcarsku, kde už přes 20 let propaguje pedagogický směr Filosofie pro děti; publikovala množství knih s uvedenou problematikou.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Metody a aktivity k rozvoji myšlení a kultivaci osobnosti dětí

 • Překladatel:Jindrová, Stanislava

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0096-3

 • Počet stran / vazba:96 / Brožovaná

 • Rok vydání:2012

 • Kód:23104201

 • EAN:9788026200963

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Kniha Učíme děti ptát se a přemýšlet švýcarské autorky Evy Zoller čtenářům představuje po-hled na děti jako „malé filozofy“ (toto je ostatně originální název knihy). Nezůstává však u poměrně obvyklého konstatování, že ptát se, zkoumat a objevovat svět kolem nich je dětem vlastní. Připouští, že také děti již v poměrně raném věku přijímají svůj svět jako „hotový produkt“, který stačí „zkonzumovat“. Často namísto hledání odpovědi na otázku, s níž se setkají, odpoví prostě: „Nevím.“ Očekávají, že správnou odpověď jim záhy někdo dodá. Eva Zoller se tedy, jak už název knihy naznačuje, věnuje tomu, jak dětskou schopnost ptát se a přemýšlet dále rozvíjet a pěstovat. Dostává se tak na pole filozofie a „filozofování s dětmi“ (srov. také knihu R. Fishera Učíme děti myslet a učit se). Touto filozofií, jak naznačuje úvodní kapitola knihy, se ovšem nemyslí filozofie akade-mická, ale filozofování v duchu sokratovské každodenní praxe: „Kdo filozofuje s dětmi, vy-chovává z nich (a zároveň ze sebe) pečlivé a samostatně myslící lidi, kteří jsou schopni rozli-šování, lidi schopné jednat statečně a zodpovědně.“ Podstatou filozofování v tomto pojetí je tázání, „umění položit správnou otázku ve správnou chvíli“. Po kapitole úvodní je následují-cích šest kapitol věnováno nejrůznějším oblastem, v nichž děti i dospělí mohou nacházet podněty k zamyšlení: otázky vztahující se ke smyslu věcí, ke vnímání a smyslům samotným, otázky zkoumající rozdíly a podobnosti věcí, otázky o fantazii a skutečnosti, o podstatě pojmů a jmen, o identitě, o lidech a zvířatech, mluvení a myšlení, otázky etické i náboženské. Závěrečná shrnující kapitola se pak opět vrací na počátek a filozofování s novým vhledem obohaceným o podněty předchozích kapitol představuje jako „pedagogický postoj“. Součas¬ně nabízí stručný přehled „nástrojů“ (tj. určitých postupů či dovedností), které filozofování umožňují, a oblastí, v nichž se mohou uplatnit. Z knihy je patrná letitá praxe autorky, a to jak praxe v samotné práci s dětmi, tak praxe v oblasti vzdělávání učitelů a vychovatelů. Nabízí řadu zcela konkrétních ná¬mětů pro práci s dětmi: od pomocných cvičení (rozvoj smyslového vnímání, fantazie aj.) až po náměty pro filozofické dialogy, tj. dialogy, v nichž jde o samostatné uvažování, zdůvodňo¬vání vlastních stanovisek, posuzování těchto důvodů, zkoumání problémů z více perspektiv, postižení pro-blému v celistvosti, v širších souvislostech, v různých kontextech apod. Pro přístup autorky, na rozdíl od některých jiných přístupů k filozofování s dětmi, je přitom charakteristické, že se nesoustředí pouze na „myšlení“ v užším slova smyslu, ale zahrnuje stránku kognitivní (vní-mání, porozumění), afek¬tivní (city, hod¬noty, postoje) i konativní (jednání). Eva Zoller dokázala také velmi působivě zúročit svůj hlubší teoretický vhled do problema-tiky. Vyjadřuje se stručně, velmi rychle se do¬stává k podstatě věci. Tento přístup samozřejmě ocení především čtenáři–praktici. Z širší perspek¬tivy se ovšem text může zdát místy až příliš zjednodušující či „instruktivní“. Někdy se vyjad¬řuje velmi kategoricky; i když před¬kládá tvrzení, která jsou diskutabilní, ne vždy navrho¬vané postupy či zásady dů¬sledně zdů¬vodňuje. Proto je třeba neustále si při¬pomínat, jak uvádí sama autorka v úvodní kapitole, že kniha nechce nabídnout re¬cepty jediných mož¬ných postupů, spíše zve k objevování nových cest. Knihu lze vřele doporučit všem, které zajímá praxe rozvíjení dětského myšlení – ať už jsou to rodiče, učitelé, vychovatelé ve školních družinách či dětských klubech, nebo také jiní zá-jemci, kteří si chtějí rozšířit svůj rozhled o možných podobách aplikace pedagogického pří-stupu tradičně nazývaného „Filozofie pro děti“. Ačkoli je kniha zaměřena na práci s dětmi předškolního či mladšího školního věku, v principech, které představuje, může být inspira¬tivní pro všechny věkové kategorie. Na závěr je třeba ocenit redakční péči nakladatelství Portál. Kniha nejenže vypadá atrak-tivně a je přehledně uspořádána, ale především každá kapitola nabízí také cenné odkazy na českému čtenáři dostupné další zdroje. Jedná se zejména o literaturu pro děti, kterou je možné kromě běžného čtení také dále vhodně využít pro inspiraci při filozofo¬vání s dětmi. PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky bauman@tf.jcu.cz

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál.

  - Eva Zoller: Učíme děti ptát se a přemýšlet - rec. P. Bauman

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)