Současná psychoterapie e-kniha

Současná psychoterapie e-kniha

Vybíral, Zbyněk; Roubal, Jan a kol.

Portál, 2012

694 Kč

SklademE-KNIHA

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha mapuje podobu psychoterapie a proměnu jejích hlavních přístupů v současnosti. Velký prostor je věnován soudobé psychoanalýze, dynamické terapii, KBT, gestalt terapii, prožitkové terapii, rodinné terapii, systemickým přístupům i integraci psychoterapeutických směrů. Zařazeny jsou kazuistiky pěti terapeutů a jejich vzájemné komentáře ke své práci. Mezi další témata knihy patří: situace oboru v Evropě, práce s emocemi, práce s tělem, příběhy v terapii, psychoterapie v medicíně a v sociální rehabilitaci, kombinace psychoterapie a farmakoterapie, platby za psychoterapii, etika v psychoterapii, východní a kulturní vlivy, výzkumy účinnosti, expresivní metody a alternativní terapie.
Doc. Zbyněk Vybíral byl od roku 1990 šéfredaktorem časopisu Konfrontace, nyní řídí časopis Psychoterapie. Vede katedru psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde založil magisterské studium psychoterapie.
MUDr. Jan Roubal je lektorem, supervizorem a praktikujícím psychoterapeutem v gestalt terapii, přednáší rovněž na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
K sepsání kapitol byli přizváni přední čeští a slovenští představitelé jednotlivých směrů.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • Formát PDF:Ano | 978-80-262-0277-6

 • Rok vydání:2012

 • Kód:72110821

 • EAN:9788026202776

Odborné recenze

 • Recenzovaná kniha je rozsáhlou monografií učebnicového typu. Jejím cílem je seznámit studenty a pracovníky pomáhajících profesí (zejména lékaře a psychology) s oborem psychoterapie a s jeho některými hlavními směry. Jak editoři uvádějí, v současné době jich je více než 200, proto museli, jak sami vtipně v narážce na své jména uvedli, „vybírat témata a směry, které do knihy zařadíme a roubovat příspěvky jednotlivých autorů na sebe tak, aby se kniha dobře četla a byla k užitku.“ Vybírání a roubování bylo bezesporu mimořádně obtížné a dle názoru recenzenta se vydařilo.

  Oba editoři, psycholog Zbyněk Vybíral a lékař Jan Roubal jsou činní na Katedře psychologie fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kterou doc. Vybíral vede. Ke spolupráci zvolili autorský tým 29 psychologů a lékařů převážně střední generace.

  Kniha je členěna do šesti oddílů a 39 kapitol. V jejím závěru pak nalezneme dvě přílohy (seznam samostatných soudobých psychoterapeutických směrů a seznam intervencí, technik a postupů v současné psychoterapii), dále pak pečlivě vypracovaný jmenný a věcný rejstřík.

  Čtenářkám a čtenářům publikaci přiblížíme tím, že je ve stručnosti seznámíme s obsahem jednotlivých oddílů knihy.

  I. Obor psychoterapie. Psychoterapie je samostatným oborem vycházejícím zejména z psychologie a znamená léčebné působení psychologickými prostředky. Psychoterapeut využívá své osobnosti a svých dovedností k tomu, aby u pacienta došlo k žádoucí změně směrem k uspokojivějšímu prožívání, chování ve vztazích a sociálnímu začlenění. V prvé části se editoři zamýšlejí nad podstatou (a vědeckostí) oboru, jeho účinností, seznamují nás s etickými aspekty psychoterapeutické práce a se stavem psychoterapie v některých zemích Evropy.

  II. Hlavní proudy v současné psychoterapii. V druhém oddílu je pojednáno o osmi vlivných směrech a přístupech současné psychoterapie. Konkrétně se jedná o psychodynamickou psychoterapii, psychoanalýzu a psychoanalytickou psychoterapii, na osobu zaměřenou a prožitkovou psychoterapii (rogersovský přístup), gestalt terapii, kognitivně behaviorální terapii, rodinnou terapii a systemickou terapii. Jako o samostatném směru je pojednáno o integrativních tendencích při léčbě psychologickými prostředky. Je cenné, že autory zpracovávajícími jednotlivé terapeutické školy jsou odborníky, kteří se jimi zabývají také v klinické praxi.

  III. Další přístupy. Zde jsme ve zkratce seznámeni s více než deseti směry, z nichž některé se u nás již výrazněji prosadily a jsou na vzestupu. Jako příklad jmenujme daseinsanalýzu, existenciální analýzu a logoterapii, transakční analýzu, biosyntézu a katatymně imaginativní psychoterapii.

  IV. Kasuistiky. V čtvrté části publikace nalezneme pět kasuistik (rodinná terapie, kognitivně behaviorální terapie, gestapy terapie, integrativní terapie zaměřená na emoce, psychoanalýza). Je významné a originální, že každá kasuistika je následně komentována zastánci jiných směrů, Závěrem pak nalezneme poučnou kapitolku o tom, jak psát kasuistiky.

  V. Uplatnění psychoterapie. V sedmi kapitolách se dovíme o důležitých aspektech psychoterapeutické praxe. Popsána je léčebná práce s emocemi a tělem pacienta, zvláštní pozornost je věnována místu psychoterapie v psychosomatické medicíně a při psychosociální rehabilitaci osob se závažným duševním onemocněním. Cenné jsou i kapitoly týkající se kombinace psychoterapie a farmakoterapie, stejně jako finačním úhradám této léčby.

  VI. Trendy. Závěrečný oddíl tvoří šest příspěvků, pojednávajících o psychoterapii podložené výzkumem, narativitě, o interkulturním rozměru léčby psychologickými prostředky a o východních vlivech v současné euro - americké psychoterapii. Krátce jsou zmíněny i přístupy považované editory za okrajové a co je důležité, diskutována je i možnost poškození pacienta nevhodnou psychoterapeutickou léčbou.

  Recenzovaná kniha je napsána (jako celek) velmi pěknou češtinou, což spolu s četnými příklady z praxe zvyšuje její srozumitelnost a didaktický potenciál. Svědčí o opravdu pečlivé editorské a redakční práci.

  Hlavní přínos publikace vidím v tom, že se snaží poskytnout zájemcům orientaci v oboru, jenž je různorodý a možná až příliš pestrý. Setkáváme se zde s postupy vědecky a výzkumně podloženými i s postupy spíše intuitivními, jež mohou v odborných vědeckých kruzích vyvolat až rozpaky. Editoři nám tuto různorodost nabízejí záměrně, neboť nutně vede ke kritickému srovnávání a kritickému myšlení. Je třeba si uvědomovat, že psychoterapeutickými postupy lze pacientům účinně pomáhat, ovšem je zde i nebezpečí iatrogenního vlivu, pokud není správně indikována, či je-li prováděna nekvalifikovaně. Jedná se o léčebné působení, proto na ni klademe stejné požadavky, jako na ostatní způsoby léčby.

  Domnívám se, že lékaře v klinické praxi zaujme zejména část týkající se psychosomatické medicíny a přístupy k pacientovi v kontextu jeho nejbližších meziosobních vztahů, zvláště rodiny. Psychosomatický pohled, původně zdůvodňovaný psychofyziologicky, nyní nabývá na významu v souvislosti s poznatky neurověd o plasticitě mozkové tkáně a regulaci genové exprese vlivem psychologických proměnných (otázka učení, paměti ad.). Mnohé z nás pak může překvapit zjištění, že neposkytování přiměřené psychoterapie (a psychologické péče) zvyšuje celkové náklady na léčbu nemocného.

  Knihu Současná psychoterapie lze doporučit zejména lékařům a psychologům v klinické praxi. Seznámí je s možnostmi, ale i se složitostí léčby psychologickými prostředky a může vést k probuzení hlubšího zájmu o tento interdisciplinární obor.

  prof. PhDr. Jan Vymětal
  ÚHSL, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  Karlovo nám. 40
  128 00 Praha 2
  Zdroj: Časopis lékařů českých, 2010, 149(7), s. 356

  - Vybíral, Z., Roubal, J. (eds.): Současná psychoterapie - rec. J. Vymětal

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)