Člověk, jaký je

Člověk, jaký je

Adler, Alfred

Portál, 2018

339 Kč271 Kč

Akce 20 %Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Kniha Člověk, jaký je bývá považována za Adlerovo stěžejní dílo a jakousi učebnici individuální psychologie. Adler zde srozumitelným způsobem představuje své základní myšlenky týkající se například komplexu méněcennosti a pudu k moci, vlivu společnosti na vývoj jednotlivce, vztahu muže a ženy či sourozeneckých konstelací. V druhé části knihy se autor zaměřuje na popis charakteru a výklad některých konkrétních charakterových rysů. Adler svým výkladem poskytuje vodítka, jak utvářet své každodenní vztahy, a nechává projevit své přesvědčení, že člověk je bytost, která se může rozhodovat, je zodpovědná za své chování a dokáže se v případě potřeby změnit. Kniha v češtině vychází po více než 80 letech.
Alfred Adler (1870–1937) se narodil na vídeňském předměstí do rodiny židovského obchodníka. Stal se lékařem a po počátečním příklonu k psychoanalýze se s Freudem rozešel a založil vlastní školu individuální psychologie. Nejvíce proslul svým pojednáním o souvislosti mezi pocitem méněcennosti a pudem k moci, které bylo částečně ovlivněno tím, že trpěl tělesným postižením. Byl autorem více než 300 knih a statí na téma lidských vztahů, výchovy či psychoterapie. Zemřel ve skotském Aberdeenu. Bývá považován za předchůdce soudobé humanistické psychologie.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Základy individuální psychologie

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1385-7

 • Počet stran / vazba:296 / Brožovaná

 • Rok vydání:2018

 • Kód:21204701

 • EAN:9788026213857

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze


 • Adler, Alfred: Člověk, jaký je - autor recenze: Gabriela Míková

  http://www.casopisagora.cz/2019/12/alfred-adler-clovek-jaky-je-zaklady-individualni-psychologie/

  Píše se listopad roku 1926 a Alfred Adler dopisuje svoji předmluvu ke knize Člověk, jaký je – základy individuální psychologie, aby mohla být následujícího roku představena širokému publiku. Od doby prvního publikování uplynulo přes devadesát let, ve kterých kniha prošla řadou revizí, aby nakonec byla znovu vydána v českém překladu.

  Individuální psychologie Alfreda Adlera je založena na jeho brilantním pozorování okolního světa a lidí v něm. Autor v začátku své knihy představuje toto dílo jako souhrn proběhnutých přednášek k teorii individuální psychologie a nabádá k obezřetnosti v poznávání lidí, které může hlubší a přesnější pochopení psychiky člověka napomoci. Adler velmi obratně pracuje s jazykem, jeho vyjádření nepostrádají hloubku a řadu metafor. Ač mu bývá právem přisuzována schopnost vládnout písemnému projevu, čtenář se k některým myšlenkám pravděpodobně bude vracet i opakovaně, aby plně pochopil šíři sdělení. Významnou součástí celé knihy jsou i konkrétní příběhy pacientů, na kterých Adler demonstruje své závěry.

  Předložený titul je členěn do dvou hlavních částí. První z nich se nazývá všeobecnou, poskytuje nám seznámení se s Adlerovým pojetím lidské duše a důležitosti pochopení cíle jedince. Nevynechán není ani pohled autora na společenské působení na člověka, nechybí podrobné vysvětlení pocitu méněcennosti ani příspěvek k roli sourozeneckého pořadí. Zajímavým pohledem na tehdejší společnost mohou být poznatky o vnímání ne-rovnosti mužů a žen a z nich plynoucích důsledků pro psychiku člověka.

  Druhá část knihy obrací pozornost k charakteru a jednotlivým typům povahy člověka. Zevrubně je zde popsáno široké spektrum povahových rysů, se kterými se můžeme setkat v běžném životě. Závěrečná kapitola je doplněna o část věnující se afektům, které autor člení na spojující a rozlučující.

  Závěr knihy je obohacen komentářem pana profesora Zbyňka Vybírala, který přináší zhodnocení některých názorů, se kterými se v knize seznamujeme, s ohledem na pokračující výzkum a vývoj teorií v oblasti psychologie osobnosti.

  Předložená kniha patří ke klasickým dílům psychologie počátků dvacátého století. Psychodynamické zaměření poznání člověka u Adlera nelze pominout, ač v řadě myšlenek bychom již mohli spatřovat i humanistický pohled na duševní život jedince. I v dnešní době Adlerovo dílo může předkládat poznatky, které s jistou mírou obezřetnosti, mohou přinést obohacení pro lepší pochopení některých jevů člověčenstva.

  - 14.01.2020

 • Poznejte taje lidské duše s Alfredem Adlerem - autor recenze: Michaela Babíková
  https://www.vaseliteratura.cz/odborna-literatura/7193-poznejte-taje-lidske-duse-s-alfredem-adlerem

  Je charakter člověka vrozený, či jej lze silou vůle změnit? Jakou roli hraje člověk ve společnosti, a především jaký význam má společnost v životě jednotlivce? Kde se v člověku berou vlastnosti jako touha po moci, lakomství, nenávist či třeba komplex méněcennosti? Alfred Adler si kladl spoustu otázek, které se přímo dotýkají každého z nás. Jeho snaha o získání odpovědí dala vzniknout novému psychologickému směru, jehož základy si můžete přečíst v knize Člověk, jaký je.

  Rakouský psycholog Alfred Adler byl několik let členem Freudovy psychoanalytické skupiny. Poměrně brzy však začal nacházet mezi svými a Freudovými názory na lidskou psychiku významné rozpory, které ho přiměly skupinu opustit a založit vlastní školu psychologie. Tato škola dostala název individuální psychologie. Alfred Adler pracoval na jejím rozvoji a rozšiřování až do své smrti. Je autorem více než tří set knih a statí pojednávajících o lidských vztazích, výchově a psychoterapii.

  Za stěžejní dílo a jakousi učebnici individuální psychologie lze považovat právě knihu Člověk, jaký je. Ta nedávno vyšla v novém zrevidovaném překladu v nakladatelství Portál. Ačkoli první vydání vyšlo před více než osmdesáti lety, i pro současného čtenáře zůstávají myšlenky Alfreda Adlera velmi aktuálním materiálem.

  Individuální psychologie je považována za předchůdce soudobé humanistické psychologie. Klade důraz na začlenění člověka do společnosti. Adler zastával názor, že lidský tvor je ve srovnání s jinými živočichy velmi znevýhodněný, a tudíž je život ve skupině jedním ze základních nastavení každého člověka. Výhody plynoucí ze společného života dávají člověku možnost přežít v prostředí, ve kterém by zcela osamělý obstál jen stěží.

  Zcela zvláštní kapitolu poté tvoří lidé, kteří jsou například od narození tělesně či jinak postiženi. Znevýhodnění v samotném startu života dává vzniknout mnoha negativním lidským vlastnostem. Start života všeobecně do značné míry ovlivňuje celkové směřování lidského života, a pokud je tento start nějakým způsobem ztížený, může se to na lidském charakteru velmi intenzivně podepsat.

  Díky knize Člověk, jaký je můžete do hloubky pochopit mnoho motivů lidského chování. Zároveň velmi oceňuji celkové vyznění knihy a autorovu filozofii práce s pacientem. Porozumění lidské duši totiž vnímá pouze jako prostředek, jak člověku pomoci, nikoli jako zbraň, kterou bychom proti němu mohli použít. Straní se jakýchkoli hodnotících soudů a prezentované informace podává velmi profesionálním způsobem.

  Publikaci Člověk, jaký je bych doporučila skutečně jen lidem, kteří se zajímají o obor psychologie. Jedná se o poměrně náročnou četbu, která je velmi zajímavá, ale místy složitější text vyžaduje plné soustředění a zájem o danou tématiku. Pokud se však o psychologii zajímáte, takto kniha by vám rozhodně neměla uniknout.

  Když jsme sledovali tento myšlenkový postup, setkali jsme se s dvěma obecně lidskými jevy. Jeden z nich je ten, že se u každého člověka vyskytuje pocit sounáležitosti, který lidi vzájemně spojuje a který vytvořil velké výkony kultury. Byl jedním z měřítek, která jsme kladli na jevy duševního života a která umožňují, abychom zjistili velikost účinného lidského pocitu sounáležitosti. Víme-li, v jakém svazku daný jedinec stojí s lidmi, jaký cit pro bližního projevuje, jak činí tento cit plodným a živým, nabýváme plastického obrazu lidské duše. A konečně jsme dospěli – a to je druhé měřítko pro posouzení charakteru – k zjištění, že síly, jejichž nepřátelskému vlivu je pocit sounáležitosti nejmocněji vydán, jsou hnutí snahy o dosažení moci a převahy.

  Když jsme se opírali o tyto dva stěžejní body, dokázali jsme pochopit, že rozdíly mezi lidmi závisejí na míře pocitu sounáležitosti a úsilí o dosažení moci a že tyto dva faktory na sebe vzájemně působí. Je to hra sil, jejichž vnější forma projevuje to, co nazýváme charakterem. (str. 156).

  - 11.01.2019

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)