Mozek, duše a tělo

Mozek, duše a tělo

Rüegg, Johann Caspar

Portál, 2020

555 Kč472 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

To, že strukturální změny v mozku, např. po zranění nebo při degenerativním onemocnění, ovlivňují naše chování, vědí vědci již poměrně dlouho. Ale jak naopak mozkovou strukturu ovlivňují zkušenosti s bolestí, strachem, depresí či dětskými traumaty? Jakým způsobem mají změny vztahů nebo proces psychoterapie či psychosomatické medicíny za následek neuronální restrukturalizaci? A jak může mozek a psychika ovlivnit zdraví našeho těla, zejména funkci srdce a krevního oběhu, funkci obranyschopnosti organismu proti infekcím a malignitám či funkci žláz s vnitřní sekrecí? Těmto a podobným otázkám složitých interakcí psychických a tělesných procesů se věnuje právě tato publikace.
Vědecky fundovaná kniha, která v němčině vyšla již v pátém, aktualizovaném a rozšířeném vydání, začíná každé téma od skutečně základních poznatků, takže všechny neurofyziologické a biochemické pochody a jejich vztah k behaviorálním jevům a psychosomatickým poruchám je snadno pochopitelný a srozumitelný. Kniha je věnovaná aktuálním psychosomatickým oblastem: chronické bolesti, kardiovaskulárnímu systému, psychoendokrinologii a stresu, imunitnímu systému, vztahu neuronální plasticity a psychoterapie.
Prof. Dr. med. Dr. phil. Johann Caspar Rüegg byl švýcarský lékař v oboru fyziologie a autor několika publikací o psychosomatice.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Neurobiologie psychosomatiky a psychoterapie

 • Překladatel:Kabát, Jaromír; Lucáková, Kristýna

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1581-3

 • Počet stran / vazba:360 / Pevná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:21110401

 • EAN:9788026215813

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Rüegg, Johann Caspar: Mozek, duše a tělo - autor recenze: doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

  Johann Caspar Rűegg: Mozek, duše a tělo. Portál, Praha, 2020.

  O knihy věnované psychosomatice není v současnosti nouze. Obvykle již podle obsahu lze poznat, zda jejich autorem je psycholog, nebo biolog (či jim oborem příbuzný autor / autoři): těžiště popisu a vysvětlení bývá nevyhnutelně zjevně posunuto na stranu „psycho“, nebo „soma“. Při studiu (nijak zvlášť originálně pojmenované) Rűeggovy publikace jsem však příjemně překvapen – hledané těžiště se mi zde ukazuje mnohem blíže ke středu pomyslného rozpětí obou křídel psychosomatiky, než je nacházím jindy. Autor navzdory podtitulu „Neurobiologie psychosomatiky a psychoterapie“ nezůstává jen u odkazů, až k čemu biologie nervové soustavy psychologickému dosahuje, ale osvědčuje v tomto ohledu mimořádnou znalost teoretické a konkrétní problematiky její obecné i její terapeuticky aplikované psychologické stránky.

  Originálem k českému překladu je již páté, dle autora kompletně přepracované, rozšířené a akutalizované německé vydání z doby, kdy jeho autor již byl nejen emeritním profesorem fyziologie a doktorem filozofie, ale též celoživotním experimentálním badatelem v oboru fyziopsychických a psychofyziologických interakcí a mohl se plně věnovat integrování dosavadních vlastních i cizích nálezů o vzájemnosti působení obou oblastí psychosomatického lékařství. Ideu svého počinu vyjadřuje slovy: „Podstatná je myšlenka psychosomatické transformace – představa, že ... naše psychika [může] restrukturalizovat neuronální sítě našeho mozku, neboť ty mají plastické vlastnosti...“ (str. 15). – Kromě odkazů na vlastní empirické poznatky a z nich vyplývající teoretické závěry pak odkazuje na zvláštní přispění k aktuálnosti poznání v jednotlivých kapitolách své knihy současným badatelům ve specifických oblastech jejich zkoumání, k nimž se jejich témata vztahují.

  Stručným výčtem témat (nikoli plných názvů) sedmi „esejí“, jak autor své kapitoly nazývá, se pokusím přiblížit obsah knihy:

  1. „Neuro-psychofyziologické základy“ předznačují rozpětí poznatkového záběru knihy. Obsahově sahají od anatomické a funkční skladby mozku“ přes jeho růst a jím podporovaný vývoj psychických funkcí až po příklady psychosomatických onemocnění. Podobně jak činí ve všech kapitolách, vsouvá autor do odborného úvodu autor praktické „exkurzy“ do moderních metod zkoumání, na kterých jsou sdílené poznatky založeny.

  2. „Fyziologie a psychosomatika chronických bolestí“ propojuje zpětnovazebnými smyčkami psycho-fyziologického působení vznikání, průběh, paměťové mechanismy, sebepodporující a sebeomezující děje přetrvávajících stavů, jevících se zážitkově jako bolest, fyziologicky jako chemické a neuronální změny stavů a struktur tělesných tkání.

  3. „Působení psychiky na srdce a krevní oběh“ obdobným způsobem názorně představuje vegetativní, hormonální a korové vzájemné působení s prožíváním stresových emocí a jejich regulací či dysregulací.

  4. „Stresové a traumatické dění v průnicích prožitkových a hormonálních změn“ poukazuje na objevy v oboru psychoendokrinologie v distresem buzených normálních a chorobných psychosomatických pochodů.

  5. „Imunita mezi stresem, pamětí a somatopatologií“ předestírá současné odkrývání dávno tušených, nyní však experimentálně dokládaných vazeb duševní tísně a tělesnými onemocněními, podmíněnými sníženou obranyschopností organismu.

  6. „Stres a emoční paměť, imaginace a jazyk“ provádí psychologickými a mozkovými procesy zážitkového učení při vznikání psychosomatických poruch a při jejich léčbě psychologickými prostředky.

  7. „Plasticita duševních a tělesných funkcí a struktur“ ukazuje vzájemnou podmíněnost přechodných a přetrvávajících stavů psychosomaticky zdravých a psychosomaticky chorobných pochodů a dále i psychosomatické mechanismy psychoterapeutického a sebeúzdravného působení.

  Autor si pro tuto svou monografii předsevzal obtížný úkol: Na jedné straně se snaží nabídnout i biopsychologicky jen průměrně vzdělanému čtenáři text s patřičnou snahou srozumitelný, k tomu však na druhé straně chce i čtenáři po této stránce již dobře informovanému umožnit přístup k mnoha dalším poznatkům v tomto výzkumném a praktickém oboru. Vyřešil to obratně tím, že na místech, která si takové doplnění vyžadují, připojil drobným tiskem číslo, vztahující se k takto označené poznámce – nejčastěji stručnému popisu provedeného výzkumu, hypotéze, citaci atp. – v části publikace „Poznámky“, která je oddělena od vlastního textu a obsahuje rozsáhlou „rozšiřující“ látku“; ta má i při drobném tisku celkem 39 stran! – kterou lze buď průběžně studovat k doplnění, anebo ji pominout. Podobně impozantní je i soupis citovaných publikací, který zabírá 43 stran.

  Závěrem je na místě podotknout, že autor knihy žil v letech 1930-2018, přeložené vydání knihy vyšlo v originále v r. 2011 pod názvem Gehirn, Psyche und Körper ve Stuttgartu a do češtiny je přeložili (podle autora této recenze mimořádně kvalitně!) Jaromír Kabát a Kristýna Lucáková.

  autor recenze: doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

  -


 • Rüegg, Johann Caspar: Mozek, duše a tělo - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková,

  https://www.online-psycholog.com/l/mozek-duse-a-telo-neurobiologie-psychosomatiky-a-psychoterapie-johann-caspar-ruegg/

  „Change your mind and you change your brain“. Základní a nosná myšlenka knihy s názvem Mozek, duše a tělo autora Johanna Caspara Rüegga, švýcarského lékaře, emeritního profesora fyziologie, nositele ceny Adolfa Ficka za zásluhy ve fyziologii, výzkumníka, který se během svého života aktivně zabýval otázkami psychosomatiky a snažil se odborníkům i laické veřejnosti přibližovat výsledky výzkumů z oblasti neurobiologie a toho, jak lidské myšlení a prožívání ovlivňuje tělesné procesy, jaký dopad má psychoterapie na fungování i strukturu mozku a v neposlední řadě také toho, jak procesy v těle ovlivňují naši psychiku. Řadou výzkumných zjištění dokládá ve své knize nejen fakt, že způsob našeho myšlení ovlivňuje výrazně procesy, jež v našem těle probíhají i funkci různých vnitřních orgánů, ale vysvětluje čtenářům i to, že naše myšlení a prožívání mění přímo strukturu jednotlivých neuronů, paměťové spoje v mozku a podílí se na prevenci či vzniku a rozvoji somatických onemocnění.

  Velmi podrobný obsah nám napoví, že budeme v první kapitole seznámeni nejprve s neuro-psychofyziologickými základy, s neurochemií mozku, zobrazovacími metodami, díky nimž je možné sledovat mozek při myšlení, s neuronální plasticitou, pamětí, se zjištěním, že predispozice k úzkosti a neurastenii mohou být způsobeny molekulárním defektem, s popisem toho, jak funguje mozek schizofrenních pacientů, jak probíhají kognitivní procesy apod. Druhá kapitola se zaměřuje na fyziologii a psychosomatiku chronických bolestí, na paměť bolesti, psychosomatické bolesti, vliv stresu na vznik a vnímání bolesti, na to, jak mozek bolest tlumí i to, proč mají fyzicky trestané děti tendenci vnímat bolest výrazněji než děti bez této rané zkušenosti. Ve třetí kapitole je pozornost věnována tomu, jak mozek a psychika působí na srdce a krevní oběh, proč mají deprese a úzkosti vliv na vznik a rozvoj onemocnění srdce, jak vzniká a jak se rozvíjí vysoký krevní tlak, jak je ovlivňován stresem, jaké jsou vztahy mezi mozkovou kůrou a srdečními funkcemi, co se děje v těle při panických atakách a jaký vliv má na tělo i psychiku aktivace autonomního nervového systému. V následující kapitole se pak autor zabývá psychoendokrinologií, stresovými hormony, látkovou výměnou, posttraumatickou stresovou poruchou, kontrolou a zvládáním stresu. Podrobněji zde popisuje také vzájemné působení psychosociálních faktorů a hormonů. Na psychoendokrinologii navazuje psychoimunologie s tématy psychoonkologie, podmiňování imunitní odpovědi a recipročního vztahu mezi mozkem a imunitním systémem.

  Šestá a sedmá kapitola jsou věnovány psychosomatice a psychoterapii, zabývají se Freudovým přínosem v oblasti psychosomatiky, vysvětlují principy teorie učení, modely stresu, věnují se raným dětským zážitkům, ukládání emocí do „emocionální paměti“, možnostem, jak se emocionální paměť „maže“ a mění pomocí znovuvybavení, vysvětlují odborně změny způsobené využitím KBT, imaginace, autosugesce, meditace či spirituality, popisují vliv jazyka a kultury na utváření mozkových spojů a představují poznatky týkající se neuroplasticity, neurogeneze a „samoúzdravného“ potenciálu mozku. Podle autora jsou pocity spokojenosti dovednostmi, které si lze osvojit podobně jako hru na hudební nástroj, což dokládá vědeckými poznatky.

  Samotný text knihy končí na str. 211 a navazuje na něj bezmála sto stran věnovaných autorovi, literatuře, vysvětlujícím a doplňujícím poznámkám k textu a rejstříku pojmů. Autor v knize usiloval o srozumitelnost pro co nejširší okruh čtenářů, nicméně řada pasáží je odborná a předpokládá znalosti z oblasti biochemie či neurobiologie. Z toho důvodu je publikace určena především studentům či odborníkům z oblasti medicíny či psychologie, jimž přináší řadu podnětných a přínosných vědeckých poznatků, kritických úvah a inspirací pro další výzkumy. Pro psychology jsou zajímavé mimo jiné pasáže věnované psychoterapii a vlivu tzv. „mluvicí medicíny“ na strukturu a fungování mozku, na tělesné fungování, imunitu, vnímání bolesti apod. Chyběly mi zde osobně novější poznatky o tzv. „zrcadlových neuronech“, ale na zmínku o nich je možno narazit v poznámkách v závěru knihy.

  -


 • Rüegg, Johann Caspar: Mozek, duše a tělo - autor recenze: Mgr. et Mgr. Pavla Koucká

  Nejspíše jste slyšeli věty jako: „Spadl mi kámen ze srdce.“ / „Srdce mi poskočilo radostí.“ / „Zlomilo mi to srdce.“ „Leží mi to v žaludku“ / „Hnulo mi to žlučí.“

  Taková rčení skutečně mají své opodstatnění a Rüegova kniha nám je poodkrývá. Například u „zlomeného srdce“ se dozvíme, že vzniká vytrvalým intenzivním drážděním sympatiku (části vegetativního nervového systému). V důsledku této stimulace je srdce zaplaveno adrenalinem a noradrenalinem. Vzniká srdeční nedostatečnost, bolest na hrudi, dušnost a pokles krevního tlaku — stejně jako u infarktu myokardu. Naštěstí zde však není poškozen srdeční sval, nedochází k nekrózám a stav lze upravit kardiotoniky či uklidňujícími slovy, případně odezní i sám.

  Podobně se dozvíme mnoho zajímavostí o působení hormonů a vlivu neuromediátorů, o tom, jak funguje paměť i jak lze paměťovou stopu měnit.

  V kostce je vysvětleno působení autonomního nervového systému: stimulující vliv sympatiku, utlumující parasympatikus a střevní nervový systém se stem milionů neuronů, někdy přezdívaný břišní mozek. Dočteme se o základech fungování imunitního systému a o jemném vyvažování, aby reagoval dost, ale ne příliš. Mimochodem: víte, že alergii lze zapomenout?

  Velká kapitola je věnována stresu. Jak se se stresem vypořádáváme, záleží na naší genetické výbavě, na významu, který stresu přisuzujeme, na našich předchozích zkušenostech jakož i na našem přesvědčení či víře, že je v našich silách události zvládnout. Dokonce se zdá, že právě toto přesvědčení je zásadním rozdílem, jenž určuje, zda situaci vnímáme jako výzvu, či jako trauma.

  Kniha Mozek, duše a tělo zdůrazňuje přepis našich zkušeností do struktury mozku. Vše, co nás ovlivní, se zapíše do mozku a tak jej formuje. Dokonce i „pouhé“ myšlenky. Jednoduchým dokladem skutečnosti, že samotné myšlenky mění struktru a funkci mozku, může být mentální hra ka klavír. I když si při takovém cvičení pouze představujeme, že hrajeme, aniž bychom na klavír sáhli, zobrazovací metody mozku ukazují, že oblast, jež ovládá pohyby prstů, se následně zvětšila. Skutečnost, že myšlenka mění mozek, je přitom klíčová například v psychoterapii.

  Pro čtenáře bez biologických základů může být kniha místy složitá a můžeme se oprávněně tázat, zda je potřebné kupříkladu skutečnost, že dlouhodobý stres zvyšuje sklon k dráždivosti a nervozitě, dokládat následující kaskádou dějů: neurotransmiter noradrenalin je tvořen přes řadu mezistupňů z aminokyseliny tyrosin, přičemž řídícím enzymem této tvorby je tyrosinhydroxyláza. Chronický stres zvyšuje aktivitu sympatiku a z pregangliových nervových zakončení je uvolňován kromě acetylcholinu i peptidický kotransmiter neuropeptid Y. Ten pak v postgangliových neuronech způsobuje zvýšenou tvorbu cAMP, jenž aktivuje proteinkinázu, která z adenosintrifosfátu odštěpí fosfátovou skupinu a přenese ji na molekulu tyrosinhydroxylázy. Navázání fosfátové skupiny zvyšuje enzymatickou aktivitu tohoto enzymu a tudíž rychlost syntézy noradrenalinu. Ten pak zvýší krevní tlak i puls a celkově aktivuje organismus směrem k „bojové pohotovosti“, jež se může projevit jako nervozita.

  Abychom věděli, že stres zvyšuje sklon k dráždivosti a nervozitě, nepotřebujeme samozřejmě znát přesný sled chemických procesů. Na druhou stranu pochopení mechanismu, jak stres v těle onu zvýšenou dráždivost způsobí, posunuje naše vědění na kvalitativně jinou úroveň. Pokud patříte k lidem, kterým nestačí říci „takhle to je“, a toužíte nahlédnout principy a mechanismy, jak psychické ovlivňuje fyzické a naopak, pak pro vás bude kniha skvělým čtením.

  Jen je škoda, že toto, v německém origiále již páté vydání knihy, u nás vychází s desetiletým zpožděním. Neurobiologie je obor, který se intenzivně vyvíjí a zahrnutí poznatků poslední dekády by knize slušelo.

  autor recenze: Mgr. et Mgr. Pavla Koucká
  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  -


 • Rüegg, Johann Caspar: Mozek, duše a tělo - autor recenze: Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  Již pře více než dvěma tisíci let řečtí lékaři měli poznatky o závislosti činnosti lidské mysli na činnosti mozku, když se pokoušeli léčit vojáky, kteří v boji utrpěli zranění mozku. a brzy se toho ujali filosofové, kteří dospěli, obrazně řečenoi, ke dvojímu pojetí vyjádřené dvěm odlišnými výroky: „duše a její mozek“

  spiritualismu) nebo „mozek a jeho duše“ (materialismus). Spor o povahu tohoto vztahu tvrvá v oboru „filosofii mysli! dodnes a obor psychosomatiky prokázal oboustrannou závislost, to je nejen vliv mozku na dušebvní život, ale i naopak, vliv duševního života na činnost mozku a tím i na fyziologii organismu.

  Autor recenzované publikace, svýcarský lékař prof. Rűegg (držitel doktorátu z medicíny a filosofie), který po dvacetiletém studiu psychosomatických vztahů potvrdil základní princip psychosomatiky o vzájemné interakci mezi psychikou a tělem a svcým syntetickým dílem, které je poředmětem naší recenze, přispěl k pohloubení poznatkú medicíny i psychologie, to je léčení mysli a těla či psychosomatických aspektů lidského zdraví. O různých psychologických poojetích vztahů mezi psychickou a nervovou činností, pojednává stručně Gerd Rudolf v předmluvě v předmětné knize naší recenze a prvního psychosomatika pokládá Descartesa v jeho „psychosomatickém textu Pojednání o vášních duše“,

  Obsahem Rűeggova díla je však především podrobné, mnoho nových poznatků i

  podnětů pro přemýšlení o vztazích mezi myslí a tělem z hlediska zdraví. V první, úvodní části knihy se pojednává o základech neuro-psychofyziologie (vztah chování k neurochemii mozku, genů a neurotransmiterům, o zobrazovacích metodách činnosti mozlu při myšlení, uvádějí se příklady vztažných psychosomatických onemocněnbí. Druhá část knihy je o psychofyziologii a psychosomatice chronických bolestí; třetí část pojednávíá o tom „jak mozek a psychika působí na srdce a krevní oběh“; čtvará část je věnována psychoendokrinologii (s dominantní tématikou stresu, emocí a hormonů); pátá část pojednává o psychoimunologii, další o psychosomatice (kromě mnoha jiného, o emocioální paměti a poslední sedmá část je pojmenována „neuronální plasticita a ´hovořící medicína“ a její obsah je velmi psychologický (traumatické zážitky, „jak myšlení mění mozek“, účinky medotace a mnnohé další). Studovat tuto knihu se vyplatí jak lékařům, tak i psychologům i filosofům.

  autor recenze: Prof. PhDr. Milan Nakonečný
  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  -

Čtenářské recenze


 • Rüegg, Johann Caspar: Mozek, duše a tělo - autor recenze: Tereza Myslivcová

  http://casopisagora.cz/2020/08/mozek-duse-a-telo-neurobiologie-psychosomatiky-a-psychoterapie/

  Autor knihy byl švýcarský lékař věnující se oboru fyziologie svalu a kardiovaskulárního systému, dlouhodobě a intenzivně se však zabýval též neurobiologickou psychosomatikou.

  Již v úvodním slovu, které této knize věnuje Gerd Rudolf, je zmíněna nutnost dnešní medicíny, se sklonem k biologismu, zaměřit svou pozornost ke schopnosti „porozumět nemoci i zdraví v napětí, které se vytváří mezi biologickou povahou tělesnosti člověka a jeho duševní přirozeností“. Předkládaná kniha staví na biologických základech psychosomatiky a dává si za cíl vysvětlit, jak naše emoce a mysl mohou ovlivnit zdraví těla a naopak.

  Kniha obsahuje veliké množství aktualizovaných zdrojů (více než 100 stran v knize) a dalších bezmála 60 stran je věnovaných poznámkám, které rozšiřují základní text. Je tedy již na první pohled patrné, že čtenář v rukou drží odborný přehled těch nejaktuálnějších poznatků ze světa psychosomatické medicíny.

  Kniha je rozdělena do 7 kapitol:

  • Neuro-psychofyziologické základy
  • Fyziologie a psychosomatika chronických bolestí,
  • Jak mozek a psychika působí na srdce a krevní oběh
  • Psychoendokrinologie – stres, emoce a hormony
  • Psychoimunologie – Mozek a imunitní systém
  • Psychosomatika, psychoterapie a paměť
  • Neurální plasticita a „hovořící medicína“

  Pro mě osobně byly poslední dvě zmíněné kapitoly informačně nejzajímavější a nejpřínosnější.

  Z kapitoly, která se věnuje úloze paměti v psychosomatických procesech, bych zde ráda zmínila především tu část, která se věnuje roli implicitní paměti při rozvoji posttraumatických stresových poruchách nebo v raném dětství (zhruba do 4 let věku dítěte, tedy do doby, než se začnou informace ukládat do paměti exekutivní). Autor zde předkládá velmi příjemným a čtivým způsobem celou řadu výzkumů a evidence-based poznatků právě o těchto dvou způsobech kódování informací o prožitých událostech a následně se věnuje popisu, jak mohou tyto události zasahovat do našeho způsobu myšlení, prožívání a v neposlední řadě i somatického fungování.

  Velmi plynule pak navazuje kapitola shrnující poznatky o neurální plasticitě – poznatky nejen o psychoterapii („hovořící medicíně“) ale i o dalších aktivitách, které způsobují změny v synaptických propojeních neurálních sítí, tedy jejich výsledkem jsou strukturální změny lidského mozku. Jedná se tak o neurobiologicky podložené důkazy o tom, že i velmi těžká traumata lze léčit za pomocí terapie.

  Pokud si čtenář myslí, že drží v ruce knihu, kterou zhltne jedním dechem, možná bude trochu zklamaný. Osobně jsem musela knihu několikrát odložit a postupně se k ní vrátit. Jsem si však jistá, že držíte v ruce „poklad“, malou encyklopedii shrnutí veškerých aktuálních poznatků z oblasti psychosomatické medicíny. Text sám o sobě je pro mé účely dostatečný, uspokojí ale i náročnějšího čtenáře, a to díky dostupným poznámkám a odkazům na téměř 350 zdrojů, ze kterých může čtenář dále čerpat.

  Autor zde několikrát zmiňuje nutnost medicíny brát v potaz i ducha, mysl. Osobně bych dodala, že ani psychologové by neměli zapomínat na důležitou úlohu těla v procesu terapie a nehledět na něj jen jako na zdroj nonverbálních informací, ale také jako na možného „parťáka“, kterého lze zapojit do ozdravného terapeutického procesu a zefektivnit tak průběh celé terapie.

  - 20.01.2021


 • Rüegg, Johann Caspar: Mozek, duše a tělo - autor recenze: Mgr. Ivana Novotná

  https://www.alfabet.cz/pece-o-sebe/mozek-duse-a-telo-recenze-knihy/

  Kniha Mozek, duše a tělo uznávaného švýcarského lékaře v oboru fyziologie a autora několika publikací o psychosomatice Johanna Caspara Rüegga má podtitul Neurobiologie psychosomatiky a psychoterapie. O významu a popularitě knihy svědčí i to, že jde již o páté vydání.

  Rüegg se na 200 stranách zabývá základní otázkou psychosomatiky směřující k tomu, jak na sebe tělo a duše navzájem působí. Otázka, která v průběhu dějin zaměstnala mnoho vědců a myslitelů. Již dlouho víme, že psychosomatická onemocnění mají často svou příčinu ve stresu a traumatických zkušenostech, které jsou – nevědomě – uloženy v paměti.

  Autor knihu rozdělil do sedmi kapitol, ve kterých přibližuje, jak může mozek a psychika ovlivnit zdraví našeho těla. Začíná obecnějším vhledem do neurobiologie v kapitole nazvané Úvod – neuro-psychofyziologické základy. V ní popisuje neurochemii mozku, jeho vývoj (včetně raného dětského) a souvislost s psychosomatikou. V druhé kapitole Fyziologie a psychosomatika chronických bolestí se zabývá chronickou bolestí. Následuje kapitola věnovaná srdci a krevnímu oběhu Jak mozek a psychika působí na srdce a krevní oběh. To, jak stres a úzkost ovlivňují látkovou výměnu v těle a produkci hormonů přibližuje v kapitole Psychoendokrinologie – stres, emoce a hormony. O nesporných souvislostech mezi mozkem a imunitou či o podmiňování imunitního systému pojednává pátá kapitola Psychoimunologie: Mozek a imunitní systém.

  Psychosomatice jako takové jsou věnovány dvě poslední kapitoly. V kapitole Psychosomatika, psychoterapie a paměť se věnuje teoriím učení, emocionální paměti. Dále tomu, jak jazyk a myšlenky ovlivňují neuronální sítě nebo obrovské síle imaginace a jejímu vlivu na naše zdraví. Závěrečná sedmá kapitola pojednává o depresi, bolesti a o „samoúzdravném potenciálu“ mozku. Rüegg se zde mimo jiné zabývá interakcí genů a vlivu prostředí při traumatických zážitcích. Dotkne se pojmu implicitní paměť a nevědomí. I proto je kapitola nazvána Neuronální plasticita a „hovořící medicína“.

  Jak se dočteme neuroplasticita – schopnost mozku sama sebe měnit – je pro naše duševní zdraví nezbytná. Významným způsobem v tom pomáhá právě i „hovořící medicína“.

  V každé kapitole se čtenář dozví mnohé o fyziologickém fungování těla a zároveň se seznámí s konkrétními příklady nezpochybnitelných experimentů, na kterých autor dokládá svá tvrzení s pomocí EBM („evidence based medicine“).

  V závěru knihy nechybí několik stran odkazů na citovanou literaturu. Výhodou knihy je, že každá kapitola je uceleným, přehledným a výstižným celkem. To umožňuje se k tématu mnohokrát vracet.

  Mozek, duše a tělo je dílem, které by nemělo chybět v knihovně odborníků z pomáhajících profesí. Lze ji doporučit i laickým čtenářům, kteří se chtějí hlouběji seznámit s neurobiologií těla a zajímají se o náhled na zdraví a nemoc v bio-psycho-sociálních souvislostech. I všem těm, kteří vnímají zodpovědnost za vlastní duševní i fyzické zdraví.

  - 02.11.2020


 • Rüegg, Johann Caspar: Mozek, duše a tělo - autor recenze: Káťa Moravcová

  https://knihazaknihou.cz/mozek-duse-a-telo/

  V posledních dekádách lékaři předkládají stále více důkazů o plasticitě mozku a jeho schopnosti reagovat na lidské emoce, vzpomínky, fantazii, získané návyky a tím podmiňovat či léčit různá psychosomatická onemocnění. Pokud svůj čas věnujete skvělé knize Prof. MUDr. PhDr. Johanna Caspara Rüegera († 2018) mj. zjistíte, že psychické trauma se člověku může „propsat“ až do genetické informace jeho mozkové tkáně, naštěstí „to jde opravit“… Jak? Dozvíte se již v 5. (německém) rozšířeném vydání titulu Mozek, duše a tělo, který nyní vychází česky v nakladatelství Portál.

  Summa summarum

  Kniha vychází v kvalitní pevné vazbě s tvrdými deskami a je tištěna na sněhobílém papíře. Již při letmém listování knihou si jistě povšimnete, že text je doplněn o názorná schémata, díky kterým čtenář lépe pochopí předkládaný text. Každé ze 7 témat / částí knihy je uvedeno základními poznatky z anatomie, fyziologie a neurologie, tudíž následný text věnující se mj. psychosomatickým poruchám není pro čtenáře „španělskou vesnicí“ .

  7 částí knihy:

  Úvodní slovo

  Předmluva k pátému vydání

  Předmluva k prvnímu vydání

  1 Úvod – neuro-psychofyziologické základy

  2 Fyziologie a psychosomatika chronických bolestí

  3 Jak mozek a psychika působí na srdce a krevní oběh

  4 Psychoendokrinologie: Stres, emoce a hormony

  5 Psychoimunologie: Mozek a imunitní systém

  6 Psychosomatika, psychoterapie a paměť

  7 Neuronální plasticita a „hovořící medicína“

  Na knize mě zaujaly zejména části věnované chronické bolesti, imunitnímu systému a vztahu mezi neuronální plasticitou a psychoterapií, neboť tato témata patří v současné době mezi nejaktuálnější. Publikace se mi četla hezky, na překážku v porozumění nebyl ani odborný obsah, protože text je podaný srozumitelně a nekomplikovaným stylem.

  Hodnocení: 100% ¦ ¦

  “ … Damasio hovoří o „somatických markerech“. Somatickým označením dostanou představy a vzpomínky své emocionální zabarvení. Přitom se reaktivují výše zmíněné senzomotorické oblasti mozkové kůry, jakoby se v mozku prezentovaná emocionální reakce právě odehrávala “ v přímém přenosu“. Z toho důvodu jsme obvykle trochu smutní, když si vzpomeneme na dávné neštěstí… "

  autor recenze: Káťa Moravcová
  https://knihazaknihou.cz/mozek-duse-a-telo/

  - 16.07.2020


 • Rüegg, Johann Caspar: Mozek, duše a tělo - autor recenze: Taťána Kročková

  http://www.kultura21.cz/zdravi-a-zivotni-styl/20638-mozek-duse-a-telo-neurobiologie-psychosomatiky-a-psychoterapie

  Pokud si chcete přečíst opravdu zajímavou knížku a máte koule na odborné pojmy z oblasti neurobiologie, psychologie, psychiatrie a medicíny, pak směle do čtení knihy s příznačným názvem Mozek, duše a tělo z nakladatelství Portál. Tato publikace vás seznámí s fungováním lidského mozku a úzkým vztahem mezi trojicí zmíněnou již v názvu knihy - mozkem, lidskou duší a tělem.

  Psychosomatika se dostává do stále většího popředí zájmu. Jak to všechno funguje? Souvislost mozku, hormonů, neurotransmiterů a psychických pochodů i fyziologie a nemocí těla je jasně prokazatelná z mnoha vědeckých výzkumů v oblasti neurobiologie. Odborná publikace, jejímž autorem je významný švýcarský neurobiolog, vás může nesmírně obohatit o cenné informace ze světa medicíny a biologie lidského těla.

  Jak fungují hormony v lidském těle a co všechno může způsobit vysoká hladina kortizolu? Jak je to se serotoninem a za co všechno je zodpovědný? Kde přesně se nacházejí kořeny mnoha psychosomatických onemocnění? Co se děje po zranění mozku? Jaký vliv mají na funkci mozku raná psychická traumata, deprese, fyzická bolest, strach nebo degenerativní onemocnění? Jak může pomoci psychoterapie - ovlivňuje skrze mozkové funkce fyziologické procesy v těle a pomáhá při léčbě somatického onemocnění? Jakou váhu má při léčbě vlídné slovo lékaře a jak se chová tělo nemocné rakovinou ve chvílích vysokého stresu - a ve chvíli, kdy je psychika vyrovnaná a člověk věří, že se uzdraví? Jak naše psychika ovlivňuje imunitní systém a odolnost vůči nemocem? Na tyto otázky a mnohé další vám kniha odpoví.

  Publikace je odborná, ale srozumitelně napsaná pro všechny zájemce o tato témata. V němčině byla již vydána po páté v rozšířeném a aktualizovaném vydání. Těšit se můžete na aktuální témata týkající se příčin a léčby chronické bolesti, oblasti kardiovaskulárního systému, endokrinologie, imunity a vzájemné souvislosti neuroplasticity a psychoterapie. Knížka je opravdu nesmírně zajímavá a doplněná konkrétními příklady a výzkumy.

  - 16.07.2020


 • Rüegg, Johann Caspar: Mozek, duše a tělo - autor recenze: ?

  https://www.facebook.com/recistecz/posts/2540028479646978

  Co dělají logopedky, naskytne-li se vzácná chvíle volna? ?? Pokud zrovna nevytváříme nové materiály pro pacienty, věnujeme se samostudiu....??

  Z této novinky od Nakladatelství Portál jsem nesmírně nadšená a doporučuji ji všem mým kolegům a kolegyním, lékařům a lékařkám, psychoterapeutům a vlastně komukoliv, koho zajímá psychosomatika.

  Mozek, duše a tělo. Jak už samotný název napovídá, tato publikace se věnuje složitým otázkám a interakcím psychických a tělesných procesů. Dozvíte se mnoho zajímavostí a jasných argumentů o nemožnosti oddělení psychických a tělesných znaků zdraví a nemoci.

  “..nejdůležitějším prostředkem v léčbě je lékař sám...”

  “..slova mohou rozstonat - ublížit -, ale i přispět k úzdravě...”

  Kniha je plná neskutečně zajímavých informací, příkladů, myšlenek a je pro mě velmi inspirativní.

  Já vidím v psychosomatice a celostní medicíně velkou budoucnost. To, jak může mozek a psychika ovlivnit naše zdraví (a naopak), je zkrátka fascinující.

  A jak to vnímáte vy?

  - 23.06.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)