Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ

Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ

Jungwirthová, Iva

Portál, 2015

329 Kč263 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy. Podle psycholožky Ivy Jungwirthové téměř u všech dětí, které špatně slyší, stojí za to pokusit se o integraci do běžné školy. Jaké vady sluchu se u dětí mohou vyskytnout? Vady sluchu se podle závažnosti dělí na lehkou, střední a těžkou nedoslýchavost a na praktickou hluchotu. Mít sluchovou vadu neznamená, že člověk neslyší nic, stejně jako u zrakových vad i zde existuje různá míra závažnosti postižení sluchu. Důelžitá není diagnóza, ale jak dítě se sluchadly nebo s kochleárním implantátem vnímá mluvenou řeč. Ve speciálních školách těmto dětem chybí především to, co jim může dát pouze integrace - pozitivní vrstevnické řečové vzory a běžné sociální prostředí.

Autorka vysvětluje, co s sebou nese vada sluchu, provází čtenáře přehledem pomůcek, které děti s vadou sluchu používají, a podrobně rozebírá výchovně-vzdělávací proces ve škole. Zdůrazňuje důležitost komunikace školy s rodiči a také s odborníky, provádí čtenáře možnostmi, které dává současná legislativa, a nabízí zkušenosti a návody z praxe.

Iva Jungwirthová pracuje v Rané péči Čechy Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. S integrací dětí se sluchovým postižením do mateřských i základních škol má dlouholetou profesní zkušenost .

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0944-7

 • Počet stran / vazba:192 / Brožovaná

 • Rok vydání:2015

 • Kód:22206101

 • EAN:9788026209447

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Jungwirthová, Iva: Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ - recenzent Mgr. Jitka Motejzíková

  Iva Jungwirthová: Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ

  Kniha autorky Ivy Jungwirthové, zkušené poradkyně a psycholožky Rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam, představuje bezesporu kvalitní zdroj informací pro všechny strany zúčastněné procesu integrace dítěte se sluchovým postižením do běžné mateřské a základní školy (autorka se zaměřuje především na předškolní věk a mladší školní věk).

  Primárně je kniha určena pro učitele, kteří s dětmi pracují nebo budou pracovat, velmi užitečná je i pro rodiče dětí, pracovníky speciálně pedagogických center a psychologických poraden či pro studenty pedagogických oborů. Všichni ti v ní najdou mnoho užitečných informací a rad, které využijí v praxi.

  To je také hlavní klad publikace: její přímé zaměření na praxi. To ocení zejména pedagogové, kteří s dětmi se sluchovým postižením nemají dosud žádné zkušenosti a kteří mohou mít obavy, jak práci se sluchově postiženým dítětem zvládnou. Kniha jim přinese nejen dostatek konkrétních doporučení a postupů založených na praktických zkušenostech, ale také potřebnou podporu, povzbuzení a pozitivní motivaci.

  Iva Jungwirthová totiž integraci dětí se sluchovým postižením jednoznačně podporuje a na mnoha příkladech ukazuje, že je přínosná a vhodná pro velkou část dětí s různým typem sluchového postižení – pokud je jejich sluchová vada dobře kompenzována a pokud dostanou tu podporu, kterou potřebují. Vychází při tom z aktuální situace, která je charakteristická rychlým tempem vývoje a zvyšováním výkonnosti technických kompenzačních pomůcek, zejména sluchadel a kochleárních implantátů. To, co nebylo možné ještě před dvaceti lety, je možné dnes: pokud děti dostanou včas vhodnou technickou pomůcku, je obvykle jejich sluchová vada do velké míry kompenzována. Proces integrace je tím tedy výrazně usnadněn.

  V knize jsou kromě praktických informací také teoretické informace o sluchovém postižení. Čtenáři se dozví o fungování sluchového ústrojí, o typech sluchových vad, jejich diagnostice a kompenzaci, o specificích komunikace lidí se sluchovým postižením i o možnostech jejich vzdělávání. Díky tomu si mohou utvořit o sluchovém postižení komplexnější představu a pochopit potřebné souvislosti. Teoretické informace jsou prezentovány v přiměřeném rozsahu a srozumitelnou formou.

  Stěžejní a nejobsáhlejší část publikace je věnovaná integraci do mateřské školy, jako první vzdělávací instituce, do které je dítě integrováno mezi slyšící vrstevníky, a také integraci do školy základní. Autorka prochází postupně celý proces integrace, od přípravy na nástup do školky, přes její formální zabezpečení, přípravu učitelů, tipy pro komunikaci učitelů s rodiči a poradenským zařízením, které má integraci na starosti, až po praktické rady do různých činností, se kterými dítě přijde ve školce do styku. U základní školy se zase věnuje jednotlivým předmětům a specifikům jejich výuky pro dítě se sluchovým postižením. Praktická doporučení jsou doplňována krátkými kazuistikami integrovaných dětí, které dokládají popisované situace a velmi dobře doplní a podpoří informativní text. Autorka vychází ze své dlouholeté praxe, proto se detailně věnuje různým situacím, které mohou nastat a se kterými se setkala, a v případě popisu nějaké komplikace, k níž v procesu integrace může dojít, pak nabízí postup efektivního řešení.

  Zejména učitelé i rodiče tak mají k dispozici knihu, která jim poskytne velké množství konkrétních a praktických informací a která tak může podpořit kvalitu a úspěšnost integrace dítěte se sluchovým postižením do školky a školy.

  Autorka knihy zdůrazňuje, že „odlišného jen tolik, kolik je potřeba, ne více“. Jednoznačně preferuje se co nejvíce přiblížit slyšící většinové společnosti, a naopak co nejvíce minimalizovat odlišnost – tedy sluchové postižení. To je pohled, se kterým je možné polemizovat. I když se autorka snaží o objektivní přístup, přesto může mít čtenář po přečtení knihy dojem, že být „jiný, odlišný“ je něco spíše nežádoucího, méně hodnotného. Školy pro sluchově postižené a znakový jazyk jsou něco, co přichází na řadu, až když všechno ostatní selže. Znamená to, že jsou horší? Neslyšící lidé používající ke komunikaci znakový jazyk jsou prezentováni jako ti, „kteří obvykle kvůli závažné vadě sluchu a nekvalitním sluchadlům nemají vytvořenu srozumitelnou mluvenou řeč a často nerozumí ani složitějšímu psanému textu“, aniž by byly vysvětleny širší souvislosti... Čtenáři tak mohou získat zkreslený pohled na život neslyšících a nedoslýchavých lidí. Kdo z rodičů by se výše uvedeného popisu nelekl a neudělal všechno pro to, aby se jeho dítě do takové situace nedostalo?

  Je potřeba si uvědomit, že autorka svým pohledem na způsob výchovy dítěte se sluchovým postižením ovlivňuje velké množství čtenářů. Na tom, že je někdo jiný, že má odlišné potřeby a projevuje se jinak – třeba tím, že používá znakový jazyk – ale není nic špatného. Nejde o to sluchové postižení nějak zdůrazňovat nebo mu všechno podřizovat, ale spíše o to nevnímat ho jako něco negativního, co je třeba „napravit“. Každé dítě se sluchovým postižením prochází obdobím/i, kdy svou odlišnost od ostatních řeší a hledá si k ní cestu a také se rozhoduje, jak ji začlení do svého obrazu o sobě. Pokud od svých rodičů (a od svého okolí) přijme pohled, že být neslyšící je problém, může mu to v této situaci spíše uškodit. Bude pro něj například těžší vyrovnat se s případnými neúspěchy či náročnými situacemi, které se v procesu integrace do běžných škol mohou – zejména ve starším školním věku – objevit. Proto je důležité k této oblasti přistupovat velmi citlivě.

  Až na tuto výhradu však mohu knihu více než doporučit.

  Mgr. Jitka Motejzíková

  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  -

 • Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ: Jungwirthová, Iva - recenzent doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

  Knihu Dítě se sluchovým postižením v mateřské a základní škole napsala PhDr. Ing. Iva Jungwirthová na základě svých dlouholetých zkušeností z praxe poradce rané péče a psychologa s dětmi se sluchovým postižením a jejich rodiči.

  Na 190 stranách textu rozděleného do šesti kapitol jsou prezentována vzájemně provázaná témata týkající se diagnostiky sluchu, kompenzačních pomůcek, způsobu komunikace a možností vzdělávání na preprimárním a primárním stupni. Jednotlivé kapitoly a subkapitoly jsou proporcionálně zpracovány, uváděné informace jsou autorkou promyšleně sestaveny tak, aby na sebe logicky navazovaly. Zařazení obrázků přispívá k srozumitelnosti celého textu, jeho čtivost doplňuje řada příběhů ze života dětí se sluchovým postižením a mnoho konkrétních doporučení vložených do jednotlivých tematických pasáží.

  V úvodní části knihy autorka vysvětluje odborné termíny vážící se ke sluchovému postižení. Způsob, který zvolila, je srozumitelný pro všechny, kdo budou knihu číst - pro učitele, kteří nejsou speciálními pedagogy, pro rodiče a prarodiče dětí se sluchovým postižením i pro širokou veřejnost. Díky vhodně zvoleným jazykovým prostředkům jsou informace přístupné i těm, co nejsou odborníky v oblasti surdopedie či audiologie, ale přesto potřebují vědět co nejvíce o sluchovém postižení a způsobu jak vychovávat a vzdělávat děti, které sluchová vada limituje v řadě životních situací.

  Autorka vytvořila velmi korektní text, v němž pohlíží na integraci dětí se sluchovým postižením do škol běžného vzdělávacího proudu velmi racionálně. Je si vědoma všech úskalí, která integrace s sebou často přináší a neobává se o nich hovořit. Nepropaguje integraci za „každou cenu“, ale přesto dává rodičům dětí se sluchovým postižením naději, že jejich dítě nebude vyloučeno ze společnosti. Učitelům naznačuje cestu, jak mohou těmto dětem pomáhat při zvládání školních povinností a usnadnit jim společné vzdělávání s ostatními dětmi.

  Rodiče dětí se sluchovým postižením i učitelé ocení, že publikace je pozitivně laděna. Po jejím přečtení budou jistě povzbuzeni ujištěním autorky, že řadu situací lze vyřešit vzájemnou ochotou hledat způsoby, cesty, přístupy jak zvládat výchovu a vzdělávání dětí se sluchovým postižením, nejen v integrovaných podmínkách.

  Na závěr bych ráda citovala větu Jiřiny Čermákové z Předmluvy k této knize, protože i já „..se těším, až budu doporučovat knihu těm, kdo jsou na začátku…“ , ale dodávám, že text je inspirativní i pro ty, kteří již o sluchovém postižení něco vědí.

  V Olomouci 30.1. 2016

  doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

  Recenze byl zpracována pro nakladatelství Portál

  -

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)