Poruchy učení

Poruchy učení

Zelinková, Olga

Portál, 2015

297 Kč252 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha, o jejíž úspěšnosti svědčí to, že toto vydání je celkově již desáté. Vývoj v této oblasti u nás i v zahraničí je velmi rychlý jak v důsledku rostoucího napojení ČR na zahraniční organizace, tak vlivem aktivit MŠMT ČR (nové metodické pokyny, pokyny k integraci). Proto autorka celou knihu důkladně přepracovala a doplnila o nové informace a zkušenosti týkající se základních tematických okruhů (terminologie, příčiny a projevy poruch učení, diagnostika a reedukace jednotlivých typů poruch). Nově zahrnula témata, jež jsou zvláště aktuální (žáci s poruchami učení na vyšších stupních školy, výuka cizích jazyků apod.).
Kniha je určena učitelům všech typů škol, studentům pedagogiky, pracovníků poradenských zařízení a rodičům.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0875-4

 • Počet stran / vazba:264 / Brožovaná

 • Rok vydání:2015

 • Kód:22202509

 • EAN:9788026208754

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

 • Zelinková, Olga: Poruchy učení - autor recenze: Pavla Skládalová
  http://atakpisu.blogspot.com/2018/08/kniha-poruchy-uceni.html

  Musím se vám hned v úvodu přiznat, že tento příspěvek se mi nepsal právě nejlépe. Jak již napovídá samotný název knihy, ta je ze své podstaty specifická tak nějak vším - tématem, odborností, zacílením na okruh čtenářů. Proto, pro lepší porozumění následujícímu textu, na začátek uvádím přehled používaných zkratek a pojmů. Tak s chutí do toho.

  SPU - specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie)

  dyslexie - porucha osvojování čtenářských dovedností

  dysgrafie - porucha osvojování psaní

  dysortografie - porucha osvojování pravopisu

  dyskalkulie - porucha osvojování matematických dovedností

  dyspraxie - porucha osvojování motorických funkcí

  ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou

  ADD - porucha pozornosti bez hyperaktivity

  IVP - individuální vzdělávací plán (učitel vytvoří plán, co má žák během roku probrat)

  PPP - pedagogicko-psychologická poradna

  hodiny reedukace - hodiny, ve kterých se pomocí speciálně pedagogických postupů "napravují" jednotlivé poruchy

  Specifické poruchy učení, zejména dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADHD, jsou v dnešní době velmi diskutovaným tématem. O to více, když v každé třídě základní školy najdete s podobnými poruchami učení minimálně dvě tři děti, a to nemluvím o těch, které do PPP buď přestaly docházet, nebo s nimi rodiče do poradny nešli vůbec.

  Jako každá mince má dvě strany, tak i tato "situace" ve třídě si žádá obrovské nasazení samotného učitele a také žáka (a doma rodičů). Dítě se často potýká s demotivovaností způsobenou např. malými pokroky, neúspěchem, stagnací v napravování poruch učení, na druhém stupni ZŠ navíc míšenou s projevy puberty. Na druhé straně stojí učitel (učitelé), jenž by se měl ve třídě stejným dílem věnovat žákům bez specifických poruch učení, nadaným žákům a žákům se specifickými poruchami učení, to vše kombinované současným trendem přistupovat individuálně ke každému žákovi. Nemluvě o hodinách reedukace, jež si na menších školách zajišťují samotní učitelé českého jazyka, speciálních přípravách, sestavování IVP apod.

  A proto, jste-li zejména začínající učitel, jenž se v praxi se žákem se SPU setkává poprvé a s reedukací si neví rady už vůbec, nebo pedagog, jenž by si chtěl doplnit své stávající znalosti a zkušenosti, sáhněte prosím po publikaci Poruchy učení. Autorkou knihy je Olga Zelinková, speciální pedagožka a veliká kapacita ve svém oboru, jež starší vydání této knihy přepracovala a doplnila o nejnovější poznatky.

  Kniha sestává z dvaceti tří kapitol. První čtyři jsou spíše obecnějšího rázu. Předkládají základní pojmy a definice, uvažují nad příčinami SPU, zabývají se projevy a diagnostikou SPU.

  V následujících deseti kapitolách se z oblasti teoretické přesouváme do roviny praktické. Prostor je věnován reedukaci a nápravě SPU. V jednotlivých kapitolách autorka nejprve popisuje projevy konkrétní poruchy učení a poté učiteli předkládá postupy a návody, jak se žákem chyby v hodinách reedukace napravovat a jak s ním pracovat v "běžné" hodině. Oceňuji, že se Olga Zelinková snažila vše co nejvíce doplňovat o příklady z praxe a výsledky nejnovějších zahraničních i českých studií. Každou kapitolu dovršila seznamem vhodných kompenzačních pomůcek, učebnic a pracovních sešitů pro žáky se SPU.

  V dalších kapitolách se autorka zamýšlí nad problematikou vyučování cizích jazyků, zejména u dětí s dyslexií, nad projevy SPU u žáků na druhém stupni ZŠ a zda se dá zavčasu diagnostikovat rizikové dítě již v předškolním věku. Otevírá otázku, u nás zatím méně diskutovanou, poruchy zvané dyspraxie a příčin ADHD.

  Jsem ráda, že velký prostor dala autorka i hodnocení a klasifikaci žáků se SPU a sestavování individuálních vzdělávacích plánů, jež doplnila konkrétními ukázkami z praxe. Příjemným bonusem je dále tabulka Charakteristika klasifikačních stupňů (= jak mám slovně popsat to, když např. chci dát žákovi z českého jazyka dvojku) a Formulář pro IVP.

  Publikaci uzavírá tzv. Kauzistika. Jinými slovy - na jednom místě je zdokumentováno dlouhodobé sledování vývoje chlapce se SPU, zhodnoceny zvolené přístupy a opatření.

  Jistě čekáte na to, jak se mi kniha Poruchy učení četla. Čtenář si musí předně uvědomit, že jde o velice odbornou publikaci, a nemůže proto očekávat jednoduché čtení a uvolněný jazyk. I když jsem takto ke knize od samého začátku přistupovala, přesto jsem měla trošku problém se do odborného textu a terminologie vpravit.

  Z předešlého tedy jasně vyplývá, komu je publikace určena - učitelům všech typů škol, studentům pedagogiky, pracovníkům pedagogických zařízení. A jak knihu hodnotím já? Z pozice pedagožky - jsem opravdu nadšená. Nemohu ale úplně souhlasit s doporučením na přebalu knihy, kde je uvedeno, že publikace je určena i rodičům. Myslím si, že publikace je natolik odborná, že by rodič (a jakákoli laická veřejnost) tak úplně nevěděl, jak s danými informacemi a postupy naložit. Proto bych jako rodič spíše volila nějakou populárně naučnou publikaci zabývající se touto problematikou.

  Na úplný závěr bych ráda uvedla poznatek, který mě velice zaujal: 

  Už od vysoké školy slýchám, že žákům se SPU by se nemělo nic opravovat červenou barvou. Ale zauvažovali jste někdy, proč tomu tak je? Vysvětlení je prosté (a lehce aplikovatelné i na děti  bez SPU) - když dítě vidí chybu zvýrazněnou červeně, ještě více si ji zapamatuje. (s. 107)

  - 05.09.2018

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)