Předškolní pedagogika

Předškolní pedagogika

Průcha, Jan; Koťátková, Soňa

Portál, 2013

295 Kč251 Kč

SklademDotisk

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha poskytuje základní úvod do studia předškolní pedagogiky jako hlavního studijního oboru na středních a vyšších odborných školách pedagogického směru. Přináší nejen teoretické poučení, ale i ukázky z praxe v mateřských školách. V kapitolách jsou připravena shrnutí a otázky z jednotlivých tematických oblastí. Učebnice je doplněna o zjištění z výzkumů objasňujících praxi a o definice hlavních termínů důležitých pro výkon profese učitele v mateřských školách. Je určena především studentkám a studentům na příslušných typech škol, pedagogům vyučujícím tento předmět, ale i učitelkám mateřských škol a dalším zájemcům o problematiku předškolního vzdělávání.

Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c. je přední odborník v oblasti pedagogické teorie a výzkumu, pracuje jako nezávislý expert a konzultant a vysokoškolský pedagog. V posledních letech vydal mj. knihy Moderní pedagogika, Srovnávací pedagogika, Multikulturní výchova, Dětská řeč a komunikace, je spoluautorem Pedagogického slovníku a Pedagogické encyklopedie.

PaedDr. Soňa Koťátková, Ph. D. je vedoucí oddělení předškolní pedagogiky na katedře primární pedagogiky PedF UK. Vyučuje předměty se základem v předškolní pedagogice, vede pedagogickou praxi a věnuje se dalšímu vzdělávání učitelek mateřských škol. Vydala mj. knihy Dítě a mateřská škola, Hry v mateřské škole v teorii a praxi.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Učebnice pro střední a vyšší odborné školy

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0495-4

 • Počet stran / vazba:184 / Pevná

 • Rok vydání:2013

 • Kód:21501601

 • EAN:9788026204954

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Předškolní vzdělávání je v zemích Evropské unie, ale i např. USA a Austrálii, považováno za jeden z mála účinných prostředků, jak zlepšit sociální a ekonomické vyhlídky celé společnosti. Jeho kvalitou se proto zabývá řada výzkumů. V českém prostředí zůstává téma předškolního vzdělávání na okraji zájmu. V souvislosti s kurikulární reformou byla největší pozornost doposud věnována především základnímu a střednímu školství.

  Učebnici „Předškolní pedagogika“ můžeme považovat za prvotní počin, který reaguje na potřebu proměny předškolního vzdělávání v kontextu celospolečenských změn naší společnosti. Jak sami autoři uvádějí, zaplňuje mezeru, která tu po dlouhé roky existovala v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. Cílovou kategorií, které je učebnice určena, jsou studenti středních a vyšších odborných škol v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, mohou ji však využít i studenti příbuzných oborů. Dle mého názoru se může stát recenzovaná publikace fundamentálním východiskem studia oboru Učitelství pro mateřské školy také na pedagogických fakultách, zvláště pro studenty, kteří neabsolvovali střední školy s pedagogickým zaměřením. Stejně dobře může sloužit samotným vzdělavatelům budoucích učitelů, neboť Učitelství pro mateřské školy je v terciárním vzdělávání poměrně mladý obor a jeho pokrytí domácí odbornou literaturou tohoto typu je velmi potřebné.

  Oba autoři patří k renomovaným vědeckým pracovníkům. Přesto, nebo možná právě proto, že jejich profesní dráhy jsou odlišné, podařilo se jim uchopit problematiku současného předškolního vzdělávání komplexně a to jak z hlediska teorie, tak praxe. Za cenné považuji začlenění tzv. objasňujících rámců, které uvádějí konkrétní příklady z praxe a vhodně dokreslují teoretická poučení. V pochopení profesních dovedností učitelů mateřských škol čtenáři výrazně napomáhají uvedená výzkumná zjištění. Oceňuji odkazy jak na české, tak zahraniční autory, kteří se představovanou problematikou zabývali. Na škodu je, že v literárních odkazech je uvedena jen základní literatura a chybí některé primární zdroje.

  Zpracovávaná problematika je logicky strukturována a kapitoly na sebe smysluplně navazují. Autoři seznamují s jednotlivými tématy předškolní pedagogiky stručně, ale srozumitelně. Velmi vhodné je zakončení každé kapitoly shrnutím, otázkami a úkoly. Studenty vedou nikoli k jednoznačným odpovědím, ale k zamyšlení a argumentaci. Tím přispívají k rozvoji zejména komunikačních schopností, což rozvíjí klíčové kompetence studentů, jakými jsou komunikační kompetence, kompetence k učení a k řešení problémů.

  Kniha je členěna do tří částí. První část obsahuje deset kapitol, které jsou věnovány výhradně pedagogické problematice předškolního vzdělávání. Otevírá je otázka Co je to pedagogika? V odpovědi na ni autoři objasňují pojmy edukace, učení, v tabulce (s. 22) jednoduše shrnují strukturu teorie pedagogické vědy a používají také termín mezigenerační učení. Právě tento termín vytváří základ pro širší diskuzi nad problematikou dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a silně ovlivňuje nově se tvořící podobu tzv. inkluzívního vzdělávání. Zasahuje nejen předškolní vzdělávání, ale celý vzdělávací systém. V knize se toto téma otevírá na několika dalších místech (např. s. 33, 42, 144). Nejen toto téma, ale např. multikulturnost a s tím související různorodá hodnotová orientace dětí či výuka cizího jazyka v mateřské škole umožňují čtenáři hlubší vhled do problematiky předškolního vzdělávání.

  Třetí kapitola je překvapivě věnována pouze jedné z oblastí dětského vývoje a to vývoji řečového a komunikačního aparátu. Autory vedly k tomuto rozhodnutí zřejmě problémy, které se v současném předškolním vzdělávání v této oblasti dlouhodobě objevují. Právě nedostatečnosti v řečových a komunikačních dovednostech dětí jsou nejčastější příčinou vysokého procenta odkladů školní docházky. Přesto, že řeč má zcela jistě výsostní postavení v celkovém rozvoji dítěte, očekávala bych, že v souladu s celostním pojetím učení bude i ostatním oblastem rozvoje dítěte věnován prostor jako např. v kapitole 7 Co děti v mateřské škole získají.

  Za velmi zdařilé naopak považuji kapitoly čtvrtou a pátou, které výstižně popisují nedirektivní přístupy a demokratický styl práce učitele mateřské školy a poskytují věrohodný obraz vzdělávání dětí předškolního věku v kontextu celoživotního učení.

  Šestá, nejrozsáhlejší kapitola, je věnovaná legislativním a kurikulárním východiskům pedagogické činnosti v mateřské škole. Její součástí jsou práva dítěte, která by měla být oporou práce každého učitele. Dalším aktuálním tématem, kterému se autoři v této kapitole věnují, je evaluace školy. Tím však výčet témat nekončí. Velkou pozornost věnují problematice homogenity a heterogenity tříd. Uvádějí neoddiskutovatelná pozitiva, která trend heterogenity dětem přináší. Mezi nejvýznamnější patří, že nevyčleňuje děti s různými odlišnostmi včetně věkových, a přirozeně modeluje život v běžné společnosti, do které děti vrůstají. Na straně druhé, jak autoři zdůrazňují, heterogenita zvyšuje nároky na práci učitele, především na organizaci a přípravu vzdělávacích aktivit.

  Při seznamování studentů s obsahem školního vzdělávacího programu se autoři dopustili drobné nepřesnosti. Požadovaných sedm okruhů, jak je uvádí RVP PV (s. 38 – 39) shrnuli do tří. Mohli bychom polemizovat o závažnosti daných okruhů ŠVP, přesto by neměly být sdružovány, neboť uvedené zúžení obsahu školního vzdělávacího programu může působit na čtenáře dezinformačně. Tím spíš, že zde jde o učebnici uvádějící studenty do základního systému vědní (a praktické) disciplíny Předškolní pedagogika, který by pro ně měl být přehledný a smysluplný.

  Osmá kapitola uzavírá problematiku předškolního vzdělávání v České republice. Historický exkurz do vzniku institucionálního vzdělávání dětí předškolního věku střídají statistické informace o počtech mateřských škol, učitelů a účasti na předškolním vzdělávání v posledních deseti letech. Kapitola ústí do polemiky zamýšlející se nad dualitou v přípravě učitelů mateřských škol.

  Poslední dvě kapitoly, devátá a desátá, jsou věnovány alternativním koncepcím předškolního vzdělávání a vybraným údajům ze vzdělávání dětí předškolního věku v zahraničí.

  Druhá část publikace seznamuje se základy příbuzných pedagogických disciplín, např. pedagogickou psychologií, pedagogickou diagnostikou a speciální pedagogikou, v jejichž společných přesazích je možné koncipovat a realizovat předškolní výchovu.

  Závěrečná, třetí část, s názvem Pedagogický výzkum v absolventských a jiných studentských pracích, se může jevit v učebnici pro střední a vyšší odborné školy jako nadstandardní. Má však významný motivační charakter. Autorům nešlo o to seznámit čtenáře s podstatou výzkumné činnosti či podat výklad o výzkumných metodách. Odkazují na odbornou literaturu, která tyto informace poskytuje. Zjednodušenou formou probouzejí ve studentech zájem o pedagogické poznání prostřednictvím empirického výzkumu. Právě tato část publikace může pomoci také vysokoškolským studentům, ale i učitelům v praxi pochopit, že pedagogika jako věda se skládá ze dvou složek – teorie a výzkumu, které od sebe nelze odtrhnout. Provádět výzkumná šetření v mateřských školách často naráží na nepochopení a nesouhlas učitelů. Výzkumníci se tak mnohdy potýkají s problémem získat dostatečně velký výzkumný vzorek, který by přinesl relevantní zjištění o realitě předškolního vzdělávání. Můžeme doufat, že právě tato kapitola pomůže budoucím učitelům pochopit přínosy výzkumů a zapojit je do budování poznatkové báze oboru předškolní pedagogika.

  Pro lepší orientaci studentů při praktickém řešení úkolů spojených s jejich závěrečnými pracemi je mj. uveden příklad výzkumného šetření jednoho ze studentů přímo z řad vyšších odborných škol. Přináší informace o struktuře práce, cílech a metodách výzkumu a zejména o zajímavých nálezech.

  Zpracovaná učebnice má jednoznačně velký potenciál zkvalitnit vzdělávání studentů v oborech připravujících učitele mateřských škol a rozšířit a prohloubit znalosti všech, kteří budou v oblasti předškolního vzdělávání působit. Za její největší přínos považuji doplnění teoretických východisek o konkrétní příklady z praxe a výzkumná zjištění, která přibližují čtenářům problematiku předškolního vzdělávání v přirozených a logických souvislostech.

  Zora Syslová
  Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,
  Katedra primární pedagogiky

  Zdroj: Ped. orientace (č. 5/2013)

  - Průcha J., Koťátková S. Předškolní pedagogika – rec. Z. Syslová

Čtenářské recenze

 • Díky za super knížku, myslím, že to bude hodně dobrá učebnice pro SPgŠ i VOŠ.

  - 03.09.2013

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)