Psychodiagnostika dospělých

Psychodiagnostika dospělých

Svoboda, Mojmír; Humpolíček, Pavel; Šnorek, Václav

Portál, 2013

575 Kč489 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Publikace, která vychází ze starší knihy M. Svobody Psychologická diagnostika dospělých, komplexně pojednává o psychodiagnostice dospělých. V první části uvádí stručný přehled hlavních metodologických požadavků, věnuje se etickým otázkám psychodiagnostické činnosti, pojednává též o psychologické diagnostice online.
V dalším oddílu se věnuje klasifikaci metod, popisuje základní klinické přístupy. Následuje výčeta popis metod splňujících psychometrická kritéria: zde je zvláštní pozornost věnována testům inteligence a testům kognitivních funkcí a organického poškození CNS. Podrobně jsou popsány významné testy, které se u nás začaly užívat nedávno a plně odrážejí současný stav psychologických poznatků (např. nejnovější verze WAIS-III, WMS-III i řada testů užívaných v neuropsychologii). Část týkající se testů osobnosti je otevřena kapitolou o projektivních metodách, kde je – vedle Bohmovy klasifikace – velká pozornost věnována komprehenzivnímu systému interpretace. Rorschachova testu podle Exnera. Rovněž je značně rozšířeno pojednání o interpretačních postupech u testu TAT. Kapitola o dotazníkových metodách je obohacena o mnohé nové metody, které se objevily v uplynulých letech a s nimiž psychologové již pracují nebo v dohledné době pracovat budou. Kniha je uzavřena pojendáním o budoucnosti psychodiagnostické práce a o psaní psychologických nálezů.
Publikace je určena pro studenty, praktikující psychology i další odborníky, kteří přicházejí do kontaktu s výsledky psychodiagnostické činnosti či ji sami provádějí.
Kniha vychází s podporou Vědecké rady skladatelství Portál.
Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., pracuje v Psychologickém ústavu FF MU v Brně, který dlouhá léta vedl. Kromě Psychologické diagnostiky dospělých vyšly v Portálu jím editované knihy Psychopatologie a psychiatrie a Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Podílel se i na dalších publikacích.
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., je odborný asistent klinické psychologie a vedoucí Psychologického ústavu FF MU v Brně. V oblasti psychodiagnostiky se zaměřuje na metody projektivní a neuropsychologické. Působí také jako lektor a terapeut.
Mgr. Václav Šnorek je odborným asistentem na katedře psychologie a speciální pedagogiky při Zdravotně sociální fakultě JČU a klinickým psychologem Nemocnice České Budějovice. Působí rovněž jako lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Institutu klinické psychologie.

Obsah knihy - pdf

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0363-6

 • Počet stran / vazba:488 / Pevná

 • Rok vydání:2013

 • Kód:21109501

 • EAN:9788026203636

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Zrelý autor naberá vekom nielen skúsenosti, ale aj šikovných spoluautorov do týmu. To urobil aj prof.Svoboda z Masarykovej univerzity v Brne, autor viacerých monografií o klinickej psychodiagnostike dospelých aj detí. Na tieto diela súčasná monografia nadväzuje, ale v mnohom ich inovuje a dopĺňa.

  Prvá časť práce sa venuje metodologickým otázkam psychodiagnostiky. Rieši základné otázky psychometrických kritérií na diagnostické metódy, uvádza ich prehľad a klasifikáciu. Osobitný dôraz kladie na problém etických zásad, ktorý je stále veľmi aktuálny v psychologickej praxi. Up-to-date je podkapitola o počítačovom a internetovom testovaní. Zaujímavé údaje o monitoringu užívaných metód v českom prostredí sa opierajú o empirické výskumy autorov.

  Druhá časť je venovaná klinickým metódam – pozorovaniu, rozhovoru a anamnéze. Dôraz, ktorý kladú autori na túto časť psychologickej metodológie je dobrou odpoveďou na starú dilemu psychodiagnostiky, či sa klinickí psychológovia majú pri svojich diferenciálno-diagnostických úvahách opierať hlavne o výsledky testových metód, alebo sa majú pokúšať intepretovať tieto nálezy v kontexte anamnézy a klinického „dojmu“. Otvorenou otázkou ostáva dostatočne intenzívny tréning poslucháčov psychológie v tejto oblasti metód.

  Tretia časť monografie sa venuje testovým metódam, ktoré člení na dve veľké skupiny – výkonové testy a testy osobnosti. Okrem klasických výkonových metód merania intelektu, pamäti a ďalších psychických funkcií, je pomerne značná pozornosť venovaná aj neuropsychologickej diagnostike. Recenzenta zvlášť teší, že popri veľmi rozsiahlom a aktuálnom prehľade sebaposudzovacích škál a dotazníkov osobnosti sa venuje tak značná časť práce projektívnym metódam. Najmä pri Rorschachovej metóde sa zdôrazňuje, že na československú tradíciu reprezentovanú autormi ako boli Dobrotka, Nevole, Říčan a spol, ktorá nadväzovala na klasické diela H.Rorschacha a E.Bohma, sa v našej praxi čoraz viac pracuje s modernejším exnerovským prístupom, reprezentovaným monografiou Poláka a Obucha. Autori kriticky hodnotia aj ďalšie klasické projektívne emtódy ako sú TAT, Kresba postavy, Szondiho test ai. Jadrová časť knihy o testových je napísaná veľmi štrukturovane a prehľadne, pri každej metóde uvedený popis testu, štandardizácia, administrácia, hodnotenie a interpretácia. Z tohto dôvodu je dobrým prameňom nielen pre študentov psychológie, ale aj pre oborníkov z iných oblastí, ktorí bývajú konzumenti našich nálezov (lekári, učitelia, personalisti a pod).

  Záverčná časť knihy sa venuje písaniu psychologického nálezu s výstižnými kazuistickými ilustráciami jednotlivých prístupov napr. nálezov orientovaných klinicky, testovo, exploračne-testovo, naratívne a nálezov orientovaných na zložky osobnosti.

  Recenzovanú knihu odporúčame nielen študentom psychológie, ale aj všetkým v praxi pôsobiacim psychológom, ktorí chcú udržiavať krok s vývojom psychodiagnostiky.

  prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

  Zveřejněno v časopise Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika č. 2/2013

  - Svoboda M.(ed), Humpolíček P., Šnorek V.: Psychodiagnostika dospělých - rec. A. Heretik

 • Psychodiagnostika dospělých renomovaného autora M. Svobody a jeho spoluautorů navazuje a obsahově souvisí s publikacemi Psychodiagnostika dětí a mládeže (Praha: Portál, 2001) a Psychologická diagnostika dospělých (Praha: Portál, 1999), které rovněž vznikly pod vedením prof. M. Svobody. Psychologická problematika diagnostiky dětí i dospělých ve své podstatě i širších etických, metodologických i praktických souvislostech je nepochybně velmi aktuální a je třeba jí věnovat pozornost a oslovit odborníky na výkon profese psychologa se připravující, stejně jako ty, kteří se v psychologické praxi pohybují. Z tohoto hlediska je na místě předloženou publikaci opravdu ocenit.

  Publikace je členěna do čtyřech nestejně rozsáhlých částí. První část patří základním metodologickým otázkám psychologické diagnostiky, jsou v ní prezentovány tradiční otázky (kupříkladu kapitola 8. Základní vlastnosti testů či 10. Klasifikace psychodiagnostických metod) i novější problematika (6. kapitola Počítačové a internetové testování) psychologické diagnostiky. Celý text této části provází řada adekvátních a důležitých etických postřehů, včetně aktuálních otázek používání a využívaní diagnostických metod v ne/psychologické praxi. K těmto otázkám se autoři jasně vyjadřují v souladu s požadavky psychologické praxe u nás i v zahraničí.

  Druhá část nazvaná Klinické metody obrací pozornost čtenáře na postupy, které umožňují poznání konkrétního jedince v jeho „komplexnosti a jedinečnosti“. Zatímco anamnéza a analýza spontánních produktů jsou popsány stručně a standardně, pozorování a rozhovor podrobněji. V subkapitole věnované pozorování je nabídnut inspirativní postup při sledování jedince při psychologickém vyšetření, subkapitola zaměřená na rozhovor sleduje zejména techniky vevedení rozhovoru s ohledem na běžnou psychologickou praxi.

  Třetí část práce je nejrozsáhlejší, věnuje se relevantně vybraným testovým psychologickým metodám. Pečlivě, informativně, čtenářsky příjemně a srozumitelně seznamuje s vybranými testy ze skupiny výkonových i osobnostních. Každá z uvedených metod je dobře popsaná, je jasné, komu je určená; některé představují ukázky zadání či zpracování. V této části nevidím žádné rezervy, je velmi zdařilá.

  Psychologický nález je názvem poslední čtvrté části, která se na několika stránkách věnuje charakteru a podobě různě orientovaných psychologických nálezů. Postup prezentace je v textu publikace takový, že nejprve je stručně (možná až příliš stručně) popsán druh nálezu a k němu je připojena ilustrativní kazuistika. To je čtenářsky vděčné a názorné, ale s ohledem na cílovou skupinu čtenářů bych ocenila, kdyby ke každé podobě psychologického nálezu byl připojen podrobnější komentář, např. o možnostech využití právě tohoto typu nálezu, v jaké oblasti psychologické praxe se s ním můžeme setkat nejčastěji apod.

  Závěrem jen mohu shrnout, že autorský tým pod vedením prof. PhDr. Mojmíra Svobody, CSc. zpracoval kvalitní odbornou publikaci, která je založená na relevantní metodologické a etické bázi a má značný poznatkový i inspirativní potenciál.

   

   

  Praha, květen 2013
  doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

   

  Text zveřejněn v časopise Psychologie pro praxi (3-4/2013).

  - Svoboda, M. (ed.), Humpolíček, P., Šnorek, V.  Psychodiagnostika dospělých. - rec. I. Gillernová

 • Publikácia vznikla ako prepracovaná a rozšírená verzia Psychologickej diagnostiky dospělých (344 s. vs. 488 s.), ktorá vyšla v nezmenenej podobe v troch vydaniach (1999, 2005, 2010) a tvorí, možno povedať, jej základ a koncepciu – slovami hlavného autora a editora publikácie v jej úvode – „je zameraná na metódy používané českými psychológmi a aplikované na českú populáciu“. V značnej miere rozširuje doterajšiu dvojicu ucelených publikácií, z ktorých druhá, Psychodiagnostika dětí a mládeže (Portál, 2001 a ďalšie vydania), je zameraná v súlade s jej názvom.

  Tí, ktorí poznajú publikáciu Psychologická diagnostika dospělých, si iste všimnú preštruktúrovanie prezentácie jednotlivých testových metód, v súlade s ich aktuálnym stavom a používanosťou, v dôsledku čoho niektoré metódy „vypadli“ z pôvodného zoznamu, iné zas boli do zoznamu doplnené.

  V záujme poskytnutia aktuálnych informácii Mojmír Svoboda, autor pôvodnej publikácie, Psychologická diagnostika dospělých, kooptoval za spoluautorov Pavla Humpolíčka a Václava Šnoreka. Prvý z nich prispel k inovácii kapitoly venovanej základným vlastnostiam testov, častí kapitol o neuropsychologických metódach, dotazníkových metódach a testoch inteligencie. Druhý zo spoluatorov rozšíril kapitolu, ktorá sa týka Rorschachovej metódy, o aktuálny exnerovský prístup k tejto projektívnej technike. Ostatné úpravy a doplnky pôvodného textu, najmä čo sa týka metód ako MMPI 2 a Tematicko apercepčný test, sú dielom Mojmíra Svobodu.

  Prvé kapitoly prepracovanej monografie poskytujú rozšírený, i keď stručný pohľad na vývoj psychologickej diagnostiky s vyzdvihnutím historických etáp psychologického testovania počnúc rokom 2200 pred našim letopočtom a končiac súčasnosťou. Zdôraznený je prínos vydavateľstiev ako Psychodiagnostické a didaktické testy, aktuálne Psychodiagnostika, Hogrefe-Testcentrum a spoločnosť CASSYS, ktoré vo významnej miere prispeli k rozširovaniu kvalitných, štandardizovaných testových metód nie len v Česku ale aj na Slovensku.

  Za nóvum možno považovať aj kapitolu o etických zásadách psychodiagnostickej práce, ktorá je stavaná na princípoch etického kódexu Americkej psychologickej asociácie (APA) a Európskej federácie psychologických asociácií (EFPA), odvolávajúc sa na zásadné publikácie v danej súvislosti – Standardy pro pedagogické a psychologické testování a Etika pro evropské psychology, ktoré vyšli v spolupráci vydavateľstiev Triton a Hogrefe-Testcentrum v rokoch 2001 a 2010. V publikácii nájdeme aj návrh klasifikácie psychodiagnostických metód podľa požiadaviek na vzdelanie ich užívateľov, známe z katalógov a z webovej stránky vydavateľstve Hogrefe-Testcentrum. Užitočná je aj kapitola „Sdělování výsledků vyšetření a ochrana dat“, ktorá sa zaoberá nie len nakladaním s výsledkami psychodiagnostického vyšetrenia v rôznych podobách psychologickej praxe ale aj etickými pravidlami diagnostikovania v rámci výskumu.

  Nesporne aktuálnou je aj kapitola Počítačové a internetové testování. Vedie k úvahám o ekvivalencii počítačovej administrácie testov s testami typu tužka-papier a upozorňuje tiež na možnosť ovplyvnenia výsledkov počítačovou anxietou klientov. V kapitole nachádzame tiež podnetné myšlienky aj kritické, až varovné výhrady ohľadne on-line testovania, vhodného pre isté typy výskumov, avšak nenahradzujúce osobný kontakt s klientom, ktorý prináša podstatne extenzívnejšie informácie aj v zmysle podnetov k rozšíreniu diagnostického rozhovoru.

  Prínosom je aj kapitola, v ktorej sú prezentované poznatky o užívaných psychodiagnostických metódach v českom prostredí. Dozvedáme sa napr., že prvú päticu najpoužívanejších testov, bez rozlíšenia špecializácie, tvoria Ravenove PM, IST, WAIS a Rorschachova metóda.

  Kapitola o základných vlastnostiach testov je tiež rozšírená, informácie o reliabilite a validite testov sú aktualizované.

  Kapitola Nové trendy v psychodiagnostike je v novom vydaní publikácie posunutá na jej začiatok, čím je daný akcent na nové postupy v psychodiagnotike, ktoré prináša výpočtová technika, samozrejme s určitými výhodami ale aj nevýhodami, ktoré sú zvlášť zdôrazňované s poukazom napr. na riziko „dehumanizácie“ vyšetrenia. Cenné sú odkazy na už existujúce systémy, konkrétne v Česku dostupný Hogrefe TestSystem (HTS) v jeho novej verzii, predstavujúci základný počítačový program a databázu pre administráciu, vyhodnotenie a archiváciu psychodiagnostických metód, navyše aj s modulom Net Testing, Web Edition či Portable Testing. Kapitola prináša informácie aj o metodologických pokrokoch v psychodiagnostike s poukazom na teóriu odpovede na položku (Item Response Theory) ako aj na možnosť počítačového adaptívneho testovania (Computerized Adaptive Testing), t. j. na možnosti interaktívneho testovania s prispôsobením sa úrovni schopností testovanej osoby. Kapitola je zakončená sympatickým a pravdivým výrokom: „... z diagnostického procesu nemůže nikdy vymizet interpersonální vztah psycholog –proband se všemi klady i zápory, ktoré k tomu patří“ (str. 56).

  Nosná časť publikácie, ktorá je venovaná klinickým a testovým metódam je bohato aktualizovaná. Napr. medzi jednodimenzionálnymi testami inteligencie nachádzame testy uvažovania a úsudku (BLS4), BOMAT-advanced (Bochumský maticový test) a Viedenský maticový test (VMT), medzi komplexnými testami inteligencie je v popredí WAIS-III a IST 2000 (Test štruktúry inteligencie). Určitou chybou krásy je opätovné ponechanie Testu intelektového potenciálu medzi komplexnými testami inteligencie.

  Medzi testami pamäti je akcent na treťom vydaní Wechslerovej škály pamäti (WMS-III), resp. na jeho skrátenej verzii – WMS-IIIa.

  Rozšírené sú aj skúšky parciálnych a kombinovaných schopností. Spomeňme len NQ-S (Záťažový test regulácie kognitívnych procesov alebo Test pozornosti d2.

  Pôvodná kapitola Testy organicity bola nahradená kapitolou Neuropsychologické metódy a je obohatená o ďalšie významné metódy – napr. Rey-Osterriethova komplexná figúra, dotazníkmi a škálami na zachytenie kognitívneho deficitu, demencie a tiež o počítačový program NEUROP-III.

  Testy osobnosti sú taktiež obohatené. Vyzdvihnime len rozvinutú kapitolu týkajúcu sa Rorschachovej metódy, ktorá popri klasickom Bohmovom systéme prináša podrobné informácie o Exnerovom systéme, ktorý je v celo svetom merítku mimoriadne aktuálny. Kapitola prináša informácie aj o vzdelávacích programoch v Exnerovom systéme, o počítačových asistenčných programoch ako aj o tzv. Rorschach Performance Assesment System (R-PAS), založenom na najnovších výskumných poznatkoch ohľadne Rorschachovej metódy.

  Podstatne detailnejšia je aj kapitola venovaná Tematicko apercepčnému testu (TAT), najmä čo sa týka prístupov k spracovaniu a k hodnoteniu získanej produkcie. K vzostupu popularity TAT zrejme prispeje aj jedinečná monografia Iva Čermáka, Táni Fikarovej a kol. Tematicko-apercepční test: Interpretační perspektivy (Psychoprof, 2012).

  Grafické projektívne techniky sú doplnené o Hárdiho Dynamický test kresby ľudskej postavy a ďalšie užitočné projektívne techniky založené na kresbe.

  Na margo projektívnych metód azda poznámka k Szondiho testu, ktorý viac prináleží do skupiny manipulačných projektívnych metód, resp. do skupiny metód voľby (analogicky s „Malým Lüsherom“) ako medzi verbálne projektívne metódy.

  Z dotazníkových metód sa žiada vyzdvihnúť podrobnejší opis Minnesotského multifázového osobnostného inventória-2 (MMPI-2), v jeho pôvodnej českej verzii vydanej Testcentrom v roku 2002. Nové, inovované české vydanie MMPI-2 (Testcentrum, 2013) s reštruktorovanými klinickými škálami, autorom nemohlo byť pred uzávierkou publikácie k dispozícii. Do kapitoly o dotazníkových metódach pribudlo samozrejme viacero dotazníkových metód, vydaných najmä v poslednom desaťročí v Hogrefe-Testecentrum – napr. Strategie zvládání stresu (SVF 78), Stress Profile, B-I-T II (Test profesních zájmů), PSSI (Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti), Dotazník „Big Five“, NEO pětifaktorový osobnostní inventář a mnohé ďalšie, vydané bratislavskou Psychodiagnostikou (napr. Diferenciální dotazník depresivity – DDF, Mikšíkove dotazníky, Mezinárodní rozhovor pro poruchy osobnosti - IPDE a iné).

  Publikácia končí kapitolou Psychologický nález, čo je logickým vyústením psychodiagnostického procesu, s početnými ilustratívnymi ukážkami jednotlivých možností písania psychologického nálezu.

  Psychodiagnostika dospělých je vydarená monografia skúsených psychodiagnostikov s bohatou psychodiagnostickou praxou, ktorí neposkytujú len prehľad psychodiagnostických metód ale aj vedia, čo psychológ v rámci psychodiagnostickej činnosti skutočne potrebuje. Pri prezentácii množstva psychoadignostických metód, ktorých počet z roka na rok rastie, je sympatický autormi vyzdvihnutý citát Richarda Allena – „test je tak kvalitný ako psychológ, ktorý s ním pracuje“ – ktorý by sme mali mať pri psychodiagnoistickej činnosti jasne na zreteli.

  Jednoznačne možno konštatovať, že publikácia spĺňa svoj účel – poskytuje ucelený prehľad o psychodiagnostike dospelých – a že ju možno prijať ako užitočnú pomôcku každého psychológa, ktorý sa venuje, či bude venovať psychodiagnostike.

  Robert Máthé

  - Mojmír Svoboda (ed.), Pavel Humpolíček, Václav Šnorek: Psychodiagnostika dospělých – rec. Robert Máthé

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)