Psychologická encyklopedie

Psychologická encyklopedie

Baštecká, Baudiš

Portál, 2009

499 Kč424 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Původní cena: 775 Kč, celková sleva: 36%


Aplikovaná psychologie
Publikace sestavená týmem našich předních odborníků představuje v ucelených statích současný stav bádání v oblasti aplikované psychologie a některých souvisejících disciplín. Obsah je strukturován do tematických bloků s jednotlivými hesly.Tato moderní encyklopedie by neměla chybět v knihovnách psychologů, psychiatrů, psychoterapeutů a dalších odborníků v pomáhajících profesích. Užitečným pomocníkem se může stát pro studenty psychologie a dalších humanitních oborů.
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., je klinická psycholožka s praxí v sociálních službách. V současné době působí a vzdělává v oblasti psychosociální krizové pomoci po neštěstích, supervize, standardů kvality a dalších sociálních a zdravotních témat.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-470-0

 • Počet stran / vazba:520 / Pevná

 • Rok vydání:2009

 • Kód:21601301

 • EAN:9788073674700

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Psychologická encyklopedie má 111 hesel. Redigovala ji a autorsky se na ní podílela spolu s dalšími 84 autory klinická psycholožka s velkou praxí v sociálních službách, PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. Plánován je ještě díl teoretický a díl zaměřený na duševní poruchy.
  Některé sousedící obory aplikované psychologie jsou zpracovány předními českými odborníky dále uvedených oborů. Najdeme v ní hesla jako je andragogika, pedagogika, logopedie, sociální práce, sociologie, behaviorální ekologie a etologie. Ukazují výhody spolupráce a vzájemné aplikační podpory.
  Mezioborové souvislosti a pomezí aplikované psychologie zachycují např. etiku v pomáhajících profesích, spiritualitu v psychologii, náročnou problematiku vědomí i alternativní postupy v psychologické diagnostice a terapií. U alternativních postupů by asi měla být ostřeji oddělena psychologie od pseudopsychologie.
  Poruchy sexuality, partnerství a rodiny jsou zpracovány erudovanými odborníky a hesla poskytují soudobé, bezpředsudeční pohledy na homosexualitu i partnerství osob stejného pohlaví. Týkají se též násilí v rodině a zanedbávání dětí.
  Krize, krizové intervence, krizová připravenost, stres a jejich zvládání jsou hesla velmi propracovaná.
  Pomáhající poradenství vykazuje vysoký standard zpracování, podložený dlouholetou zkušeností. Vedle již klasického předmanželského, manželského a rodinného poradenství vyniká svou novostí v České republice pastorační poradenství. Rozbor internetového poradenství, jeho možností ale ovšem i mezí, je proveden střízlivě a instruktivně.
  Klinické psychologii a psychoterapii je věnováno mnoho pozoruhodných hesel. Jejich pestrost svědčí o převažující orientaci českých i slovenských psychologů. Nejsou v ní hesla o duševních poruchách a poruchách chování, jež jsou plánována pro samostatný díl encyklopedie.
  Neuropsychologie je zpracována velice důkladně jediným autorem. Představuje se neuropsychologie obecná a vývojová, neuropsychologická diagnostika a rehabilitace, neuropsychologie jazyka a řeči.
  Psychologie práce a organizace je zastoupena řadou hesel. Separátně se pojednává o psychologii dopravní, forenzní, vojenské a ekonomické. Hesla jsou zpracována strukturovaně, přehledně a jsou dobře formulována.
  Nechybí ani kvalitní zpracování hesel psychologie pedagogické, školní, sportu, politické a psychologie masové komunikace.
  Každé heslo je opatřeno anglickým ekvivalentem, heslovými odkazy a doplněno literaturou. Rejstříky jsou podrobné. Životopisný rejstřík obsahuje 154 významných zahraničních psychologů a osobností příbuzných oborů. Předností této publikace je, že přes své primární určení odborníkům představuje též bohatý informační zdroj pro zainteresovanou veřejnost.

  Prof. Jiří Hoskovec
  Text je převzat se souhlasem autora i redakce E-psychologie
  Zdroj: E-psychologie (pdf)

  - Baštecká, B. (ed.).: Psychologická encyklopedie - Aplikovaná psychologie

 • Dlouho očekávaná kniha, která měla vyplnit mezeru v odborné literatuře o souhrnném přehledu aplikované psychologie, konečně vyšla. Autorský kolektiv tvořilo osmdesát pět především psychologů a psychiatrů, mezi nimi několik slovenských odborníků. Na knize pracoval tento odborný tým čtyři roky a bylo vypracováno celkem 111 abecedně řazených hesel. Se smyslem pro důležité souvislosti byly do knihy zařazeny i „některé sousedící obory aplikované psychologie“, jako např. andragogika, pedagogika, speciální pedagogika, sociologie, etologie a další. Dále sem byly zařazeny „mezioborové souvislosti a pomezí aplikované psychologie“, jako např. etika, alternativní postupy v psychologické diagnostice a terapii, vědomí z pohledu filozofie a další. Vlastní předmět knihy, aplikovaná psychologie, je pak rozdělen do několika tématických celků, v jejichž rámci jsou ještě probrána specifická vztažná témata, takže je každý konkrétní obor prezentován v zajímavých věcných, historických a dalších souvislostech. Např. tématický celek Klinická psychologie zahrnuje, kromě jiného, téma Duše a tělo ve zdraví a nemoci, pod něž jsou přiřazena hesla Bolest, Psychosomatika, Lékařská psychologie a další. Zajímavé, dnes velmi aktuální téma pozitivní psychologie (prof. J. Křivohlavý) zahrnuje ještě dílčí témata odpuštění, smysluplnosti a vděčnosti (zpracovaná týmž autorem). Hlavní tématické celky aplikované psychologie pak tvoří: Sexualita, partnerství, rodina a její poruchy, Krize, stres a zvládání, Pomáhající poradenství a psychoterapie (přístupy, formy, metody, školy, související pojmy – zahrnující hesla ze dvou oborů, pomáhajícího poradenství a psychoterapie), Klinická psychologie (Psychometrie a klinicko-psychologická diagnostika, Neuropsychologie), Psychologie práce a organizace, Některé resortní a oborové aplikace psychologie práce a organizace (dopravní, forenzní a další), Ekonomická psychologie (reklamy, trhu a další) a posléze celek Některé další obory aplikované psychologie, kam jsou zařazeny: pedagogická psychologie, školní psychologie, psychologie sportu, politická psychologie a psychologie masové komunikace.
  Samozřejmě, že v díle s tolika autory jsou různá hesla zpracována na různé úrovni a lze souhlasit, že se v obsahu knihy odráží „úroveň současné české psychologie“ a že: „Jsou jistě kvalitní profesionálové, kteří obor milují a umějí ho dělat, což neznamená že ho znají. Ti, kteří ho znají, o něm nemusí umět psát“. Lze však říci, že autoři této knihy jsou kvalitní profesionálové, kteří svůj obor znají a umějí o něm i psát různým osobitým způsobem. Čtenář rozhodně nebude knihou zklamán.

  Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  - Baštecká B. (ed.): Psychologická encyklopedie – Aplikovaná psychologie

 • Idea vzniku české psychologické encyklopedie, která se zrodila před lety v hlavě Dominika Dvořáka, je z jedné třetiny na světě. Šňůra s perlami zvanými obecná psychologie – poruchy – aplikace se začala navlékat od konce. Jak to ovlivní kvalitu hotového náhrdelníku, posoudí teoretici – přijdou nakonec.

  Zatím máme k dispozici soubor 111 hesel z pera 85 českých a slovenských autorů a autorek. Hesla jsou řazena abecedně. Seznam hesel je však jen jedním z devíti informačních zdrojů publikace. K dalším patří: obsah, tematický obsah, autorský kolektiv, předmluva, heslář, životopisný rejstřík, jmenný rejstřík, věcný rejstřík. Jejich počet a řazení jsou poněkud matoucí. Pomáhá vložení kartonových záložek.

  Nejširší čtenářskou obec zaujmou zejména hesla, která představují určitou pomoc v běžném životě: bolest, její význam a léčba, domácí násilí, komplex méněcennosti, masová komunikace, náhradní rodinná péče, sny, syndrom zavrženého rodiče, truchlení, zdravotní postižení, zvládání zátěže, krize a stresu, životní odolnost, životní styl.

  Diagnosticky zaměřené uživatele jistě zaujmou hesla: assessment centrum, dotazníkové metody, neuropsychologická diagnostika, pracovní výkon, projektivní metody, diagnostika inteligence, psychometrie a standardizace, psychosomatika, reliabilita, validita, výkonové testy, vývojové škály.

  Zájemcům o pomáhající profese jsou určena hesla: arteterapie, daseinsanalýza, feminismus v terapii, Gestalt terapie, hypnóza, kognitivně-behaviorální terapie, krizová intervence, logoterapie, narativní psychoterapie, neuropsychologická rehabilitace, pastorační poradenství, psychoanalýza, rodinná terapie, rogersovská terapie, skupinová psychoterapie, sociální práce, supervize, syndrom vyhoření, transakční analýza, vedení lidí, volba povolání.

  Zájemce o příbuzné a související obory patrně osloví hesla: lékařská psychologie, neuropsychologie obecná a vývojová, pedagogická psychologie, politická psychologie, pozitivní psychologie, pracovní psychologie, psychologie reklamy a trhu, psychologie sportu, psychologie zdraví, speciální pedagogika, školní psychologie, sociologie, vojenská/vojsková psychologie, výběr lidí.

  Odborníky nepřekvapí, že nejčastějšími oporami jsou pro autory hesel osobnosti, jako: J. Křivohlavý, S. Kratochvíl, Z. Matějček, P. Říčan, I. Plaňava, P. Kulišťák, R. Honzák, J. Hoskovec, E. Bakalář, I. Sobotková. Zahraničními osobnostmi, o něž se autoři encyklopedie opírají, jsou: S. Freud, A. Adler, C. G. Jung, Aristoteles a C. Rogers. Řidčeji než recenzent očekával, se objevila jména jako V. Vondráček, dvojice J. O. Prochaska a J. C. Norcross nebo I. Yalom. Čtenář se může těšit, že na ně, a nejen na ně, dojde v teoreticky výrazněji zaměřených dílech encyklopedie, na kterých se v nakladatelství Portál už pracuje.

  Před prací, kterou vykonala editorka encyklopedie Bohumíra Baštecká, je třeba smeknout. V tom dá recenzentovi jistě zapravdu každý, kdo se někdy pokusil dát dohromady třebas jen sborník konferenčních příspěvků.

  Pavel Hartl
  Zdroj: Psychologie dnes 2010/2

  - Baštecká (ed.): Encyklopedie aplikované psychologie
  Šnůra perel

Čtenářské recenze

Další informace

Čestné uznání
Čestné uznání za Psychologickou encyklopedii

Ocenění knihy
Kniha Psychologická encyklopedie – Aplikovaná psychologie získala čestné uznání odborné poroty v soutěži Slovník roku 2010.

PSYCHOLOGICKÁ ENCYKLOPEDIE BYLA UVEDENA DO ŽIVOTA

9. února 2010 se konal křest Psychologické encyklopedie – Aplikované encyklopedie, vůbec první české encyklopedie v oboru psychologie. V literární kavárně Academia v Praze se sešla vybraná společnost zástupců autorů, psychologů a médií. Přečtěte si, jak to probíhalo a jak kniha vznikala.

Psychologická encyklopedie vznikala čtyři roky. Pracovalo na ní 85 autorů z celé republiky i ze Slovenska pod vedením editorky PhDr. Bohumily Baštecké. S prvním nápadem vydat takové dílo přišel redaktor Portálu Dominik Dvořák, v jeho práci ho později vystřídala Lenka Běloušková a knihu dovedla v Portálu do konce redaktorka Alena Herbergová.

První strukturu hesláře encyklopedie navrhl také Dominik Dvořák. Původní záměr byl vydat Psychologickou encyklopedii zahrnující hesla systematicky pokrývající celou oblast psychologie, ovšem struktura jednotlivých hesel a možnost jejich zpracování se ukázaly natolik náročné, že došlo k rozdělení encyklopedie na tři části. Aplikovaná psychologie se pak stala nejucelenější oblastí, kterou bylo možné vydat jako první díl.

Kniha představuje ve 111 heslech současný stav bádání v oblasti aplikované psychologie a některých souvisejících disciplín. Obsah je strukturován do tematických bloků s jednotlivými hesly, která daný jev nejen popisují, ale nahlížejí také z roviny historické i současné. Publikace je doplněna nezbytnými náležitostmi lexikografického díla, jako jsou odkazy, zdroje, tematický obsah a rejstříky, mezi nimi i poměrně vzácný biografický.

Práce s mnoha autory je obecně náročnější než práce s jednotlivcem, ale paní editorka byla na autorský tým přísná a hlavně díky jejímu úsilí titul nakonec spatřil světlo světa. Dokázala mít kritický náhled na jednotlivá hesla a vyžadovala ho i od jednotlivých autorů, snažila se, aby hesla přinášela vždy i něco nového a zajímavého, současně byla velmi otevřená připomínkám ze strany redakce Portálu a dokázala na knize pracovat nejen po stránce odborné, ale i jazykové. Svým přístupem a znalostmi se zařadila mezi nejlepší editory, s nimiž Portál kdy pracoval. (Rozhovor s dr. Bašteckou si přečtěte zde.)

Knihu uvedl „do života“ prof. Jiří Hoskovec, který po celou dobu zpracování knihy byl dr. Baštecké poradcem a konzultantem. A „křest“ provedl vskutku slavnostně – poklepem labutího pera namočeného v sektu. Labuť totiž symbolizuje světlo a také Psychologická encyklopedie má vyzařovat co nejlépe světlo poznání.

Odborná veřejnost reagovala na vydání Psychologické encyklopedie velice kladně a ocenila nakladatelskou činnost Portálu, který se vydávání psychologické literatury věnuje téměř od počátku svého působení.

Křest PSE
Křest PSE2
Křest PSE3

ROZHOVOR S PhDr. BOHUMILOU BAŠTECKOU, Ph.D.
ROZHOVOR S PhDr. BOHUMILOU BAŠTECKOU, Ph.D., editorkou knižní novinky Psychologická encyklopedie – Aplikovaná psychologie

Kniha vznikala přes čtyři roky, autorský tým čítá 85 jmen. Kompletovat výstupy od tolika lidí jistě nebylo snadné. Jak byl kolektiv autorů složen a jak se Vám s kolegy spolupracovalo?
Hledali jsme jména k heslům, a často též hesla ke jménům. Spolupráce byla místy zcela splavná, což znamená, že druhá nebo třetí verze hesla už je skvostem, a někde obtížná: buď proto, že skvost se nekonal, nebo proto, že se setkali dva urputní jedinci – autor a já. Dělala jsem si ke konci typologii autorů, jeden z typů je právě „autor urputný“ s podtypy „urputný inspirativní“ a „urputný šílený“, dělicí čára je samozřejmě k nerozeznání. Takže někde jsme šli třeba až na „osmou /verzi/ dobrou“.

Aplikovaná psychologie je tematicky velmi rozsáhlá disciplína, zahrnuje celou škálu směrů (např. poradenskou, pedagogickou, soudní, vojenskou nebo politickou psychologii). Podle jakého klíče jste vybírali do encyklopedie jednotlivá hesla?
První návrh hesel udělal Dominik Dvořák, bývalý redaktor Portálu, který má přes psychologii velmi slušný přehled. Výchozí představa byla, že vyjde jedna encyklopedie, takže souborný seznam hesel obsahoval témata z psychologie teoretické, z psychologie užité a z psychopatologie. Postupně se ukazovalo, že se encyklopedie pohromadě neudrží a že ani nemá smysl ji držet, že se do třech dílů štěpí zcela přirozeně a že jako první je k vydání připraven díl o psychologii užité. Hesla jsem pak doplňovala já většinou podle klíče „důležité“ nebo „módní“, někdy též podle nabídky autorů. Některá hesla chybí. Moc jsem si přála, aby vznikla, ale například nebyl nikdo, kdo by je napsal, anebo autor byl, ale heslo prostě v určeném čase neodevzdal.

Kromě jmenného a věcného rejstříku jste do encyklopedie zařadili také rejstřík životopisný, který nebývá automatickou součástí podobných publikací. Obsahuje údaje o zahraničních osobnostech, na něž se česká aplikovaná psychologie odvolává. České osobnosti chybí. Proč?
Protože bychom hůře vysvětlovali a též hůře nesli nedostatečnou reprezentativnost či nerovnoměrné zastoupení uváděných osobností. Autoři hesel by se pravděpodobně mohli zaměřit na hledání nebo uvědomování si českých zdrojů, kdybych se na to včas zaměřila já. Ale neudělala jsem to, a výsledek se vyjevil až na konci. Dalším důvodem myslím je, že historie české psychologie není ještě dostatečně zmapována a zpracována, ač se o to někteří naši autoři v poslední době poctivě snaží.

Předpokládám, že ve vývoji aplikované psychologie se odráží vývoj společenský. Které oblasti jsou v současnosti pro aplikovanou psychologii nejvíce aktuální?
Kdybych co nejvíce zjednodušila tematický obsah předkládané aplikované psychologie, pohybujeme se mezi pilíři Rodina (sexualita, vztahy) – Práce (škola, výkon, činnost) – Krize (zdraví, nemoc, zločin), které vymezujeme a poté blíže zkoumáme z pohledu Diagnostiky (měření, porozumění) a Pomoci (poradenství, psychoterapie).
Tyto pilíře a pohledy se příliš nemění, spíše se objevují nové důrazy (v posledních dvaceti letech u nás výrazně). Lze pozorovat, jak psychologie postupně upouští od výsadního (a jakoby ahistorického) zaměření se na jedince a jeho hlavu či srdce a otevírá se společenským souvislostem včetně společenské odpovědnosti. Dalším poměrně novým prvkem je vstup spirituality do psychologie a ostatních pomáhajících profesí.

Existuje směr, v němž je aplikovaná psychologie teprve na začátku?
Mohla bych jmenovat směry nebo předměty aplikované psychologie, které vznikly poměrně nedávno. Čtenář je v encyklopedii najde. Za nový je spíše považován pohyb, který na jedné straně vidí člověka jako proměnlivou součást společenství a společnosti, jako toho, kdo se vymezuje a situačně proměňuje ve vztahu a rozhovoru s druhými, a na druhé straně se zároveň snaží zachovat tradičně psychologické porozumění člověku jako jedinci. Pojmenovala bych to nehezky nečesky jako „zespolečenšťování“ a místy „zesociálňování“ psychologie.

O vzniku knihy se můžete dočíst více v předmluvě k encyklopedii. Jsme přesvědčeni, že publikace se stane užitečným pomocníkem odborníkům, studentům i laikům se zájmem o psychologii. Paní doktorce děkujeme za rozhovor, gratulujeme ke zdárnému dokončení knihy a přejeme hodně úspěchů.

Medailon autorky:
PhDr. Bohumila Baštecká je klinická psycholožka s praxí mimo jiné v oblasti krizové intervence a sociální práce. Zabývá se supervizí, individuální a komunitně orientovanou pomocí po neštěstích, poradenstvím, krizovou připraveností. Přednáší na Evangelické teologické fakultě v Praze, je odbornou garantkou výcviků ve sdruženích Rafae a Remedium Praha a odbornou garantkou Psychosociálního intervenčního týmu. Je spoluautorkou učebnice Základy klinické psychologie a vedoucí autorského kolektivu u knih Klinická psychologie v praxi a Terénní krizová práce.

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)