Teorie a terapie neuróz

Teorie a terapie neuróz

Frankl, Viktor E.

Portál, 2019

369 Kč314 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Po obecném výkladu neuróz autor dělí duševní poruchy na endogenní psychózy, psychosomatická onemocnění, funkční onemocnění a neurózy reaktivní, iatrogenní, psychogenní, noogenní a kolektivní. Výraz „noogenní neurózy“ odráží Franklovo přesvědčení, že i problémy duchovního rázu či existenciální krize se mohou zdát zdrojem neurotických obtíží. Kolektivní neurózy zase znamenají neurotické poruchy typické pro ducha doby, v níž daný člověk žije.
V druhé části knihy autor představuje dvě hlavní metody léčby noogenních neuróz – logoterapii jakožto terapii vycházející z duchovních zdrojů a existenciální analýzu coby terapii zaměřenou na duchovní oblast a na osobní duchovní existenci.
Kniha je doprovázena mnoha kazuistikami.
Viktor E. Frankl (1905–1997) byl profesorem neurologie a psychiatrie. Je tvůrcem tzv. logoterapie a existenciální analýzy jakožto „třetího vídeňského směru psychoterapie“, který se zaměřuje na hledání smyslu v lidském životě. Ve svých knihách Frankl mj. využil své zkušenosti vězně nacistických koncentračních táborů. V Portále vyšla jeho kniha Utrpení z nesmyslnosti života.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Balcar, Karel

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1478-6

 • Počet stran / vazba:296 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:21205301

 • EAN:9788026214786

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • https://www.online-psycholog.com

  Autorem knihy o neurózách je dnes již nežijící významný psychiatr a neurolog, který je znám jako tvůrce a hlavní představitel logoterapie a existenciální analýzy, jež bývají označovány jako třetí vídeňský směr psychoterapie vedle Freudovy psychoanalýzy a individuální psychologie Alfreda Adlera. Kromě své lékařské praxe přednášel Frankl také na několika univerzitách, a to i v zahraničí. Kniha Teorie a terapie neuróz vychází v České republice podruhé a řadí se k dalším dílům tohoto významného psychiatra, jež byla přeložena do češtiny. Kdo se zajímal o Franklův životní příběh, ten si je při čtení jeho knih vědom hlubokých základů, na nichž svou teorii o nutnosti nalezení smyslu života vystavěl. Byl dobrým pozorovatelem myšlení a vnímání lidí v extrémních situacích koncentračního tábora, kde bylo balancování mezi existencí a smrtí součástí každodenního života.

  Kniha Teorie a terapie neuróz je knižně zpracovanou sbírkou Franklových přednášek pro lékaře, takže se v ní setkáme s řadou lékařských či latinských pojmů i složitějších myšlenkových pochodů a místy až filozofických úvah, nicméně pro čtenáře, jemuž není medicínská a psychologická problematika cizí a který je ochotný promýšlet text, který čte, je kniha přesto srozumitelná. Kvalitní je také překlad, při němž se Karel Balcar pokusil zachytit specifika autorova vyjadřování.

  Na 270 stranách se tak může čtenář seznámit nejprve s předmluvou autora k prvnímu, čtvrtému a pátému vydání, což je samo o sobě známkou toho, že je kniha prodávána i čtena. Následuje úvod věnovaný popisu logoterapie, filozofickým i lékařským úvahám o důležitosti smyslu života a tzv. „vůle ke smyslu“, jíž je podle Frankla to, co je v člověku frustrováno, kdykoli propadá pocitu nesmyslnosti a prázdnoty. Čtenář se zde seznámí i s patogenními vzorci prožívání a chování, s různými druhy neuróz, s technikami paradoxní intence a dereflexe, i s řadou krátkých kazuistik a příkladů, v nichž vedly obě tyto techniky k rychlému a poměrně trvalému odstranění problémů u neurotických klientů. Na tomto místě knihy mě opakovaně napadla myšlenka, že příklady o téměř zázračném fungování obou technik působí tak trochu reklamně, nicméně autorovým záměrem bylo zřejmě ukázat různé diagnózy a obtíže, u nichž jsou techniky obzvláště účinné.

  Po úvodu se autor zabývá teoretickým vymezením a tříděním neurotických omezení, což vyžaduje na straně čtenáře soustředěnost a přemýšlení. Nesrozumitelné pro mě ovšem bylo dělení a číslování kapitol, které jsou označovány občas velkými písmeny a občas čísly. Frankl se v úvodních kapitolách zabývá hodně endogenními psychózami, jejich etiologií, měnícím se průběhem i možnostmi léčby a psychoterapeutickým ovlivněním logoterapií, tj. psychoterapií z duchovních zdrojů. Autor zde vyjadřuje své přesvědčení o tom, že logoterapeutický postup připadá v úvahu jen u klinicky lehkých až středně závažných případů a vysvětluje rozdíl mezi nalézáním a udělováním smyslu. Popisuje zde svou představu tzv. „duchovní osoby“, jakožto jedné ze složek osobnosti, která nemůže sama o sobě nikdy onemocnět. Věnuje se jak farmakologické léčbě, tak psychoterapii, ambulantní i stacionární léčbě, ale též otázkám souvisejícím se sebevražednými úvahami. Upozorňuje na to, že cílem logoterapie není u endogenních psychóz uzdravení klienta, ale usnadnění jeho života s psychózou a podpora jeho vlastního rozhodnutí pro život.

  V dalších kapitolách pojednává poměrně kriticky o psychosomatické medicíně a jejím redukcionistickém a schematickém náhledu na klienta a jeho zdravotní problémy. Na to navazují zajímavé úvahy o funkčních onemocněních a jejich možné léčbě, o různých typech neurotických vzorců i samotných neuróz a o tom, jak je možné přistupovat k pacientům na základě toho, jak tyto neurózy vznikají, probíhají a čím jsou ovlivnitelné.

  Po rozsáhlé a podrobně rozpracované části věnované nauce o neurózách se čtenář dostává k části knihy, jež je zaměřena na logoterapii a existenciální analýzu. Frankl se zde opět věnuje mj. jednotlivým technikám, přičemž se zde opakují i některé kazuistiky zmíněné v této knize už dříve. V části nazvané Lékařská péče o duši Frankl zdůrazňuje, jak důležité je, aby se lékař neorientoval pouze na tělesnou složku svého pacienta, ale byl připraven a schopen pečovat i o jeho psychiku a složku spirituální, a to obzvlášť v situacích, kde vyléčitelnost nemocného končí. Zdůrazňuje zde názor, že život člověka má smysl až do posledního okamžiku a ukazuje na příkladech, jak je možno s tímto přesvědčením pracovat.

  V poslední kapitole Frankl udává, že existenciální analýza je vhodná nejen pro lékaře, ale také pro filozofy, teology, pedagogy a psychology. Všichni zmínění mají podle něj svůj prostor v psychohygieně a profylaxi neurotických onemocnění a všichni mohou dle mého názoru patřit mezi čtenáře, jimž Franklova kniha může být k užitku. V souhrnu je pak stručně shrnuto, v jakých pěti oblastech je logoterapie indikována. Podle Frankla jde o noogenní neurózy, psychogenní neurózy, nevyléčitelné somatogenní nemoci, sociogenní jevy (např. kolektivně sdílený pocit nesmyslnosti) a iatrogenní neurózy, jež vznikly na základě necitlivého nebo neprofesionálního přístupu lékaře k pacientovi. V závěru autor na několika stránkách shrnuje jak svůj kritický postoj k Freudově psychoanalýze v původní podobě, tak také svůj názor, že psychoanalýza bude základem pro psychoterapii budoucnosti a Freudův přínos v této oblasti je nezpochybnitelný.

  Úplný závěr knihy je věnován odbornému ale srozumitelně podanému pojednání Karla Balcara o logoterapii a existenciální analýze, důrazům, jež by neměly být přehlédnuty, Franklově boji proti redukcionismu v psychoterapii a dalšímu vývoji logoterapie a existenciální analýzy, o niž se postarali Franklovi žáci a následovníci. Domnívám se, že Franklova logoterapie stojí na promyšlených, prožitých a odborných základech, a i když se jistě setkává s kritikou, patří i Frankl vedle Freuda (a dalších) k osobnostem, které vnesly do léčby psychických poruch něco velmi důležitého, co se k nám dostalo ve formě jeho přednášek a knih.

  autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková
  https://www.online-psycholog.com

  -


  Franklova logoterapie stojí na promyšlených základech - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

Čtenářské recenze

 • Jsem moc rád, že jsem si knížku mohl přečíst. Kniha je skvělým způsobem, jak se seznámit s logoterapií a jejím uvažováním. Osobně mi přišlo hodnotné vidět, jak neuróza vzniká, jak se upevňuje a jak s ní lze pomocí logoterapie pracovat. Frankl ukazuje, že nemáme největší strach ze samotné neurózy, ale z toho, že u nás neuróza opět propukne. Dá se tak více mluvit o strachu ze strachu, který neurózu dále posiluje. Pro práci s neurózou nabízí logoterapie tzv. paradoxní intenci. Jedná se o přístup, kdy místo toho abychom utíkali před tím, čeho se bojíme, jdeme tomu v ústrety; jinými slovy maximalizujeme to čeho se bojíme. Například, při strachu z nezvladatelného třesu zkoušíme předvést „to nejhorší, co by se mohlo stát“ - předvádíme největší třes, který dokážeme. Tento přístup má velmi často za následek, že neuróza povolí a daná situace (třes) vůbec nenastane. Frankl tak nabízí pohled, že není důležité, zda onemocníme, ale to, jaký k této nemoci zaujmeme postoj, jak se k ní vztáhneme; jaký ji dáme smysl. Tato svoboda jednání nám tak může přinést nové a věřím, že i hodnotnější prožívání dané situace. Logoterapie tedy nabízí způsob, jak rozbít zautomatizovanou, neurotickou, reakci a nahradit ji jiným, zdravějším jednáním. Tento přístup je i velmi blízký tomu, jak pracuje mindfulness. Knihu doporučuji všem, kteří se chtějí dozvědět více o logoterapii, neurózách, strachu a jak s nimi efektivně pracovat. Michal Dvořák

  - 27.08.2019


 • Frankl, Viktor E.: Teorie a terapie neuróz - autor recenze: Adam Paták
  http://pages.pedf.cuni.cz/psychorada/recenze-franklova-teorie-a-terapie-neuroz/

  Historicky druhé vydání Franklovy publikace “Teorie a terapie neuróz” nabízí zajímavý pohled do základního lékařského zpracování problematiky logoterapeutického přístupu. Samotný obsah pak dokonale ztvárňuje osobu zakladatele třetí vídeňské psychoterapeutické školy. Stránky jsou protkány geniálními příměry, nutnou dávkou humoru, který k logoterapii a existenciální analýze neodmyslitelně patří, mnohými kazuistikami a v neposlední řadě osobními zkušenostmi V. E. Frankla. Přičteme-li k tomu skvělý překlad Karla Balcara spolu s povedeným designem, dovolím si publikaci zařadit do kategorie “must-have”. Podrobnější popis naleznete níže.

  Úvodní kapitola s názvem “Co je logoterapie?” se věnuje základnímu nastínění hlavních teoretických myšlenek pro klinickou praxi V. E. Frankla. Musíme však míti na paměti, že publikace se věnuje převážně klinické části logoterapie, proto by mohla být pro logoterapeutické prvočtenáře a laiky hůře stravitelná. Před samotným čtením všem z vlastní zkušenosti doporučuji nahlédnutí do méně odborných Franklových knih (“A přesto říci životu ano.”; “Utrpení z nesmyslnosti života”), či prosurfovat internetem a přečíst si pár článků. Filozofický kontext této nadstavby bude při čtení knihy doslova k nezaplacení.

  V nejobsáhlejší části nalézáme komplexní přehled Franklova pohledu na neurózy, potažmo na psychózy. Detailní dělení doplňují i zajímavé myšlenky směřující k oblastem psychosomatiky, funkčních onemocnění, sexuálněneurotickým vzorců či kolektivních neuróz. Frankl vás zkrátka sokratovským způsobem donucuje vracet se k zažitým stereotypům a přehodnocovat svá základní východiska. Zároveň vnáší do diskuze třetí dimenzi člověka, jež je často opomíjena: duchovno. V těchto bodech se však neopírá pouze o teorii, nýbrž uvádí i výzkumy a kazuistiky. Vše je před čtenáře servírováno pochopitelnou a didaktickou cestou, neboť k určité problematice se opakovaně vracíme, avšak vždy z jiného úhlu pohledu. (Kniha vznikla na základě přednášek na Vídeňské univerzitě i jinde po světě, což objasňuje didaktický ráz.)

  V poslední kapitole nám vyvstávají na povrch hlavní terapeutické techniky: paradoxní intence a dereflexe. Jedná se vskutku o skvostné dílo Franklovo, jelikož obě techniky se dají využít napříč všemi terapeutickými školami, což je značná rarita, a navíc s trochou cviku je můžete úspěšně aplikovat i sami na sobě. Ať máte problém se spánkem, anticipační úzkostí, nutkavým sebepozorováním či problémy v intimní partnerské oblasti, kniha vám nabízí řešení, díky kterým můžete obrátit sílu svých strašáků proti nim samým, čímž jim seberete vítr z plachet. Avšak pozor, sám autor varuje před determinismem! Tato kniha není příručkou pro léčení všech neuróz, ani se čtenářům nesnaží vnutit přesvědčení, že nalezla všelék v podobě zázračného postupu. Specifická léčba pomocí logoterapie je dle Frankla možná pouze u noogeních neuróz, v jiných případech slouží jakožto nadstavba terapie či součást “lékařské péče o duši.”

  Rád bych se zmínil i o dalších bodech, ale rozsah recenze mi to nedovolí. Kniha jest zkrátka taková, jako by V. E. Franklovi z oka vypadla: energická, srdečná, humorná, protkaná smyslem, svobodou a odpovědností, láskou k životu. Jisté pasáže budete čísti jedním dechem, v jiných budete pomalu rozplétat myšlenku, kterou autor mistrně ukryl za několik řádků slov. Zcela určitě nebudete litovat jediné minuty vložené do četby tohoto díla.

  Co říci závěrem? Dovolím si vypůjčit slova Karla Balcara:

  “Teorie a terapie neuróz je základním dílem, jímž Viktor Frankl začleňuje svůj myšlenkový přínos – logoterapii – do bezprostředního rámce lékařské teorie a praxe.”

  Srdečně přeji všem čtenářům krásné chvíle strávené nad touto publikací a hezké léto.

  - 22.07.2019

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)