Kniha měsíce 2018-06Lidé plánují, Bůh se smějeMohou neurovědci číst naše myšlenky?

Kniha měsíce 2018-06Lidé plánují, Bůh se smějeMohou neurovědci číst naše myšlenky?
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Na naší škole nám záleží

Na naší škole nám záleží

Vaše cena s DPH
349 Kč 314 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Jak sledovat a hodnotit kvalitu školy
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1321-5
Počet stran / vazba
176 / Brožovaná
Rok vydání
2018
Kód
22106301
EAN
9788026213215
Obálka v tiskové kvalitě


Ředitelé i učitelé se starají o to, aby jejich škola byla dobrá, aby si z ní žáci co nejvíce odnesli, aby do ní chodili rádi nejen žáci a jejich rodiče, ale i učitelé. Důležité je, aby si spolu rozuměli v tom, oč usilují. To nejde bez občasného zastavení, ohlédnutí a nového pohledu dopředu.
Jak je možné se bavit o kvalitě školy, když se pohledy všech zúčastněných mohou lišit? Ve školním roce 2015/2016 zveřejnila Česká školní inspekce kritéria, která nám pomáhají kvalitu školy pojmenovat a mohou se stát společným jazykem pro všechny zúčastněné. Na pozadí těchto kritérií je v knize věnována pozornost jednotlivým oblastem práce školy, jejího vedení a učitelů. K příslušným tématům jsou voleny praktické ukázky a konkrétní návody pro vlastní sledování, vyhodnocování a řešení různých situací.
Cílem knihy je nejen vybavit školu silnou argumentační oporou při kontrole externími orgány, ale zejména nabídnout témata pro společná zastavení, ohlédnutí a úvahu o dalším rozvoji konkrétní školy. Knihu ocení školští inspektoři, ředitelé škol a učitelé, ale i zapálení rodiče, jimž na chodu školy záleží nebo kteří uvažují o založení vlastní školy.

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. , je výzkumný pracovník a vysokoškolský pedagog, bývalý ředitel Cermatu, vedl projekt Cesta ke kvalitě v letech 2009–2012, v současné době působí na PedF UK, autor mnoha odborných článků a publikací, mj. Pedagogický rozvoj školy (Portál 2008).

Na naší škole nám záleží
Na naší škole nám záleží
Na naší škole nám záleží
Na naší škole nám záleží
Na naší škole nám záleží
Na naší škole nám záleží
Na naší škole nám záleží
Na naší škole nám záleží
Na naší škole nám záleží
Na naší škole nám záleží
Na naší škole nám záleží
Seznam publikací, zdrojů a odkazů ke knize:
Ke stažení jako pdf:
podle abecedy
po kapitolách

K prolistování:
podle kapitol podle abecedy

PUBLIKACE PO KAPITOLÁCH

Co všechno musíme rešit

Starý, K.,& Chvál, M. (2009). Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In M. Janíková & K. Vlčková (Eds.), Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (s. 63 – 81) Brno: Paido.

Víme, kam společně jdeme. (Koncepce a rámec školy)

1.1 Škola má vizi a strategii rozvoje

1.2 Škola má srozumitelný vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie rozvoje školy

Dvořák, D. (2012). Od osnov ke standardům: Proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
Pasch, M., Gardner, T. G., Langerová, G. M., Starková, A. J., & Moodyová, C. D. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.
Prášilová, M. (2006). Tvorba vzdělávacího programu. Praha: TRITON.

1.3 Škola funguje podle jasných pravidel umožňujících komunikaci a participaci všech aktérů

Bendl, S. (2005). Ukázněná třída aneb Kázeňské minimum pro učitele. Praha: TRITON.
Bendl, S. (2011). Kázeňské problémy ve škole. Praha: TRITON.

1.4 Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče i pedagogy

1.5 Škola spolupracuje s vnějšími partnery

Musíme se dohodnout (Pedagogické vedení školy)

2.1 Vedení školy aktivně řídí, monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná opatření

Pol, M., Rabušicová, M., Novotný, P. a kol. (2006). Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita.
Vašťatková, J. (2006). Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: Univerzita Palackého.

2.2 Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima

2.3 Vedení školy usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek pro vzdělávání, cíleně pečuje o naplnění potřeb pedagogů a jejich profesní rozvoj

Csikszentmihalyi, M. (2017). Flow a práce. Praha: Portál.
Spilková, V., Tomková, A. a kol. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze.
Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů: Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum.
Šikýř, M., Borovec, D., & Lhotková, I. (2012). Personalistika v řízení školy. Praha: Wolters Kluwer.
Trojanová, I. (2014). Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha: Wolters Kluwers.

2.4 Vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky vzdělávání a pečuje o jejich účelné využívání

2.5 Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj

Lhotková, I., Šnýdrová, I., &Tureckiová, M. (2013). Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. Praha: Wolters Kluwer.
Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita.
Trojanová, I. (2014). Ředitel a střední management školy. Průvodce pro ředitele a střední management ZŠ a SŠ. Praha: Portál.
Trojan, V. (2014). Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Wolters Kluwer.

Jsme tým (Kvalita pedagogického sboru)

3.1 Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují profesionálně

Kyriacou, Ch. (2012). Klíčové dovednosti učitele. Cesta k lepšímu vyučování. Praha: Portál.
Spilková, V., Tomková, A. a kol. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

3.2 Pedagogové uplatňují při komunikaci s žáky, rodiči i kolegy vstřícný, respektující přístup

Spilková, V., Tomková, A. a kol. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

3.3 Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu

Kasíková, H. (1997, 2009). Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál.
Kasíková, H. (2001, 2009). Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum.
Píšová, M., Duschinská, K., Kargerová, J., Lampertová, A., Lukavská, E., Szimethová,M., & Tomková, A. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

3.4 Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti

3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji

Kyriacou, Ch. (2012). Klíčové dovednosti učitele. Cesta k lepšímu vyučování. Praha: Portál.
Píšová, M., Duschinská, K., Kargerová, J., Lampertová, A., Lukavská, E., Szimethová,M., & Tomková, A. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
Spilková, V., Tomková, A. a kol. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Ve třídě jsem sama/sám (Výuka)

4.1 Pedagogové systematicky připravují výuku v souladu s kurikulárními dokumenty školy a potřebami žáků

Pasch, M., Gardner, T. G., Langerová, G. M., Starková, A. J., & Moodyová, C. D. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.

4.2 Pedagogové využívají široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií pro naplnění stanovených cílů

Fenstermacher, G. D., & Soltis, J. F. (2008). Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál.
Kašová, J., Tomková, A., & Dvořáková, M. (2009). Učíme v projektech. Praha: Portál.
Chvál, M., Kasíková, H., & Valenta, J. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Karolinum.
Kasíková, H. (1997, 2009). Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál.
Kasíková, H. (2001, 2009). Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum.
Stang, J., & Miková, Š. (2015). Typologie osobnosti u dětí – Využití ve výchově a vzdělávání. Praha: Portál.

4.3 Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého žáka a při výuce zohledňují individuální potřeby žáků

Koštálová, H., Miková, Š., & Stang, J. (2008). Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál.
Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.
Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál.
Stang, J., & Miková, Š. (2015). Typologie osobnosti u dětí – Využití ve výchově a vzdělávání. Praha: Portál.
Stang, J., & Miková, Š. (2015). Typologie osobnosti u dětí – Využití ve výchově a vzdělávání. Praha: Portál.
Wiliam, D., & Leahyová, S. (2016). Zavádění formativního hodnocení. Praktické techniky pro základní a střední školy. Praha: Edulab.

4.4 Pedagogové se ve své práci zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj žáků

Kasíková, H. (1997, 2009). Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál.
Kasíková, H. (2001, 2009). Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum.
Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.
Valenta, J. (2003). Učit se být. Praha: AISIS.
Valenta, J. (2008). Metody a techniky dramatické výchovy. 3. uprav. vyd., Praha: Grada Publishing.
Valenta, J. (2013). Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada Publishing.

Co a jak naši žáci umí (Vzdělávací výsledky žáků)

5.1 Škola soustavně sleduje posuny výsledků každého žáka a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními

5.2 Výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích programů

Košťálová, H., Miková, Š., & Stang, J. (2008). Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál.
Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál.

5.3 Žáci školy jsou motivováni k dosahování dobrých výsledků a projevují sociální a osobnostní kompetence a občanské hodnoty

Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.
Mešková, M. (2012). Motivace žáků efektivní komunikací. Praha: Portál.

5.4 Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu vzdělávání i jejich další uplatnění

Jde nám o každého žáka (Podpora rovných příležitostí žáků při vzdělávání)

6.1 Škola vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání

Kasíková, H. & Valenta, J. (1994). Reformu dělá učitel aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování. Praha: STD.
Tannenbergerová, M. (2016). Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? Praha: Wolters Kluwer.

6.2 Škola účinně pomáhá všem žákům s potřebou podpůrných opatření

Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., & Tomická, V. (2013). Školní speciální pedagog. Praha: Portál.

6.3 Škola věnuje pozornost osobnostnímu rozvoji žáků a dbá na to, aby žádný žák nebyl vyčleňován z kolektivu

Ptáme se na názory a zjišťujeme výsledky

Ptáme se žáků

Dotazníky pro žáky

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
Pelikán, J. (1998). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.

Dotazníky vytvořené pro vlastní hodnocení školy

Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

Dotazníky pro pedagogicko-psychologickou diagnostiku

Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

Zdroje dotazníkových položek

Úprava dotazníku pro školní praxi

Skupinový rozhovor se žáky

Ptáme se rodičů

Zdroje dotazníkových položek

Walterová, E., Černý, K., Greger, D., & Chvál, M. (2010). Školství – věc (ne)veřejná: Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum.

Sestavení vlastního dotazníku

Komunikace rodičů a školy k tématu diferenciace na druhém stupni ZŠ

Walterová, E. (Ed.) (2011). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum.

Získání značky Rodiče vítáni

Shrnutí

Ptáme se učitelů

Diskuse s učiteli

Pol, M., & Lazarová, B. (1999). Spolupráce učitelů – podmínka rozvoje školy. Praha: Strom.
Pol, M., Rabušicová, M., Novotný, P. a kol. (2006). Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita.
Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita.
Prášilová, M. (2011). Projektování v mateřské škole. Olomouc: Hanex.
Šikýř, M., Borovec, D., & Lhotková, I. (2012). Personalistika v řízení školy. Praha: Wolters Kluwer.
Trojan, V. (2014). Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Wolters Kluwer.
Trojanová, I. (2014). Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha: Wolters Kluwer.

Dotazníky a ankety pro učitele

Dotazování učitelů v mezinárodních výzkumech

Anketa pro učitele jako zdroj dotazníkových položek

Klima učitelského sboru

Mareš, J. (2001). Sociální klima školy. In Čáp, Mareš. Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Podpora profesního růstu

Spilková, V., Tomková, A., a kol. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova.
Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů: Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáku. Praha: Karolinum.

Shrnutí

Naši žáci jsou testováni

Další literatura a elektronické zdroje, na které je v knize odkazováno

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Škola v globální době. Proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum.
Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., & Walterová, E. (2010). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.
Halpin, A. W., & Croft, D. (1963). The organisational climate of schools. Chicago: Midwest Administration Center of the University of Chicago.
Lašek, J. (2001). Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus.
Nišponská, M., & Urbánek, P. (2007). Analýza klimatu učitelských sborů ZŠ: kvalitativní sonda. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu: Sborník příspěvků XV. konference ČAPV, (s. 101-108). České Budějovice: JČU.
Urbánek, P. (2003). Měření klimatu školy a učitelského sboru v českém prostředí základní školy. Příprava aplikace dotazníku OCDQ-RS. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Sborník příspěvků XI. konference ČAPV. Brno: MU.
Urbánek, P. (2006). Klima učitelských sborů ZŠ: empirická zjištění. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XIV. konference ČAPV. Plzeň: ZČU.