Slovník speciální pedagogiky

Slovník speciální pedagogiky

Valenta, Milan a kol.

Portál, 2015

559 Kč447 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Speciální pedagogika je obor neustále se vyvíjející a k pochopení problematiky je třeba dobře se orientovat v rozsáhlé terminologii, která přesahuje obecné pedagogické názvosloví. Výkladový slovník nabízí abecedně řazená hesla s tím, že jednotlivé pojmy jsou doplněny terminologickými ekvivalenty v angličtině a němčině.
Knihu využijí zájemci o obor speciální pedagogiky (budoucí studenti), učitelé a studenti běžného učitelství, kteří si chtějí rozšířit povědomí o speciální pedagogice.

Autorský kolektiv tvoří: prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., prof. PaedDr. et PhDr. Miloň Potměšil, Ph.D., doc. PaedDr. Jiří Langer, Ph.D., Mgr. Míla Hutyrová, Mgr. Renata Mlčáková, Mgr. Oldřich Müller, Mgr. Martin Dominik Polínek a prof. PhDr. Marie Vítková.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0937-9

 • Počet stran / vazba:320 / Pevná

 • Rok vydání:2015

 • Kód:21601801

 • EAN:9788026209379

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Valenta, Milan a kol. Slovník speciální pedagogiky - rec. Prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.

  Zainteresovaná odborná verejnosť už dlhšie čakala na tento predvianočný darček od nakladateľstva Portál. Veď posledný slovník, ktorý sa v ČR venoval odboru špeciálna pedagogika vyšiel ešte pod názvom Defektologický slovník (!) pred 15. rokmi, pričom bol vlastne len tretím, zrevidovaným a doplneným vydaním pôvodného Defektologického slovníka z roku 1978...

  Dvanásťčlenný autorský kolektív, vedený prof. PaedDr. Milanom Valentom, Ph.D. pozostával až na jednu výnimku z pracovníkov Ústavu špeciálnopedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, čo nepochybne zjednodušilo vzájomnú komunikáciu medzi autormi a editorom, prispelo k jednotnej koncepcii slovníka a jeho hesiel, ako aj k ich obsahovej a štylistickej adjustácii.

  Škoda, že slovníku chýba úvod (predhovor), v ktorom by autorský kolektív definoval svoje ciele (autorské zámery a poslanie publikácie). Pokiaľ ide o adresátov tohto výkladového slovníka, iba na obale knihy sa môžeme dozvedieť o jeho pomerne skromnom zacielení: na budúcich i súčasných študentov špeciálnej pedagogiky, učiteľov a študentov bežného učiteľstva, ktorí si chcú rozšíriť povedomie o špeciálnej pedagogike a pedagógov z praxe. Zoznam použitej literatúry pozostáva až na drobné výnimky zo zdrojov z českej (príp. slovenskej ) proveniencie, čo možno - podľa náhľadu konkrétneho čitateľa - považovať za jeho slabinu alebo pozitívum (prezentácia výsledkov domácej vedy).

  Slovník sa delí na dve časti. Vecné heslá prevažujú nad osobnými (ktoré tvoria cca 12% všetkých hesiel), čo treba pokladať za logické a správne. Oceniť treba (aj v porovnaní so spomínaný Defektologickým slovníkom) jednoznačne na prax orientovaný výber jednotlivých vecných hesiel. Pozitívne treba tiež hodnotiť terminologické ekvivalenty jednotlivých hesiel v nemeckom a anglickom jazyku – v globalizovanom svete isto pomôžu adresátom slovníka pri komunikácii so zahraničnými kolegami, resp. pri prekladaní zahraničných diel, publikovaní v zahraničí atď. Prekvapuje , že v osobnom heslári medzi osobnosťami špeciálnej pedagogiky chýbajú takí priekopníci českej špeciálnej pedagogiky ako boli F.Čáda a F.Ludvík; historikom európskej špeciálnej pedagogiky bude zasa chýbať heslo D.Georgens a H.Deinhardt, ktorí sa považujú za priekopníkov v oblasti tvorby samostatnej teórie v oblasti špeciálnych edukačných potrieb pre deti s postihnutím. Pri vecných heslách by sme zasa nenašli napríklad samostatné heslo „integrace ve vzdělávání“ alebo „přístup transdisciplinární“.

  Napriek uvedeným poznámkam treba pokladať recenzované diela za dlho očakávaný prínos k rozvoju súčasnej špeciálnej pedagogiky. Možno oprávnene očakávať, že ďalšie vydania tohto výkladového slovníka budú rozšírené tak čo do rozsahu ako aj do počtu a hĺbky spracovania jednotlivých hesiel. Adresáti, ktorým autori určili svoje dielo v ňom nájdu dostatok informácií pre svoje štúdium i pre pôsobenie v edukačnej praxi.

  Prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.

  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  -

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)