Krize a tvořivý přístup k ní

Krize a tvořivý přístup k ní

Kastová, Verena

Portál, 2010

229 Kč195 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové internvence

Krize představuje v životě člověka takový stav, kdy se ukazuje, že navyklé způsoby prožívání a jednání již nejsou udržitelné a je třeba osvojit si nové. Jak v krizi pomoci a co lze od krize očekávat? Na tyto otázky naleznou v knize Vereny Kastové odborníci i laici fundovanou a současně srozumitelnou odpověď. Na četných příkladech a kazuistikách z vlastní dlouholeté praxe autorka ukazuje možnosti, jak může člověk v krizi odpovědět na tuto svou situaci jako na výzvu k tvořivosti. Úkolem terapeuta, který s člověkem v krizi pracuje, je podporovat svého klienta, aby tuto výzvu přijal a odpověděl na ni.

Autorka bere v úvahu nejen oblast individuální psychiky člověka, ale také rodinný, profesionální a vůbec sociální rozměr krize.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence

 • Překladatel:Vašková, Jana

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-800-5

 • Počet stran / vazba:168 / Brožovaná

 • Rok vydání:2010

 • Kód:13301102

 • EAN:9788073678005

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Verena Kastová působí na Institutu C.G.Junga a na univerzitě v Curychu. Jako psychoanalytička pracuje ve švýcarském St.Galenu. Napsala více než deset odborných titulů, dva z nich dosud vyšly v nakladatelství Portál.

   

    Ústřední téma knihy, životní krize, je rozvinuto v publikaci v 8 kapitolách. Autorka je opatřila úvodními a závěrečnými poznámkami a poznámkami, které upřesňují konkrétní odbornou literaturu, přímo se vztahující k textu. Publikace je uzavřena šířeji pojatým seznamem odborné literatury, který souvisí s daným tematickým okruhem.

   

    Autorka definuje krizi v životě člověka obecně a soustředí se na popis životních situací, které ji mohou vyvolat. Již první kapitola hovoří o krizi jako životní šanci, jako o příležitosti k dalšímu a novému vývoji osobnosti. Může být šancí k novému prožívání identity a tím i východiskem k možnosti nového chování a prožívání světa a sebe samého. Jedná se o situace, které jsou pro život člověka existenciálně významné možností zásadní proměny.

   

    Téma krize je rozvíjeno charakteristikou krize vývojové, krize z nadměrných požadavků a krize ztráty. Společným znakem je zatěžující nerovnováha mezi subjektivním významem problému a možností jeho zvládání, kterou má člověk k dispozici. Krizová intervence je vstupem prostředníka mezi jedince a jeho krizi s cílem získání odstupu a využití jejího potenciálu. Čím vším může být životní krize? Autorka popisuje cíle krizové intervence, její fáze a specifika. Upozorňuje, že krize představují samotný proces zrání, který se realizuje ve skocích.

   

    Druhá kapitola uvádí příklady a charakteristiku vyvolávajících momentů krize. Třetí kapitola se zabývá zvláštnostmi krize z nadměrné a nedostatečné stimulace. Upozorňuje na tzv. „tiché“ krize, které mohou dlouho unikat pozornosti okolí a které jsou typické stále se zužujícím prostorem životních hranic.

   

    Čtvrtá kapitola rozebírá problematiku krizové intervence při suicidálním ohrožení. O sebevraždě je uvažováno jako o projevu existenciální krize obecně, kdy se jedná o „mimořádné zúžení životních možností , ochuzení emocí a o neschopnost agresivně prosadit rozhodnutí či kreativně řešit problém“ (49). Důsledkem sebevražedného pokusu je často výrazná změna osobnosti dotyčného jedince. Značná část z nich se však příliš nemění a tito lidé potřebují dlouhodobé či stálé léčení. Mezi rizikové z tohoto hlediska patří i pracovníci pomáhajících profesí. Názorně je popsán presuicidální syndrom, vývoj sebevražedného jednání i specifičnost krizové intervence v těchto případech.

   

    Krizová intervence u krizí ze zármutku (5.kap.) je častým obsahem psychoanalytických sezení. Spouštěcím mechanismem bývá jakákoliv ztráta, zejména však blízké osoby. Cílem intervence musí být snaha, aby se člověk se ztrátou dokázal vyrovnat a nehledal jen náhradu za ztracenou bytost. Během „odpoutávání“ by člověk neměl přijít o to, co ve vztahu k člověku, který odešel, žilo a co by se mělo převést dál do života. Truchlící potřebuje doprovázení, čas a empatii. Proces truchlení je jednou z nejzávažnějších krizí. Je ale zároveň i novou šancí – po jejím překonání lépe porozumíme sami sobě.

   

    Krize při zjištění život ohrožující nemoci (kap.6) je opět krizí ze ztráty – ztráty zdraví. Intervence vychází z hluboké problematiky jednotlivých fází procesu truchlení nemocného. Je pozitivní, pokud převezme za svou nemoc odpovědnost, jestliže ji chápe jako životní výzvu.

   

    Sedmá kapitola nahlíží na krizovou intervenci u eskalující partnerské rozepře a poslední, 8. kapitola, neopomíjí možnosti krize v rámci samého psychoterapeutického procesu. Autorka shrnuje: ..“Člověk v krizi by měl brzy pocítit, že byl pochopen s celou svojí neúnosně naléhavou situací. Kromě toho musí však také získat jistotu, že pomáhající člověk je důvěryhodnou osobou, že terapeut je ten pravý člověk, s nímž se může společně vydat na hřebenovou tůru“.(158) Nutno souhlasit s tím, že „jsme v krizích vždy opět vystavováni výzvě, volání života, abychom se nově orientovali ve svých vnitřních možnostech a byli kompetentnější v řešení vnějších problémů“(159). Terapeut by měl klienta podporovat a ukázat mu, jak chápat svou situaci jako výzvu k tvořivosti.

   

    Knížka Vereny Kastové o tvořivém přístupu ke krizi může být velmi dobrou a důležitou studijní oporou budoucích psychologů, psychoterapeutů a psychoanalytiků. Může kvalitně doplnit i teoretické vědomosti odborníků v terapeutické praxi i v jiných pomáhajících profesích.

   

    Přínosem může být pro všechny, kteří pracují či se setkávají s lidmi v krizi, nebo přímo pro ty, kteří životním krizovým obdobím procházejí.

   

  V Olomouci, 7.1.2013
  PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál.

  - Verena Kastová: Krize a tvořivý přístup k ní – rec. M. Renotiérová

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)