Manželská a párová terapie

Manželská a párová terapie

Kratochvíl, Stanislav

Portál, 2009

395 Kč336 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Manželská terapie je formou speciální psychoterapie, která se zaměřuje na léční poruch manželského soužití psychologickým působením. Renomovaný autor podává přehled současných teoretických koncepcí manželské terapie, zachycujících i různé příčiny manželského nesouladu. Velkou pozornost věnuje komunikaci manželské dvojice a řadě praktických návodů k jejímu zlepšení. Kniha podrobně rozebírá i základní typy manželských problémů, které se týkají osobností partnerů, utváření a vývojových etap jejich vztahu, vnitřních funkcí manželství (od rodinného rozpočtu až po sex) a ohrožujících vnějších vlivů. Ke každému z uvedených problémů nabízí autor podněty pro řešení. Kniha obsahuje také praktické pokyny pro organizaci a taktiku manželské terapie a poznatky z výzkumu její účinnosti. Kniha navazuje na úspěšný titul Manželská terapie (Portál, 2000, 2005). Nová verze je aktualizována a rozšířena o další směry terapie a počítá i s partnery v nesezdaném soužití, tedy s párovou terapií, jejíž principy a metody se s manželskou terapií prolínají.

Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., (nar. 1932) působí jako vedoucí klinický psycholog v psychiatrické léčebně v Kroměříži a profesor klinické psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Z jeho významných publikací uveďme např. opakovaně vycházející vysokoškolskou učebnici Základy psychoterapie (Portál, 5. vydání 2006) a monografie Experimentální hypnóza, Klinická hypnóza, Sexuální dysfunkce a Skupinová psychoterapie v praxi. Je čestným členem Asociace manželských a rodinných poradců, České psychiatrické společnosti, České i Slovenské sexuologické společnosti a České i Slovenské psychoterapeutické společnosti.

Také jako e-kniha

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Ilustrátor:Jiránek, Vladimír

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-646-9

 • Počet stran / vazba:280 / Pevná

 • Rok vydání:2009

 • Kód:21107801

 • EAN:9788073676469

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Ráda bych upozornila čtenáře na nové, v pořadí už třetí vydání veřejnosti známé a úspěšné knihy významného kroměřížského psychologa, profesora Stanislava Kratochvíla. Čtenáři ji znají z prvních dvou vydání (1985, 1992) pod názvem Manželská terapie. Tentokrát je její název  rozšířený na Manželskou a párovou terapii a kniha má novou obálku se symbolickým motivem. Rozšířením původního názvu autor reaguje na skutečnost, že četné dvojice nyní žijí v déletrvajícím partnerském svazku, aniž by uzavíraly manželství. V souladu s tímto faktem je rozšířený a aktualizovaný i text, který zároveň reflektuje nejnovější směry a posuny v oblasti matrimoniologie a podává erudovaný přehled o současných koncepcích manželské a párové terapie.
  Vydání si zachovalo původní členění na pět oblastí, které čtenáře provedou současným pojetím manželské terapie z pohledu základních psychoterapeutických směrů, přes nácvik komunikace, typy manželských problémů, možnosti jejich řešení, vedení a taktiku psychoterapie až k výzkumům účinnosti manželské terapie. Text je doplněn grafy, tabulkami, prakticky využitelnými formuláři, názornými schématy a zjemněn výstižnými ukázkami poezie a kresbami Vladimíra Jiránka, které tuto vážnou problematiku „změkčují“ a odlehčují. Příjemným zpestřením jsou testy a dotazníky (např. Stembergova škála trojúhelníku lásky, test manželského přizpůsobení), které si čtenář může vyplnit a sám vyhodnotit.
  Knihu, která je určena především manželským poradcům, klinickým psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů, autor výstižně nazývá „příručkou“ pro její množství prakticky uplatnitelných informací. Čtenář zde najde inspirativní vodítka pro pochopení některých jevů a zákonitostí párového a manželského soužití, pro efektivní komunikaci, řešení problémů a vedení terapie, přičemž autor čerpá z více než 400 domácích i zahraničních literárních zdrojů. Text je „hutný“, ale přehledný a srozumitelný, knížka je psaná se zřetelem na odbornou a vědeckou korektnost. Podobně jako v jiných Kratochvílových knihách, i zde do popředí vystupuje jeho sečtělost a informovanost v dané problematice, schopnost postřehnout podstatu, integrace klinické praxe, exaktních zjištění a osobních zkušeností, které se odrážejí v erudovaném a jasném sdělování stanoviska, vlastních osvědčených postupech a preferencích. Oproti předchozímu vydání se čtenář seznamuje například s Gottmanovou párovou terapii, s problémy nesezdaného soužití, nová je kapitola o domácím násilí a právních úpravách souvisejících s touto problematikou, včetně kontaktů pro oběti domácího násilí. Čtenář může hlouběji nahlédnout do problematiky související s rozvodovým a porozvodovým obdobím dvojice, problémů spojených s úpravou styku dítěte s rodiči po rozvodu, dozvídá se o syndromu „zavrženého“ a syndromu „odcizeného“ rodiče. U některých kapitol jsou odkazy a doporučení na nejnovější literaturu, například v kapitole pojednávající o zvládání rozporů ve výchově dětí, sexuálním soužití, antikoncepci, v kapitole o rozvodovém období čtenář najde odkazy na literaturu, kde jsou zpracovány příslušné právní otázky a psychologické problémy rozvádějící se dvojice, včetně rad pro dvojice nesezdané.
  Toto třetí rozšířené vydání svědčí o poptávce veřejnosti po učebnicích zabývajících se manželskou problematikou a také o neustálém rozvoji této oblasti. Knihu doporučuji všem odborníkům, kdo se chtějí této problematice věnovat a také těm čtenářům, kteří chtějí zkvalitnit své vztahy.

  PhDr. Daniela Pupíková
  psycholog, Psychiatrická léčebna Kroměříž

  - Kratochvíl S.: Manželská a párová terapie - rec. D. Pupíková

 • „Príručka“, ako sám autor nazval ucelenú a hutnú monografiu, ktorá „informuje o možnostiach liečebného pôsobenia na poruchy manželského a partnerského spolužitia, je rozšíreným a prepracovaným pokračovaním aj u nás dobre známej Manželskej terapie, ktorá vyšla doposiaľ v troch postupne rozširovaných vydaniach. Už z uvedeného, nevynímajúc názov monografie, vyplýva, že publikácia je obsažnejšia ako jej predošlé vydania. Zmenou názvu publikácie autor reagoval na aktuálnu skutočnosť, že mnoho, predovšetkým mladých dvojíc, v súčasnosti žije v párovom vzťahu bez uzavretia manželstva (nesezdané soužití), pričom v takomto vzťahu sa uplatňujú podobné zákonitosti a dochádza k podobným problémom, ako v manželských vzťahoch, takže tieto dvojice, analogicky ako manželské, taktiež môžu potrebovať poradenskú alebo terapeutickú pomoc. Pojmy manželská terapia a párová terapia sa v texte preto vyskytujú promiskue. Inak párovému spolužitiu bez uzavretia manželstva, ktoré je definované spoločným bývaním a spoločným hospodárením, je venovaná celá nová subkapitola.

  V prvej kapitole, Současné koncepce manželské terapie, nachádzame doplnenie subkapitoly, ktorá sa týka humanisticko-psychologickej manželskej terapie o emočne zameranú párovú terapiu a o Gottmanovu párovú terapiu. Ohľadne prvej z nich autor informuje o aktuálnych prácach Johnsonovej z rokov 2004 a 2008, ktorých hlavným zámerom v terapii je povzbudenie k otvorenosti a k prejaveniu vlastnej zraniteľnosti pri súčasnej pomoci k vytvoreniu bezpečnej väzby jedného partnera s druhým, v náväznosti na vzťahovú väzbu Johna Bowlbyho. Čo sa týka Gottmanovej metódy párovej terapie, ktorá vychádza z rozsiahleho longitudinálneho výskumného sledovania spokojných a nespokojných manželstiev, v piatich bodoch uvádza jej zásady – znížiť behom konfliktov negatívny afekt, zvýšiť behom konfliktu pozitívny afekt, rozvíjať pozitívny afekt mimo konfliktov, preskúmať odlišnosti partnerov v pohľade na emócie a vytvoriť a podporiť zdieľaný pohľad na zmysel života.

  Subkapitola o láske je rozšírená o informácie, ktoré sa týkajú vplyvu vzťahovej väzby na utváranie partnerských vzťahov s poukazom aj na publikáciu Hašta – Vzťahová väzba – Ku koreňom lásky a úzkosti (2005). Podnetná je aj nová stať o neopätovanej láske, súčasťou ktorej sú rady pre nešťastne zaľúbených (napr. neodporúča sa pripomínať si odmietajúceho, či nedosiahnuteľného partnera fotografiami alebo predmetmi, ktoré ho pripomínajú a je vhodné vyhýbať sa kontaktom s ním). V časti publikácie, ktorá je venovaná sexuálnemu spolunažívaniu, nachádzame zmienku o predmanželskom konflikte ohľadne sexuálnych interakcií, v pozadí ktorého je najmä obmedzujúce náboženské cítenie jedného z partnerov. Jednoznačne pozitívne možno hodnotiť aj včlenenie subkapitoly Domácí násilí do nového vydania publikácie, ktoré je veľmi aktuálne aj v našich podmienkach a poukazuje aj na určité forenzné aspekty manželského, či párového spolužitia. Kapitola Mimomanželský kontakt a mimomanželský vztah je doplnená o nové, súčasné zístenia o incidencii nevery nie len v Česku ale aj o údaje, týkajúce sa Slovenska (na Slovensku sa podľa výskumu z roku 2004 priznalo k nevere 31 % mužov a 20 % žien, čo je asi polovica v porovnaní s českou populáciou). Táto kapitola je rozšírená o teórie vzniku nevery – evolučné teórie, teórie väzby, teórie sociálnej výmeny a vplyv sociálneho kontextu a sociálnej nápodoby. Autor sa navyše zaoberá aj vplyvom spoločenských zmien po roku 1989 na fenomén nevery.

  Nové informácie prináša aj ohľadne problematiky rozvodu, resp. rozvodového a porozvodového obdobia a to aj z hľadiska zmien v legislatíve. Ohľadne predrozvodového a porozvodového poradenstva odkazuje na najnovšie publikácie z rokov 2007-2008 (Novák, Průchová; Šmolka, Mach, Pavlát, Janáčková a iní). (Recenzia publikácie L. Jánáčkovej Nevěra a její zvládaní bola uverejnená v časopise Sexuológia 2/2008.)
  Doplnené sú aj údaje, týkajúce sa výskumu manželskej terapie.

  Na záver publikácie nadväzujú odporúčania k ďalšiemu štúdiu, v rámci ktorých autor odkazuje na práce mnohých súčasných autorov, najmä českej proveniencie, vo vzťahu k manželskej a párovej problematike.

  Publikácia poskytuje nie len erudovaný vhľad do oblasti manželskej a párovej terapie, ale ako sme už z prác prof. Kratochvíla zvyknutí, aj konkrétne návody, ako ju aplikovať v praxi. Je to zrelé dielo nie len teoretika matrimonológie ale v pravom zmysle slova aj praktika, dôkazom čoho je aj fakt práve uzavretého druhého manželstva autora, ku ktorému sa recenzent pripája s vrelou gratuláciou a s prianím jeho obojstranne dlhodobo potešujúceho a uspokojivého konzumovania.

  Robert Máthé

  - Kratochvíl S.: Manželská a párová terapie - rec. R. Mathé

 • Asi by se slušelo přistupovat k recenzované publikaci s větší pokorou a možná i pietou, přesto si nemohu odpustit alespoň trochu osobnější úvod či spíše vyznání. Prof. Kratochvíl je už pro řadu generací psychologů nejen jedním z nejvýznamnějších představitelů oboru, ale zároveň i jedním z nejplodnějších autorů. Navíc, jako by jak svým životem, tak i dílem popíral některé zdánlivě neoddiskutovatelné přírodní zákonitosti. Už jen jeho životní vitalita je jen stěží kompatibilní se zákony zachování hmoty a energie. V daném případě by jeho hmota již dávno musela být někde hluboko v záporných číslech. Zůstanu-li ale raději u recenzované publikace, tak i zde se autor úspěšně protiví tradovaným názorům, které se nám snaží namluvit, že původní matérie ztrácí recyklací částí na své hodnotě. U Stanislava, jako by tomu bylo právě naopak. Zasvěcení ještě pamatují téměř samizdatové první vydání jeho Manželské terapie jako učebního textu tehdejšího Ministerstva práce a sociálních věcí. Od té doby vyšla ještě několikrát; pokud jsem s to objektivně posoudit, pak každou recyklací základních pojmů a kapitol v mnohém obohacena. Už proto, že bychom asi jen těžko hledali v našem prostředí autora, který by tak systematicky sledoval zahraniční i tuzemské odborné literární zdroje a dokázal je tak organicky integrovat do původní struktury. Není jistě náhodou, že tentokrát vychází publikace s poněkud pozměněným názvem. Autor nejen jím, ale částí i obsahem reflektuje skutečnost, že manželství už u nás přestalo být tak jednoznačně preferovanou formou rodinného soužití. Nesezdané vztahy volí dnes již více než třetina párů; přičemž jinak má jejich soužití všechny atributy spojované dříve s manželskou rodinou. Pokud bych měl zmínit snad jedinou drobnost, která mi v poslední Kratochvílově knížce trochu schází, pak možná širší zmínka o problémech párů, kde jeden by dával přednost tradičnímu manželskému svazku a druhý spíše nesezdanému soužití.
  I tak nepochybně nelze než doporučit poslední, snad zatím poslední Kratochvílovu publikaci každému, kdo se profesně setkává se dvojicemi a rodinami, majícími problémy zvládat zátěže společného soužití. Nejen psychologům, ale i lékařům, sociálním pracovníkům a v neposlední řadě i zvídavým laikům.

  PhDr. Petr Šmolka
  Poradna pro rodinu,
  Jordana Jovkova 5, 143 00 Praha 12
  tel: 603 482 320
  e-mail: psmolka@volny.cz
  č. účtu – 0270208143/0800

  - Kratochvíl S. : Manželská a párová terapie - rec. P. Šmolka

 • Partnerské vztahy jsou jednou z nejdůležitějších oblastí určující kvalitu našeho života. Na světě je jen málo lidí, kteří prožijí svůj život, aniž by partnerský vztah poznali. Autora vydané knihy většina lidí se zájmem o terapii zná. Pokud tvrzení otočím a položím si otázku, znám-li někoho z terapeutů, který by Standu Kratochvíla neznal, musím po pravdě odpovědět, že ne. Číst jeho opakovaně vydávané a aktualizované publikace je velmi podnětné, psát recenzi obtížné.

  Autor reflektuje sociální a společenské proměny odrážející se v oblasti vztahů a původní název knihy Manželská terapie renovuje na Manželskou a párovou terapii. Nový název koresponduje se skutečností, že v současné době žije zhruba jedna čtvrtina párů v dlouhodobém nesezdaném soužití, kdy společně bydlí, hospodaří a mají děti. Rozšiřuje také pomyslný terapeutický prostor v myslích odborníků i veřejnosti pro práci s páry i mimo manželství.

  Kniha Manželská a párová terapie je velmi přehlednou příručkou pro psychoterapeuty, manželské a rodinné poradce, psychology, ostatní pracovníky v pomáhajících profesích a studenty těchto oborů. Kniha může oslovit rovněž studující medicíny a sociálních věd. Na první pohled zaujme čtivým textem, přehledný seřazením jednotlivých kapitol a vytříbeným didaktickým stylem. Autor dokáže citlivě zažertovat o těch nejchoulostivějších partnerských situacích, což příjemně doplňují i kreslené aforismy Vladimíra Jiránka.

  Autorovo zřetelné zakotvení v eklekticismu mu umožňuje nezaujatě popisovat jednotlivé terapeutické školy, což čtenáři nabízí příležitost utvořit si širší přehled o různých přístupech a nejít hned od počátku jednou cestou. Rovněž jeho klinická zkušenost poskytuje čtenáři hlubší pohled do některých částí popisované problematiky. Text je aktuálně doplněn o postupy a výsledky výzkumu ze světové i české terapeutické kuchyně.

  První kapitola popisuje jednotlivé terapeutické směry. Pozornost čtenáře určitě zaujmou nejnovější pohledy humanisticko-psychologické koncepce v emočně zaměřené párové terapii a Gottmanovo pojetí párové terapie. Druhá kapitola popisuje partnerskou komunikaci a ukazuje terapeutické postupy k jejímu zlepšení. Nabízí praktická cvičení pro partnery včetně autorovy oblíbené konstruktivní hádky. V následující části podrobně rozebírá základní typy manželských a partnerských problémů, které se týkají osobnosti partnerů, uzavírání vývojových etap jejich vztahu, vnitřních funkcí manželství a ohrožujících vnějších vlivů. Nově doplněná je zmínka o domácím násilí. Ke každému z uvedených problémů jsou nabídnuty podněty k jeho řešení. Čtvrtá kapitola popisuje organizaci a taktiku párové a manželské terapie, která je velmi přínosná nejen pro začínající terapeuty, ale i zkušené manželské a rodinné poradce. Co naplat, i starý rutinér „musí tu a tam zastavit“ a hledat inspiraci, popřípadě přehodnotit svůj přístup vzhledem k měnícím se modelům chování a partnerských rolí. Pátá kapitola přináší metody posuzování efektu manželské terapie a poznatky z výzkumu.

  Závěrem je kniha doplněna o rozsáhlý seznam literatury a několik přiložených testů partnerského přizpůsobení ji uzavírá. Kniha jako celek tak podává ucelený přehled o metodách a postupech manželské a párové terapii. Mgr.

  Tomáš Kvarda
  Autor recenze je psycholog a Prezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s.

  - Kratochvíl S. : Manželská a párová terapie - rec. T. Kvarda

 • Stanislav Kratochvíl, profesor klinické psychologie Univerzity Palackého v Olomouci, se během své oslnivé odborné kariéry zabýval psychoterapií (se zaměřením na skupinovou terapii neurotických poruch), sexuální terapií, hypnózou a v neposlední řadě také manželskou terapií, kterou praktikoval od 70. let 20. století jako externí spolupracovník brněnských manželských a rodinných poraden. Kratochvíl publikoval už v roce 1985 knihu Manželská terapie, která získala cenu Sexuologické společnosti České lékařské společnosti a manželským poradcům nabídla alternativní pohled k tehdy převládajícímu direktivnímu přístupu M. Plzáka. Nejnovější, čtvrté vydání knihy vychází pod názvem Manželská a párová terapie, čímž autor reaguje na skutečnost, že stále více mladých lidí žije v dlouhodobém nesezdaném soužití, v němž se ovšem potýkají s podobnými problémy jako manželské dvojice.

   

  V první části knihy Kratochvíl prezentuje nejvýznamnější koncepce manželské terapie, k nimž řadí dynamické, behaviorální, kognitivní, humanisticko-psychologické, systémové, racionálně-edukativní, hodnotové a syntetické přístupy. Promyšlený výklad tradičních pojetí doplnil např. kapitolou o narativní terapii či Gottmanově párové terapii, založené na longitudinálních výzkumech spokojených a nespokojených manželství. Zásady této metody, orientované na snížení negativních afektů v konfliktních situacích i v každodenním manželském soužití, se mi jevily jako veskrze rozumné a prakticky dobře využitelné.

   

  Druhá kapitola je věnována nácviku pozitivní komunikace, zvládání agresivních pocitů a efektivního řešení problémů. Svižný text je doplněn řadou výstižných příkladů a praktických postřehů, které potvrzují, jak obtížné je někdy obnovit klidný, věcný a pozitivně laděný způsob partnerského dorozumívání. Kratochvíl i v nejnovějším vydání své knihy věnuje značnou pozornost nácviku konstruktivní hádky, odvozeného od diskutabilní koncepce „čestného boje“ Bacha a Wydena z konce 60. let, která podporovala autentické vyjadřování agresivních pocitů vůči partnerovi. Kratochvíl ovšem upozorňuje na to, že pokusy o využití této techniky vedly buď k poklidnému projednání stížnosti nebo k hádce s výrazným afektivním nábojem, kterou bylo mnohdy obtížné zastavit.

   

  Ve třetí části knihy se autor zabývá základními problémy párového soužití, které mohou mít svůj původ v osobnosti manželů, v jejich rozdílných očekáváních, pramenících ze zkušeností z primární rodiny i z kulturně předepsaných mužských a ženských rolí, z proměn vztahu v čase i z vnějších vlivů, jakými jsou širší rodina, přátelé aj. Autor velmi realisticky a věcně popisuje potíže vznikající ve druhém manželství. Za prakticky dobře využitelný pokládám rozbor vnitřní manželské situace, zaměřený na rodinné hospodaření, trávení volného času, výchovu děti a sexuální soužití. Nově je zařazena kapitola o problematice domácího násilí. Zamýšlela jsem se nad tím, zda by nebylo vhodné vynechat nebo přepracovat kapitolu o nesezdaném soužití (s. 143-144), která je k této formě partnerského vztahu spíše kritická, což je v rozporu s úvodem, v němž ji autor prezentuje jako plnohodnotnou alternativu párového soužití.

   

  Kapitola věnovaná organizaci a taktice terapie má nepochybně zásadní význam pro manželské terapeuty. Autor zde s velkým přehledem pojednává metody práce s jedním z partnerů, s manželskou dvojicí i specifika skupinové manželské terapie. Zvláštní pozornost věnuje chování a postojům terapeuta, včetně dilemat mezi direktivním a nedirektivním přístupem či mezi ostražitostí a důvěrou k pravdivosti klientovy verze partnerských problémů. Podnětná je také úvaha o dilematu rozum versus emoce v manželské terapii, která do určité míry zpochybňuje racionální přístup, propagovaný v českém manželském poradenství M. Plzákem. Autor se dále zabývá zásadami rozvodové terapie, zaměřené na klidný průběh rozchodu a zohledňující zájmy dětí.

   

  Knihu uzavírá kapitola o výzkumu manželské terapie, v níž se lze seznámit s přehledem dotazníků manželského přizpůsobení i metod posuzování chování a interakce, jež lze použít k diagnostice i ve výzkumu. Nejužívanější testy partnerského přizpůsobení (Locke-Wallase, Locke-Williamson, Spanier) jsou doloženy v přílohách knihy. V přehledu výzkumů autor uvádí zahraniční i české studie, orientované většinou na rozbor průběhu a efektu různých forem manželské terapie, případně na zjišťování jejích obecnějších účinných faktorů. V úplném závěru knihy lze najít doporučenou literaturu k dalšímu studiu.

   

  Kratochvílova Manželská a párová terapie nepochybně patří do zlatého fondu české psychologické literatury. Má řadu přednosti, které charakterizují v podstatě všechny autorovy publikace. Patří k nim přehlednost, čtivost, rozumnost, rozhled a nadhled, podpořený vtipnými ilustracemi V. Jiránka. Autor cituje ze zahraniční i české odborné literatury, nevyhýbá se ukázkám z beletrie a poezie. Kniha obsahuje jmenný i věcný rejstřík, po formální stránce je v podstatě bezchybná. Prezentované poznatky Kratochvíl komentuje poměrně zřídka. Přesto však z textu vyplývají některá jeho osobní stanoviska a preference, jakými jsou respektování citových a rozumových rozdílů mezi muži a ženami, spíše tradiční pojetí mužské a ženské role, sympatie k behaviorálním a kognitivním přístupům, zejména při snaze o ovlivnění manželské komunikace. Kniha by snad mohla více reflektovat probíhající proměny partnerského soužití mladé generace, k nimž patří kromě nesezdaných soužití stále častější rodičovská dovolená mladých otců či rozvolnění tradičního pojetí mužské a ženské role. Recenzovaná publikace nicméně zrcadlí nejčastější problémy, se kterými se potýkají partnerské dvojice i jejich terapeuti. Lze ji doporučit studentům psychologie, manželským poradcům i zájemcům o psychologickou literaturu z řad širší veřejnosti, zejména, trápí-li je problémy párového soužití.

   

  Prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.
  Česká a slovenská psychiatrie, 106(1), 61-62

  - Kratochvíl, S.: Manželská a párová terapie - rec. A. Plháková

 • Jak je autorovým dobrým zvykem, připravil reedici své další rozebrané knihy, která vyšla již ve čtyřech vydáních jako Manželská terapie (1985, 1992, 2000 a 2006). Kniha má nyní titul rozšířený o párovou terapii. Jím autor reaguje na skutečnost, že četné dvojice žijí v současnosti v déletrvajícím partnerském svazku, aniž by uzavíraly manželství, při čemž i v tomto vztahu, označovaném jako nesezdané soužití, se uplatňují podobné zákonitosti a dochází k podobným problémům jako ve vztazích manželských.

  První kapitola podává přehled sedmi současných koncepcí manželské terapie s důrazem na dynamický, kognitivně-behaviorální a humanisticko-psychologický přístup a na syntetické či integrativní pojetí. Podkapitola o humanistickém přístupu je rozšířena o emoční párovou terapii S. Johnsonové a L. Greenberga a o Gottmanovu párovou terapii, založenou na mnohaletých výzkumech Gottmanova pracoviště. Druhá kapitola je věnována párové komunikaci a praktickým postupům vedoucím k jejímu zlepšení, včetně návodů k autorově oblíbené konstruktivní hádce, k pozitivní manželské taktice a k rychlému řešení jednodušších problémů.

  Následuje rozsáhlá systematicky pojatá kapitola o pěti základních typech manželských problémů. Patří k nim např. problémy v osobnostech partnerů a jejich kompatibilitě a problémy vznikající z očekávaného chování partnerů v párovém vztahu na základě zkušeností z primární rodiny. Autor se důkladně zabývá také láskou a jejími složkami s jejich vývojem v čase, uvádí Plzákova vývojová stadia manželství s očekávanými krizovými obdobími a zaměřuje se na vnitřní manželské situace, jako je hospodaření, trávení volného času, výchova dětí a sex. Nemohou chybět otázky vztahů s rodiči ani poznatky o výskytu a vlivu nevěry v jejích různých podobách. Přibyly mj. informace o nesezdaném soužití a o domácím násilí.

  Následující kapitola pojednává o organizaci a taktice manželské terapie. Poslední kapitola informuje o poznatcích z výzkumu s ukázkami několika výzkumných studií. V příloze jsou ukázky dotazníků.
  Kniha je vhodně doplněna ilustrativními tabulkami, grafy a schématy. Jiránkovy humorné kresby, které s nadsázkou dokreslují probíranou tématiku, potvrzují, že terapii neuškodí ani trocha humoru. Každé další vydání odráží aktuální posuny v matrimoniologii. Vkusně vydaná vázaná knížka je užitečná nejen pro manželské poradce, ale i pro psychiatry, psychology a další pracovníky v oblasti pomáhajících profesí. Dobře se čte.

  PhDr. Lenka Gazdová
  psycholožka
  Psychiatrická léčebna Kroměříž

  - Kratochvíl S. : Manželská a párová terapie - rec. L. Gazdová

 • Profesor Kratochvíl je jednou z nejvýraznějších osobností české psychologie a psychoterapie. Řada jeho knih je už pro pár profesních generací stěžejními texty v některých oborech psychologie, psychiatrie a sexuologie. To platí pro oblast psychoterapie (Skupinová psychoterapie v praxi, Základy psychoterapie), terapie funkčních sexuálních poruch (Léčení sexuálních dysfunkcí), výzkumného i tera¬peutického využití hypnózy (experimentální hypnóza, Klinická hypnóza) a zcela samozřejmě i pro oblast léčby poruch manželského soužití. Už první vydání monografie Manželská terapie získalo v roce 1985 cenu Sexuologické společnosti CLS, druhé z roku 1992 bylo oceněno Kuffnerovou cenou. Po vydání publikace v polštině přichází na scénu čtvrté, přepracované a obnovené vydání, které rozšířením původního titulu o párovou terapii reflektuje podstatný demografický jev naší současnosti, charakterizovaný určitým ústupem od formalizovaného manželského svazku směrem k partnerskému soužití. Ostatně i další výrazné demografické trendy současnosti úzce souvisí s obsahem představované knihy a podtrhují její význam. Úroveň rozvodovosti se totiž v roce 2008 v Ceské republice po desetiletí pomalého růstu těsně přiblížila hranici 50 %.

    Vydání si zachovalo původní členění na pět oblastí. Úvodní kapitola je zevrubným průvodcem současného pojetí manželské terapie z pohledu základních psychoterapeutických směrů, od dynamických po behaviorální, humanistické až po syntetické přístupy. Další části jsou prakticky zaměřené. Druhá kapitola se věnuje nácviku komunikace, která představuje zásadní složku manželského soužití. Dostáváme se k oddílu věnovanému základním problémům v partnerském vztahu a strategiím jejich řešení. Následuje kapitola zaměřena na organizaci a taktiku terapie, ať už při práci s jedním manželem, při společném sezení manželů či v rámci skupinové terapie. Závěr knihy patří výzkumu v oblasti manželské terapie.

    Předchozí vydání je značně doplněné, mj. i o nejnovější přístupy k párové terapii, nově je přidána i kapitola o domácím násilí a souvisejících právních úpravách. Podrobněji je rozpracována i problematika rozvodového a porozvodového období s přihlédnutím k obtížím spojeným s úpravou styku dítěte s rodiči.

    Text je doprovázen bohatým doprovodným materiálem s tabulkami, grafy, názornými schématy, ale i ukázkami testů a dotazníků. Publikace nese typický rukopis autora. Na jedné straně obrovské množství informací, které na poměrně malé ploše přináší ucelenou mapu oboru, na druhé straně přehlednost, čtivost, skvělé zúročení vlastní dlouholeté terapeutické zkušenosti. Výsledkem je velmi zdařile naplněný záměr přinést v podobě Manželské terapie manuál beze zbytku použitelný v běžné klinické a terapeutické praxi.

    Manželská a párová terapie je vynika¬jící publikací, která se v mnoha ohledech vymyká běžnému standardu odborného písemnictví v naší zemi. Skvělé by bylo, kdyby další vydání tentokrát už nabízel Amazon, a to v angličtině.

  MUDr. Filip Španiel
  Zdroj: Psychiatrie ročník 14 č.1/2010

  - Kratochvíl S., Manželská a párová terapie - rec. F. Španiel

Čtenářské recenze

Další informace

Kniha také k vypůjčení v elektronické podobě na Flexibookstore.cz

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)