Velký psychologický slovník

Velký psychologický slovník

Hartl, Pavel; Hartlová, Helena

Portál, 2010

499 Kč424 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Původní cena: 899 Kč, celková sleva: 44%

Výrazně rozšířené vydání Psychologického slovníku odráží v několika stovkách hesel stav současné psychologie, ale i psychoterapie a psychiatrie. Renomovaní autoři v tomto díle shrnují svou celoživotní práci v oboru, který se jim stal nejen vědou, ale i mateřským územím, na němž se pohybují s odbornou akribií a jistotou. Autoři kladou důraz na srozumitelné a přístupné vysvětlení pojmů a snaží se o důslednou provázanost hesel, začleňující pojmy do dalších souvislostí. Slovník je určen nejen studentům, psychologům a pedagogům, ale i širší veřejnosti. Užitečným doplňkem je přehled světových i českých psychologů.
Doc. PhDr. Pavel Hartl vystudoval pedagogiku a psychologii na FF UK v Praze, kde na katedrách andragogiky a sociální práce přednášel pedagogickou psychologii dospělých, psychopatologii a psychoterapii. Vydal např. Pedagogickou psychologii dospělých (1988 - cena rektora UK za nejlepší skriptum roku v oboru společenských věd), Psychologický slovník (1993), Umění rozhovoru (1994), Komunita občanská a komunita terapeutická (1997), Kompendium pedagogické psychologie dospělých (1999), Stručný psychologický slovník (2004). Přednášel na univerzitách v řadě zemí Evropy, v Kanadě a USA. V roce 2009 oceněn stříbrnou medailí děkana FF Univerzity Karlovy.
PhDr. Helena Hartlová vystudovala andragogiku na Filozofické fakultě UK v Praze, pracovala jako redaktorka v nakladatelství technické literatury, několik let sbírala zkušenosti na Britské radě, spolupracovala na řadě evropských projektů jako překladatelka, redaktorka odborných textů a tlumočnice. Překládá odbornou, zejména psychologickou literaturu (např. Moderní psychologie, Na osobu zaměřený přístup, Chvála psychoterapie, Supervize v pomáhajících profesích, Transakční analýza) i beletrii (Townsendová, Highsmithová, Yalom a další).

Původní cena: 899 Kč


Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Ilustrátor:Nepraš, Karel

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-686-5

 • Počet stran / vazba:800 / Pevná

 • Rok vydání:2010

 • Kód:21601501

 • EAN:9788073676865

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Pavel a Helena Hartlovi právem nazvali svůj slovník velký. Překračuje totiž pomyslnou hranici středního slovníku čítající okolo 10 000 hesel takřka dvojnásobně. Dílo má u nás jen malé srovnání.

  Jejich předcházející psychologické slovníky byly pro svoji jasnost, přehlednost, přesnost a provázanost i s jinými oblastmi, nežli úzce psychologickou považovány za velmi zdařilé (Portál 2000, 2004).

  Srovnání s podobnými díly vzešlými z pera českých autorů není snadné. Nabízí se Psychologická encyklopedie - aplikovaná psychologie z r. 2009 (Baštecká a kol., Portál, 2009), která však je dílem zcela odlišným. Tato práce se zabývá vybranými psychologickými okruhy (111 hesel) a má, jak je i z názvu patrné, encyklopedický charakter. Pravděpodobně se jedná o první a vstupní verzi budoucího mnohem obsáhlejšího oborového naučného slovníku.

  Velký sociologický slovník z r. 1996 má nejen jinou historii, ale i jiné poslání. Jedná se spíše o rozsáhlou sociologickou encyklopedii, která zahrnuje prakticky celý obor. Vedle významu hesla je v něm uváděna etymologie slova, historické, oborové i filosofické, politicko ekonomické a další relevantní souvislosti, které jsou velmi často několikanásobně rozsáhlejší, nežli výklad hesla samotného.

  Jisté srovnání se také nabízí se slovníkem pedagogickým, který je rozsahem poloviční, ale strukturálně se podobá práci Hartlových z r. 2000.

  Velký psychologický slovník mne zaujal již svým úvodem, který je psán lehkou rukou, nepostrádá eleganci a o těžké době a hořkých zkušenostech, které se týkaly autora osobně, hovoří úsporně, s přesně vyváženým odstupem v míře, která, aniž by ji zastírala, odlehčuje tíhu a drsnost totalitní životní zkušenosti lehkou ironií a jemným humorem. Autor také s vděkem vzpomíná na některé své kolegy a učitele, kterým se cítí být osobně zavázán. Činí tak vřele a neokázale.

  Ve Velkém psychologickém slovníku Hartl a Hartlová uvádějí také přehledný výčet českých, slovenských a světových publikujících psychologů, což velice napomáhá porozumění psychologických hesel v historickém a dějinném kontextu, což má zřetelný didaktický záměr.

  20 000 hesel různé úrovně abstrakce i zobecnění se týká rovnoměrně teoretické, stejně tak, jako psychologie aplikované, a to v různých přiléhajících oborech nebo disciplínách, ve kterých se psychologie uplatňuje. Patří mezi ně obecně disciplíny antropobiologické, zejména lékařské. Zahrnuje bohatě různé relevantní medicínské obory, zejména fyziologii, ale také pojmy anatomické, patologické, termíny z neurověd. Výtečně je uvedena psychologická terminologie do psychiatrie, nechybí ani psychosomatika. Vedle medicíny však není ochuzena ani inženýrská psychologie, zdařile a rozsáhle je zastoupena pedagogická psychologie, stranou nezůstávají ani další oblasti psychologické působnosti (např. kriminologie, psychologie dopravy, psychologie umění), bohatě je zastoupena psychoterapie.

  Hesla zohledňují evropskou kulturní tradici, která se neomezuje na jednu oblast, ale je reprezentována německým, francouzským a pochopitelně anglosaským kulturním vlivem, jenž do odborného jazyka vstupuje. Interdisciplinární výklad je zasvěcený a vzdělaný. Vzdělanost nejen oborová, ale také všeobecná je považována u autorů slovníků za podstatný ukazatel jeho kvality. Hartlovi ji prokázali znamenitě. Je patrná na odkazech k původním pramenům evropské vzdělanosti, historické vědomí souvislostí i cit pro dějinnost oboru. Explicitní i nevyslovené poučení i ohled na antický vliv na obor je velkou předností díla. To vše mělo významný vliv na zdařilou vyváženost hesel. Patrná je snaha a jazykový cit pro nenásilné terminologické sjednocování. Ale tam, kde cítí, že ponechání více termínů pro jedno heslo má své opodstatnění nebo má zvyklostní charakter, vyjdou těmto skutečnostem bez problémů vstříc.

  Psychologie patří mezi obory rostoucí takřka exponenciálně, neboť do ní vstupují nové nebo dříve odlehlé disciplíny. Hartl a Hartlová je dokázali ve slovníku uplatnit přiměřeně. Každé heslo je vyloženo, je k němu odkaz na související a příbuzné pojmy, které jsou pak uvedeny na příslušném místě. U většiny hesel je uveden jejich anglický ekvivalent, což je z mnoha důvodů velmi užitečné.

  Za chvályhodný počin považuji rovněž zařazení biografických hesel, oceňuji i to, že mezi ně patří řada českých psychologů, což nebývá v současných českých poměrech běžné.

  Nepominutelným kladem je anglicko český terminologický slovník, který je pro čtenáře vítanou pomůckou. Neskromně bych zde viděl rád i terminologický slovník česko německý; poukaz k německé psychologii, která není dosud zcela pod vlivem anglosaské terminologie, by měl i výchovně vzdělávací význam eurozónní.

  Vytříbená kultivovanost je patrná i v tom, že autoři píší slova v plném znění. Používání zkratek ve slovnících totiž mnohdy vzbuzuje dojem jakési ledabylosti a leckdy i neúcty k jazyku.

  Ještě bych rád uvedl dvě věci, které mne vskutku upoutaly. Úsporná výstižnost výkladu je neobyčejně příjemně přerušena občasným zařazením slovní ilustrace, citací, minivyprávěním, ba i veršem a pak také naprosto unikátní hříčkou v podobě kreseb excelentního Nepraše.

  Všichni víme, že nad slovníkem člověk sedí tiše, soustředěně, s ohnutými zády a kolmou rýhou uprostřed čela. S tímto slovníkem je to jinak. Přistihuji se, že nejen často usmívám, ale nezřídka nemohu za živého boha potlačit ani ostatní projevy veselí. Tenhle nečekaný bonus pro čtenáře je nejen výjimečný, ale především nesmírně příjemný.

  Hartlovi tak do svého díla vnesli prostou lidskost způsobem inteligentním, vtipným a laskavým. Za to zasluhují nejen uznání, ale také poděkování, neboť čtenářům kromě nadstandardního poučení přinášejí radost, vtip a legraci, prostě „jiný úhel pohledu“.

  Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D

  - Pavel Hartl, Helena Hartlová: Velký psychologický slovník - rec. J. Růžička<

 • V roce 2000 vydali manželé Hartlovi velmi užitečný a od té doby často citovaný Psychologický slovník. Autoři konstatují, že "za posledních deset let společné práce se dílo rozrostlo natolik, že si v novém vydání vysloužilo adjektivum Velký. Počet hesel se přiblížil k dvaceti tisícům. Biografická hesla se rozrostla na více než dva tisíce sto. Přibyl anglicko-český terminologický slovník obsahující na tři tisíce pojmů. Přibylo na šest set poznámek." Dílo příhodně ilustroval Karel Nepraš.

  Hesla jsou vybrána pečlivě, jejich výklad vyniká srozumitelnosti a čtivostí. Česká terminologie demonstruje způsobilost vyjádřit psychické jevy široce a do hloubky. Vedle českého termínu je uveden termín anglický. Slovníkové, encyklopedické a přehledové zdroje jsou bohaté. Na rozdíl od jiných slovníků autoři ohleduplně k čtenáři neužívají zkratky. Snaha o sjednocování odborné psychologické terminologie je výrazná, někdy se však připouštějí různé formy (např. extraverze i extroverze).

  V biografické části si na historii zaměřený čtenář bude muset doplnit údaje o úmrtí například: Bureš Zb. 2009, Černoušek M. 2005, Dobrotka G. 2002, Hrabal Vl. 2004, Jaroševskij M.G. 2001, Košč M. 2003, Kováč T. 2008, Mikšík O. 2009, Riegel K. 2009, Růžička J. (nar. 1929) 2009, Stejskal L. 2003, Šimek A. 2005. V hesle Bakalář E. změňme psychotechniku na psychodiagnostiku. V hesle Grof St. transpersonální psychologie upravme zakladatel na spoluzakladatel. U hesla Sutich A.J. místo zakladatel humanistické psychologie upravme na transpersonální psychologie, v roce 1969 vydal její programové prohlášení.

  Část anglicko-českého slovníku je výtečná pro četbu, studium, překlady odborné literatury i pro ujištění, že jsme použili adekvátní termín v anglickém textu.

  Velký psychologický slovník je toho času nejpokročilejším slovníkem české odborné psychologické terminologie. Myslím, že by ho psychologové měli považovat též za pracovní a osobně si ho doplňovat.

  Slovník je nepostradatelný pro psychology, studenty psychologie a pro odborníky sousedních oborů, překladatele, publicisty a osoby literárně činné.


  Prof. Jiří Hoskovec

  - Hartl, Pavel, Hartlová, Helena: Velký psychologický slovník - rec. J. Hoskovec

 • Nyní, po deseti letech, kdy vyšlo první vydání podstatně rozšířeného psychologického slovníku manželů Hartlových, vychází opět další, ještě více podstatně rozšířené vydání této standardní psychologické publikace, bez níž se neobejde žádná knihovna profesionálních psychologů i zájemců o psychologii. Oproti poslednímu vydání tohoto slovníku z r. 2000, které bylo dvakrát reprintováno, má toto vydání, která má čtenář v ruce, o třetinu více věcných hesel (tj. téměř dvacet tisíc), biografických hesel je oproti původním osmnácti stům nyní dva tisíce sto a velmi významný česko-anglický terminologický slovník má nyní na tři tisíce pojmů, ke starým heslům přibylo na šest set doplňujících poznámek (podle P. Hartla v předmluvě k této knize). Jmenovaný v předmluvě dále uvádí, že snahou autorů „bylo zdůraznit evropské, zejména francouzské, italské a německé kořeny psychiatrické terminologie“. Slovník má skutečně velmi široký záběr a poslouží dobře jak psychologům, tak zejména i psychiatrům a pedagogům (P. Hartl je ostatně původně odborníkem na pedagogickou psychologii s širokými klinickými zkušenostmi).

  Co lze říci o psychologickém a jakémkoli jiném odborném slovníku, jehož předmětem je podat obsáhlý přehled odborné terminologie daného vědního oboru ? Měl by obsahovat všechna podstatná důležitá hesla, srozumitelně a pregnantně formulovaná, postihující vedle významu daného pojmu také jeho podstatné souvislosti, tj. také odkazy k heslům, která tyto souvislosti představují. To je asi to, co je pro dobrý terminologický slovník každého vědeckého oboru nejdůležitější. V tomto smyslu pak lze o vskutku monumentálním díle manželů Hartlových říci, že tato náročná kritéria splňuje a lze, kromě jiného, obdivovat úžasnou práci, odbornou erudici a píli, která musela být nepochybně na slovníkové dílo takového rozsahu vynaložena. Slovník se tím řadí k předním původním českým psychologickým publikacím, které mohou směle soutěžit s jinými obsáhlými psychologickými slovníky, jako je např. mezi psychology populární slovník R.J. Corsiniho z r. 2002. Slovník manželů Hartlových lze proto vřele doporučit všem zájemcům o psychologii, profesionálům i laikům.

  Milan Nakonečný

  - Hartl P., Hartlová H.: Velký psychologický slovník - rec. M. Nakonečný

 • Pro pedagogy vždy měla a stále má velký význam terminologie psychologická. Česká psychologická věda nyní dosáhla velkého úspěchu vypracováním Velkého psychologického slovníku, který určitě bude užitečný i pedagogům. Nejen svým obsahem, ale také způsobem ztvárnění. Slovník vypracovali manželé Hartlovi po mnohaletém trpělivém snažení a s oporou o předchozí stručnější Psychologický slovník (2000). Oba autoři jsou velmi kompetentní pro tvorbu takovéhoto díla: P. Hartl vystudoval pedagogiku a psychologii, přednášel na katedře andragogiky a je tedy interdisciplinárně vybaveným autorem. H. Hartlová pracuje jako překladatelka, takže je odbornice pro anglickou terminologii.

  Slovník je impozantní svým rozsahem: Obsahuje téměř 20 000 hesel pokrývajících různé oblasti psychologie, včetně termínů pedagogické a školní psychologie, psychodidaktiky, speciální pedagogiky. Ke každému heslu je uveden anglický ekvivalent, výklad významu a odkaz na související pojmy. Kromě toho uvnitř hesla a na závěr hesla jsou kurzivou vyznačeny související termíny, jež jsou ve slovníku začleněny . Např.

  učení vyhýbavé AVOIDANCE LEARNING typ učení, při němž jedinec předejde nepříjemné události tím, že se jí vyhne, a tak se učí novým reakcím → podmiňování averzivní, učení únikové.

  Jednotlivá hesla mají samozřejmě odlišný rozsah, sahající od několika řádků až po několik tištěných sloupců, podle významnosti pojmu. Celý slovník je doprovázen ještě Biografickou částí, obsahující více než dva tisíce jmen českých a zahraničních psychologů, se stručnou charakteristikou jejich profesního oboru (zde uvádějí autoři také více než desítku pedagogů, kteří mají nějaký vztah k psychologii, např. F. Čáda, V. Příhoda, ze současných J. Mareš a další).

  K výkladovému slovníku je připojen velice užitečný Anglicko-český slovník se zhruba třemi tisíci psychologických termínů. Tento slovník už není výkladový, pouze k anglickým termínům přiřazuje české termíny, např. memory span – rozsah paměti; psychology of learning and instruction – psychodidaktika. V situaci, kdy česká psychologie nemá (na rozdíl od pedagogiky) anglicko-český ani česko-anglický terminologický slovník, je i tento stručný překladový slovník jistě prospěšný.

  Celkově jde o vynikající dílo, které bude sloužit nejen psychologům, ale nepochybně také pedagogům, andragogům i odborníkům a studentům v jiných sociálních vědách. Pro využití v pedagogické sféře je vhodné připomenout, že slovník Hartlových obsahuje výklady k mnoha termínům, které jsou pro pedagogiku relevantní. Jsou to zejména hesla vážící se k pojmům učení, vzdělávání, rodina, osobnost, ontogeneze aj. Jako příklad lze uvést sémantický okruh učení, který je saturován velkým počtem dílčích hesel. Např. učení akademické, učení holistické, učení návykové … učení zkušenostní , učení zpaměti – celkem stovka (!) speciálních termínů s příslušnými výklady.

  Náležitá pozornost je věnována také pojmům vztahujícícm se k andragogickým tématům, zejm. k vzdělávání dospělých, k celoživotnímu učení atd. Zastoupena je také terminologie vztahující se k metodám psychologie, např. je uvedeno a charakterizováno téměř osmdesát druhů psychologických testů.

  Jak se stává u velkých děl slovníkového či encyklopedického charakteru, ani tento slovník není zcela bez malých chyb či nepřesností. Např. neúplně je zpracováno heslo učitel, k němuž jsou uvedeny jen dva speciální pojmy (učitel inteligentní, učitel sugestopedický). Je uveden výzkum kvalitativní, ale chybí heslo výzkum kvantitativní. Postrádám některá hesla jako psychologie komunikace, učení podporované počítačem, učení praxí (learning- by- doing), verbální asociace, vývoj řeči (u dětí), životní příběh (life story) a další. U některých začleněných termínů je výklad dosti chudý, takže to neodráží jejich důležitost pro psychologii a sociální vědy vůbec, např. u hesla gramatika je uváděn jen lingvistický význam (tj. jako popis pravidel jazyka), ale opominut je význam psychologický (jako reálně fungující součást lidské kognice vyvíjející se od dětství). U hesla etnopsychologie chybí odkaz na hesla psychologie interkulturní a psychologie národů, jež přitom uváděna jsou.

  Tyto a podobné další drobné nepřenosti jsou jen malými vadami na kráse celého díla. Velký psychologický slovník je dílo úctyhodné, potřebné a užitečné. Je třeba vyslovit poděkování oběma autorům i nakladatelství Portál za tuto skvělou publikaci, kterou doporučuji jak odborníkům, tak i studentům a doktorandům pedagogických oborů.

  Jan Průcha
  Zdroj: časopis Pedagogika

  - HARTL, P., HARTLOVÁ, H.: Velký psychologický slovník - rec. J. Průcha

 • Naši lékařskou veřejnost bych rád upozornil na publikaci, která je mimořádná svým zaměřením, obsahově i zpracováním. Jedná se o zevrubný psychologický slovník, obsahující téměř dvacet tisíc (!) hesel z oblasti teoretické a aplikované psychologie a oborů, které jsou s psychologickými vědami propojené v duchu interdisciplinárního přístupu k člověku. Jde tedy nejenom o disciplíny společenské (např. sociologii), disciplíny humanitní (např. filozofii), ale i o oblasti věd neurovědních, přírodovědních, lékařských – pochopitelně s přímým vztahem k psychologii. Těžiště je samozřejmě v psychologické terminologii, která za více než 100 let existence psychologie jako samostatného empirického oboru je bohatá a různorodá. Vznik oboru psychologie bývá dáván do souvislosti se založením první experimentální psychologické laboratoře lékařem, psychologem a filozofem Wilhelmem Wundtem r. 1879 v Lipsku a od té doby prošly psychologické vědy zajímavou cestu provázenou někdy až bouřlivým vývojem odborného pojmosloví. Recenzovaný slovník lze považovat i jako zdařilý pokus o sjednocení české psychologické terminologie. Lékaře bych rád upozornil, že zde najdou řádově stovky hesel z oblasti lékařské psychologie, psychosomatických souvislostí, psychoterapie, psychopatologie a psychiatrie. Snahou autorů, jak sami uvádějí, je zdůraznění evropských, zvláště pak francouzských, italských a německých kořenů psychiatrické terminologie.

  Pokud jde o výběr a zpracování hesel, tak odpovídá odbornému zaměření autorů – manželů Hartlových a tomu, že slovníkem se systematicky zabývají po desetiletí. Slovník je jejich celoživotním dílem. Doc. PhDr. Pavel Hartl, CSc. je psycholog a pedagog, PhDr. Helena Hartlová vystudovala andragogiku a pracovala jako redaktorka a překladatelka. Nutno upozornit, že na cizojazyčných publikacích obdobného typu pracují desítky osob, v našem případě (a při oddanosti věci) postačily osoby dvě – a o výjimečné kvalitě výsledků jejich díla není pochyby.

  V psychologickém slovníku se setkáváme s hesly, která mají pochopitelně různou úroveň zobecnění i původ, proto je zde (vedle jejich anglického překladu) poukazováno i k dalším souvislostem a provázaností s jinými hesly. Pro čtenáře je důležité, že vše je řádně vysvětleno a zcela srozumitelně napsáno, užitečná jsou i biografická hesla více než dvou tisíc významných našich i zahraničních psychologů a odborníků příbuzných oborů. Prakticky použitelný (zvláště pro čtenáře a překladatele odborné literatury z angličtiny) je i anglicko český terminologický slovník obsahující téměř 3 000 výrazů. A abych nezapomněl recenzované dílo je ilustrováno kresbami Karla Nepraše, jehož kresby jsou milé a úsměvné.

  Velký psychologický slovník je podle mého názoru nejen počinem odborným, nýbrž i všeobecně kulturním, neboť přispívá ke vzdělanosti. Proto jej vřele doporučuji k pozornosti naší lékařské veřejnosti.

  prof. PhDr. Jan Vymětal
  ÚHSL 1. LF UK v praze
  Karlovo nám. 40
  128 00 Praha 2

  - Hartl, P., Hartlová, H.: Velký psychologický slovník - rec. J. Vymětal

 • Pro pedagogy vždy měla a stále má velký význam terminologie psychologická. Česká psychologická věda nyní dosáhla velkého úspěchu vypracováním Velkého psychologického slovníku, který určitě bude užitečný i pedagogům. Nejen svým obsahem, ale také způsobem ztvárnění. Slovník vypracovali manželé Hartlovi po mnohaletém trpělivém snažení a s oporou o předchozí stručnější Psychologický slovník (2000). Oba autoři jsou velmi kompetentní pro tvorbu takovéhoto díla: P. Hartl vystudoval pedagogiku a psychologii, přednášel na katedře andragogiky a je tedy interdisciplinárně vybaveným autorem. H. Hartlová pracuje jako překladatelka, takže je odbornice pro anglickou terminologii.

  Slovník je impozantní svým rozsahem: Obsahuje téměř 20 000 hesel pokrývajících různé oblasti psychologie, včetně termínů pedagogické a školní psychologie, psychodidaktiky, speciální pedagogiky. Ke každému heslu je uveden anglický ekvivalent, výklad významu a odkaz na související pojmy. Kromě toho uvnitř hesla a na závěr hesla jsou kurzivou vyznačeny související termíny, jež jsou ve slovníku začleněny . Např. učení vyhýbavé AVOIDANCE LEARNING typ učení, při němž jedinec předejde nepříjemné události tím, že se jí vyhne, a tak se učí novým reakcím → podmiňování averzivní, učení únikové.

  Jednotlivá hesla mají samozřejmě odlišný rozsah, sahající od několika řádků až po několik tištěných sloupců, podle významnosti pojmu. Celý slovník je doprovázen ještě Biografickou částí, obsahující více než dva tisíce jmen českých a zahraničních psychologů, se stručnou charakteristikou jejich profesního oboru (zde uvádějí autoři také více než desítku pedagogů, kteří mají nějaký vztah k psychologii, např. F. Čáda, V. Příhoda, ze současných J. Mareš a další).

  K výkladovému slovníku je připojen velice užitečný Anglicko-český slovník se zhruba třemi tisíci psychologických termínů. Tento slovník už není výkladový, pouze k anglickým termínům přiřazuje české termíny, např. memory span – rozsah paměti; psychology of learning and instruction – psychodidaktika. V situaci, kdy česká psychologie nemá (na rozdíl od pedagogiky) anglicko-český ani česko-anglický terminologický slovník, je i tento stručný překladový slovník jistě prospěšný.

  Celkově jde o vynikající dílo, které bude sloužit nejen psychologům, ale nepochybně také pedagogům, andragogům i odborníkům a studentům v jiných sociálních vědách. Pro využití v pedagogické sféře je vhodné připomenout, že slovník Hartlových obsahuje výklady k mnoha termínům, které jsou pro pedagogiku relevantní. Jsou to zejména hesla vážící se k pojmům učení, vzdělávání, rodina, osobnost, ontogeneze aj. Jako příklad lze uvést sémantický okruh učení, který je saturován velkým počtem dílčích hesel. Např. učení akademické, učení holistické, učení návykové … učení zkušenostní , učení zpaměti – celkem stovka (!) speciálních termínů s příslušnými výklady.

  Náležitá pozornost je věnována také pojmům vztahujícícm se k andragogickým tématům, zejm. k vzdělávání dospělých, k celoživotnímu učení atd. Zastoupena je také terminologie vztahující se k metodám psychologie, např. je uvedeno a charakterizováno téměř osmdesát druhů psychologických testů.

  Jak se stává u velkých děl slovníkového či encyklopedického charakteru, ani tento slovník není zcela bez malých chyb či nepřesností. Např. je uveden výzkum kvalitativní, ale chybí heslo výzkum kvantitativní. Postrádám některá hesla jako psychologie komunikace, učení podporované počítačem, učení praxí (learning- by- doing), verbální asociace, vývoj řeči (u dětí), životní příběh (life story) a další. U některých začleněných termínů je výklad dosti chudý, takže to neodráží jejich důležitost pro psychologii a sociální vědy vůbec, např. u hesla gramatika je uváděn jen lingvistický význam (tj. jako popis pravidel jazyka), ale opominut je význam psychologický (jako reálně fungující součást lidské kognice vyvíjející se od dětství). U hesla etnopsychologie chybí odkaz na hesla psychologie interkulturní a psychologie národů, jež přitom uváděna jsou.

  Tyto a podobné další drobné nepřenosti jsou jen malými vadami na kráse celého díla. Velký psychologický slovník je dílo úctyhodné, potřebné a užitečné. Je třeba vyslovit poděkování oběma autorům i nakladatelství Portál za tuto skvělou publikaci, kterou doporučuji jak odborníkům, tak i studentům a doktorandům pedagogických oborů.

  Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.
  vyšlo v čas. Pedagogika, 2011, č. 3, s. 313-315.

  - HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Velký psychologický slovník - rec. J. Průcha

Čtenářské recenze

 • Nejsem odborník, ale občas potřebuji pro svoji práci vysvětlit některý pojem z psychologie. Váhala jsem, jestli je nutné si pořídit takovou obrovskou (a drahou) knihu a jestli by pro moje účely nestačila nějaká stručnější. Prolistování knihy mě navnadilo ke koupi. A nelituji! Výborně napsaná hesla, obdivuji autory - odborníky, že byli schopni vysvětlit vše tak srozumitelně. Běžně se mi stane, že místo rychlého vyhledání jednoho pojmu strávím u knihy mnohem víc času, protože mě odkazy vedou stále dál a já si s potěšením čtu, co jsem původně vůbec neměla v úmyslu. Slovník vřele doporučuji!

  - 21.03.2013

Další informace

ROZHOVOR S doc. PAVLEM HARTLEM a PhDr. HELENOU HARTLOVOU, autory VELKÉHO PSYCHOLOGICKÉHO SLOVNÍKU

Váš Psychologický slovník vyšel v Portálu ve dvou verzích: jednou jako Stručný, podruhé jako velmi obsáhlé dílo o 11 000 hesel. Co Vás vedlo k tomu znovu se k tématu vrátit a slovník tak zásadně rozšířit (Velký psychologický slovník obsahuje téměř 20 000 hesel)?
Jako první v Portálu vyšel roku 2000 Vámi zmiňovaný Psychologický slovník středního rozsahu o 11 tisících hesel, pod iniciativní redakcí Dominika Dvořáka. Dílo příznivě přijali odborníci i trh, ale po čase se ozvali knihkupci s tím, že chybí slovník menšího rozsahu, levnější, pro běžné uživatele, čtenáře románů a populárních časopisů. Tak vznikl v roce 2004 Stručný psychologický slovník. Byla vyřazena hesla svou podstatou spíše filozofická, sociologická, etická, medicínská. V plné míře byla ponechána psychopatologie. Tato práce nám zabrala více než rok a krácení bylo spíš bolestné než příjemné. Proto jsme se s radostí vrátili k vyhledávání, studiu nové literatury a tvorbě nových hesel. Psychologie a hraniční oblasti se neuvěřitelně rozrůstají. Na nové termíny člověk naráží den co den. Stačí se podívat na roční produkci psychologické literatury jenom v češtině. Těší nás, že kolem deseti procent tvoří původní práce našich autorů. Psychologických slovníků středního rozsahu je na světovém trhu poměrně velké množství. Těch velkých jen hrstka. Neviděli jsme důvod, proč se o dílo takového rozsahu nepokusit.

 

Jak jste vybírali jednotlivá hesla? Bylo nutné selektovat? Pokud ano, které oblasti psychologie jste určili jako zásadní?
K prvním námětům chybějících témat i konkrétních hesel přispěla Martina Klicperová-Baker při pečlivé četbě předchozí verze. Dále jsme studovali nejnovější produkci našich a cizojazyčných monografií a odborných časopisů a pátrali po heslech, která nám dosud chyběla. O rychlosti vývoje oboru svědčí i to, že řada z nich vznikla až po vydání předchozího slovníku.

 

Jak píšete v předmluvě, Vaše (nejen) psychologická „kartotéka pojmů“ vzniká již od dob studií. Jak dlouho trvalo shromažďování hesel do této poslední verze slovníku?
Sami jsme netušili, kolik nám to zabere času. Bylo to deset let práce, z toho poslední dva roky bez víkendů a dovolených.

 

Ve slovníku je obsažen i přehled českých a světových psychologů, což je poměrně ojedinělý jev. Dokonce ani 1. díl Psychologické encyklopedie, která vyšla v Portálu vloni na podzim, rejstřík českých psychologů neobsahuje. Podle jakých kritérií jste volili zařazení jmen?
Ve Velkém psychologickém slovníku uvádíme, že jde o přehled českých, slovenských a světových publikujících psychologů. Klíčem výběru jsou tedy publikace, nikoli dosažené vzdělání. Autoři Vámi zmíněné encyklopedie se zaměřili na aplikovanou psychologii včetně psychoterapie, různých léčitelských přístupů, otázek zdraví a praktických aplikací – odborníci v těchto oblastech ne vždy publikují. Jejich odkazem bývají následovníci.

 

Slovník je doprovázen ilustracemi Karla Nepraše, kterému jste také celou publikaci dedikovali. Proč právě osoba pana Nepraše?
Neznáme nikoho, kdo by byl schopen v čisté kresbě beze slov takové zkratky. Jeho obrázky vždy dodají tématu další naprosto nečekaný rozměr. Navíc byl báječný člověk nezlomného charakteru a pro jednoho z nás celoživotní kamarád, s nímž se znal od mládí, kdy společně brakovali existencialistickou literaturu z knihoven otců a horlivě o ní diskutovali.

 

Dá se slovník (jakýkoli) považovat za uzavřené dílo? (Nenutí každé vydání vlastně k tomu, aby se v práci okamžitě pokračovalo? Vždyť obory lidského poznání se vyvíjejí tak rychle…)
To víte, že nedá. My ale máme pocit, že alespoň pro tuto chvíli pro nás uzavřené je. K pokračování bychom právě teď jen obtížně sbírali motivaci a sílu… Vracíme se teď k překládání (Helena) a k rozpracované monografii o učení (Pavel).

 

Velký psychologický slovník bude slavnostně „pokřtěn“ 9. září 2010 na Psychologických dnech Českomoravské psychologické společnosti v Olomouci.
Do Olomouce se chystáme a moc se těšíme na setkání s kolegy, přáteli i redaktory nakladatelství.

 

Děkujeme za rozhovor i za výbornou knihu. Přejeme pevné zdraví a spoustu energie do další práce a knize hodně čtenářů.

Tisková zpráva
Tisková zpráva 1.9.2010 v pdf

Ocenění knihy
2011 – Kniha Velký psychologický slovník autorů Pavla a Heleny Hartlových získala 1. cenu odborné poroty za výkladový slovník v soutěži Slovník roku 2011.

Vyjádření J. Růžičky, VŠPS

Vážený a milý pane docente.
Mám před sebou Váš psychologický slovník a je vskutku velký! Našel jsem v něm hesla, která jsem nikdy neslyšel, ostatní pak, což je nejdůležitější, jsou vyložena přesně, úsporně a výstižně. Musím říci, že jsem doslova nadšen! Gratuluji Vám i Vaší ženě, vykonali jste obrovský a záslužný čin, který nemá v naší psychologii obdoby. S chutí jsem si také přečetl předmluvu. Má švih, osobitý ráz a je psána s elegantním a nevtíravým tónem, a to i v místech velmi osobních. Je pěkné, jak mi Vás živě zpřítomnila. Takže vyztužím polici knihovny, abych měl slovník pěkně po ruce!

Velmi přátelsky,

Jiří Růžička
(Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií)

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)