Hysterie - strach z odmítnutí

Hysterie - strach z odmítnutí

Röhr, Heinz-Peter

Portál, 2009

235 Kč200 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Hysterické osobnosti často svým chováním a prožíváním trápí lidi ve svém okolí, ale přesto nejvíce trpí samy. Ať už se jedná o muže či ženy, soužití s hysteriky bývá náročné a dotyční se od svého okolí často dočkají odmítnutí. Paradoxem však je, že právě strach z odmítnutí je důvodem hysterických způsobů chování a prožívání. Autor popisuje i další vnitřní konflikty hysterických osobností, jako jsou nízké sebevědomí či pocit vnitřní prázdnoty. Heinz-Peter Röhr ukazuje na pozadí jedné z pohádek bratří Grimmů (Chytrá Běta) příčiny symptomů hysterie, jejich různé projevy i možnosti léčby. Kniha je psána pro psychology, psychoterapeuty a čtenáře se zájmem o populárně-psychologickou tematiku.

Heinz-Peter Röhr se 25 let zabývá psychoterapií závislostí na odborné klinice v německém Fredeburgu. Je autorem mnoha knih. V nakladatelství Portál vyšly tituly Narcismus – vnitřní žalář (2001, 2008) a Hraniční porucha osobnosti (2003, 2007).

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Babka, Petr

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-607-0

 • Počet stran / vazba:160 / Brožovaná

 • Rok vydání:2009

 • Kód:13306501

 • EAN:9788073676070

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Slovo hysterie má v mezilidské komunikaci vysloveně pejorativní význam, nezřídka je používáno i jako nadávka a snad i proto se vytrácí ze současných systémů klasifikace duševních poruch. A přece, hysterie je funkční porucha psychické činnosti, provázená často výraznými příznaky somatických poruch, je to fenomén, který má své příčiny a který je sám příčinou utrpení jím postiženého jedince i jeho okolí. Studium hysterie a pokus o vysvětlení jejích příčin byl podnětem pro vznik psychoanalýzy S. Freuda, která se z původní terapeutické a diagnostické metody rozvinula v teorii lidské psychiky vůbec a zasáhla výrazně i do jiných vědních oborů a do oblasti umění. Kniha věnovaná fenoménu hysterie, jejímž autorem je německý psychoterapeut a která vychází v oblíbené, protože přístupně psané a velmi informativní ediční řadě Spektrum, umožňuje čtenáři seznámit se s podstatou vzniku a projevů hysterie jako funkční psychické poruchy a uvědomit si tak řadu předsudků, s nimiž je hysterie spojována. Autor popisuje a vysvětluje hysterii na příběhu pohádky bratří Grimmů O rozumné Bětě a umožňuje tak čtenáři proniknout až k jejím kořenům, které, tak jako Freud, spatřuje ve vnitřních konfliktech jedince. Pohádky jsou příběhy spřízněné s našimi sny, které pomocí obrazů vyjadřují problémy spícího člověka (Röhr).

  Autor přejímá Freudovu tezi, že hysterické symptomy vyjadřují symbolicky něco z vědomí subjektu vytěsněného, co zůstává v nevědomí; symptomy tedy symbolicky vyjadřují nějaký vnitřní konflikt. Lidé s hysterickou poruchou osobnosti jsou herci, kteří chtějí hraním řešit své životní problémy a mnozí lidé v jejich okolí tím trpí. Jako takoví nevědomě inscenují a dramatizují určité životní situace, kterých se bojí (např. strach z partnerského vztahu); jsou to duševně nevyzrálí jedinci, kteří vytěsňují svůj „strach z odmítnutí“, selhání či odmítnutí. Vzniká vnitřní konflikt, který skrývají před jinými i před sebou samými; nevědomá inscenace skrývá jejich nejistotu a úzkost, ale daný konflikt neřeší. Proto lidé s hysterickou poruchou osobnosti (která je určitou formou neurózy) vyžadují psychoterapii, které autor věnuje asi třetinu celé knihy. Jádrem jejího obsahu je podrobný popis a výklad vzniku hysterické struktury osobnosti s řadou velmi zajímavých a působivých témat (jako např. hysterie v partnerských vztazích, zejména ve spojení se sexualitou, „hysterici v roli rodičů“, „mužská hysterie“ a další). Je to kniha, která uvádí do skutečných hloubek duševního života člověka.


  Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  - Röhr H.-P.: Hysterie – strach z odmítnutí

 • Autor H.P.Rohr je známou osobností zejména v oblasti závislostí a jejich terapie. Působí v německém Fredeburgu. V nakladatelství Portál jeho publikace není první. Se zájmem se setkaly i tituly Narcismus-vnitřní žalář a Hraniční porucha osobnosti.

  Po pročtení prvních stran textu jsem byla uvedena poněkud do rozpaků v souvislosti s úvahou o nutnosti ( a možnostech nakladatelství) včas reagovat na aktuální změny ve strukturálních aj. změnách různých vědních disciplín. Skromná poznámka pod čarou na s. 27 upozorňuje, že hysterie byla z mezinárodní klasifikace psychických poruch vyřazena. To, co bylo chápáno jako „klasické hysterické symptomy“ lze nalézt mezi disociativními a konverzními poruchami. To, co odpovídá systémově i současnému nazírání, je histrionská (dříve hysterická) porucha osobnosti. Originál knihy vyšel v r. 2006. Jistě i pro překladatele je zde námět pro řešení podobné problematiky úzkou spoluprací s odborníky daného vědního oboru. Recenze vychází z autorovy terminologie

  Obsah publikace (i v rámci uvedené poznámky) je vysoce odborný, zasahuje do hloubky tématu. Kniha je psána poutavě a čtivě.

  Již v Předmluvě je upozornění na jisté pejorativní zneužívání termínu hysterie. V hovorovém jazyce ji lze často chápat jako znevážení, nadávka. Ovšem „ke zdravé osobnostní struktuře patří i hysterické součásti“(s.9) Téměř každý jedinec vykazuje občas hysterické znaky.

  Ve 3 hlavních kapitolách se autor snaží objasnit hysterické symptomy u osob, postižených přemírou hysterického chování a hysterických osobnostních znaků. Typické formy projevů hysterické poruchy jsou sledovány na pozadí grimmovské pohádky „O rozumné Bětě“. Takto čtenář snadno pochopí otázky hysterických fenoménů (1.kap.). Na případu „paní s bolestivou paží“ autor vysvětluje podstatu přemístění duševní bolesti „do těla“.Hledejme nejčastěji nezvládnutý žal, zlost, úzkost aj. Tělo hovoří svou řečí, symbolizuje problémy. Je jisté, že nevědomí je potřebné „slyšet“ a vytěsněné problémy řešit včas.

  V podkapitole Psychické funkční poruchy je objasněn srozumitelně pojem disociace a jeho souvislost s odváděním pozornosti od ožehavých témat. Konverzní symptomy mají odvést pozornost od toho, co je důležité, leč osobně nežádoucí: „Dokud duši neslyšíme, musí se ohlašovat důrazněji a důrazněji novými symptomy nebo zesilováním symptomů starých.“(s.29)

  2. kapitola popisuje znaky hysterické osobnosti (sklony k dramatizování, teatrálnosti, egoismus, emocionální labilita atd.).Autor zdůrazňuje, že hysterikovým dramatem je hluboký, ale nevědomý strach z odmítnutí. Ten je zdrojem silné snahy stát se uznávaným a milovaným. Vnitřním zásadním problémem je tedy pocit bezcennosti a bezvýznamosti. Pokusy o řešení přemrštěným chováním, manipulací druhých aj. nutně vedou k nezdaru. Závažným problémem je používání naučeného chování i ve vztazích. Lze jen souhlasit s tím, že čím hlubší strach má hysterický jedinec z toho, že není důležitý, tím neodbytněji hledá novou příležitost, nové podráždění, nový skandál (s.41).

  Perfekcionismus je rozšířeným znakem těchto osobností, vztahuje se na všechny životní oblasti. Víme, že i např. dysmorfofobická porucha (porucha tělesného schématu) postihuje v posledních letech miliony lidí?(s.48) Hysterické obtíže netrápí jen ženy. Autor věnuje pozornost i mužské hysterii a partnerským vztahům (ulpívavé vztahy, role zachránce, manipulace, pseudostabilita). Bez zájmu autora nezůstala ani sexualita (oidipovský komplex, frigidita, poruchy erekce aj.). Jsme upozorněni na fakt, že ženy s hysterickým typem osobnosti jsou často neúměrně fixovány na mateřství. Svou hodnotu a významnost odvozují převážně jen z toho, že jsou matkami. Jejich děti však se snadno dostanou do role partnerské náhražky (s.89). Zaujmou i další problémy: hysterická deprese, strach z nicoty, mnohočetná osobnost, depersonalizace aj.

  Třetí kapitolu autor nazval Léčba. Je to řešení, pomoc, poznání hysterických vzorců, snaha skončit s „hraním divadla“.Je předložena řada možných přístupů, které mají osobám s hysterickými znaky pomoci . Je zdůrazněn význam lásky k sobě samému a opuštění role oběti. Jsou naznačeny i možné potíže v terapeutickém procesu. Lze souhlasit i se závěrečnými řádky: „Více než u desetiny všech potíží, s nimiž lidé přicházejí k lékařům, nelze zjistit žádné tělesné příčiny. To neznamená, že by tito pacienti simulovali. Hysterie nás důrazně upozorňuje na to, že tělo, duch a duše tvoří jednotu. Když nenasloucháme signálům duše, můžeme se připravit na újmy a velké trápení.“ (s.137)

  Přes výtku formálního charakteru v začátku mého textu považuji publikaci za přínosnou pro studující i praktikující v oblastech pomáhajících profesí. Informace mohou pomoci i těm rodičům, jejichž děti svou obratnou „hrou“ mohou vyrůst v asymetrickou osobnost.

  Olomouc, 24.11.2010

  PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.

  - Heinz-Peter Rohr: Hysterie – strach z odmítnutí - rec. M. Renotiérová

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)