Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty

Vaše cena s DPH
279 Kč 251 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Sebedestruktivní vnitřní programy a jejich překonávání
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0354-4
Počet stran / vazba
176 / Brožovaná
Rok vydání
2013
Kód
13308401
EAN
9788026203544
Obálka v tiskové kvalitě


Nedostatečný pocit vlastní hodnoty komplikuje výrazným způsobem život mnohým z nás. Důsledkem mohou být často úzkosti, deprese, psychosomatická onemocnění nebo různé formy závislostí. Heinz-Peter Röhr poukazuje na skutečnost, že zdravému pocitu vlastní hodnoty stojí často v cestě určité vnitřní vzorce či programy. Ty lze přirovnat k softwaru, který člověku umožňuje pouze určitý typ operací. A lidé s nedostatečným pocitem vlastní hodnoty jsou obvykle „naprogramováni“ tak, že své vlastní spokojenosti stojí v cestě… Autor čtenáři pomáhá nejprve sebedestruktivní vnitřní naprogramování rozpoznat. Vychází z poznatků a konceptů různých psychologických směrů a psychoterapeutických škol – z psychoanalýzy, KBT, transakční analýzy, existenciální psychoterapie – a s jejich využitím následně pomáhá, jak ze starých programů vystoupit a zaujmout nový postoj k sobě i k životu. Knihu ocení psychologové, psychoterapeuti, pracovníci pomáhajících profesí, čtenáři se zájmem o populárně psychologickou tematiku.

Heinz-Peter Röhr se 25 let zabývá psychoterapií závislostí na odborné klinice v německém Fredeburgu. Je autorem mnoha knih. V nakladatelství Portál vyšly jeho tituly Narcismus – vnitřní žalář, Hraniční porucha osobnosti, Hysterie – strach z odmítnutí, Závislé vztahy.

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty


Röhr H.-P.: Nedostatečný pocit vlastní hodnoty – rec. M. Nakonečný

Je to další kniha významného německého klinického psychologa, v nakl. Portál již předtím vyšly čtyři jeho knihy. Tato populárně psaná kniha je cenným přínosem zájemcům o psychologickou tématiku dynamiky osobnosti, neboť zájemcům o tuto rozvíjející se oblast psychologie umožňuje nahlédnout do spleti dynamických souvislostí vnitřního života člověka v kontextu s jeho osobní historií. Jak se člověk vyrovnává s určitým druhem zkušeností, které se mu mohou stát osudovými a jak toto vyrovnávání se je někdy zákonitým projevem paradoxního vnitřního zápasu nespokojenosti s životem s touhou po šťastném životě. Vystihuje to přesně název autorova úvodu k této jeho knize: Jak sami sobě stojíme v cestě ke štěstí.

Tématickou osou celé knihy jsou dva koncepty: nedostatečný pocit vlastní hodnoty a s tím související „tajné programy“, tj. „naprogramování“ na určité postoje a způsoby chování, které bývají zdrojem různých potíží. „Nedostatečný pocit vlastní hodnoty vyvolává v člověku dojem, že je nešťastný. Ale nejen to, může člověka zavést do úplných propastí. Výsledkem jsou úzkostné poruchy, deprese, chorobné závislosti a psychosomatická onemocnění. Většina duševních onemocnění ostatně pochází z narušeného pocitu vlastní hodnoty…Lidé s narušeným pocitem vlastní hodnoty jsou obvykle naprogramováni tak, že překážejí samo sobě, svému vlastnímu štěstí a spokojenosti, ačkoli o tom nevědí“. V tomto citátu je obsahové jádro celé knihy a její autor pak čtenáři na základě podrobného rozboru řady zajímavých příkladů vysvětluje kauzální souvislosti mezi nedostatečným pocitem vlastní hodnoty a sebedestruktivními „tajnými programy“, které v nás pracují, aniž si to uvědomujeme a jejichž geneze je často již ve zkušenostech v ranném dětství, zejména ve vztazích dítěte s rodiči a v poměru k vlastnímu tělu, ale mohou vznikat i v dospělosti, kdy může dojít k selhání kladného sebecítění a k rozvoji nedostatečného pocitu vlastní hodnoty a ke „spuštění dynamiky“ nežádoucího chování. „Základem pro negativní programy jsou obecně nedostatek lásky, odmítnutí, křivda, zanedbávání, tělesné a emocionální násilí“. Základem takového negativního programu může být pocit „jsem nedostatečný“, nebo „jsem nežádoucí“ apod.Tyto nevědomé, ale působivé programy jsou „emocionální cestou…pevně zakotveny v osobnosti“, kterou ovládají: „V každém z nás běží nějaké více či méně škodlivé programy“, proti kterým je třeba postavit „nové programy pro lepší život“, jako např „jsem hoden lásky“. Mohou však vzniknout „antiprogramy-falešné spásy, jako je např. „maskování a předvádění rolí“. Za „ústřední životní otázky“ autor pokládá: „Jsem vítaný ?“, „Jsem dostatečný ?“ a „Zakusil jsem dostatek ?“. V „dnešní společnosti soustředěné na výkon“ vznikají programy vyvolávající „chtivost a neuměřenost“. Sebeprogramování je tedy ovlivňováno také poměrem jedince ke společnosti, k „duchu doby“. Podstatnou částí knihy je pak pojednání o těchto negativních a proti nim postavných pozitivních vnitřních programech.

U různých autorů mají „tajné programy“ různá označení, u C.G. Junga je to „stín“, v transakční analýze „scénář“, jinde “negativní sebeprezentace“, upozorňuje Röhr. Pojetí prezentovaná v této knize, jak sám její autor uvádí, obsahují „prvky psychoanalýzy, behaviorální terapie, transakční analýzy a existenciální analýzy“. Avšak, jak podotýká autor dále „v úvahu bral také spirituální koncepce, zkušenosti z praktického života i filozofické prvky“. Čtenář se tedy může těšit na objevování pozoruhodných souvislostí a bohatý obsah.

Milan Nakonečný

Recenze zpracována pro nakladatelství Portál

Röhr, Heinz Peter: Nedostatečný pocit vlastní hodnoty – rec. M. Renotiére

Autor publikace, německý psychoterapeut působící na klinice ve Freiburgu, je u nás díky nakladatelství Portál již dobře znám. Některé z jeho odborně závažných publikací vyšly v českem překladu i u nás ve jmenovaném nakladatelství. Nesporným kladem jeho publikační činnosti je zpracování zvoleného tématu holisticky, zahrnujícím vždy širokou škálu pohledů na danou problematiku. Jako velmi přínosné se jeví i pojetí práce, vycházející z osobních poznatků psychoterapeutické praxe autora. Zvolená témata se dotýkají problematiky, která je pro současnou populaci značně aktuální, Hodnotu jeho publikací pak zvyšuje i skutečnost, že ač zpracovávají vysoce odborná témata, jsou vždy podávána tak, aby byla srozumitelná nejen odborné veřejnosti. Jsou proto vděčně přijímána i laickou veřejností, zajímající se o psychologii člověka. Uvedené skutečnosti se pak beze zbytku dotýkají i této recenzované knihy.

Publikace nese obsahově výstižný podtitul „Sebedestruktivní vnitřní programy a jejich překonávání“. Je formálně členěná do tří částí:

1. Síla tajných programů

2. Antiprogramy

3. Nové programy pro lepší život

V prvé části autor definuje obecně vznik a možné zdroje vznikání těchto programů. Jejich důležitost je pro psychiku každého z nás velmi významná, neboť v nás vytváří vnitřní pocit naší vlastní hodnoty. Autor komprimovaně, avšak velmi ilustrativně probírá vlastnosti a projevy jednotlivých typů programů, jako např. „Jsem bezbranný“, „Jsem bezcenná bytost“, „Já to nezvládnu“, jejich vnitřní imprinting a jeho přijetí osobností daného člověka.

Druhá část publikace se zabývá vznikem tzv. antiprogramů – způsobů osobního přijetí a vnitřního zpracování získaných tajných programů. Tyto antiprogramy vznikají většinou nevědomě a klient se za jejich pomoci snaží jakoby „přemazat“ (ve smyslu odstranit) své tajné programy a jejich bolestivé projevy. Těmto programům není možné čelit pouze jejich prostým vymazáním. Vznikaly emocionálně a jsou proto velmi silně a hluboko zaznamenány do naší duše. Je sice možné se pokusit o jejich záměnu, jedná se však pouze o jejich – v podstatě velmi nepatrné překrytí novým, v naprosté většině nefunkčním programem. Při nejbližší příležitosti se pak starý – v našem případě tajný program, projeví znovu a v silnější podobě.

Destruktivní programy jsou trvale škodlivé. Potřeba umlčet tyto programy je pochopitelná. Použije-li se však nesprávný prostředek, dochází ke vzniku typického „zacyklování“ a vzniká typický kruh, který není možné „protnout“. Při použití stále silnějších „nápravných“ prostředku pak vzniká stále stoupající spirála, která produkuje nekontrolovatelné způsoby chování, které často překvapují i samotného jejich tvůrce.

Dále následuje seznam těchto antiprogramů, doplněný kazuistikami a velmi instruktivními poznámkami autora ke každému z těchto antiprogramů.

Třetí část publikace se zabývá možnostmi vytváření a přijetí nových, účinných programů, jejichž „síla“ je dostatečná k „vymazání“ tajných programů.

Prvá kapitola této časti se podrobně zabývá podmínkami vzniku vnitřního sebepřijetí, které je nutné jako základ změn v osobnosti (systému), a je potřeba je realizovat, aby bylo možné „nápravný“ program v tomto „systému“ vůbec spustit.

Druhá kapitola této části představuje seznam nových, dostatečně účinných programů, vhodných k odstranění tajných programů. Každý program je doplněn instruktivními a praktickými poznámkami autora a většinou doplněn kazuistikou.

Ve třetí kapitole autor uvádí podmínky pro život s novými programy, např. „Co je podstatné pro emocionální zakotvení“, „Jak nalézt své tajné programy“, jaké mají tyto programy psycho – somatické následky a nevyhýbá se ani zpracování – dalo by se snad říci „filozofických“ aspektů jako je smysl života, duchovní cesta atp.

V Závěru publikace autor uvádí ještě některé zajímavé a ve značné míře obnecné kazuistiky s nástinem jejich řešení.

Knihu uzavírá téměř dvoustránkový seznam literatury, kde autor uvádí i seznam svých publikací. Domnívám se, že je na škodu věci, že jsou zde uvedeny pouze práce, které jsou zaměřeny psychologicky. V textu knihy autor odkrývá své mnohem širší znalosti a dobře naznačuje nutnost celostního pojetí osobnosti člověka.

Domnívám se, že je možné tuto publikaci nabídnout i přemýšlivým čtenářům jiných vědních oborů i laické veřejnosti. Každý, kdo se snaží poznat sebe sama, by v této knize nalezl mnoho inspirativního.

Nakladatelství Portál je pak možné vřele poděkovat za překlad této významné publikace a požádat, aby pokračovala ve vydávání překladů dalších knih tohoto autora.

V Olomouci 11.5.14 Mgr.Mario Renotiére

Recenze zpracována pro nakladatelství Portál